Aarhus Universitets segl

2001

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2001 

- Beretning om udvalgets virke inkl. meddelelse om nyerhvervelser

  

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

Udvalget består af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, cand.mag. Jens Chr. Manniche samt vicedirektør i Statsbiblioteket, overbibliotekar, cand.mag. Svend Larsen. Som udvalgets sekretær fungerer akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.

2. STØRRE PROJEKTER

Ud over det løbende, daglige arbejde, hvis resultater fremgår af de efterfølgende punkter, har der i forskelligt regi været afholdt en række møder, som på dagsordenen ikke mindst har haft forberedelse af jubilæumsaktiviteter i form af en række universitetshistoriske publikationer til markering af Aarhus Universitets 75-års jubilæum i 2003. Der er desuden indledt et forberedende arbejde med henblik på tilvejebringelse af en særskilt internet-hjemmeside for udvalget.

3. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER: INTERVIEWVIRKSOMHED

Der er i årets løb optaget erindringsinterview med følgende:

- Cand.mag. Ernst Rehben (f. 1914), Lyon (pr. telefon) (Immatrikuleret 1933).

- Fhv. folketingsmedlem Grethe Philip (f. 1916), Rungsted. (Første kvindelige cand.oecon.).

- Fhv. lektor, cand.mag. Jørn Carlsen (f. 1935), Århus. (Med særligt henblik på professor, Ph.D. Grethe Hjort (1903-1967). Interview foretaget uden båndoptager. Detaljeret skriftligt referat (11 sider) foreligger).

- Afskrift fra bånd:

Der er i årets løb foretaget afskrift og redaktion af bånd med erindringsinterview med forfatteren, mag.art. Tage Skou-Hansen (f. 1925) (125 sider, klausuleret).

Den ved studentermedhjælp tilvejebragte råudskrift af omfattende interviewoptagelser med professor, dr.jur. Stig Jørgensen er under fortsat bearbejdelse med henblik på godkendelse og viderebearbejdning (klausuleret).  

- Dødsfald:

4 tidligere interviewede er i løbet af året afgået ved døden:

- Fhv. rigsarkivar, dr.phil. Vagn Dybdahl (1922-2001).

- Professor, dr.theol. Johs. Sløk (1916-2001).

- Professor, dr.med. Aksel Stenderup (1919-2001).

- Professor, dr.phil. Søren Sørensen (1920-2001).

4. INDSAMLING AF MULTIMEDIE-MATERIALE M.V.

- CD med radioudsendelse ca. 1950:

(a) dele af DR-udsendelse (v/ Ole Kyhnel) ca. 1950: "Tilbage til bladet" om Journalistkurset ved Aarhus Universitet. Man hører Theodor Geiger (på dansk) om økonomisk og åndelig grænseløshed i Oplysningstiden, Carl Rasting om reform af retsplejeloven, kvindelige kursusdeltagere om udbytte af kursus, syngende kursusdeltagere med klaverledsagelse og Geiger på ny om samme emne som ovenfor.

(b) Theodor Geiger: Marxismus und Intelligenz. Radioforedrag 1950.

Foredragsteksten vedlagt (Sonderdruck af Geiger: "Marxismus und Intelligenz", Kölner Zeitschrift für Soziologi und Sozialpsychologie, Heft 4/1989).

Gave 2001 fra Privatdozent Dr. Klaus Rodax, Erfurt, Tyskland.

- CD med radioudsendelse ca. 1975.

Radioudsendelse ca. 1975 om Aarhus Universitet. Medvirkende: Carl Krebs, Knud Illum, Aage Th.B. Jacobsen, C.F. Møller, Hakon Lund, Peter Skautrup og Franz Blatt (sidstnævnte bl.a. om kaldelsen anno 1940).

Gave 2001 fra overlæge Peter Illum, Århus.

- Videobånd med Knud Jordal: Fhv. afdelingsleder, mag.art. Knud Jordal forelæser over "Dansk Slavistiks Historie" (to forelæsninger 28/11 og 5/12 2000 afholdt inden for rammerne af Slavisk Instituts undervisning i humanistiske videnskabsteori, optaget af undervisningsassistent Kristian Jørgensen. Overdraget m. Jordal-bibliografi m.v. samt forelæsningsannonce af Kristian Jørgensen, Århus.

- CD-R med "Show": Show - v/ arkitekt Mads Møller i anledning af Auditoriehusets indvielse 28/5 2001. Gave 2001 fra Mads Møller via Informationskontoret.

5. INDSAMLING AF UTRYKTE SKRIFTLIGE ERINDRINGER

- Overlæge Hans Werner (f. 1929), Hørsholm, har fremsendt erindringsnotater fra foredrag gjort 1984 (5 sider) og 1989 (1 side). I begge omtales også Sven Werner (1898-1984), professor i fysik ved AU 1938-1965.

- Direktør, cand.oecon. Jens Fisker (f. 1920), Birkerød, har fremsendt erindringsskitse om "Kandidat-eksamen - med livet som indsats" (4 sider) og erindringer om Th. Geiger samt leveret udførlige besvarelser til uddybende spørgsmål hertil samt til sin erindringsartikel "Seriøst mellemspil" i Universitetskollegierne i Århus 1935-1985, s. 51-56. Mere er stillet i udsigt.

- N.P. Skøtt Jørgensen har leveret erindringsmeddelelse om professor Jens Holts forhold til professor Ferdinand Sommer, München.

 - Journalist Janne Lauritzen, Center for Europæiske Kulturstudier med Afdeling for Kønsforskning, har leveret korte meddelelser vedr. Grethe Hjort, H. Bach, Torsten Dahl og om fjerne tiders rektormiddage.

 Cand.oecon. & cand.jur. John W. Oldam (f. 1921), Viby, har overdraget manuskriptet "Omkring TEOLOGI I ÅRHUS 1942-1992. Redigeret af Viggo Mortensen og Jørgen Stenbæk. Med særligt henblik på professor, dr.phil. Svend Ranulf (1894-1953)" - også indeholdende Oldams egne erindringer vedr. Ranulf. Manuskriptet ligger i forlængelse af Oldams "Den tragiske Svend Ranulf" (upubl. manuskript, 10 s., 1987), men erstatter ikke dette.

- Tinne Stubbe Østergaard, Århus, har i mail meddelt enkelte erindringer vedr. Akademisk Boghandel.

- Rosemary Derham: "Unveiling of Etching of Greta Hort [Grethe Hjort]" 23/3 1987, manuskript til tale, fotokopi 2 sider. Gave 2001 fra Cheryl Day, UniversityCollege, University of Melbourne, Australien.

- Margrethe Spies: "En stor personlighed" (portrætartikel om Grethe Hjort), Alt for Damerne nr. 46, 1960, 15. november. Gave 2001 fra Margit Ankerstjerne, Journalkontoret.

- Kommentar er indhentet hos Frank Weber, Thisted, til oplysninger i lektor Ole Sonnes brev af 1/8 2000 vedr. flyrekognoscering i august 1944 af det senere bombemål (kollegierne). (Sonne havde i juni 2000 aflagt besøg hos rekognosceringsflyets navigator, den da 86-årige Kenneth H. Pickup, Devon).

6. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER M.V.

- Direktør, cand.mag. Henry Jørgensen (1912-2000):

Privatarkiv vedr. studietiden 1931-1938 (tysk/dansk): Bevis for bestået filosofikum 1932 og bestået embedseksamen januar 1938, materiale vedr. eksamen (stillede opgaver, notater vedr. opgivelser m.v.) samt en række notesbøger med lærerrettede øvelser og notater fra forelæsninger/øvelser mv. (En af notesbøgerne er formentlig den ældste bevarede fra AU's tidligste studerende). Gave fra Elise Jørgensen, Virum.

- Lektor, dr.phil. Jens Aage Doctor (1931-1997):

Privatarkiv fra skoletid og hen over studietid frem til begyndelsen af 1960'erne og de udenlandske lektorater. Første aflevering. Under registrering. Gave fra Henny Mejer Doctor, Viby.

- Fhv. amtssygehusdirektør Niels Vinther Møller (1921-2001):

Dokumenter fra Vinther Møllers oecon.-studium 1940-1948 ved AU: Akademisk Borgerbrev med original konvolut 1940, bevis for bestået filosofikum 1941, for bestået økonomisk eksamen første del 1944 og udskrift af eksamensprotokollen 1948. Mere er stillet i udsigt. Gave fra driftsleder Troels Vinther Møller, Tranbjerg.

- Professor, dr.phil. Heinrich Bach (1905-1984):

Da der i beretning vedr. Universitetshistorisk Udvalgs virksomhed 2000 ingen specificering var af indholdet af de papirer fra Heinrich Bach, som udvalget nævnte år havde modtaget, kan det meddeles her, at der var tale om materiale vedr. Statens Humanistiske Forskningsråd 1971-1974, Det Humanistiske Fakultetsråd ca 1970-74, Lektoratsudvalget 1972, Fondet for dansk-finsk samarbejde ca. 1972-1975, Danmarks pædagogiske Institut (1972), materiale vedr. RUC 1974-1975, medlemsliste (1973): DSOM, erindringsmateriale, Det danske Sprog- og Litteraturselskab (1966-1971), Germansk Institut: SN, referater, korrespondance mv 1969-1974, forsendelseslister vedr. anmeldelser, diverse regnskab (privat), sedler til videnskabelig ordbog el. lign., udklip vedr. Bach, H. Bach: Anmeldelser af andre, publikationer med dedikation til H. Bach, nekrologer - flere med dedikation til H. Bach, publikationer af kolleger (Augias m.m.), diverse publikationer. Gave 2000 fra journalist Janne Lauritzen, Risskov.

- Fhv. lektor, cand.mag. Niels Lyhne Jensen (1920-2000):

Advokat Niels Lyhne, Århus, vil have udvalgets arkiv i tankerne ved gennemgang af Niels Lyhne Jensens efterladte papirer.

 - Dr. Heinrich Fauteck (1):

Papirer og dokumenter fra Fautecks ansættelse ved Aarhus Universitet i 1940'erne. Gave fra Frau Birte Fauteck-Gramlich, Köln.

- Dr. Heinrich Fauteck (II):

Fotokopi af Erik M. Christensens nekrolog 1986 over Fauteck i FU-Info . Fremsendt 2001 af professor em., dr.phil. Erik M. Christensen, Mors.

                      

- E. Dreyer Jørgensen (f. 1916):

Dreyer Jørgensens specialeafhandling i tysk 1940 (folio): "En Oversigt over Substantivernes Bøjning hos Hans Sachs og i ældre nürnbergske Kilder". Gave fra fhv. rektor, cand.mag. E. Dreyer Jørgensen, Herning.

- Lektor, redaktør, mag.art. Svend Schmidt-Nielsen (1916-1999):

Privatarkiv fra studietid 1937-45 samt lidt fra årene som ledende senior i beg. af 60'erne: Akademisk borgerbrev 1937 og bevis for bestået filosofikum 1938 samt korrespondance til Svend Schmidt-Nielsen fra studiekammerater (bl.a. Niels Åge Nielsen), venner (bl.a. Elsebet Kieler) og familie (mest moderen). Korrespondance vedr. senioratet (bl.a. Henning-Jensen, Tage Skou-Hansen,

Th. Dreyer, Clara Pontoppidan). Mappe med udklip fra gymnasietid, udklip fra studietid i Uppsala, udklip vedr. og fra Den Jydske Akademiker , sange og viser fra Studenterforeningens rusgilde 1940, diverse kronikker og lignende af Schmidt-Nielsen fra 1940'erne, m.v. I mappen ligger 1942-anbefalinger fra Skautrup og Frandsen vedr. legat. Acta Jutlandica 1937 med Studenterforeningens stempel og dedikation fra H. Bach til Svend Schmidt-Nielsen (stærkt medtaget af fugt). Stiftstidende 12/9 1962 og (skrøbelig) original til foto på dette blads forside: Ledende senior Schmidt-Nielsen taler til Aarhus Theaters publikum med de kongelige ved sin side. Gave fra Hans Schmidt-Nielsen, Århus.

- Grethe Philip og Kjeld Philip:

Fotokopi af afskrift af udskrift af Det økonomiske og juridiske Fakultets

eksamensprotokol vedr. Inger Margrethe Philips cand.oecon.-eksamen 1941.

Grethe Philip blev i 1941 første kvindelige cand.oecon. fra AU. Fotokopi af

Kjeld Philips professoransættelsesbrev anno 1943. Fotokopierne er tilvejebragt

takket være udlån fra cand.oecon., fhv. folketingsmedlem Grethe Philip.

- Juridisk rådgiver, cand.jur. Karen Fich (f. 1922):

Karen Fichs regnskabsbog fra studieårene 1941-1945. Gave fra Karen Fich, Brønshøj.

- Professor, dr.phil. Sven Werner (1898-1984):

En mængde Werner-publikationer 1926-1958 (flere med dedikation til hustru)

samt udklip/kopier af udklip (fx: Billed-Bladet nr. 13, 6/4 1948: "Atomforskning

1948 i Jylland") samt anmeldelser ved og af SW. Desuden bl.a. doktorbrev,

ansøgning til AU 1937 om professoratet i fysik, diverse vedr. ordener. Gave fra

overlæge Hans Werner, Hørsholm.

- Professor, dr.jur. Stig Jørgensen (f. 1927):

Stig Jørgensen har stillet overdragelse af forskelligartet materiale i udsigt.

                     

- Professor, overlæge, dr.med. Povl Holm-Nielsen (1915-2001):

Fr. Bodil Andersen, Århus, har stillet overdragelse af materiale fra Holm-

Nielsens virke ved Århus Universitetshospital og Aarhus Universitet i udsigt

foruden faglig bogsamling.

- Forfatteren, mag.art. Bjørn Poulsen (1918-1999):

Bjørn Poulsens familie har stillet i udsigt, at såfremt der opdukker arkivalier

vedr. "Musiske Studenter" - hvis første formand Poulsen var - i Poulsens

efterladte papirer, vil man tænke på udvalgets samling.

- Overlæge, dr.med. Victor Albeck (1869-1933):

En udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og professor,

dr.med. Knud Faber (1862-1956) er indledt mellem udvalget og Det Kgl.

Biblioteks håndskriftsamling v/Ivan Boserup.

- Parkkollegierne:

Overdragelse af materiale vedr. parkkollegierne er stillet i udsigt af

kollegiernes forretningsfører John Andersen.

7. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODIKA

- Den jydske Akademiker , enkelt nummer fra april 1941.

Gave fra Hans Schmidt-Nielsen, Århus.

- Litteraturmagasinet Standart .

1987-1998. Fra nr. 1, 1987 til forår 1998. Enkelte huller og numre, hvori der er

foretaget udklip. Gave 2001 fra Palle Lykke, Stavtrup.

Fra Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultets bibliotek, er i 2001 modtaget følgende:

- Sursum Corda : 1915-1925 (indb. i 8 hæfter m. indlagt materiale fra oprindelig ejerinde, cand.mag. Sophie Petersen, herunder sange til Studenterforbundets revy dec. 1923 (Carl Weltzer)).

- Sursum Corda : 1942-1953 (4 bind).

- Danmarks kristelige Studenterbevægelse : 1935-1942 (2 bind).

- Universitas : 1948-1960 (4 bind) + enkeltnummer 1963 + 3 numre 1967.

- Studenterkredsen : enkeltnumre 1966-1971.

- Centrum og Horisont : 1956: 1-9, 1957: 11, 1958: 1-8, 1963: dec.nr.

- Studenterbladet : nr 6, 1950-51.

- stud teol 1966-68 (i alt 16 numre).

                      

8. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

Samlingen forøgedes i årets løb med ca. 238 nyerhvervelser, så den nu omfatter i alt ca. 3848 billeder.

- Theodor Geiger:

I alt 8 fotos af Geiger: som soldat (portræt) og i lænestol, ved arbejdsplads m.

bogreol i baggrund, på skovtur m. nationaløkonom Dr. Wilhelm Gehlhoff m.

rejsegrammofon i græsset, ved bil, i Braunsshweig 1948 (gestikulerende), i

Braunschweig 1948 (lyttende), sammen med børnene Karl Oluf, Karin og

Barbro. Fra Theodor Geiger Archiv, Technische Universität, Braunsweig via Dr.

Klaus Rodax, Erfurt/Bielefeld.

- Knud Maack Bisgård:

Portræt af professor, dr.phil. Knud Mack Bisgård anno 2001 på opfordring

herfra. Gave 2001 fra Knud Maack Bisgård, der også har fremsendt

elektroniske filer med sine kommentarer til den billedsamling vedr. Fysisk

Institut 1947-1967, som han donerede tidligere.

- Svend Schmidt-Nielsen (I):

20 fotos: Svend Schmidt-Nielsen som barn, som studerende, som BBC-

medarbejder og enkelte senere optagelser (senioratstiden). Bl.a.

kanonfotograf-postkortfoto fra sprogekspedition anno 1940 m. Kristian

Ringgaard, Niels Åge Nielsen, Svend Schmidt-Nielsen, Erik Dreyer Jørgensen,

Grete Bondesen, Peter Skautrup, Inge Wohlert, Ida Thiele, E. Fomsgaard og

A. Bjerregaard Jensen, alle stillet op på række med cykler. Gave 2001 fra

Hans Schmidt-Nielsen, Århus.

                      

- Svend Schmidt-Nielsen (II):

Foto af elever i 3.g. på Horsens Statsskole 1937, heriblandt Svend Schmidt

Nielsen og Elsebet Kieler. Gave fra mag.art. Elsebet Kieler, Odense.

- Jens Aage Doctor:

To studenterportrætter af Jens Aage Doctor 1950. Gave 2001 fra Henny Mejer

Doctor, Viby.

- Foto af første universitetsbygning 18/5 1936.

Gave fra fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør.

- Louis Hjelmslev (1873-1950):

1923: s.m. kommende frue og andre i en have, s.m. kommende frue 2/6 1923.

1924: ved balustrade. Tjekoslovakiet 1924. 1925: ved Nyborg Strand s.m.

Vincent Næser. 1925: Med fruen på bryllupsdagen 11/7 1925. 1926: Hjelmslev,

portræt, Rue Mahias, august 1926. 1926: Frokost i Versailles i f.m.

filmkongres. 1936: Hjelmslev i sin Århus-lejlighed s.m. Uldal. u.å.: Portræt

(formentlig 1930'erne). Samlingen er tilvejebragt på baggrund af billedlån fra

Susanne Agersnap, Frederiksberg, hvor originalerne beror.

Grethe Philip (1916-):

5 fotos fra rektorfest 1946 eller 1947 i vandrehallen samt yderligere et antal

fotos af hhv. Grethe og Kjeld Philip samt andre økonomer er tilvejebragt takket

være udlån af cand.oecon., fhv. folketingsmedlem Grethe Philips familiealbum.

- Postkort:

Et eksemplar af Universitets-Samvirkets "murstenspostkort" anno 1926 (med

Jens Ravnholts tegning af den århusianske havnefronts bygningsprofiler og

nogle verselinjer af Hans Hartvig Seedorff) er tilgået samlingen.

- Tegning:

Fotokopi af satirisk tegning i Politiken ca. 1953 af Stender-Petersen i USA. Fra

Kristian Jørgensen, Slavisk, 2001.

- Klicheer:

23 blyklicheer til Blinkenbergs universitetshistorie 1953. Overdraget af

Journalkontoret 2001.

- Jørgen Pedersen:

To indrammede portrætter af Jørgen Pedersen (1890-1973). Overdraget fra

Økonomisk Institut v/ institutleder Svend Hylleberg via Margit Sommer i

institutbiblioteket.

- Pressefotos m.v.:

Ca. 20 portrætter tilsendt i årets løb fra Informationskontoret i papir- eller

elektronisk form.

- Nekrologportrætter:

                      

12 portrætter fra Aarhus Universitets Årsberetning 2000 er fremsendt i elektronisk form af Anders Frølund, Informationskontoret.

                      

- Konsistorium 2000:

CD-R med billede af konsistorium 2000 er modtaget fra kontorchef Per Møller

Madsen, Konsistorialkontoret.

- Humanistisk telefonomstilling 2001:

7 farvefotos (papir) af personer og lokaliteter ved den humanistiske

telefonomstilling 21. august 2001, dvs. lige før flytning. På billederne ses Ytha

Kaiser, Pia Strandbygaard Frandsen og Susan Hansen. Overdaget af

Informationskontoret 2001.

- Jubilæumsudstilling 1998:

Ca. 70 farveoptagelser fra den universitetshistoriske 70-års jubilæumsudstilling

i Steno Museet i efteråret 1998 er indscannet og lagret elektronisk på

baggrund af lån af originalfotos hos privatperson.

- 2 fotos af Anna Marie Aagaard og Jørgen K. Bukdahl.

Overdraget af Carsten Bach-Nielsen, TEO-biblioteket.

- Udkast til bomærke ca. 1960:

Elektronisk overført kopi af Mogens Zielers ikke anvendte udkast til bomærke

for Det lærde Selskab i Aarhus. Fra Claus Hagedorn-Olsen, Horsens

Kunstmuseum 2001.

9. PUBLIKATIONER OG ANDEN SKRIFTLIG PRODUKTION FRA UHU

- Palle Lykke:

Billeder af Aarhus Universitets historie .

2. reviderede og stærkt udvidede udgave. Med forord af Henning Lehmann.

104 sider.

- Palle Lykke:

"Aarhus Universitet".

Revideret og udvidet artikel til Aarhus Leksikon (www), red. af Leif Dehnits,

Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker.

- [Palle Lykke]:

"Universitetets historie".

Kort fremstilling (ca. 4 sider) på AU's www-side. Også engelsk udgave findes.

En mere detaljeret udgave (ca. 20 sider + illustrationsmateriale) er udarbejdet,

men endnu ikke gjort tilgængelig for offentligheden.

- [Palle Lykke]:

"Universitetshistorisk Udvalg".

Aarhus Universitet. Årsberetning 2000 , s. 824.

- Palle Lykke:

Universitetshistorisk Udvalg. Rapport om udvalgets virksomhed i år 2000

inklusive registrering af nyerhvervelser. 20 sider.

Palle Lykke har endvidere forfattet udkast til ny historisk oversigt til universitetets brochurer og foldere.

                      

Til senere udgivelse er antaget følgende manuskript v/ Palle Lykke: "Træk af Det Teologiske Fakultets forhistorie. Den teologiske undervisnings historie i Århus fra 1928 og frem til ansættelsen af Johannes Munck og påbegyndelsen af fakultetets opbygning". Ca. 70 sider.

10. NYERHVERVELSER TIL UHU'S BIBLIOTEK OG LITTERATURSAMLING

Amdrup, Erik:

Som jeg så det. En kirurgs tilbageblik . 1998. Køb 2001.

Andreasen, Georg (red):        

Aarhus under besættelsen (1946). Heri adskillige artikler om forhold vedr.

Aarhus Universitet. Indbundet udgave. Køb 2001.

Andersen, Harry:

Dansk Begrebsordbog . København 1945. Udgivet af Humanistisk Samfund.

Aarhus. (Anbragt ved Humanistisk Samfunds arkiv). Køb 2001.

Bang, Lise:

Hvad livet lærte mig. En bog om Carl Krebs . 1995. Deponeret 2001 af Palle

Lykke.

Bjøl, Erling:

Fra magtens korridorer. Erindringer fra 60'erne, 70'erne & 80'erne . 1994. Køb

2001.

Bjørnvig, Thorkild:

Jordens hjerte. Erindringer 1938-46 . 1986.

Køb 2001.

Dybdahl, Annegrete et al (red.):

Det talte man om - rids fra Århus i 100 år . 1986.

Heri bl.a. Vagn Dybdahl: "De store værkers tid" (om tidligste AU-disputatser

m.v.). Køb 2001.

Dybdahl, Vagn (red.):

Hus og Hjem i Århus , Århus 1977.

Heri bl.a.: Finn H. Lauridsen: "På tankens slot ...? Om studentens boliger og spisesteder". Køb 2001.

Dybdal, Vagn (red.):

Ung i Århus , Århus 1964.

Heri bl.a. følgende med universitets- og hospitalshistorisk relevans:

- Anker Aggebo: "Ung læge oplever tyvernes Århus"

- Eva Hemmer Hansen: "Student ved Verdens første universitet"

- Tage Skou-Hansen: "Den poetiske besættelse"

- H. Topsøe-Jensen: "På rette hylde".

Køb 2001.

Ferm, Olle:

"Universitet och högskolor", Norden og Europa i Middelalderen. Rapporter til

det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13 august 2001 , s. 94-129. Fotokopi

sendt fra IK 2001.

Geertz, A.:

Religionshistoriens religionsvidenskabelige profil , 1995

(Tiltrædelsesforelæsning). Ekspl. overdraget af Carsten Bach-Nielsen, TF-

biblioteket.

Jeppesen, Knud:

Kontrapunkt (Vokalpolyfoni) . Tilgået 2001.

Jørgensen, Stig: Fotokopi af et antal erindringsartikler. Overdraget 2001 af professor, dr.jur. Stig Jørgensen.

Kraks Blå Bog (1)

1924, 1927. 1932 og 1967. Køb 2001.

Kraks Blå Bog (II)

1999. Overdraget 2001 af Lise Poulsen, adm.

Kristensen, Thorkild:

Erindringer . 1981. 108 s. Køb 2001.

Kristoffersen, Frode:

Journalist i byen - med unge Frode rundt i landet . 2001. Med kapitlet "Unge

journalister på Aarhus Universitet" om Journalistkursus ved Aarhus Universitet.

Modtaget fra Forlaget Forum 2001.

Kruuse, Jens:

Digtere og Traditioner. Studier i europæisk Litteratur . 1939. Eksemplaret er

forsynet med den ved AU nyansatte docents 1939-dedikation til adjunkt A.

Rossen (assistent på AU, germansk). Køb 2001.

Lauridsen, Finn H. (red.):

Ung i Århus , Tredie samling, 1988.

Heri bl.a. følgende med universitets- og hospitalshistorisk relevans:

- Birthe Agger: "Pigen midt imellem" (Radiumstationen, Carl Krebs).

- C.B. Andersen: "Det er godt at være sekretær".

- Sven Bundgaard: "Studerende - en slags trækfugl".

- Edith Reske-Nielsen: "Studentertid i Århus - et tilbageblik 1988-1938".

- Johannes Sløk: "Fremmedarbejder i Århus".

Køb 2001.

Magisterstaten 1967 .

1968. Med tillæg 1970-1974. Køb 2001.

Møller, Mads et al (red.):

Auditoriehuset . Aarhus Universitet. Tilgået 2001.

Nielsen, Henry og Keld Nielsen (red.):

Nabo til Nobel. Historien om tretten danske Nobelpriser . 2001, 570 s. Heri bl.a.:

Thomas Vorup Jensen: "Jens Chr. Skou: Forskning i periferien". Fra adm.

2001.

Nielsen, Henry and Keld Nielsen (eds.):

Neighbouring Nobel. The History of Thirteen Danish Nobel Prizes . 2001, 624 s.

Fra adm. 2001.

Nielsen, Niels Åge:

Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 . 1980.

Køb 2001.

Oldenburg, Peter Ditlev:          

Glimt fra nordjysk universitetshistorie gennem 40 år. Aalborg Universitet fylder

25 år . 1999. Køb 2001.

Rutherford, Anna:

"The Cultural Cringe", i Australian Studies Overseas s. 98-103 (fotokopi

fremsendt 2001 af Margit Ankerstjerne, Journalkontoret.

Sørensen, Max:

Professor, dr.jur. Max Sørensen. En biliografi. A Bibliography . Ved Ellen Max

Sørensen. 1988. Tilgået 2001.

Thrane, Henrik og Søren H. Andersen:

Århus Arkæologi. Halvtreds år med forhistorisk arkæologi ved Aarhus

Universitet . 2000.

Indeholder følgende:

- Henrik Thrane: "Halvtreds års Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet

1949-1999. Fagets oprettelse og udvikling, professorer og profiler".

- Søren H. Andersen: "Betragtninger over 40 år med forhistorisk arkæologi i

Århus. Afskedsforelæsning på Moesgård den 29. september 1999". Køb 2001.

                      

Sundhedsvidenskabelig forskning i Århus 2000

Udgivet af SUF og amtet. Modtaget fra SUF 2001.

[Uddannelseshistorie:]

Institut. Selskab. Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen .

Indeholder bl.a. registre til Dansk Skolehistorie & Uddannelseshistorie 1967-

2000. Red. Inger Schultz-Hansen og Erik Nørr. 110 s. 2001. Køb 2001.

University of Novi Sad, The :

(Jug.), 96 s., 1995. Fremkommet ved oprydning 2001 i adm.

Martin Zerlang og Fredrik Stjernfeldt (red.):

Barndomsbyer . 1998.

Med erindringer af bl.a. Lars Bukdahl (om "lektorghettoen" i Vejlby). Køb 2001.

Århus-Årbog 1972, 1977 og 1978 (v/ Byhistorisk Udvalg):

Indeholder bl.a. Erik Korr Johansen: "Studenteroprøret" (1972), Kjeld Elkjær

"Skt. Josephs Hospital" (1977) og Henrik Fode: "Byens sygehuse - før og nu".

Køb 2001.

11. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

- Nåle, emblemer og mærker ca. 1935-41:

Studenterforeningsnål, studenterforeningsemblem for medlemmer af

studenterrepræsentationen, nålemærke fra Aarhus Studenter Sangere,

nålemærker fra københavnske og svenske studentersangere, mærke fra Århus'

byjubilæum 1941. Gave fra fhv. rektor, cand.mag. E. Dreyer Jørgensen,

Herning.

- Kuffert:

Anno ca. 1950. Har tilhørt lektor, dr.phil. Jens Aage Doctor (1931-1997). Gave

fra Henny Mejer Doctor, Viby.

- Pengekasse:

Fra M.H. Jæger Pengeskabsfabrik Århus. Grønlakeret metal. Uden indsats.

Formentlig universitetets første pengekasse. Gave fra Margit Ankerstjerne,

Journalen.

- Souvenirs:

Forskelligartede (fordringsløse) medaljer/fade fra asiatiske universiteter er

tilgået samlingen.

                      

12. KATALOGISERING AF STØRRE, INDSAMLEDE ARKIVER

Katalogisering af professor, dr.phil. Gustav Albecks arkiv skrider kun meget langsomt frem. Katalogisering af professor, dr.jur. Stig Jørgensens administrative arkiv og af professor Svend Bundgaards ditto har endnu ikke kunnet påbegyndes. Mindre arkiver registreres normalt i forbindelse med modtagelse.

13. FOREDRAG/ANDEN OPTRÆDEN

Kortere eller længere redegørelser for udvalgets virke - ikke mindst indsamlingsvirksomheden - er givet ved flere lejligheder, bl.a. ved overarkivar Christian R. Jansens besøg på universitetet 31/5, ved rundvisning søndag 12/8 af arkivarerne Else Hansen og Erik Nørr (Statens Arkiver) i udvalgets samling samt ved PUK's personaleseminar på Sandbjerg 23-24/11.

                      

14. DELTAGELSE I KONFERENCER M.V.

Palle Lykke deltog i en halvdagssession ved 24. Nordiske Historikermøde 10/8 (Ungdomsoprøret i Norden (m. temaerne "Videnskab og politik" & "Ungdomsoprørets politiske kultur")), Dansk Arkivselskabs arkivkursus i Køge 29-30/10 (s.m. overassistent Torben Johansen, Journalkontoret) og i Personale- og Udviklingskontorets personaleseminar på Sandbjerg 23-24/11.

15. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.

Overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, Åbyhøj, cand.oecon. & cand.jur. John W. Oldam, Viby, lektor, lic.scient. Henry Nielsen, Videnskabshistorie, ph.d.-studerende Henrik Knudsen, Videnskabshistorie, hr. Keld Ehlers Nielsen, Århus, seniorarkivarerne Else Hansen og Erik Nørr, Rigsarkivet, og fru Kirsten Albeck, Risskov, har aflagt besøg i udvalgets sekretariat. Med henblik på spørgsmål vedr. nybeplantning af overlæge, dr.med. Victor Albecks grav beså Kirsten Albeck og udvalgets sekretær graven og dennes nye omgivelser forud for indvielsen af Auditoriehuset.

                      

16. SERVICEVIRKSOMHED

Mindre "ydelser" i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende.

                      

A. Udlån af materiale:

                      

- Pastor emeritus, dr.theol. Elith Olesen, Varde, lånte foto af mindeplade for studerende, som mistede livet i modstandskampen, mhp. publikation om Christian Ulrik Hansen.

- Fru Kirsten Albeck, Risskov, lånte fotos af Victor Albecks grav.

- Journalist Frode Kristoffersen, Aabenraa, lånte foto til bogen Journalist i byen (2001) og modtog orientering vedr. andre billedmuligheder.

- Uddannelseshistorikeren Børge Riis Larsen, Slagelse, lånte foto af Svend Ranulf.

- Lektor Henry Nielsen, Videnskabshistorie, lånte arkiv-materiale vedr. Svend Bundgaard.

- Ph.d.-studerende Henrik Knudsen, Videnskabshistorie, lånte arkiv-materiale vedr. Fritz Schønheyders videnskabelige rejse til USA 1946 og materiale vedr. Videnskabskommissionen.

- Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet, lånte prøvestøbninger anno 1982 til prisvindermedalje mhp. udstilling i Syddansk Universitets Esbjerg-afdeling om bogtrykker Manutius.

- Fotos af Theodor Geiger har været udlånt til Theodor Geiger Archiv, Technische Universität, Braunsweig, som led i en gensidig affotograferingsaftale (formidlet af Dr. Klaus Rodax).

- Per Møller Madsen, Konsistorialkontoret, lånte en mængde ældre regnskabsmateriale med henblik på dokumentation af ejendomsforhold.

- Kirsten Lysdal, Jysk Sprog og Kultur, lånte foto af Skautrup med studenter 1940.

B. Forespørgsler, undersøgelser m.v.:

Også i 2001 er en vedvarende strøm af forskelligartede forespørgsler fra Privatdozent, Dr. Klaus Rodax, Erfurt og Bielefeld - der forbereder videnskabelige tysksprogede udgaver af sociologen, professor Th. Geigers værker samt biografi om samme - løbende blevet besvaret.

- Desuden har der været forespørgsler vedr. musikfagets historie, sprogforskeren Karl Verner, Mogens Bøggild, det biofysiske fags historie, antal studerende og lærere i fjerne årtier, forhold under besættelsen, og der har været ydet assistance til opsporing af personer, som kunne medvirke til oplysning af universitets- og hospitalshistoriske forhold.

- Der har været ydet omfattende bistand til redaktionen af Den Store Danske Nationalencyklopædi vedr. artikel om Aarhus Universitet samt tekst til billede af seglet, og forslag til endelig formulering - af såvel artiklen som billedteksten - er fremsendt til opslaget, der dog formelt er forfattet af Ejvind Slottved, KU.

- Omfattende bistand har været ydet til det danske konsulat i Melbourne og derværende University College med henblik på publikationer om Grethe Hjort/Greta Hort.

- I forbindelse med en rektoral udgivelse har der været udfoldet aktivitet med fremskaffelse af illustrationsmateriale, korrekturlæsning m.v.

- Kopier af materiale fra UHU's arkiv er udleveret til Hjelmslev-forskeren, professor, dr.phil. Frans Gregersen, KU, (vedr. Hjelmslevs foredrag i Humanistisk Samfund i 30'erne), og lektor Børge Riis Larsen, Slagelse, og overbibliotekar Svend Larsen, Statsbiblioteket, har begge modtaget kopi af John W. Oldams seneste manuskript vedr. Svend Ranulf. Hr. Kjeld Ehlers Nielsen, Århus, modtog kopi af materiale vedr. bombardementet 1944.

- I anledning af oprettelse af Center for Byhistorie er der foretaget mindre undersøgelse vedr. karakteren af tidligere samarbejde mellem Aarhus Universitet og "Den Gamle By. Danmarks Købstadmuseum"

                                 

17. AARHUS UNIVERSITETS ARKIV

Ved overarkivar Christian R. Jansens besøg 31/5 fastsattes afleveringsfrister, studentermedarbejder Jens Fink-Jensen ansattes til arkivarbejde, og som led i scanning af afleveringspligtige søgemidler indleveredes de hos udvalget beroende kartotekskort ca. 1946-1953 med henblik herpå. Med henblik på kvalificering til arkivhåndtering deltog udvalgets sekretær sammen med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, i Dansk Arkivselskabs arkiv- og journalkursus i Køge, og samme personkreds beså sammen med studentermedhjælp stud.mag. Jens Toftgaard Jensen Det Humanistiske Fakultets arkiv med særligt henblik på skøn over mulige problemer i forbindelse med kommende aflevering til Landsarkivet. Samlet henvendelse til institutter, studienævn, fakulteter, afdelinger og andre instanser er under forberedelse med henblik på udsendelse i begyndelsen af 2002.

18. UDKLIPSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, er der i årets løb foretaget en løbende revidering og evaluering af det fra og med forrige årsskifte igangsatte udklipnings-, sorterings- og arkiveringssystem med henblik på udklip om Aarhus Universitet. Fra Journalkontoret er overført æske med udklip og presseomtale i anden form vedr. "Dandy-sagen". Forespørgsler vedr. udklip har hovedsagelig været interne (nekrologer og byggesager).

19. LOKALESITUATION/PRAKTISKE & FYSISKE FORHOLD

- En forstærkning af kælderarkivlokalets gangvæg med henblik på opsætning af ca 70-80 meter supplerende reoler har fundet sted, og reolerne - brugte (fra Teologis tidligere arkivlokale i hovedbygningens kælder - leveret af museumstekniker Steffen Christiansen, Antikmuseet) er nu mod regning monteret på omtalte væg ved Forskerparkens tekniske personale.

- Interviewoptageudstyret er istandsat, en scanner er indkøbt, og et sæt PC-højttalere er stillet til rådighed af Datakontoret.

- Et virusangreb nødvendiggjorde nyinstallering af alle programmer m.v. i PC.