Aarhus Universitets segl

1999

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 1999

Rapport om udvalgets virksomhed og foreløbig registrering af nyerhvervelser

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet består af lektor, cand.theol. Jørgen Stenbæk (formand), professor, dr.jur. Ole Fenger og lektor, cand.mag. Steen Busck. Dets virksomhed varetages af akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.

2. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER: INTERVIEWVIRKSOMHED

Der er i årets løb optaget erindringsinterview med følgende:

- Fhv. lektor, cand.mag. Karen M. Andersen, Allerød.

- Fhv. lektor, cand.mag. Grethe Drud, Højbjerg.

- Fhv. overarkivar, dr.phil. Vagn Dybdahl, København.

- Juridisk konsulent, cand.jur. Karen Fich, Brønshøj.

- Fhv. rektor, cand.polit. Otto Marstrand, København.

- Fhv. museumsoverinspektør, cand.mag. Gunner Rasmussen, Brabrand.

- Forfatteren, mag.art. Tage Skou-Hansen, Egå.

Derudover har professor emer., dr.jur. Stig Jørgensen over to dage givet et 10-timers supplement til tidligere optagelser.

Der har ikke kunnet afses tid til at foretage afskrift af beholdningen af bånd med erindringsinterviews, men Afd. f. Retslære har også i år foranstaltet udskrift af dele af 1999-optagelserne med Stig Jørgensen.

3. INDSAMLING I ØVRIGT AF LYDBÅNDEDE ERINDRINGER

- Kopi af båndoptagelse med forskningstekniker Peder Therkelsens afskedsforelæsning 26/4 1999 er tilvejebragt


- Professor emer., dr.phil. Knud Maack Bisgård, Gentofte, er i færd med - på opfordring herfra - at indtale båndkommentarer til den omfattende billedsamling vedr. Fysisk Institut 1947-1967, som han tidligere på året har overdraget (jfr. pkt. 7).

4. INDSAMLING AF SKRIFTLIGE ERINDRINGER

- Fru Kirsten Albeck, Risskov, har overdraget to springbind med professor, dr.phil. Gustav Albecks utrykte erindringer, hvoraf de mest omfangsrige dele stammer fra ca. 1965 og ca. 1974.

- Fhv. afdelingsleder, mag.scient. Klaus Ferdinand, har overdraget kopi af korrektur til endnu ikke publiceret artikel vedr. faget etnografi.

- Læge, cand.med. Carsten Gulstad, Ebeltoft, har i løbet af året overdraget en række erindringsskitser med følgende overskrifter: "Medicinsk student ved Aarhus Universitet 1937-1944", "Min barndom på sindssygeanstalten ved Århus", "Træk fra dagliglivet på Risskov i tiden 1920-1944", "Oplevelser og episoder under krigen 1939-45 på hospitalet i Risskov" og "Studentersanger". (CG er søn af overlæge G. på Jyske Asyl).

- Journalist Janne Lauritzen, CEKVINA, har skriftligt meddelt enkelte karakteriserende oplysninger vedr. Stender-Petersen og Torsten Dahl.

- Fhv. borgmester, forfatteren Vilh. Lytken, Hinnerup, har fremsendt nogle sider med "Oplysninger om Århus Studenterscene 1958 til 1964".


- Cand.phil. Rikke Malmros har muliggjort fotokopiering af modtagne erindringer fra ca. 160 læsere af Århus Onsdag vedr. bombardementet 31/10 1944 og overdraget udprint af resumeer af ca. 55 telefonsamtaler vedr. samme emne. Rikke Malmros har desuden overdraget udprint af professor emer., dr.med. Richard Malmros' fremstillinger: "Den tidlige neurokirurgiske sygepleje i Århus. Kommentar til Neurokirurgisk Afdelings Festskrift april 1993" (10 s.) og "Neurokirurgisk Afdeling G 1943-1975" (50 s.). Desuden har Rikke Malmros overdraget udprint af egne hospitalserindringer: "Barn på afdeling G".

- Udskrift af e-mail til Informationskontoret fra Ejvind Slottved, KU, med bl.a. erindringer om Knud Hannestad og Franz Blatt er indgået i erindringssamlingen.

5. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, UDKLIP M.V.

- Moderate Studenters arkiv er v/stud.scient. David M. Poulsen m.fl. overdraget efter ophøret af organisationens selvstændige eksistens. Arkivet omfatter ca. 16 hyldemeter og består af alle typer af materiale - dog endnu ikke fotos (kommer senere).

- Mappe med korrespondance og ansøgninger vedr. Fritz Schønheyders forskningsophold i USA 1946. Bilagt Margrethe Schønheyders notat "En videnskabsmands rejse til USA marts-august 1946". Gave fra Margrethe Schønheyder, Århus.

- Musiske Studenter. Fotokopi af udklipsmappe vedr. Musiske Studenters teatervirksomhed 1950-58 har kunnet tilvejebringes takket være Institut for Dramaturgi (v/Silvia Hagberg og John Andreasen), der havde lånt den af ejeren, tidl. formand for Musiske Studenter, Poul Bo Christensen, Hellerup.

- Musiske Studenter. En mængde originalt materiale 1959-1963 samt oversigter vedr. 1938-1956 er kommet udvalget i hænde.

- Forfatteren, fhv. borgmester Vilh. Lytken har overdraget trykte programmer til en række af Studenterscenens dramatiske opførelser: Synge: Helgenkilden ; Capek: Røveren ; Engelbrechtsen: Morfin ; Racine: Fædra ; Simpson: En bragende Bjælde ; Calderon: Livet er drøm ; Sofokles: Antigone ; Blixen: Sandhedens hævn ; Dorst: Frihed for Clemens samt et ekspl. af Vilh. Lytken: Kunstens nødvendighed. udvalgte kronikker 1957-1994 .


- Direktør, cand.oecon. Georg Bak-Hansen, København, har overdraget 1951-dokument vedr. sin tilknytning til Bogimporten (senere Akademisk Boghandel) ved dennes etablering for præcis 50 år siden.

- Professor emer., dr.oecon. Torben Agersnap, København, har overdraget (1) korrespondance 1949-50 mellem Theodor Geiger og danske, nordiske og europæiske videnskabsmænd vedr. oprettelse af nordisk selskab for sociologi, (2) korrekturudgave af Acta Sociologica I med nekrolog over og en række artikler af Geiger, (3) materiale vedr. UNESCO-projekt 1946-56: "Marriage and the Family", (4) korrespondance 1960'erne og programmer m.v. 1970'erne vedr. Nordisk Sommeruniversitet. (Se også pkt. 6).

- Fhv. lektor, cand.mag., Karen M. Andersen, Allerød, har overdraget sin studietids-regnskabsbog 1940-1948 i fire hæfter. I hæfterne er indlagt diverse papirer: f.eks. kvittering for forsikring, for betaling af værelset på Studentergaarden, for indkøb i mejeriudsalg samt madopskrifter. Desuden er div. dokumenter overdraget:  Studentereksamensbevis 1940, bevis for bestået filosofikum, bevis for sproglig-historisk skoleembedseksamen 1949. Endvidere sangbogen IN USUM DELPHINI. Carminum liber Arhusiensis , 1948, med ejersignatur. I bogen ligger håndskrevet og -illustreret vers: "Til en håndfuld epigoner" (uden forfatterangivelse). Desuden sangbogen Concinamus o sodales. Studentersange. I udvalg ved K.F. Hasselmann og Kai Senstius. U.å. Eksemplaret anskaffet af Karen M. Andersen maj 1944.


- Fhv. lektor, cand.mag. Grethe Drud, Højbjerg, har overdraget dokumenter (Akademisk borgerbrev 1941, akademiske love 1941, bevis for bestået filosofikum 1942, udskrift af eksamensprotokol 1943) og udklip: Billed-Bladet s reportage fra Aarhus Universitet 1942, udklip fra Demokraten vedr. færdige økonomer (ca. 1949), det ene med foto af stud.mag.'erne Karen M. Andersen og Grethe Drud s.m. cand.oecon. Inger Tranberg, 2 udklip maj 1968 vedr. Hakon Lunds afsked (og ståen på hovedet ved fester). Helsides artikel 8/1 1967 fra Aarhuus Stiftstidende : Henry Nielsen: "Cærkus K.K. Kortsen". Endvidere korrespondance: (Invitationer 1942 fra kollegierådet v/ Asbjørn Mandøe til Studentergaardens klokkerske i anledning af forårs- og efterårsfest) og en større samling af sange. Programmer for off. universitetsfester).

- Overbibliotekar, cand.mag. Svend Larsen, Statsbiblioteket, har overdraget sit eget ekspl. af "Akademiske Love for studerende ved Aarhus Universitet" udleveret ved studiestart 1970, fotokopi af fællesadresse fra "Universitetsundervisningen i Aarhus" og "Statsbiblioteket i Aarhus" til Poitiers' universitets 500-års jubilæum i 1933 samt fotokopi af tale anno 1924 om lægevidenskabelige bogsamlinger i Århus af overbibliotekar Vilh. Grundtvig .

- Fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør, har overdraget akademisk borgerbrev 1930, filosofikumsbevis 1931, bevis for skoleembedseksamen 1936, anbefalinger 1931 og 1936 fra Peter Skautrup, årsfestprogram m.v. 1930.

- Juridisk konsulent, cand.jur. Karen Fich, Brønshøj, har overdraget beviser vedr. bogholderiprøven 1941, filosofikum 1942, juridisk embedseksamen 1.del 1944 samt årskort 1941 (u. foto). Karen Fich har lovet at overveje, om regnskabsbog, udklipssamling, sange m.v. kan overdrages på et senere tidspunkt.

- Mag.art. Viggo Mai, Risskov, har overdraget materiale vedr. studenterpolitik/studenterrådet 1969/1970: papirer og korrespondance, politiske pjecer m.v.

- Redaktør Victor Rasmussen, Skødstrup, har overdraget korrespondance m.v. angående sin ansættelse som redaktør på Information & Debat 1972-1980.

- Journalist Janne Lauritzen/Cekvina har overdraget materiale vedr. CEKVINA, herunder sange.


- Informationskontoret har overdraget materiale vedr. (1) åbning af Informations- og Kontaktcentret 1988, (2) Stavnsbåndsarrangementer 1988 og (3) tegninger til salgskampagne vedr. slips, tørklæde etc.

- Henning Hangsø(?), Kollegianerrådet, har stillet overdragelse af arkivmateriale fra nævnte råd i udsigt.

- Fhv. afdelingsleder, mag.art. Knud Jordal, Højbjerg, har stillet testamentarisk overdragelse af sine forelæsningsnotater m.v. fra 1940'erne i udsigt.

- Forfatteren, mag.art. Tage Skou-Hansen, Egå, har stillet overdragelse af forskellige typer af materiale i udsigt.

- Professor Halfdan Siiger (1911-1999) har i telefonsamtale 30/8 1999 meddelt, at han nu havde bedt sine børn foretage overdragelse til udvalget af eventuelt relevant materiale, som måtte dukke op efter hans død.

- Fru Inger Juul-Jensen, Højbjerg, har stillet sig positivt med hensyn til at undersøge, hvorvidt der i afdøde fhv. medicinaldirektør, overlæge, dr.med. Palle Juul-Jensens efterladte papirer m.v. skulle befinde sig noget, som kan overdrages til udvalgets samling.

- Det samme gælder fru Jytte Rahbek Schmidt, Højbjerg, med hensyn til afdøde professor, dr.phil. Knud Rahbek Schmidts efterladte papirer m.v.

- Ingeniør Erik Kuhnau, Teknisk Forvaltning, har stillet overdragelse af ældre materiale fra nævnte afdeling i udsigt.

- Professor, dr.jur. Ole Fenger, Juridisk Institut, har stillet en snarlig overdragelse af lydbåndsoptagelser af "Spørg Århus"-udsendelser i udsigt.


6. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODIKA

- Professor emer., dr.oecon. Torben Agersnap, København, har overdraget sin samling af Den jydske Akademiker fra 1940'erne.

- Professor emer., dr.phil. Rudi Thomsen, Århus, har overdraget (formentlig) komplet samling af Historisk Instituts Institutavis.

7. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

Billedsamlingen er øget med ca. 760 fotografier og enkelte tegninger i løbet af året, således at den nu omfatter ca. 2445 billeder.

- Professor emer., dr.phil. Knud Maack Bisgård har overdraget to ringbøger med i alt 259 fotos vedr. Fysisk Institut 1947-1967.

- Fru Margrete Schønheyder, Århus, har overdraget fotoalbum med 65 optagelser, der dokumenterer opførelsen af nyt Biokemisk Institut 1963-66, og et hertilhørende nyskrevet notat.

- Fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør, har overdraget 6 fotos og 3 tegninger vedr. studietid i 1930'erne samt 4 senere portrætter.

- Fhv. lektor, cand.mag. Karen M. Andersen, Allerød, har overdraget 12 fotos fra Marselisborg Studentergaard anno 1943.

- Forfatteren, fhv. borgmester Vilh. Lytken, Hinnerup, har overdraget et foto af sig selv fra Studenterscenens opførelse af Simpsons En bragende bjælde , 1963.

- Museumsinspektør Eivind Thorling, Steno Museet, har ved udlån af privat fotoalbum muliggjort affotografering af 27 fotos fra sin studietid fra og med 1951.


- Redaktionen af jubilæumsskrift vedr. Dramaturgis 25-års jubilæum har v/John Andreasen overdraget 11 rasterfotos fra skriftet.

- Fhv. lektor, cand.mag. Grethe Drud, Højbjerg, har overdraget 31 fotos fra dagligdag og fest i Marselisborg Studentergaard, studenterudflugter til Mols og Knudsø samt andre sider af studenterlivet foruden 3 optagelser af kollegier og den gamle hovedbygning efter bombardementet 1944.

- Professor, dr.phil. Niels Hannestad har overdraget CD-rom med 9 fotos af Knud Hannestad.

- Professor emer., dr.med. Aksel Stenderup har overdraget 14 fotos (prof. Sven Werner ved tavlen i Fysisk Auditorium ca. 1938/39 og studenter i Kemisk Auditorium 1938/39 samt 12 optagelser fra julefrokost 1961/62 i Inst. f. Almindelig Patologi).

- Silvia Hagberg, Århus, har formidlet overdragelse af 2 fotos af Sven Møller Kristensen ca. 1961.

- Fru Kirsten Albeck, Risskov, har overdraget portræt af Victor Albeck (m. cigar) foran overlægeboligen.

- Via lektor Peter Keller Hansen, Ringe, har Kamma Aase Keller Hansen, Sønderborg, enke efter fhv. rektor, cand.mag. D. Keller Hansen, ved udlån muliggjort affotografering af 9 fotos af studenterliv og kollegiebygninger i 1930'erne.


- Informationskontoret har overdraget 13 farvedias af fraktaludstilling i Vandrehallen 1988, 6 1983-farvedias m. blandet motivkreds, et antal 1999-portrætter af nyudnævnte professorer m.v. Desuden 19 farvediasoptagelser fra 1990'erne af Henning Lehmann med og uden hjelm. 2 farvedias m. uniledelse. 40 fotos af åbent-hus arrangement september 1998, 6 laboratoriefotos fra Forskerparken, 8 farvedias fra Jysk Sprog osv., 2 opt. af observatorboligen, 26 opt. m. ombygning på Sandbjerg, 67 luftfotos (farvepapir og -dias) 1992-1997, stort farvedias af Nils-Ole Lunds jubilæumscollage, 6 fotos af IK's salgsartikler, 4 fotos af retrokonvertering. Informationskontoret har desuden overdraget en samling dias m. varieret motivkreds: undervisning, studievejledning, Bogtårnet, luftfotos af universitetet, studerende i NF-omgivelser, rektor Henning Lehmann tager første spadestik til udvidelse af Forskerparken, forskere i laboratorier og ved skærme, universitetets ledelse 1993 osv. osv.

8. INDSAMLING AF LEVENDE BILLEDER

- Overbibliotekar, cand.mag. Svend Larsen, Statsbiblioteket, har overdraget videobånd med optagelser fra opførelsen af Statsbiblioteket.

9. PUBLIKATIONER

- Palle Lykke: "En forkæmper. Universitets-pioneren. For 150 år siden kom professor T. Tage-Hansen til verden". Kronik i Århus Stiftstidende , Randers Amtsavis og Dagbladet Djursland 25. august 1999.

- Palle Lykke: "Fagenes fødselsdage. Det svære spørgsmål om hvornår instituttet skal fejre sin fødselsdag". HUMavisen. Fakultetsblad for Humaniora, Aarhus Universitet nr. 26, maj 1999, s. 20-26. Tillige som særtryk udgivet 10. september 1999 i anledning af Det Humanistiske Fakultets årsfestreception for kandidatjubilarer. Særtrykket indeholder enkelte revisioner vedr. de arkæologiske fag.

- Palle Lykke: "Universitetshistorie ved Aarhus Universitet". Bidrag til "På bjerget"-serien i JP Århus 26. september 1999.

- Palle Lykke: Bidrag om udvalgets virksomhed til Aarhus Universitets Årsberetning 1998.


- To tidligere publikationer foreligger som lydbøger (Palle Lykke: Det lærde Selskab i Aarhus 1945-1995 , 1995, og Palle Lykke (red.): Henning Henningsen: Min ånd er frisk og ubedærvet ... Erindringer fra studieårene i Århus. Dagbog og regnskabsbog 1930-1931 samt interview 1993 . 1998)

10. FORBEREDELSE AF PUBLIKATIONER

- Indledende overvejelser er gjort med henblik på ny, udvidet udgave af Billeder af Aarhus Universitets historie.

- Med henblik på Statsbibliotekets udgivelse heraf i forbindelse med "Victor Albeck-Bygningens" indvielse i januar 2000 har der været arbejdet på opsats vedr. Medicinsk Læsestue i Aarhus (ca. 50 s.).

- I samme anledning er et kronikportræt af Victor Albeck udfærdiget og antaget af JP Århus .

- Bidrag til kommende 5. bind (biografi- og registerbind) af Ib Gejl (red.): Århus - byens historie er afleveret i form af biografi over overlæge, dr.med. Victor Albeck.

11. NYERHVERVELSER TIL LITTERATURSAMLINGEN

1. Gaver og deposita

- Fru Kirsten Albeck, Risskov, har overdraget en større mængde litteratur, hvoraf i denne sammenhæng kun skal nævnes følgende: Ad. Stender-Petersen: Varangica + Ad. Stender-Petersen. A Bibliography published as a Supplement to Varangica in Honour of the Author's 60. Birthday 21. July 1953 ; Københavns Universitets Festskrift 1945-1972 (ukomplet); P. Fønss og E. Rindom (red.): Københavns Universitet 1929 . Udgivet i Anledning af 450 Aars Jubilæet, København 1929; J. Nørregaard: Københavns Universitet i Besættelsesaarene . 1947; Gustav Scherz: "Niels Stensens København". Særtryk af historiske meddelelser om København 1962; Chr. Buur: Aarhus Skolevæsen gennem 80 Aar (1849-1929), 1930. Desuden universitetshistoriske fremstillinger vedr. Göteborg Högskola og Åbo Akademi samt restoplag af Humanistisk Samfunds jubilæumspublikation: G. Albeck (red.): Humanister i Jylland , 1959.


- Professor, dr.med. Jens Astrup, Neurokirurgisk Afdeling GS, Århus Kommunehospital, har overdraget et eksemplar af Neurokirurgisk Afdeling 50 år. 1.4.1943 - 1.4.1993 med erindringsartikler af bl.a. Richard Malmros, Peter Rasmussen og Jens Astrup,

- Fhv. lektor, cand.mag. Grethe Drud, Højbjerg, har overdraget RUS . Af Hinge. Akademisk Boghandel 1967 m. spøjse tegninger af studenterliv.

- Professor, dr.phil. Niels Hannestad har overdraget et eksemplar af Klassisk Arkæologi. Aarhus Universitet 1949-1999. De første 50 år .

- John Andreasen, Dramaturgi, har overdraget fotokopi af J. Andreasen: "Vi gør det! Gruppeteater i Århus - visioner & tilbageblik 1984" (om Musiske Studenter og Århus Studenterscenes betydning for byens teaterliv) og 25-års-jubilæumsårsberetning for Institut for Dramaturgi 1998.

- Overbibliotekar, cand.mag. Svend Larsen, Statsbiblioteket, har overdraget et særtryk af den af ham selv forfattede artikel "Statens Avissamling i Aarhus", Bibliotekshistorie 5, 1999.

- Vagn Dybdahl har overdraget et ekspl. af sin egen: 99 biografier. 96 socialdemokrater + 2 fra Arbejdsgiverne + 1 Universitetsbygger .

- Oversætter, cand.phil. Kirsten Nielsen, Stautrup, har deponeret (1) Stærke Samson. Historier om historikeren Jens Engberg 50 år v/Steen Busck, Knud Knudsen, Lars Stigel, Jørn Hansen, Leo Tandrup og Ole Marquardt, (2) Alle Tiders teater - Lykønskningsskrift til Christian Ludvigsens 60-årsdag den 21. maj 1990 (red. af John Andreasen & Silvia Hagberg) og (3) Jørgen Brems Dalgaard: Retsmedicinske Epistler. Desuden er Kraks Blå Bog 1969 og 1977 via Kirsten Nielsen tilgået fra Jyllands-Postens nedlagte redaktionskorrektur.

- Jens Kruuse. I lyset af glæde. En bog om Jens Kruuse af Charlotte Strandgaard, Finn Slumstrup og Jens Kruuse og Kraks Blå Bog 1971 er deponeret af Palle Lykke.


- Det første forskningsprofessorat ved Aalborg Sygehus (Henrik C. Schønheyder). Udgivet af Aalborg Sygehus. Gave fra Margrethe Schønheyder, Århus.

- Hof og Stat 1997 og Kommunalhåndbogen 1997 er overdraget af Informationskontoret.

- Arkivhåndbogen er anskaffet via Journalkontoret.

2. Køb

- P.G. Lindhardt: Sådan set ... 184 s. 1981.

- Ebbe Kløvedal Reich: Rask op ad bakke - en krønike om Århus Kommunehospital af Ebbe Kløvedal Reich . Research af Lise Haupt.

- Johannes Sløk: Mig og Godot. Erindringsforskydninger . 1986.

- Ludv. Kraft: Lægeportrætter fra det nittende Aarhundrede . 1931.

- Universitats Studii Haffnensis 1479-1979. Stiftelsesdokumenter og statutter udg. af Jan Pinborg 1979.

- Følgende bind af Københavns Universitet 1479-1979 er anskaffet: IV Gods, bygninger, biblioteker, VII Det lægevidenskabelige Fakultet, IX-XI Det filosofiske Fakultet 2-4 og XIII Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 2.

- William Norwin: Københavns Universitet i Reformationens og Orthodoxiens Tidsalder I-II, 1937.

- Dansk biografisk Haandleksikon I-III, 1920.

- Danske historikere , 1965.


- Den danske Lægestand 1957-1964

- Økonomisk-Juridisk Stat 1952.

- Kraks Blå Bog 1937, 1948, 1950 og 1960.

- Magister-Stat 1951

- Magisterstaten 1962

- Havkat mellem hav og himmel. En bog om Leo Tandrup og om historiens og kunstens nytte . redigeret til tresårsdagen af Knud Peder Jensen og Steen Busck.

- Teologisk Stat 1965-66 I-II, 1972 og 1985.

- J.Th. Arnfred et al. (red.): Danmarks Folkehøjskole 1844-1944 . 596 s.

- J. Byskov: Tanker og Taler . 1958. 330 s. Heri undervisningsministerens "Tale ved festmiddagen ved Aarhus Universitets 25 Aars Jubilæum 1953", s. 206-208.

- Vagn Dybdahl (red.): For  jysk og for dansk historie. Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 1866-1966 . 147 s.

- Uddannelseshistorie . Årgangene 1994-1998 er føjet til eksisterende samling.

- Bue og Bølge. Festskrift til Johan Fjord Jensen , 1999. (Erindringsstof i artikler af bl.a. Finn Stein Larsen, Jørgen Elbek og Aage Henriksen).

12. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

Afdelingsleder Poul Bonde, Internationalt Sekretariat, har overdraget T-shirt/trøje anno ca. 1988 med universitetets segl. Unikum. Prototype.


13. KATALOGISERING AF STØRRE, INDSAMLEDE ARKIVER

Katalogisering af professor, dr.phil. Gustav Albecks arkiv skrider kun meget langsomt frem. Katalogisering af professor, dr.jur. Stig Jørgensens administrative arkiv og af professor Svend Bundgaards ditto har endnu ikke kunnet påbegyndes.

14. FOREDRAG

Ved Studium Generale-udvalgets konference på Sandbjerg 26.-27. november afholdt Palle Lykke 26. november foredraget "Idégrundlaget for Aarhus Universitet".

15. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.

- BA Rikke Sloth, Kvindemuseet, aflagde besøg med henblik på studier i Victor Albecks privatarkiv.

- Forfatteren og journalisten Jørgen Harboe, Rungsted, aflagde studiebesøg med henblik på bog om dr.theol. Kaj Baagø.

- Stud.scient. Mads Møller, Videnskabshistorie, aflagde en længere række besøg med henblik på studier omkring forholdene vedr. den senere nobelpristager Henrik Dams ansøgning om stilling ved AU 1936 og 1938.

- Professor, dr.phil. Niels Hannestad aflagde studiebesøg med henblik på materiale til publikation med historisk fremstilling af Klassisk Arkæologis historie i forbindelse med fagets 50-års jubilæum.

- Desuden har cand.phil. Rikke Malmros, fru Kirsten Albeck, lektor John Andreasen og professor emer., dr.med. Aksel Stenderup hver aflagt et eller flere besøg i forbindelse med universitetshistoriske spørgsmål og/eller praktiske forhold i forbindelse med indsamling af materiale.

16. SERVICEVIRKSOMHED


- Biografiske kompendier vedr. bankdirektør Niels Jensen og biskop Fredrik Nielsen er udfærdiget til kontorchef Ingelise Hosszu, Teknisk Forvaltning, med henblik på vejnavneindstilling.

- Fotografisk materiale har været udlånt til lektor John Andreasen, Dramaturgi, med henblik på instituthistorisk publikation.

- Arkitekt Niels Bjerre, Steno Museet, lånte dias med henblik på plakat.

- Forskningstekniker Peder Therkelsen lånte fotos med henblik på overheads til sin afskedsforelæsning.

- Kopi af båndoptagelse med 1994-interview med professor Halfdan Siiger udlåntes til professor Armin Geertz, Religionsvidenskab, med henblik på nekrolog.

- Materiale er fremsendt til professor emer., dr.med Aksel Stenderup med henblik på erindringsforedrag ved Bartholinbygningens 25-års jubilæum.

- Oplysninger vedr. forskellige eksamenstypers indførelse er fremskaffet til professor, dr.phil. Henrik Thrane.

- For Informationskontoret er der i sammenhæng med forespørgsel fra Nationalencyklopædien foretaget en lille undersøgelse vedr. højtidelige rektortiltaler.

- Oplysninger fremsendt herfra vedr. daværende stud.mag. Henning Henningsens forhold til Kunstbygningen i Aarhus i 1930 indgik i museumsdirektør Peder Stougaards indvielsestale ved åbningen af Plakatmuseets udstilling af russiske plakater.

- Med laborant Bent O. Pedersen, Kemisk Institut, som mellemmand har Frihedsmuseet, København, fået affotograferet billedmateriale i udvalgets samling.


- Fru Kirsten Albeck, Risskov, har lånt manuskriptmateriale vedr. barokpoet i Gustav Albecks arkiv.

- Redaktør Jeanne Bermann søgte oplysninger om faget Litteraturhistories personalhistorie i Aarhus med henblik på opslagsværk.

- En mængde materiale er fremfundet til Berit Heggenhaugen Jensen, Paris, som via Journalen og Informationskontoret søgte oplysninger om Videnskabens Træ, universitetets segl m.v.

17. AARHUS UNIVERSITETS ARKIV

I anledning af den forestående påbegyndelse af lovpligtig aflevering af AU's arkiv til Statens Arkiver aflagde medarbejderen sammen med Margit Ankerstjerne, Susanne Brøner, Torben Johansen, Per Møller Madsen, Lars Mose og Tove Bæk Jensen fra universitetets administration besøg på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg 6. oktober, hvor landsarkivar Chr.R. Jansen var vært ved en frokost og derpå forestod en rundvisning i Arkivet. En uge senere overførtes den første vognfuld administrationsarkivalier, hovedsagelig fra perioden 1974-1979.

18. UDKLIPSSAMLINGEN

Aarhus Universitets samling af kopier af presseklip fra de seneste tre årtier er overdraget til Udvalgets samling, og i forlængelse heraf er der i samarbejde med Torben Johansen taget initiativ til en udvidet og mere fremtidssikret organisering af den løbende indsamling af dagsaktuelle presseklip.

19. LOKALESITUATION

På opfordring fra Forskerparkens direktør, Erik Jantzen, har Udvalgets sekretariat skiftet lokale, men er stadig at finde på samme gang som hidtil. Der er ingen ændringer i postadresse og tlf.nr. m.v.

20. DIVERSE

- Udvalget er meldt ind i Selskabet for dansk Skolehistorie med henblik på at modtage dettes årbøger.