Aarhus Universitets segl

2000

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 

- RAPPORT OM UDVALGETS VIRKSOMHED I ÅR 2000 INKLUSIVE REGISTRERING AF NYERHVERVELSER

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

Frem til 31. marts 2000 bestod Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet af lektor, cand.theol. Jørgen Stenbæk (formand), professor, dr.jur. Ole Fenger og lektor, cand.mag. Steen Busck. Herefter rekonstrueredes udvalget, der siden 1. april har bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, cand.mag. Jens Chr. Manniche. I september supplerede udvalget sig med vicedirektør i Statsbiblioteket, overbibliotekar, cand.mag. Svend Larsen. Som udvalgets sekretær fungerer akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.

2. FORBEREDELSE AF UNIVERSITETSJUBILÆUM 2003

Efter udvalgets rekonstruktion er der i forskelligt regi afholdt en række møder, som på dagsordenen ikke mindst har haft forberedelse af jubilæumsaktiviteter i forbindelse med markering af Aarhus Universitets 75-års jubilæum i 2003.

3. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER: INTERVIEWVIRKSOMHED

Der er i årets løb optaget erindringsinterview med følgende:

- Professor em., cand.oecon. Torben Agersnap, Kbhvn.

- Professor em., dr.phil. Justus Hartnack, Ålsgårde.

- Professor em., Jur.dr. Alvar Nelson, Uppsala.


Hans Plauborg, information & debat, har overdraget båndene med sine erindringsinterviews med Per Aagaard, L.L. Albertsen og Ole Højris. Uddrag af interviewene er bragt i information & debats årsfestnummer i september 2000.

Der har ikke kunnet afses tid til at foretage afskrift af beholdningen af bånd med erindringsinterviews, men en foreløbig råudskrift af interview med Tage Skou-Hansen (ca. 80 sider) er bragt til veje via studentermedhjælp. Det samme gælder interview med Stig Jørgensen (ca. 300 sider), hvor instituttet selv har skaffet midler til medhjælpen.

Efter ønske fra professor em., dr.med. Aksel Stenderup, Højbjerg, er der vedtaget nye klausuleringsbestemmelser for 1992-interviewet med denne.

3 tidligere interviewede er i løbet af året afgået ved døden: Fhv. landsarkivar P.K.Iversen, Aabenraa, fhv. direktør Henry Jørgensen, Virum, og kommitteret Folmer Wisti ("den første jydske Magister"), Rungsted.

4. INDSAMLING I ØVRIGT AF LYDBÅNDSMATERIALE

- Professor em., dr.phil. Knud Maack Bisgård, Gentofte, har - på opfordring fra udvalgets sekretær - indtalt båndkommentarer til den omfattende billedsamling vedr. Fysisk Institut 1947-1967, som han overdrog til UHU i 1999


- 10 kassettebånd med optagelser af "Spørg Århus"-radioudsendelserne i 1970'erne og lydsiden fra én af TV-udsendelserne samt kopier af presseklip vedr. udsendelserne er overdraget af professor, dr.jur. Ole Fenger.

- 1 kassettebånd med udsendelsen Studio Stud v/ Moderate Studenter (Århus Nærradio) 2/9 1983 er overdraget af Rie Bligaard.

5. INDSAMLING AF SKRIFTLIGE ERINDRINGER

 - Professor em., dr.phil. Knud Maack Bisgård, Gentofte, har fremsendt manuskript med kommentarer til billedsamling.

- Professor em., cand.oecon. H.P. Myrup har på given foranledning fremsendt smagsprøve på sine erindringer (om Th. Geiger), og mere er stillet i udsigt.

- J. Boisen Schmidt har i brev beskrevet sin specialerejse anno 1948 gennem Tyskland til London.

6. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, UDKLIP M.V.

- Det er endelig lykkedes at opspore og erhverve Humanistisk Samfunds forhandlings- og mødeprotokol for årene 1937-49, således at Samfundets 3 protokoller tilsammen dækkende perioden 1933-1959 nu er i udvalgets forvaring. Protokollen 1937-49 er overdraget af lektor, mag.art. Thomas Petersen, Slavisk Institut


- Af professor, cand.theol. & mag.art. Halfdan Siigers (1911-1999) arkiv er følgende blevet overdraget: Forelæsningsnoter fra studietid 1929 ff. (KU) m.v. i ca. 60 kollegiehæfter og et antal omslag, laboratorieøvelse 1927, dagbog 1947 forud for afrejse til forskningsophold i Chitral 1948, en slags "glose"/tegn-oversigter vedr. asiatiske sprog, korrespondance ca. 1961, ca. 140 lysbilleder med tempelmotiver m.v., omslag vedr. "Oslo-sagen", omslag vedr. Haahrs disputats, opponentmanuskripter, diverse tilsendte manuskripter, omslag med Siiger-data, kasse med uordnet udklipssamling. Overdraget fra arvingerne efter Siigers retningslinjer via Svend Castenfeldt, Etnografi.

- Fotokopi af Jydsk medicinsk Selskabs forhandlingsprotokoller 1913-1946 og 1946-1974 er tilvejebragt takket være udlån fra medlem af Jydsk medicinsk Selskabs bestyrelse, overlæge Stig Engkjær Christensen, Højbjerg, hos hvem original beror.

- Det Teologiske Fakultetssekretariats (ret omfattende) 'skyggearkiv' er i forbindelse med sekretariatets flytning overdraget til udvalget med henblik på udtagelse af interessant materiale og efterfølgende makulering af de øvrige dele.

- Akademisk borgerbrev udstedt 1931 til Detlef Keller Hansen (1911-1998) er overdraget af Peter Keller Hansen, Ringe.

- Aarhus Universitets Idrætsforenings arkiv 1962-2000: Forhandlingsprotokol og korrespondance, indkaldelser, vedtægter, forskelligartede ansøgninger og indberetninger, numre af "Motionstidende" (1967 og 1968) m.m. samt materiale beskrevet under punktet "Museumsgenstande". Arkivet er overdraget af foreningens sidste formand, Peter Thorbjørn Sørensen, Biologi.

- Heinrich Bach, første aflevering, ikke gennemgået.

- Materiale vedr. logokonkurrence, brochurer vedr. koncerter og forestillinger, udklip vedr. tidligere dramaturgistuderende samt plakater m.v. er overdraget af lektor, mag.art. John Andreasen, Dramaturgi.

- Fhv. lektor, dr.phil. J. Boisen Schmidts 1948-speciale med Bøggild-Andersens kommentarer i marginen er - sammen med brev, der beretter om specialerejse gennem Tyskland til London - overdraget til samlingen fra J. Boisen Schmidt.


- Manuskript til rejiceret teologisk disputats 1947 er modtaget fra Helge Kjær-Nielsen, Afdeling for Ny Testamente, via Carsten Bach-Nielsen, TF-biblioteket, i forbindelse med TF's flytning.

- Materiale vedr. Liberale Studenter i Århus 1971-1978 og Konservative Studenter i Århus 1971-1972 og Konservative Studenter i København 1971-1981 samt mødemateriale vedr. Moderate Studenter fra 1990'erne er overdraget af Rie Bligaard, tidl. Moderate Studenter.

- Kopier af program for - og sang fra - den 'kvindedag', som kvinder ved Aarhus Universitet arrangerede som modpol til de officielle arrangementer ved AU's 50-års jubilæum 1978 er modtaget fra forskningsbibliotekar Eva Lous, Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket.

- Plakat: Åbent Hus på Det Naturvidenskabelige Fakultet 20-21/11 1976 med temaerne "Liv og energi" er overdraget af registrator Hanne Teglhus, Steno Museet.

- Der er modtaget brev af 1/8 2000 fra lektor Ole Sonne, Fysiologisk Institut, vedr. flyrekognoscering allerede i august 1944 af det senere bombemål (Gestapos jyske hovedkvarter i kollegierne). Sonne har juni 2000 aflagt besøg hos rekognosceringsflyets navigator, 86-årige Kenneth H. Pickup, Devon.

- En fotokopi af artikel fra frokostavis fandtes om morgenen 29/3 opklæbet på universitetsadministrationens gadedør. Artiklen omhandlede AU-ansats angivelige virke som lærer på "revolutionært" kursus i DDR. Artiklen nedtoges af kontorchef Svend Larsen og videreformidledes til udvalgets arkiv via universitetsdirektøren.


- Cand.mag. Henny Mejer Doctor, Viby, har stillet overdragelse af dele af arkiv efter lektor, cand.mag. Jens Aage Doctor (1931-1997) i udsigt.

- Fru Merete Posborg Petersen, København, har stillet sig postiv med hensyn til senere overdragelse af effekter fra overlæge, professor, dr.med. Villy Posborg Petersen (1919-2000) - der blev første lægevidenskabelige doktor fra AU (1952).

- Iflg. aftale med niecen Edith Knudsen vil evt. materiale fra afdøde bibliotekar, cand.mag. Valborg Knudsens studietid i 1930'erne og efterfølgende ansættelse i Statsbiblioteket blive overdraget til udvalget.

- Fru Elise Jørgensen, Virum, har stillet sig positiv med hensyn til overdragelse af materiale fra direktør Henry Jørgensen (1912-2000), der studerede tysk/engelsk ved AU 1931-1938.

7. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODIKA

- Carsten Bach Nielsen, Det teologiske Bibliotek, har overdraget numre af Den jydske Akademiker : 1951: 2 numre; 1952: 6 numre; 1953: 6 numre + indlagt studenterrådsfolder; 1954: 7 numre + 4 "meddelelseshefter"; 1955: 2 numre.

8. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

Billedsamlingen er øget med ca. 1160 fotografier i løbet af år 2000, således at den ved årets udgang omfattede ca. 3610 billeder. Heri er er ikke medregnet ca. 140 officielle turistdias med tempelmotiver etc. i Halfdan Siigers arkiv.

- Ved afleveringer i 1999 og 2000 er i alt 633 fotografier fra ikke mindst festligheder ved Det Teologiske Fakultet overdraget af Fakultetet v/ Gurli Dettmann til udvalgets arkiv. Registrering har endnu ikke kunnet finde sted


- Album indeholdende i alt ca. 235 fotos med optagelser fra Tandlægehøjskolen 1962-1967 (personer, bygning, interiører, tandlægekollegiet m.v.) er overdraget via Lars Kruse, AV-Centralen, Tandlægeskolen/Odontologisk Institut.

- Takket være lån og affotografering er 11 fotografier med tilknytning til fhv. rektor, cand.mag. Detlef Keller Hansens studietid i Århus i 1930'erne tilvejebragt. Udlån fra Peter Keller Hansen, Ringe.

- Fra fru Kirsten Albeck, Risskov, er modtaget 4 fotos med Albeck-døtrene Charlotte, Margrete og Birgitte ene eller flere sammen med rektorerne Skautrup, Bach og Hammershaimb (1954, 1962, 1966) og Margrethe Albeck sammen med prinsesse Margaret og tronfølgeren, prinsesse Margrethe i Studenternes Hus ca. 1964.

- 2 farvefotos af hhv. 4 institutsekretærer forsamlet 7/10 1999 ved Karen H. Jacobsens 25-års jubilæum og opstilling i forbindelse med Clown kursus E 1999. Gave fra John Andreasen, Dramaturgi.

- Takket være lån og affotografering er foto af professor Peter Skautrup ved redaktionsarbejdet på Jysk Ordbog i Ordbogens centrale seddelarkiv ca. 1980 og foto af lektorerne Viggo Sørensen og Ove Rasmussen i Jysk Ordbogs centrale seddelarkiv ca. 1985 tilvejebragt. Udlån v/ Viggo Sørensen.

- 5 farvedias og 5 s/h papirbilleder af det nye konferencecenter anno 1991 ved Studenternes Hus. Fotograferne Thomas Pedersen og Poul Pedersen. Overdraget fra Administrationen via overassistent Torben Johansen, Journalkontoret.


- Fra Informationskontoret er i løbet af året leveret presseportrætter af følgende: Andersen, Henning - Bek, Toke - Bols, Mikael - Böss, Michael - Christensen-Dalsgaard, Jørgen - Clark, Brian F.C. - Gregersen, Niels - Hvid, Ivan - Jensen, Hans Jørgen Lundager - Ladefoged, Søren A. - Madsen, Palle Bo - Mammen, Jens - McGregor, William Bernard - Mølmer, Klaus - Nielsen, Søren - Overgaard, Søren - Parving, Agnete - Pedersen, Erik Morre - Petersen, Thor - Sabroe, Knud-Erik - Schiønning, Jørgen Drasbæk - Schmidli, Hanspeter - Sloth, Erik - Ørtoft, Gitte - Østergaard, Leif - Aalkjær, Christian.

- Fra Informationskontoret er modtaget 4 farvefotos af Teologisk Auditorium under opførelse og 4 farvefotos af Søauditoriet under opførelse samt 4 fotos fra IT-parkens indvielse. Alle 12 ved Lars Kruse.

- Fra Informationskontoret er desuden modtaget 182 luftfotos (fortrinsvis dias) 1998-2000 (v/ Erik W. Olsson). Man ser Universitetet, IT-parken, Universitetsparken, Nobelparken, Ortopædisk Auditorium, Fødselsanstalten (Victor Albeck-Bygningen), Søauditoriet mmm. Desuden luftfotos af Moesgårds bygninger.

- Fra Informationskontoret er endelig modtaget 8 dias (v/ Poul Pedersen) af fotos til The University of Aarhus 1998-99 : Bl.a. portrætter af Peter Nannestad, Jannie Friis Kristensen, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Else Marie Wiberg Pedersen, Karl-Heinz Westarp og Christian Aalkjær samt 11 fotos af Nobelparken ca. 1998/1999.

- 4 fotos fra flytningen med kranvogn af et omfangsrigt og tungt brandskab fra administrationsbygning til Universitetshistorisk Udvalg i Forskerparken (jfr. pkt. 20) er optaget og doneret af overassistent Torben Johansen, Journalkontoret.

- Fotograf Jens Tønnesen, True, har stillet i udsigt, at han i en nær fremtid vil deponere sin samling af 1990'er-fotos fra Aarhus Universitet i udvalgets samling, hvorefter materialet kan anvendes efter gældende bestemmelser vedr. honorering af fotograf.

9. INDSAMLING AF LEVENDE BILLEDER


- Professor em., cand.oecon. Torben Agersnap, Kbhvn., har stillet overdragelse af smalfilm fra ekskursion 1946 i udsigt.

- Videokopi af TV2/Østjyllands udsendelse med arbejdspladsportræt af Aarhus Universitet 21. april 2000 er erhvervet.

10. PUBLIKATIONER OG ANDEN SKRIFTLIG PRODUKTION

- Palle Lykke:

Medicinsk Læsestue i Aarhus. Om biblioteksmæssige foranstaltninger i tilknytning til etableringen af et lægevidenskabeligt miljø i Århus fra slutningen af det 19. århundrede og frem til tiden omkring Aarhus Universitets grundlæggelse og overlæge Victor Albecks død. Udgivet i anledning af åbningen af Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek i Victor Albeck-Bygningen 20. januar 2000. Med forord af overbibliotekar Svend Larsen. 55 s. Statsbiblioteket.

- Palle Lykke:

"En ring sluttes i Århus". Helsideskronik i anledning af Victor Albeck-Bygningens indvielse 20. januar 2000. Kronik i Jyllands-Posten s lokaltillæg JP Århus 19. januar 2000.

- [Palle Lykke]:

Bidrag til Ib Gejl (red.): Århus - byens historie , bd. 5 (biografi over overlæge, dr.med. Victor Albeck). Artiklen er dog signeret BO (Bodil Olesen).

- [Palle Lykke]:

"Universitetets historie" - kort fremstilling til AU's webside.

- [Palle Lykke]:

"Universitetshistorisk Udvalg", Aarhus Universitets Årsberetening 1999 , s. 808-809.


- Palle Lykke har desuden arbejdet på en revideret og udvidet udgave af 1992-bogen Billeder af Aarhus Universitets historie (udkommer 2001) og desuden er der gjort forberedelser til en mere omfattende fremstilling af Aarhus Universitets historie til AU's webside (svarende til ca. 16 sider).

- Af upublicerede fremstillinger kan nævnes Palle Lykke: "Karl Verner-relieffet - lidt om de ydre omstændigheder ved tilblivelsen af billedhuggeren Knud Nellemoses relief af sprogforskeren Karl Verner, således som de kan belyses via jour.nr. B 82/46 i Aarhus Universitets arkiv" (7 sider).

- Desuden har udvalgets sekretær udarbejdet en detaljeret beretning om Universitetshistorisk Udvalgs virksomhed i 1999 (16 sider).

11. NYERHVERVELSER TIL UHU'S BIBLIOTEK OG LITTERATURSAMLING

- Endnu en omfattende portion AU-disputatser - som supplement til en tidligere overført portion - har, takket være overbibliotekar Svend Larsen, Statsbiblioteket, kunnet udtages i Statsbibliotekets fjernlager og overføres til udvalgets disputatsamling 1940 ff, der dog ikke er helt komplet for seneste årtiers vedkommende. Disputatsamlingen, der med årets tilvækst på ca. 5 hyldemeter, i alt omfatter ca. 8 hyldemeter, er ikke registreret, men opstillet efter årti.

- En mængde universitetsskrifter (minus disputatser) - ikke mindst Acta Jutlandica - er via overbibliotekar Svend Larsen tilgået samlingen. Ikke registreret.

(I det følgende er rækkefølgen tilfældig)

- Nielsen, Anita Kildebæk: The Chemists. Danish Chemical Communities and Networks 1900-1940 . Vol I-II. 427+117 s. Århus 2000. Gave fra forfatteren.


- Dansk sociologis historie (red. Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen) Heri bl.a. Torben Agersnap: "Sociologi i Danmark før 1950" (Bl.a. Ranulf & Geiger). Køb.

- Degn, Ole (red.): Da det var nyt i Århus - set i illustrerede tidsskrifter 1876-1940 . Heri artikler om bl.a. "Statsbiblioteket i Aarhus", "To nye latinskoler", "Observatoriet", "Marselisborg Hospital", "Det nye teknikum", "Århus botaniske Have", "Det første studieår i Århus", "Naturstien i Marselisborg-skovene", "Boliger ved Aarhus Universitet". 1970. Køb.

- Linton, Michael (red.): Aarhus Studenter-Sangere 1930-1980 . Bidrag af Laurentius Holm, Eigil Slej, Norman V. Steenstrup, Tage Langvad, Carl Arne Petersen og Michael Linton.

- Jydsk Jul 1957 indeholdende bl.a. Bostrup, Erik: Det nye journalistkollegium i Vennelystparken" og Vinther Møller: "Op over bakken - i syv etager" (om KH's neuro-højhus.). Overdraget af Carsten Bach-Nielsen, Teologisk Bibliotek.

- Vilh. la Cour (red.): Danmark under Besættelsen I-III , 1945-46.

Heri bl.a. Einar Lundsgaard: "Universitetet og de højere Læreanstalter". Køb.

- Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård . Red. Ole Høiris m.fl., 1999, Køb.

- 25 år. Institut for Molekylær Biologi . Aarhus Universitet 1993. Red. Ole Frederik Nielsen. Artikler og oversigter vedr. personale, kandidater m.v. 54 s., ill. Gave fra Ole Frederik Nielsen.


- Skriver [Poul Erik]: C.F. Møller: Journalistkursus Århus. Institut og kollegium for syge- og sundhedsplejersker. Århus Tandlægehøjskole. Indeholder artiklen "Tre universitetsbygninger i Århus" om byggeri i Vennelystparken. Særtryk fra Arkitektur 4, 1962.

- Stenbæk, Jørgen: "Universitetsuddannelsen i kristendomskundskab/religion. En historisk oversigt". Særtryk af Kirkehistoriske Samlinger, 1980, s. 225-247.

- "Århus Tandlægehøjskole 1958-1983". Fotokopi af artikel i Tandlægebladet, nr. 16, årg. 87, 1983, s. 542-572. Gave 2000 fra Tandlægebladet s sekretariat.

- Økonomisk Forening 1937-1977 , 1977. Gave fra Økonomisk Forening,

- La universidad de Alcalá. Del pasada al futuro. AlcalaUniversity. From the past to the future . Deponeret af udvalgets sekretær.

- Universitetet i Bergens historie 1946-1996 I-II. Køb.

- Københavns Universitets arkiv 1479 - ca. 1910 . Rigsarkivet 1979. Køb.

- Danmarks Tekniske Højskole. Polyteknisk undervisning og forskning i det 20- århundrede. Festskrift ved 150-års jubilæet . 1979. Køb.

- Kvinderegensen gennem 60 år 1932-1992 . Køb.

- Af Københavns Universitet 1479-1979 (red. Svend Ellehøj m.fl.) er anskaffet følgende bind: III: Almindelig historie 1936-1979 + Studenterne 1760-1967; V: Det teologiske Fakultet.

- Norvin, William: Københavns Universitet i Middelalderen , 1929. Køb


- Slottved, Ejvind: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977 , 1978. U. rettelsesblad. Køb.

- Stybe, Svend Erik: Universitet og Åndsliv i 500 år , 1979. Køb.

- Videnskabernes København . Red. af Thomas Söderquist, Jan Faye, Helge Kragh og Frank Allan Rasmussen. 1998. Køb.

- Videnskabernes Selskab: Asger Lomholt: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selskabets historie I-V, 1942-1973. Køb.

- Mogens Blegvad: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1942-1992 . Køb.

- Gretchen Dutschke: Et skønt, barbarisk liv.Rudi Dutschke - en biografi . 1997. Køb.

- Heltberg, Bettina: Hvor der handles. Erindringsbilleder . 1996. Køb.

- Hof & Stat 1962, 1987, 1990, 1993. Overdraget fra Journalen af overassistent Torben Johansen, Journalkontoret.

- Jørgensen, Aage: Johan Fjord Jensen - en bibliografi 1960-2000 . Fra Litteraturhistories sekretariat.

- Juridisk Stat 1965. Køb.

- Kraks Blå Bog 1998. Overdraget af Lise Poulsen, adm.

- Kruuse, Jens. I lyset af glæde. En bog om Jens Kruuse af Charlotte Strandgaard, Finn Slumstrup og Jens Kruuse. Indeholder bl.a. Strandgaards samtaler m. Kirsten og Gustav Albeck, Louise og Jørgen Bøgh samt Bodil og Poul Engberg. 226 s., ill. Køb.


- Magister-Stat (1945) Udg. af Almindelig dansk Cand.Mag. organisation, Kbhvn. 1945. Køb.

- Børge Riis Larsen: "Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen", Soranerbladet 85 nr. 2, marts 2000 s. 28-30. Herunder om OC's forbindelse til Svend Ranulf. Bøggild-Andersen også nævnt. Fotokopi overdraget 2000 af vicedirektør Svend Larsen, Statsbiblioteket.

- Studenterne fra 1887 (m. biografier af Victor Albeck og Holger Strandgaard. Køb.

- Jørgens, Carl E.: Skolemester og hører. Latinskoleliv før 1800 . Udgivet i anledning ag GL's 75-års jubilæum. 1965. Køb.

- Køppe, Simo: Virkelighedens niveauer. De nye videnskaber og deres historie . Køb.

- Schmidt-Nielsen, Bodil: August og Marie Krogh. Et fælles liv for videnskaben . 1997. (Heri om Erik Kroghs tilfangetagelse i Århus). Køb.

- Festskrift til Peter Skautrup . Redigeret af Svend Aakjær, Kr. Hald, Aage Hansen og Niels Åge Nielsen. 1956. Køb.

- Den illegale presse 1940-45. En antologi . Redigeret af Leo Buschardt, Albert Fabritius, Morten Ruge og Helge Tønnesen. 1965. (Med oplysninger om studenterbaserede Århus-skrifter: Budstikken). Køb.

- Hvem byggede hvad. Gamle og nye bygninger i Danmark . Red.: Harald Langberg. 1952. Indkøbt 2000.

- Registrator Hanne Teglhus, Steno Museet, har stillet overdragelse af et antal udgaver af Den danske Lægestand i udsigt.


12. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

- Blæksuger, træ, formentlig fra 1930'erne, er overdraget af afdelingsleder Margit Ankerstjerne, Journalkontoret.

- Aarhus Universitets Idrætsforenings arkiv 1962-2000 inklusive et udvalg af beklædningsgenstande forsynet med foreningens navn - herunder en (gul) bluse fra de tidligste år - og et antal pokaler. I de enkelte pokaler er indlagt Peter Thorbjørn Sørensens notater vedr. de nærmere omstændigheder i forbindelse med sejrene. Arkivet er overdraget af foreningens sidste formand, ingeniørassistent Peter Thorbjørn Sørensen, Afd. f. Zoofysiologi.

- Stempler. Prægestempel til attester for godkendt erhvervserfaring 1977-1991 og "dekanstempler" til eksamensbeviser ("Peder Mortensen" og "Jørn Vosmar") samt 2 ældre stempler med træhåndtag: "Aarhus Universitet" er overdraget af overassistent Torben Johansen, Journalkontoret.

13. KATALOGISERING AF STØRRE, INDSAMLEDE ARKIVER

Katalogisering af professor, dr.phil. Gustav Albecks arkiv skrider kun meget langsomt frem. Katalogisering af professor, dr.jur. Stig Jørgensens administrative arkiv og af professor Svend Bundgaards ditto har endnu ikke kunnet påbegyndes.

14. FOREDRAG/ANDEN OPTRÆDEN

Palle Lykke medvirkede i TV2/Østjyllands udsendelse med arbejdspladsportræt af Aarhus Universitet 21. april (langfredag).

15. DELTAGELSE I KONFERENCER M.V.

Palle Lykke deltog i NUAS' møde vedr. universitetsarkiver afholdt 24. maj på Aarhus Universitet og i 19. Nordiske Arkivdage i Scandinavian Congress Center 25.-26. maj (om arkivet i den informationsteknologiske tidsalder).

16. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.


- Cand.mag. Jørgen Hasager, Århus, har aflagt en række besøg med henblik på studier i studenteridrættens historie ved Aarhus Universitet og eventuel publikation.

- Fhv. rektor, medlem af Byhistorisk Udvalg, cand.mag. Henning Spure Nielsen, Århus, har aflagt en række besøg med henblik på at udvælge illustrationer til Århus - Byens Borgere (biografi- og indeksbind til Århus - Byens Historie I-IV).

- BA Mikkel Knudsen, Århus Bymuseum, aflagde studiebesøg med henblik på forberedelse af udstilling om dronning Margrethes forhold til Århus.

- Professor em., Jur.dr. Alvar Nelson, Uppsala, har aflagt besøg og i den forbindelse fortalt erindringer om årene 1952-1961, hvor han var professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet.

17. SERVICEVIRKSOMHED

Mindre "ydelser" i forhold til AU's centrale administration er ikke medtaget i det følgende.

- Der er ydet råd og vejledning samt leveret tekstforslag til redaktionen af Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks nationalleksikon med henblik på artikel om Aarhus Universitet og illustration med universitetets segl.

- Der er stillet materiale til rådighed og ydet vejledning vedr. daværende tronfølger, prinsesse Margrethes studieophold ved Aarhus Universitet i forbindelse med Århus Bymuseums udstilling om dronning Margrethes forhold til Århus.

- Til Tine Colstrup, Aarhus Kunstmuseum, fremfandtes diverse oplysninger forud for museets store Preben Hornung-udstilling.


- Professor, dr.phil. Armin W. Geertz, Religionsvidenskab, har lånt kopi af udvalgets 1994-interview med professor Halfdan Siiger (1911-1999) med henblik på udfærdigelse af nekrolog.

- En vedvarende strøm af forskelligartede forespørgsler fra Privatdozent, Dr. Klaus Rodax, Bielefeld - der forbereder videnskabelige tysksprogede udgaver af sociologen, professor Th. Geigers værker - er løbende blevet besvaret.

- Med henblik på anvendelse i bind 5 af Århus - Byens historie (biografi- og registerbindet) lånte fhv. rektor, medlem af Byhistorisk Udvalg, Henning Spure Nielsen, Århus, et antal fotografier fra samlingen. I alt 5 fandt anvendelse i værket: (1) Humanistisk Samfund 1943 i Den gamle Bys restaurant; (2) professor Niels Åge Nielsen ved universitetets årsfest 1978; (3) efor Knud Illum med hengivne kvindelige alumner på Marselisborg Studentergaard ca. 1943; (4) professorerne Troels Fink, H.P. Clausen og Peter Skautrup foran Sandbjergs hovedindgang ca. 1980 og (5) Jens Kruuse i Sydfrankrig 1967.

- Hans Plauborg, information & debat , lånte et antal fotografier og anvendte en del af disse i bladets årsfestnummer.

- Pastor emeritus, dr.theol. Elith Olesen, Varde, lånte foto af mindeplade for studerende, som mistede livet i modstandskampen.

- TV2/Østjylland har henvendt sig vedr. billeddokumentation af daværende tronfølger, prinsesse Margrethes studietid ved Aarhus Universitet.

- Forskellige privatpersoner har henvendt sig med spørgsmål vedr. hhv. kollegiernes beslaglæggelse i 1943, Studentersamfundets tidlige historie og Aarhus Studenterjazz.


- Udvalgets sekretær har affattet bilagene til skrivelse fra AU (Informationskontoret) til Forskningsministeriet vedr. en række forslag til frimærkeudsendelser i årene 2004-2013.

18. AARHUS UNIVERSITETS ARKIV

Med henblik på udvalgssekretærens deltagelse - sammen med medarbejdere i Journalkontoret - i arkivkursus på Landsarkivet for Nørrejylland har der været korresponderet med Landsarkivet, og der er taget skridt med henblik på fremskaffelse af en arkivintereseret historiestuderende, der vil kunne deltage i nævnte kursus og siden tilknyttes universitetets arkiv som studentermedhjælp. Med kontorchef Svend Larsen (PUK) og afdelingsleder Margit Ankerstjerne har udvalgssekretæren drøftet den fremtidige fordeling af hans opgaver på den ene side hos udvalget og på den anden side i universitetsarkivet.

19. UDKLIPSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, er der i årets løb foretaget en løbende evaluering af det fra årsskiftet igangsatte udklipnings-, sorterings- og arkiveringssystem med henblik på udklip om Aarhus Universitet, og der er på denne baggrund foretaget de nødvendige revisioner i systemet.

20. LOKALESITUATION/PRAKTISKE & FYSISKE FORHOLD

- Udvalgssekretariatet hærgedes af en mindre oversvømmelse, idet adskillige hundrede liter demineraliseret vand strømmede ud fra et laboratorium på samme etage. Takket være en resolut indgriben i midnatstimen fra vagtmester Olesens side og installering af fugtsugere fra Falck/Securitas blev skaden begrænset, og intet uerstatteligt led skade.

- En planlagt forstærkning af kælderarkivlokalets gangvæg med henblik på opsætning af ca 70-80 meter supplerende reoler har endnu ikke fundet sted. Reolerne - brugte (fra Teologis tidligere arkivlokale i hovedbygningens kælder) - er leveret af museumstekniker Steffen Christiansen, Antikmuseet.


- Via overassistent Torben Johansen, Journalen, har udvalget erhvervet lønadministrationens store, solide brandskab, som er anbragt i en kælderfoyer i Forskerparken og efterfølgende - takket være praktisk indsats af lektor, cand.scient. Anders Holst Andersen, Institut for Matematiske Fag, Afd. f. Teoretisk Statistik og Operationsanalyse - nu er indrettet på en sådan måde, at hovedparten af udvalgets hidtidige interviewmateriale kan opbevares nogenlunde hensigtsmæssigt.

- Via samme Torben Johansen er en aflagt mindre transportvogn overdraget til udvalget fra Intern Post.

- En hårdt tiltrængt solskærm har, takket være direktør Jørgen Andersen, AUFF, kunnet opsættes ved udvalgssekretariatets vindue.

21. DIVERSE

Desværre har det endnu ikke været muligt at registrere det ikke-afleveringspligtige materiale, som via afdelingsleder Margit Ankerstjerne, Journalkontoret, et blevet overført til udvalgets arkiv.

(PL)