Aarhus Universitets segl

2002

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2002      

─ Beretning om udvalgets virke inkl. meddelelse om nyerhvervelser

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) består af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, cand.mag. Jens Chr. Manniche samt vicedirektør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Som udvalgets sekretær fungerer akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke. ─ I foråret 2002 var det 15 år siden, udvalget oprettedes, hvilket markeredes med udsendelse af en pressemeddelelse.

2. STØRRE PROJEKTER: JUBILÆUMSPUBLIKATIONER

Ud over det løbende, daglige arbejde, hvis resultater fremgår af de efterfølgende afsnit, har der været arbejdet med forberedelse af en antologi om topforskning ved Aarhus Universitet; der er tale om en officiel jubilæumspublikation til universitetets 75-årsjubilæum i 2003. Udvalget har desuden på forskellig vis været involveret i forberedelse af andre publikationer, der efter planen skal udkomme i forbindelse med universitetetsjubilæet. Der har i den forbindelse været et nært samarbejde med informationschef Ingeborg Christensen, der har deltaget i samtlige udvalgets møder i løbet af året.

3. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER

Afskrift af bånd: Den ved studentermedhjælp tilvejebragte råudskrift af omfattende interviewoptagelser med professor, dr.jur. Stig Jørgensen har været under fortsat bearbejdelse med henblik på godkendelse og viderebearbejdning (438 s., klausuleret). Publikation på baggrund af dele af optagelserne er under forberedelse med henblik på udgivelse ved universitetets 75-årsjubilæum i 2003.

Der foreligger tilsagn om kommende erindringsinterview fra bl.a. fhv. afdelingsleder, mag.scient. Klaus Ferdinand, Etnografi, journalist Janne Lauritzen, Center for Europæiske Kulturstudier med Afdeling for Kønsforskning, fhv. docent, dr.phil. Henning Lund, fhv. rektor, cand.mag. Henning Spure Nielsen, fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, fhv. forskningstekniker Peder Therkelsen, Steno Museet, tandlæge Arne Jepsen, Risskov, fhv. lektor K.H. Skott, Århus, og fhv. dekan, lektor Karl Pedersen, Brabrand.

Informationschef Eva Bundegaard, Århus Kommunehospital, har stillet i udsigt, at hun vil eftersøge og (om muligt) overdrage de interviewbånd, som lå til grund for den af hende forfattede bog Danske nyretransplantationer ─ om pionerer og idealister (1999).

Dødsfald: Af tidligere interviewede er professor, dr.med. Jørgen Brems Dalgaard (1918-2002) afgået ved døden.

4. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER M.V.

                 Albeck, Victor

- I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes endnu kopier fra Det Kgl. Bibliotek (v/Ivan Boserup).

                 Ankerstjerne, Margit

- Samling af notater, udklip mv. ca. 1975-1983 vedr. kunst ved Aarhus Universitet ─ ikke mindst Preben Hornungs udsmykning ─ og 3 sange fra administrationens julefrokost i 1970'erne samt udklip om sangenes forfatter (Nina Nørgaard) m.fl. samt Johs. Munck: "En prædiken af Johannes Munck" holdt ved universitetsgudstjenesten søndag den 16. september 1951 i Johanneskirken. Eksemplar med dedikation til Margit Ankerstjerne fra Elisabeth Munck. Gave fra fhv. afdelingsleder Margit Ankerstjerne.

                 Aurup, Robert og Lise

- Medalje og andet materiale i forbindelse med deltagelse i International Studenterhjælp i Holland og Frankrig 1945-46. Diverse vedr. officielle AU-fester samt mindegudstjeneste for de faldne 7/11 1945. Medlemskort til Studenterforeningen 1950; kvittering for kollegieværelse, bordkort til fest, årskort, akademiske borgerbreve 1945 og 1947 og telegram vedr. "konfirmation" af kollegianere. (Se også pkt. 6 vedr. billeder). Gave fra Lise og Robert Aurup, Randers.

                                  

                 Dalgaard, Jørgen Brems:

- I form af fotokopi eller digital scanning er tilgået materiale vedr. disputats 1950, 'festtale' ved julefest på instituttet 1980, jule-epistler 1982-1983 (bl.a. om institutforhold, avisudklip, fra 70-årsdagen 1988, diverse dokumenter (ansættelser og diplomer fra videnskabelige selskaber) (se også pkt. 6 vedr. billeder). Materialet kopieret på baggrund af udlån 2002 fra Anne Marie Jexner, Højbjerg.

                 Holm-Nielsen, Povl:

- Materiale vedr. bl.a. sygehuspolitik, universitetssager, lægeuddannelse, sygdomme, "sære diagnoser", etik, speciallæger, professoratsbedømmelse, foredrag, korrespondance, studenteroprør, Acta Chirurgica, redaktionelt arbejde, studieture, planlægningsråd og FÆHA ("Foreningen af ældre hospitalsansatte læger" fra og med 1952) og ansættelsesbrev 1942 som klinisk assistent ved AU. Desuden en mængde tryksager: (A) Beretning om lægevirksomheden på Århus Amtssygehus (1954-1965 + 1970/1971), (B) Bøger og artikler med dedikation fra lægekolleger (3 kasser, bl.a. Fritz Schønheyders disputats), (C) Povl Holm-Nielsens egne artikler + disputatsen samt (D) særtryk af andres artikler (se også pkt. 6 vedr. billeder). Materialet er overdraget 2002 af lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomisk Institut.

                                  

                 Hyldgaard-Jensen, Karl

- Kopi af artikel i Aarhuus Stiftstidende 11/11 1956 om Stavtrup-lærerens ni børn, heriblandt Karl Hyldgaard Jensen (der studerede ved AU) samt eksemplar af Den jydske Akademiker nr. 6. 1939 med flere bidrag af Hyldgaard-Jensen. Gave 2002 fra datteren Clara Hyldgaard-Nankler, Årjäng, Sverige.

                 Ingerslev, Mogens

- Fra Jakob Ingerslev og Jørgen Ingerslev er modtaget tilsagn om overdragelse af materiale vedr. Mogens Ingerslev.

                 Jensen, Jakob

- Borgmester Jakob Jensen (1858-1942, gennem en årrække næstformand i Universitets-Samvirket):

Lærebrev/svendebrev 1886, 3 abonnementskort til Landsudstillingen 1909, betinget gavebrev på kr. 1000 til Universitets-Samvirket fra borgmester Jakob Jensen og takkeskrivelse herfor fra Universitets-Samvirket, diverse udklip vedr. Jakob Jensen ─ herunder en hel mappe med nekrologer. Et antal tryksager om universitetet, Jensens håndskrevne notater til universitetskommisionsarbejdet samt fotografier. Gave 2002 fra Karen Sadowski, Viby Sj.

                 Jørgensen, Karl Anker

- International udgave af "Angewandte Chemie" 2001, 40/16 med Aarhus Universitet og henvisning til Jørgensens bidrag på forsiden. Fra Informationskontoret 2001. - Farvekopi af diplom fra XI. Prix Leonardo 2001. Tilgået via Informationskontoret 2002.

                 Jørgensen, Stig:

- Efter i 1995 at have overdraget sit administrative arkiv har Stig Jørgensen i 2002 endvidere overdraget sit videnskabelige m.v arkiv (ca. 34 flyttekasser og et arkivskab). Ikke gennemset. Anbragt på Trøjborg.

                

                 Kollegiemateriale:

- Materiale vedr. Kollegium 2, gang 2: Diverse protokoller: "The Great Book" (gangprotokol) + 10 køkkenprotokeller 1946-1960. "The Great Book" indeholder selvbiografiske skildringer af beboere samt ca. 50 fotos. Protokollerne blev i 1989 bragt til Langeland af en tidligere kollegianer og medstifter af The Great Book, læge Thorkild Frederiksen, Tullebølle. Materialet er nu overdraget af dennes enke, lægesekretær Lis Frederiksen, Tullebølle, Langeland. ─ Ajourførende materiale vedr. især stifterne af The Great Book tilgår løbende via fhv. lektor K.H. Skott og professor em. Th. Herborg Nielsen. Biografisk materiale vedr. Skott og Herborg Nielsen er tilgået, det samme gælder Robert Fuglsang (levnedsbeskrivelse ved enken viderebragt af K.H. Skott) 2002.

                 Kristensen, Leif Kahl:

- Mat-fys-noter. Undervisningsmateriale fra første hold mat-fys-studerende 1956 ff. bilagt kort notat fra LKK 4/12 2001. Også materiale fra 70'erne. Adskilligt udfærdiget af AU-lærere. Modtaget 2002 via Videnskabshistories bibliotek v/ Susanne Nørskov.

                 Kaae, Sigvard:            

- To scrapbøger dækkende perioden fra KU-studietid og frem til ca. 1980. Ud over udklip og enkelte dokumenter og afsendte postkort er indlimet adskillige fotografier. Desuden diverse dokumenter, doktorbrev, håndskrevet curriculum vitae, diverse autorisationer, eksamensbeviser, festskrift 1984, trykte videnskabelige afhandlinger af Sigvard Kaae m.fl. samt ─ med kassationsret fra giveren ─ diverse videnskabelige notater og tabeller samt videnskabelig korrespondance (se også pkt. 6 vedr. billeder). Gave 2002 fra Jette Stegemüller, Århus.

                 Lehmann, Henning:

- Mappe med manuskript og overheads til CRE-foredrag 1992. Overdraget af IK 2002.

                 Lund, Søren

- Søren Lund, modstandsmand, SB-medarbejder og antikvarboghandler. Mens Søren Lund var tilknyttet Statsbiblioteket, samlede han forskelligt AU-relateret materiale, som i 2002 via Erling Midgaard Hanssen, SB, er tilgået UHU, bl.a. AU-udklipssamling 1977-1978 og universitetshistorisk konvolutsamling 1977-1978 samt tryksager, plakat, foldere etc.

                 lærde Selskab, Det

- I 2002 er arkiv fra Ole Togebys præsidenttid 1996-2001 i Det lærde Selskab modtaget (heri dog ikke overordnet korrespondance mv.). I 2002 har Jens Holger Schjørring afleveret en mængde materiale fra ca. 1981-2000. Der er primært tale om regnskabsmateriale, men også diverse korrespondance og oversigter ─ ikke mindst vedr. Acta Jutlandica, i alt 8 ringbind, 3 arkivæsker foruden lidt i løs vægt.

                 Mygind, Marianne

- (f. 1949), tidl. Hansen, australsk student, studerede ved AU 1969-1977): notater med ordforklaringer fra lægevidenskabelig undervisning og med skemaer over anæstesitegn trykt på bagside. Desuden lægevidenskabelig litteratur fra studietid (se også pkt. 6 vedr. billeder). Gave 2002 fra Marianne Mygind, Haderslev.

                 Møller, Niels Vinther:

- Som supplement til aflevering 2001 er i 2002 indgået: "Statistisk Kompendium. Oversigt over den teoretiske Statistik. Uddrag af Undervisningsassistent O. Strange Petersens Forelæsninger ved Aarhus Universitet ved Oluf Ingvartsen", stencileret, 1945 ─ med Vinther Møllers påskrivninger samt Niels Vinther Møller: "En kritik af forskellige Synspunkter for Efterkrigstidens Prispolitik" (18 folio-sider) ─ fra Nationaløkonomisk Seminar april 1946. Gave 2002 fra driftsleder Troels Vinther Møller, Tranbjerg.

                 Petersen, Villy Posborg:

- Privatarkiv bestående af studentereksamensbevis fra Århus Katedralskole 1937, bevis for bestået filosofikum ved AU 1938, eksamensbevis 1944 fra KU (cand.med. & chir.), lægeautorisation 1944 og 4 speciallægeautorisationer 1946-1970, indbundet prisopgave 1945, doktorbrev 1952 (det første fra Det lægevidenskabelige Fakultet i Århus!), indbundet personlig udgave af disputatsen, Posborg Petersens arbejder indbundet i to bind hhv. 1941-1960 og 1961-1975 (i alt 62 arbejder), bevis for Novoprisen 1978, H.H. Ussings tale ved overrækkelsen af Novoprisen og Posborg Petersens takketale, udklip om Novoprisen fra Ugeskrift f. L., diverse ansættelses- og afskedigelsesdokumenter. Desuden kopi af Posborg Petersens håndskrevne beretning 1992 om opvæksten i Hornslet (original hos Rikke Posborg), ─ indlånt scrapbog er under kopiering. (Se også pkt. 6 vedr. billeder). Overdraget 2002 af Rikke Posborg, København Ø.

                 Sell, Arne

- Overlæge Arne Sell, Risskov, har givet tilsagn om senere overdragelse af materiale omfattende bl.a. undervisningsmateriale, erindringer og fotos.

                 Stub-Jørgensen, Chr.

- Chr. Stub-Jørgensens eksemplar (m. hans navnetræk) af "Ungdommens Indtog. Digtning ved Aarhus Studenterforenings Rusgilde September 1929". Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Gave fra Erling Midtgaard Hanssen, SB.

                 Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det:

- Manuskripter til sundhedsvidenskabelige disputatser fra 1952 og frem. 22 flyttekasser. Dispensationsansøgninger: 3 protokoller vedr. dispensationsansøgninger ved fakultetet 1970-1985. Overdraget 2002 af SUN v/Lilly Striegler.

                 Sørensen, Søren:

- Dokumenter, herunder anbefalingsskrivelser, bevis for organisteksamen, akademisk borgerbrev KU 1938 og doktorbrev KU 1958, uddrag af pressemeddelelser 1943-46, diverse kaldelsesbreve m.v. (se også pkt. 6 vedr. billeder). Materialet er overdraget 2002 af Sidse Evald, Gl. Kongevej 171 A, 3 th, 1850 Frb. C

                                                   

                 Teologiske Fakultet, Det

- Læseplaner 1965-2001 fra Det Teologiske Fakultet for årene 1965, 1969-1973, 1975-2001. Overdraget af Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultets bibliotek.

                 Zimmermann-Nielsen, C.

- Akademisk borgerbrev 1948 m. konvolut bilagt "Akademiske Love for Studerende ved Aarhus Universitet", årskort 1955/56 m. foto, attesthæfter fra 1. og 2.delsstudiet, bevis for filosofikum 1949, eksamensbeviser samt doktorbrev 1966 (se også pkt. 6 vedr. billeder). Gave 2002 fra overlæge, dr.med. Carl Zimmermann-Nielsen, Svendborg.

5. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODIKA

- Den jydske Akademiker nr. 6. 1939. Gave 2002 fra Clara Hyldgaard-Nankler, Årjäng, Sverige.

- Meddelelser fra Aarhus Universitet. Blandede numre 1962-1965 stammende fra Søren Lunds samling. Gave 2002 fra Erling Midtgaard Hanssen, SB.

6. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

- Samlingen forøgedes i årets løb med ca. 1982 nyerhvervelser, så den ved udgangen af 2002 omfattede i alt ca. 5830 billeder. Årsagen til den forholdsvis meget store tilgang er indlemmelsen af information & debats billedsamling frem til ca. 1991 (alene ca. 1230 stk). Dele af billedsamlingen digitaliseres med tiden.

                 Ankerstjerne, Margit

Portræt 1996 med fortjenstmedalje i sølv ved 40-årsjubilæet og optagelse 2001 i Sandbjergs bibliotek november 2001. Begge indlånt 2002 fra Margit Ankerstjerne til scanning.

                 Arnbjerg, Jakob

10 fotos fra Kollegium 5,2 1970 ─ sammenkomster i køkken og værelser. Scanning af fotos muliggjort på baggrund af udlån 2002 fra fængselspræst Jakob Arnbjerg, Vridsløse, via Ingeborg Christensen, Informationskontoret.

                 Aurup, Lise og Robert

39 fotos ca. 1944-1954: kollegiegangfest 1948 og 1950 i koll. 6, portner Skou og frue, Kollegium 4 under opførelse m. studenter i forgrund, AU-bygningerne efter bombardementet 31/10 1944 (gammel og ny hovedbygning samt kollegier), medicinstuderende til kemiøvelser i kantusseåret 1947/1948 (www.au.dk/da/kapitel7/historie.htm), studenter med cykler på Clemensbro ca. 1946 (www.au.dk/da/kapitel21/historie.htm), Vårfest 1950, Göteborg-besøg ca. 1947, Fastelavnsfest i Studenterforeningen 1948 på Østergades Hotel. Stud.med. Lise Jessen i sit værelse på Jyllands Allé 10 i 1948; slåbrokklædte studenter på Kollegium 5's altaner  (www.au.dk/da/kapitel13/historie.htm) 1948 og forberedelse af festpunch ca. 1948 (m. tilhørende avisudklip). Endvidere fotos fra Århus-studenternes ophold i Holland 1946. Gave 2002 fra Lise og Robert Aurup, Randers.

                 Dalgaard, Jørgen Brems

16 indscannede fotos mv. af Jørgen Brems Dalgaard: portrætter mv. fra og med 1950 ─ disputatsfoto ─ samt fotos fra hans arbejdsplads. Laborant Esther Nathansen ("Pylle") ses på foto fra 1950. På disputatsfoto ses bl.a. Frits Schønheyder. Desuden foto af portrætmaleri forestillende Dalgaard. Endvidere akavarel forestillende Retsmedicinsk Institut 1959 v/ medarbejder Lundskov og tegning ved 50-året i 1968 forestillende Dalgaard. ─ Materialet er scannet og opbevaret elektronisk efter lån 2002 fra Anne Marie Jexner, Højbjerg.

                 Erichsen, Anne

6 fotos fra AU's 50-årsjubilæum er overdraget af afgående redaktør Anne Erichsen, information & debat.

                 Fink, Hans

Det filosofiske fodboldhold sidst i 60'erne. Billedet scannet 2002 efter indlån af original hos Hans Fink, Filosofi.

                 Frydenberg, Ove

To fotos af professor Ove Frydenberg ombord på og ved siden af forsøgskutteren Genetica (den oprindelige) 23/6 1973. Foto Alex Hutzelsider. Indlånt 2002 fra Preben Jensen, Biologi Bygn. 135, scannet og elektronisk lagret.

                 Fuglholt, Michael

Aarhus Studenter-Sangere i Aulaen. Foto (1 stk) ca 2000-2002. Gave 2002 fra korets formand Michael Fuglholt.

                 Hanssen, E. Midtgaard

2 julekort/postkort ca. 1940 ─ Gammel hovedbygning og Ortopædisk Hospital ─ Naturhistorisk Museums bygning. Gave 2002 fra Statsbiblioteket v/ E. Midtgaard Hanssen.

                 Hammershaimb, Ida

3 fotos: 2 optagelser fra Teologisk Forenings udflugt til Øm i april 1942 og 1 optagelse af det aramaiske hold foran universitetet 1949..Gave 2002 fra fru Ida Hammershaimb, Århus.

                 Holm-Nielsen, Povl

76 fotos af hospitalsliv med Holm-Nielsen som gennemgående ─ også operationsbilleder ─ er indscannet på baggrund af lån fra lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomisk Institut.

                 information & debats billedsamling frem til ca. 1991.

I alt 1230 billeder ─ heraf ca. 1180 fotos. Fortegnelse kan rekvireres.

                 Informationskontoret: samlet aflevering februar 2002:

I alt 170 fotos, især farvedias. Bl.a. 67 luftfotos:(farvedias 24x36) anno 1992 af universitetet og forskerparken ved Poul Pedersen. ─ 14 fotos fra Årsberetning 2000. 3 farvedias af rektor Henning Lehmann foran de mosaiksmykkede udluftningsapparater på parkeringspladsen bag Fysisk Institut. Farvedias af plakat med bygningsmotiver i anledning af 60-året 1988. Farvedias af Mogens Bøggilds mosaik i Forskerparken. 28 farvedias fra bogen: Aarhus Universitet ─ åbningsspil mod det 21. århundrede.Grønt omslag. 5 farvedias fra studietræf i Rådhushallen 31/1 2002.16 farvedias af rusarrangement i parken for statskundskab september 2001. 9 farvedias fra soluret ved Auditoriehuset 21/6 2001. 11 farvedias fra arkæologisk udgravning ved Rønde i juni 2001. 8 farvedias 2001 fra International Student Centre + 2 farvedias med portræt af Knud-Erik Sabroe 2001. 5 farvedias: Portræt af Henning Lehmann. 3 optagelser fra æstetiske fags bibliotek i Langelandsgade og af Bent Sørensens "Studentermøllen" i administrationsbygningen m.m.

                 Informationskontoret

23 bygningsfotos i stort format opklæbet på masonite. Fotografierne af bygningerne i Universitetsparken, der oprindelig var placeret i Studenternes Hus og/eller Administrationsbygningen fra 1960'erne og et par årtier frem, har af Informationskontoret været deponeret hos UHU siden første del af 1990'erne og er i 2002 endelig overdraget.

                 Informationskontoret

Ca. 55 digitaliserede enkeltportrætter fra pressemeddelelser og nekrologer.

                 Informationskotoret i øvrigt:

11 s/h fotos af skilte og bogstaver på mure angivende institutters fagbetegnelse. 1 farvefoto af anlæggelse af parkskråninger mellem Forskerparken og Kaserne/Æstetiske Fag. 3 s/h fotos af model af Nobelparken. Bilagt kopi af brev fra rektor Henning Lehmann til Sir Anthony Caro 1997. Overdraget af IK.

                 Jensen, Jakob

Enkelte bygningsbilleder ca. 1934 samt:─ Jakob Jensen ved 70-årsdagen 15/11 1928 omgivet af blomsterbuketter ─ byrådssalen (mennesketom) i rådhuset ved Domkirkeplads ─ bygningsbillede fra Den Gamle By (rejsegilde). Gave fra 2002 fra Karen Sadowski, Viby Sj.

                 Jørgensen, E. Dreyer

Udklip formentlig fra anden halvdel af 1930'erne:-  5 studerende læser avis i Kollegium 1's dagligstue.- 2 studerende laver kaffe i kollegiekøkken - Udklip fra Aarhuus Stiftstidende 8/12 1941 ved Skat Hoffmeyers 50-årsdag, hvor Dreyer Jørgensen frembærer en hyldestadresse. Desuden et antal udklip af bygningsbilleder. Gave 2002 fra fhv. rektor E. Dreyer Jørgensen, Herning.

                 Kaae, Sigvard

I alt ca. 107 fotos: Sigvard Kaae er med på de fleste. Scrapbog I (1932-1968): ungdomsportrætter, klinisk undervisning KU 1930'erne, festbilleder og opstillinger af lægekandidater ca. 1940, fra Stege Sygehus og Sundby Hospital, behandling med radioaktivt guld 1952, Jens Nielsens 60-årsdag, 2 optagelser fra Colorado Springs, Kaae i kittel ca. 1961 s.m. kineser, Kaae i Montreal 1962, Kaae ved kobolt-kanon i Århus ca. 1962, morgenkaffe med kolleger i Århus ca. 1962, Arffmanns disputatsfest 1964, Toronto 1968, prorektor Kaaes overrækkelse af Holst-Knudsens Videnskabspris til Flemming Kissmeyer 1968. Scrapbog II (1968-1981): Kaae & Århus-læger i Japan 1969, Kaae i Houston ca. 1970, foran Radiumstationen 1970, i Paris 1971, afgående rektor Søren Sørensen og afgående prorektor Sigvard Kaae 1971 (www.au.dk/da/kapitel11/historie.htm), Kaae i Strasbourg 1972, Tokyo 1975, Belgien 1977, Kaaes 65-årsdag 1978 med kolleger i Radiumstationens bibliotek og diverse andre anledninger. Derudover diverse portrætter og optagelser med festkappe i Polen 1970, afskedsreception 1984 samt andre festbilleder. Gave 2002 fra Jette Stegemüller, Århus.

                 Millgaard, Kirsten

Thomas G. Jensen, Human Genetik, har stillet i udsigt, at relevante fotos taget af nu afdøde fotograf Kirsten Millgaard (SUN) vil kunne overdrages.

                 Mygind, Marianne

2 fotos fra stud.med. Marianne Myginds hjem. På det ene ses studiefællerne ved nytårskomsammen ca. 1970 Gave 2002 fra Marianne Mygind, Haderslev.

                 Nielsen, Th. Herborg

Herborg Nielsen i Rom 1965. Elektronisk lagret 2002. Lånt/overdraget af Herborg Nielsen. Materiale vedr. Herborg Nielsen i mappe vedr. "The Great Book".

                 Petersen, Villy Posborg

14 fotos fra overrækkelsen af Novoprisen i februar 1978. Ud over Posborg og fru Merete ses på billederne medlemmer af fondens bestyrelse, herunder Knud Lundbæk, foruden den anden prismodtager, Margareta Mikkelsen. Desuden Morten Lange, Susanne Posborg og Torben Vestergaard (tidl. AU, engelsk). Hertil kommer 2 fotos fra "fødselsdagskaffe" 15/11 1961 formentlig i Medicinsk Afdeling C, Kommunehospitalet, hvor Cai Holten ses sammen med Posborg og en uidentificeret læge og en do. sygeplejerske. Gave 2002 fra Rikke Posborg, København.

                                  

                 Sandbjerg Gods

10 fotografier fra Sandbjerg ca. 1900-1965 er i februar 2002 lånt fra Sandbjerg-administrationen v/Søren Rasmussen og lagret elektronisk hos UHU. (Et enkelt kan ses på  www.au.dk/da/kapitel15/historie.htm).

                 Skott, K.H.

15 fotos fra 1940'erne er overdraget (affotograferinger af originalfotos foretaget af bymuseet) og 4 originale fotos fra samme årti er på baggrund af lån fra K.H. Skott, Vestervang, Århus, indscannet. De 4 scannede viser opførelse af Hovedbygningen samt byggeplads 1941-1943 samt parti af trappeopgang i den gamle hovedbygning umiddelbart efter bombardementet 1944. ─ De 15 overdragne viser stud.mag. K.H. Skott, stud.oecon.erne Svend Aage Nielsen og P.V. Frellesvig. Billeder med "føl"-uniform og halestyr til bomber (fra 31/10 1944), Midtjysk Meldecentral under Nationalbanken (Århus), studerende i modstandsbevægelsens uniform efter 5/5 1945. Desuden universitetsbygninger efter bombardement og fotos af englændernes indtog i byen.

                 Sløk, Johannes

To portrætter. 22/8 1975 v. Povl Lind-Petersen. Overdraget 2002 af Helge Hollesen, information & debat (genindgået i information & debats billedsamling (hos UHU jf. ovenfor).

                 Sommerudflugt

12 fotos fra AU-administrationens sommerudflugt 2002 til Koldinghus, Sondrup Bakker og Norsminde er overdraget af udvalgets sekretær.

                 Sørensen, Søren

Takket være udlån af billedmateriale fra Sidse Evald, København, har det været muligt at foretage elektronisk lagring af 4 fotos: Portræt af Søren Sørensen i rektorperioden (Klaus Gottfredsen, Jyllands-Posten). Portræt af Søren Sørensen efter rektorperioden. Rektor Søren Sørensen immatrikulerer datteren Sidse. Søren Sørensen ved orglet s.m. datteren Sidse, der vender blad og registrerer (pressefoto uden angivelse af fotograf).

                 Zimmermann-Nielsen, Carl

28 fotos primært fra Biokemisk Institut ca. 1961-1965: ─ På billederne ses Zimmermann-Nielsen (bl.a. i færd m. dyreeksperimentelle undersøgelser), Fritz Schønheider (bl.a. i færd m. blodprøvetagning på gris i instituttets dyrestald) samt yderligere en snes medarbejdere af alle kategorier. Desuden fotos af det gamle biokemis bygning udefra og af Universitetsparken og Hovedbygningen set fra Kollegium 1. Gave 2002 fra overlæge, dr.med. Carl Zimmermann-Nielsen, Svendborg.

                 Statsbiblioteket

Luftangrebet 31. oktober 1944 på Aarhus Universitet". Udstilling i Statsbiblioteket 28/10-14/11 1984. Udstilling ved Frank Weber. Ca. 14 plancher i ca. A2-format med påsatte papirfotografier og tekst m.v. Overdraget 2002 af Statsbiblioteket ved Erling Midtgaard Hanssen.

7. INDSAMLING AF MULTIMEDIE-MATERIALE M.V.

- En mængde radioudsendelser om og med personer med tilknytning til AU er i form af optagelser på kassettebånd tilgået samlingen fra henholdsvis Ingeborg Christensen, IK, og Palle Lykke, UHU:

─ Fra IC er modtaget i alt 3 bånd med hhv. portrætsamtale med Per Kirkeby om udsmykning af Aarhus Universitet (Auditoriehuset), udateret radioavis om NAT som frifakultet (m. dekan Karl Pedersen) samt "På jobbet ─ Aarhus Universitet", 1995 m. bl.a. lektor Hans Hauge.

─ Fra PL er modtaget i alt 20 bånd med hhv. portrætudsendelse om K.E. Løgstrup 2002, mindeudsendelse om Johannes Sløk 2002 (2 bånd), Bobby Zachariae om hypnose 2000, "Arkæologi i Århus" 2000, om Klaus Ferdinand 2001, portrætudsendelse om Peder Mortensen, Hanne Engberg om "Heretica", Poul Nyboe Andersens erindringer 1999 ell. 2000, Olaf Olsen fortæller 2000, Johan Fjord Jensen 1999, "Glade dage i kollektivet 'Aldershvile'" (medv. Sperling, Finnemann, Carsten Vengsgaard) 2000, Svend Andersen m.fl. om etiske konflikter ved genforskning 1999, Uffe Østergård om "Europa og universitetet", Jørgen Brems Dalgaard oplæser 'epistel' fra kommende bog 1997, om nobelpristageren Jens Chr. Skou 15/10 1997, 10/12 1997 og 15/2 1998, om idéhistorikeren Hans-Jørgen Thomsen og galskab 1997, portræt af Per Aage Brandt 1998, Nils-Ole Lund om sin C.F. Møller-bog 1999, om Stig Strömholm som "Verdens bedste forelæser", udsendelserække 1999 om P.V. Glob, Vibeke von Sperling om Rudi Dutschke-biografi 1997, Gretschen Duschke om sin biografi om Rudi Dutschke 1997 og Pia Guldager Bilde om Villa Nemi 1998.

8. INDSAMLING AF UTRYKTE SKRIFTLIGE ERINDRINGER

- Dalgaard, Jørgen Brems: Livsskildring til Ordenskapitlet. Kopi tilgået 2002 på baggrund af lån fra A.M. Jexner, Højbjerg.

9. PUBLIKATIONER OG ANDEN SKRIFTLIG PRODUKTION FRA UHU

Palle Lykke:                 "21 kapitler af Aarhus Universitets historie" ─ rigt illustreret fremstilling på Aarhus Universitets web: www.au.dk/da/indhold/historie.htm

Palle Lykke:                 "The History of the University in 21 Sections" ─ rigt illustreret fremstilling på Aarhus Universitets web: www.au.dk/en/contents/history.htm

Palle Lykke:                 "Aarhus Universitet gennem de første 50 år (1928-1978)", ca. 35 s. Indledende kapitel til kommende officiel jubilæumsbog om Aarhus Universitets historie (publiceres efter planen i september 2003).

Desuden er der produceret en detaljeret årsberetning for 2001 (19 s.) samt bidrag til Aarhus Universitets Årsberetning 2001, s. 863.

10. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

- Medalje ─ Hollandsk medalje for deltagelse i International Studenterhjælp 1946. Gave 2002 fra læge Robert Aurup, Randers. (Opbevares i Billedsærsamling vedr. Aurup).

- Skilte ─ Træskilt antagelig ca. 1946: "Det teologiske Fakultet". længde ca. 95 cm. Fra HB. Overdraget 2002 af vagtstuen i Hovedbygningen. ─ Træskilt, måske 1980'erne, teksten "Institut for Missionsteologi og Økumenisk Teologi" på grøn baggrund, længde ca. 45 cm. Overdraget 2002 af vagtstuen i Hovedbygningen.

                

11. KATALOGISERING AF STØRRE, INDSAMLEDE ARKIVER

- Katalogisering af professor, dr.phil. Gustav Albecks arkiv skrider kun meget langsomt frem. Katalogisering af professor, dr.jur. Stig Jørgensens arkiver og af professor Svend Bundgaards ditto har endnu ikke kunnet påbegyndes. Mindre arkiver registreres normalt i forbindelse med modtagelse.

12. DELTAGELSE I KONFERENCER M.V.

- Palle Lykke deltog i 1. nationale konference for ledere og medarbejdere i ABM-institutioner (arkiver, biblioteker og museer) i Århus 14/11 2002.

13. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.

- Historiestuderende Bjørn Dahl aflagde besøg mhp. at forhøre sig vedr. materiale til belysning af besættelsesforhold med særligt henblik på stud.oecon. Georg Christensen, der blev henrettet i forbindelse med modstandsarbejde; ph.d.-studerende Klaus Rasmussen, Videnskabshistorie, aflagde studiebesøg med henblik på at gøre sig bekendt med det af udvalget foretagne erindringsinterview med afdøde prof. K.O. Nielsen (fysik). Endvidere har bl.a. følgende aflagt besøg i forskellige anledninger: Arne Sell, K.H. Skott, Th. Herborg Nielsen, Hans Ørskov, Olaf Lind, Per Aage Brandt, Niels Grønkjær og Anne Marie Jexner.

                

14. SERVICEVIRKSOMHED

- Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende.

─ A. Udlån af materiale:

Med henblik på opstart af universitetshistorisk virksomhed ved DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) fremsendtes på opfordring fra Rita Smith materiale vedr. UHU's alm. virke samt konkrete eksempler på forskellige typer af erindringsinterviews. Til lektor Henry Nielsen, Videnskabshistorie, har der været udlånt materiale vedr. Det Naturvidenskabelige Fakultets tidlige historie. Til lektor Hans Fink, Filosofi, har der været udlånt kopi af udvalgets erindringsinterview med professor Justus Hartnack og leveret kopier fra ældre årsberetninger mhp. publikation. Ph.d.-studerende Henrik Knudsen, Videnskabshistorie, lånte ældre fondsmateriale. Til forskningsprofessor Per Aage Brandt, Semiotik, blev der leveret fotokopier af sprogvidenskabeligt relevante dele af de hos UHU beroende mødeprotokoller fra hhv. Humanistisk Samfund og Jydsk Selskab for Nordisk Filologi mhp. publikation. Til arkitekt Olaf Lind blev der leveret diverse kopier af bygningshistorisk materiale, udskrift af udvalgets 1987-interview med C.F. Møller og udlånt bånd med radiooptagelse 1975 mhp. publikation. Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet (Esbjerg) lånte effekter til boghistorisk udstilling. Børge Riis Larsen, Slagelse, lånte portræt af Svend Ranulf mhp. publikation (Uddannelseshistorie 2001).

─ B. Forespørgsler, undersøgelser m.v.:

Fra arkitekt Olaf Lind er en række forespørgsler blevet rettet til sekretariatet mhp. publikation; fra overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen er der tilgået forespørgsler vedr. dansk-svenske forhold under og umiddelbart efter besættelsen; stud.med. Jacob Andresen fremkom med forespørgsel vedr. lægestudiets normerede og reelle længde gennem tiderne. I forbindelse med forberedelse af udstilling i Naturhistorisk Museum besvaredes forespørgsel fra konservator Bjørn Jacobsen vedr. Hans Hartvig Seedorff og dennes forhold til 1920'ernes (universitetsforberedende) materialeindsamling til museet. Der fremfandtes materiale til kinesisk tv-station om AU. Søs Kjeldsen, TV2 Østjylland, forhørte sig om materiale vedr. de to tronfølgeres studieophold i Århus. Børge Riis Larsen modtog orientering om foreliggende dokumentation af Svend Ranulfs forhold til sine studerende mhp. publikation.

15. AARHUS UNIVERSITETS ARKIV

Mindre dele af nødvendige forberedelser (in casu præliminære overvejelser etc.) i forbindelse med lovpligtig aflevering i 2003 af universitetets journalarkiv 1928-1953 (beroende hos udvalget) til Statens Arkiver har fundet sted.

16. UDKLIPSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret ─ med hvem udvalgets sekretær deler byrden af dagblade, hvorfra der dagligt klippes ca. 30 artikler ─ er der i årets løb foretaget en løbende revidering og evaluering af det fra og med næst-forrige årsskifte igangsatte udklipnings-, sorterings- og arkiveringssystem med henblik på udklip om Aarhus Universitet. Også sådanne udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning i almindelighed etc., som udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2002 været nogenlunde som året forinden og har primært drejet sig om personstof.

17. DISPUTATSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU på baggrund af UHU's særlige og AU's alm. samlinger.

18. NYERHVERVELSER TIL UHU'S LITTERATURSAMLING

                 Aggebo, Anker (red.):

Asklepios' Tjenere. Danske Lægememoirer (1) 1936, heri bl.a. Holger Strandgaard: "Omkring Stiftelsen af Jydsk medicinsk Selskab". Køb 2002.

                 Aggebo, Anker (1957):

"Erindringer fra det gamle amtssygehus". Kopi af særtryk af strejftog fra Aarhuus Stiftstidende 18/11 1957. Det originale særtryk er 2002 tilgået via Povl Holm-Nielsens samling af dedikationseksemplarer. Gave fra Peter Holm-Nielsen, Anatomisk Institut.

                 Andersen, J. Oscar:

Holger Rosenkrantz den Lærde. En biografisk Skildring med Bidrag til belysning af danske Kirke- og Studieforhold i det syttende Aarhundredes første Halvdel. Kjøbenhavn 1896. Køb 2002.

                 Andreasen, Gunnar:

Første halvleg. 1983. M. dedikation fra forf. Køb 2002.

                 Bernhard, Carl August (red.):

Folkeoplysning og forskningsformidling i 80'erne. En bog tilegnet Gustav Albeck for trofasthed over for en idé. 1981. Køb 2002.

                 Betænkning afgivet af Universitetskommissionen af 1935

2. Del (1937 (og 3. Del (1938). Overdraget 2002 af SB ved E. Midtgaard Hanssen i forbindelse med oprydning.

                 Bundegaard, Eva:

Danske nyretransplantationer ─ om pionerer og idealister. 136 s. Illustr. Gave 2002 fra Dansk Nefrologisk Selskab.

                 Buur, Chr.

Aarhus Skolevæsen gennem 50 år. 242 s. + tillæg 55 s. 1930. Deponeret 2002 af Palle Lykke.

                

                 Danmarks Sygeplejerskehøjskole

Altid på vej ... Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1938-1988. Af Inge Andersen, Ellinor Nicolaysen og Signe Østergaard. 88 s., illustr. Overdraget 2002 af Statsbiblioteket v/ E. Midtgaard Hanssen.

                 Dinesen, Thomas:

Tanne. Min søster Karen Blixen. Illustr. 1974. (Med enkelte oplysninger om Thomas Dinesens og Karen Blixens søster Ellen Dahl, der i 1954 overdrog Sandbjerg Gods til Aarhus Universitet). Gave 2002 fra Palle Lykke.

                 Frafald og Studiemiljø.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 2000. 132 s. Tilsendt fra SR 2002.

                 Gejl, Ib (red.):

Århus. Byens historie 1-4 + (bind 5): biografi- og registerbind (red. Ib Gejl).1996-2000. Køb 2002.

                 Hack Kampmanns smykkeskrin.

Kulturhus på Bispetoften i Århus gennem 100 år. Udgivet af Erhvervsarkivet i samarbejde med Aarhus Nyhistoriske Udvalg. 2002. [Statsbiblioteket]. Køb 2002.

                 Hansen, Christian Ulrik (Christian Ulrik Hansen)

Christian Ulrik Hansen. En ung dansk Frihedskæmpers sidste Breve fra Fængslet før Henrettelsen den 23. Juni 1944. Udg. af Elith Olesen og Inge Theut. 1945. 64 s. Køb 2002.

                 Hansen, Christian Ulrik (Christian Ulrik Hansen)

Elith Olesen: Jeg har levet mit liv i lyset. Christian Ulrik Hansen 1921-1944. Bondesøn ─ student ─ soldat ─ frihedskæmper. 2001. 300  s. ill. UHU nævnt med tak s. 6. Køb 2002.

                 Hansen, Oskar Borgman:

Kapitlerne "Statsbiblioteket" og "Aarhus Universitet" fra Borgman Hansen: Erindringer og Refleksioner. 2001. Fotokopi tilsendt 2002 af Svend Larsen, Statsbiblioteket. I håndbogssamling.

                 Holten, Cai

Fra Volontør til Emeritus. Erindringer. 160 s. Køb 2002.

                 Ipsen, Merete og Bodil Olesen:

Fødselsanstalten i Jylland 1910-1996. Århus 2002. 292 s., ill. Køb 2002.

                 Jæger, Frank:

"Rejsende i Heretik" ─ Kronik i Politiken 31/12 1953 om Frank Jægers, Tage Skou-Hansens og Thorkild Bjørnvigs tur til Aarhus Universitet i forbindelse med opførelse af Bjørnvigs kantate. Genoptrykt i Frank Jæger: Alvilda. Sengelæsning for Unge og Gamle, 1969 s. 110-118. Køb 2002.

                 Kommunalhåndbogen 2000

Fremsendt 2002 fra IK.

                 Kraks Blå Bog

1971, 1975, 1982 og 2000 samt Kraks Blå Bog: Register 1910-1998 er tilgået fra administrationen.

                 Kulturarvsstyrelsen:

Bygningshåndværk 2002. Det offentlige bygger og vedligeholder. Heri Niels Chr. Sidenius: "Aarhus Universitet, Universitetsparken" og Jørn Gade: "Psykiatrisk Hospital i Århus". Fremsendt 2002 af Torben Johansen, Journalkontoret.

                 Larsen, Børge Riis:

"Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen", Soranerbladet 85 nr. 2, marts 2000 s. 28-30. Herunder om OC's forbindelse til Ranulf. Bøggild-Andersen også nævnt. Fotokopi overdraget 2000 af Svend Larsen, SB. Yderligere en fotokopi overdraget 2002 af Børge Riis Larsen.

                 Larsen, Børge Riis:

"Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen (1899-1956)", Uddannelseshistorie 2001, s.143-171 (omhandler også OC's forbindelse med Svend Ranulf).

                 Lehmann, Henning.

Carsten Bach-Nielsen (red.): Dannelse. Uddannelse. Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002. Tilgået 2002.

                 Lind, Gunner (red.):

Kildeudgivelse og kildebenyttelse. Kildeskriftselskabet 1877-1902. 111 s. 2002.

                 Lund, Nils-Ole:

"Auditoriehuset ─ Aarhus Universitet” I: Tegl nr. 3, 2001, s. 16-19.Overdraget 2002 fra adm.

                 Mellem bøger, bit og brugere. Statsbiblioteket 1977-2002.                    

Red. af Niels Mark, Erling Midtgaard Hanssen og Niels C. Nielsen. 423 s. 2002. Gave 2002 fra Svend Larsen, Statsbiblioteket.

                 Norseng, Per G. (red.):

Universitetet stengt. Oslo 1994. Køb 2002.

                

                 Omkredsen. Studenterkredsen i århus 1942-1992.

Redigeret af Søren Jensen. 159 sider. Køb 2002.

                 Prenter, Regin:

Erindringer. 198 s. 1985. Køb 2002.

                 Reske-Nielsen Edith:

Budstikken. Tilbageblik på årene 1940-1943. Danmarks besættelse, modstanden, den illegale presse og flugten til Sverige. En hyldest til Erik Reske-Nielsen. 73 sider, fremstillet i meget begrænset antal eksemplarer. Eksemplar med dedikation til Palle Lykke fra forfatteren 2001. Deponeret af Palle Lykke 2002.

                 Rushåndbog 2002

/ Studenterrådet, tilsendt 2002.

                 Røge, Henning:

Afskrifter af Jørgen Hesseldahls erindringer om stud.jur. Henning Røge (1924-1944) samt Margrethe Røges (moderen) resumé af Henning Røges liv. Internetside fra Esbjerg Statsgymnasium. Røge er nævnt på mindepladen ved Vandrehallen. Udskrift 2002. (Opstilling ved trykte erindringer)

                 Sandbjerg Gods.

Aarhus Universitets Kursusejendom. Ombygninger og renoveringer. Projekt for ny værelsesfløj og laboratoriebygning ─ helhedsplan 2002. 16 sider. Tilgået 2002.

                 Sejr, Emanuel:

Biblioteks- og kulturliv i Århus. Erindringer af Emanuel Sejr, Århus 1977, 303 s., ill. Køb 2002.

                 Skoler og skolegang i Århus 1930-1970.

Red. Ib Gejl. Udg. af Århus byhistoriske Udvalg. 352 sider. 1978. Køb 2002.

                 Skriver, Poul Erik:

L'Università di Aarhus: un progetto di lunga durata/ The University of Aarhus: a long-term projekt. "Casabella" n. 584, novembre 1991. Overdraget 2002 af IK.

                 Statsbiblioteket i Aarhus.

Særtryk af betænkning vedrørende Statens Biblioteksvæsen. 1927. Gave 2002 fra Svend Larsen, Statsbiblioteket.

                 Stub-Jørgensen, Chr.:

Bøger og mennesker i det gamle hus. Tegninger af Torben Galle Jensen (bl.a. af studine). 31 sider. 1961. (Med typisk anekdote om professor Kort K. Kortsen). Køb 2002.

                 Studenter-Sangforeningen 1839-1889. Nogle Mindeblade samlede af Axel Sørensen [Sörensen]. 1889.

(Med bl.a. fornøjelig beretning om tur til Århus 1871). Deponeret 2002 af Palle Lykke.

                 Sundhedsvidenskabelig forskning i Århus 2001

Udgivet af SUN og amtet. Tilsendt fra SUN.

                

                 Søllinge, Jette Drachmann:

saa brænder i Gamle Bøger den hellige, evige Ild. Statsbiblioteket 1902-2002. 16 s. Gave 2002 fra Svend Larsen, Statsbiblioteket.

                

                 Sørensen, Peer E.

Carsten Madsen og Rolf Reitan (red.): Ekbátane. Festskrift til Peer E. Sørensen. Deponeret af Palle Lykke 2002.

                 Uddannelseshistorie 2001 (Årbog).

                 Universitetsparken og Vennelystparken i Århus.

Kortfattet gennemgang af bygninger og anlæg med beskrivelse, intentioner og retningslinier for bygningmæssige udvidelser og ændringer.

Udgivet med bistand af arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue og Aarhus Universitets tekniske forvaltning 1988. Overdraget af Journalen 2002.

                 Aarhus Universitet ─ åbningsspil mod det 21. århundrede.

Tekst og redaktion: Henning Lehmann, Ingeborg Christensen, Karen Fleng og Per Møller Madsen. 136 sider, illustr., med engelske afsnit. Tilgået 2002.

                 Aarhus Universitet.

Bygningerne for Universitetet og det naturhistoriske Museum i Aarhus. Særtryk af Kunsttidsskriftet Samleren. Maj 1939. Overdraget af Journalen 2002.

                 Aarhus-Studenternes Roklub ASR

Fremstillinger af ASR's historie fra www. Udprint 2002.

                 Aarhus Studenter-Sangere 1930-1980.

Gave 2002 fra korets formand Michael Fuglholt.

19. DIVERSE

I tilfælde, hvor UHU af praktiske eller andre grunde har måttet afvise at modtage tilbudt materiale, er der så vidt muligt draget omsorg for, at materialet placeredes på rette sted. Dette har i årets løb medført materialetilgang til Steno Museet (møbel/redskab), Statsbiblioteket (personarkiv) og Frihedsmuseet (uniformsjakke).

                 (PL)