Aarhus Universitets segl

2003

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2003    

 

- Beretning om udvalgets virke inkl. nyerhvervelser

 

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

 

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­året bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, cand.mag. Jens Chr. Manniche samt vicedirektør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Efter at Jens Chr. Manniche var afgået ved døden 30. juli, indtrådte lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen pr. 1. november. Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke har fungeret som udvalgets sekretær.

 

2. AKTIVITETER I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS 75-ÅRS-JUBILÆUM

 

Ud over det løbende daglige arbejde, hvis resultater fremgår af de efter­følgende afsnit, har årets virksomhed været præget af Aarhus Universitets 75-års-jubilæum. Udvalget har således i større eller mindre grad været involveret i arbejdet med samtlige universitetets tre officielle jubilæumspubli­kationer foruden en universitetshistorisk erindringsbog, og udvalget har på forskellig vis kunnet drage fordel af det såkaldte Jubilletræf, i hvilken forbindelse en særdeles interessant genstand anno 1949 er tilgået samlingen. Af hensyn til jubilæumspublika­tionerne har Informationschef Ingeborg Christensen deltaget i samtlige årets udvalgsmøder.

 

3. OFFICIELLE JUBILÆUMSPUBLIKATIONER

 

Først og fremmest skal nævnes den af udvalget og dets sekretær redigerede bog Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi (454 s., ill.), der forelå så betids, at den kunne præsenteres ved Århus Bys reception for universitetet i Rådhuset på selve jubilæumsdagen 11. september om aftenen, hvor rektor Niels Chr. Sidenius overrakte "det første eksemplar" af bogen til borgmester Louise Gade. - Senere i jubilæumsåret udkom bogen Arkitekturfortællinger - om Aarhus Universitets bygninger (med tekst af arkitekt Olaf Lind og fotografier af fotograf Poul Ib Henriksen), hvor udvalgets sekretær under bogens tilblivelse i flere omgange læste og kommenterede manuskriptet ud fra by- og universitetshistoriske synsvinkler og i øvrigt stod bi med arkivalsk materiale m.v. - Til den tredje officielle, men i skrivende stund endnu ikke udkomne jubilæumsbog, som er en fremstilling af universitetets faktuelle historie med hovedvægten på de seneste 25 år (redigeret af informationschef Ingeborg Christensen), har udvalgets sekretær affattet den indledende summariske fremstilling af universitetets historie forud for den seneste 25-års-periode. Bogen forventes at foreligge i 2004.

 

             

 

4. ANDRE PUBLIKATIONER I JUBILÆUMSÅRET

 

Ud over de officielle jubilæumspublikationer har udvalget fortsat traditionen med ved universitetsjubilæerne at udgive en lille bog med universitets­erindringer. I 2003 var der tale om Et galt spektakel. Professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universitet. Et universitetshistorisk interview ved Palle Lykke (200 s., ill.).

 

5. INTERVIEWS M.V. I ANLEDNING AF JUBILÆET

 

- TV2 Østjylland: Palle Lykke medvirkede i indslag om Aarhus Universitets historie (bragt 7/9 og genudsendt 8/9). 

 

- Kristeligt Dagblad 11/9: "Jungleuniversitetet". Interview med Palle Lykke.

 

- Politiken 13/9: "Aarhus Universitet er blevet en gammel dame". (Delvis) interview med Palle Lykke.            

 

- Ritzaus Bureau kontaktede Palle Lykke før jubilæet med henblik på universitetshistoriske oplysninger til udsendelse til øvrig presse.

 

6. BIDRAG TIL JUBILÆUMSUDSTILLINGER OG -ARRANGEMENTER

 

 - "Glimt af 75 års historie" - poster-udstilling til opsætning på Sandbjerg Gods 2003 i anledning af Aarhus Universitets 75-års-jubilæum. Billeder og billedtekster hertil er i hovedsagen hentet fra den af Palle Lykke tilrettelagte www-historie: "21 kapitler af Aarhus Univer­sitets historie", men suppleret med en "sønderjysk vink­ling" og ny samlende tekst til kompensa­tion for fraværet af www-fremstillingens almindelige tekst. Tilrettelægning: Jørgen Andersen, AUFF. Et eksemplar af udstillings-posterne er tilgået samlingen.            

 

- Anatomi: Der er leveret materiale til mindre "frokoststueudstilling" v/ Karin Wiedemann i anledning af fagets 70-års-jubilæum ved AU.

 

 - Engelsk: Der er leveret materiale til arrangement i anledning af fagets 75-års-jubilæum ved AU.

 

7. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

 

              Trækasse m.v.

 

 - Whiskeykasse (54 x 28 x 23 cm) hvori Studenternes Bogimport (senere Akademisk Boghandel) modtog sine første bøger (1949); desuden stempler, hæftemaskine etc. samt fotografier (se særskilt registrering af sidstnævnte under "Indsamling af billedmateriale") fra boghande­len. Desuden træskilte ("Bogimporten" og "Akademisk Boghandel"), emblem, udklip, svensk sangbog (Göteborg) overdraget til stud.oe­con. Niels Stubbe Øster­gaard 1947, jubillefestprogram 1953, publikationer hvori Niels Stubbe Østergaard udtaler sig om bog­handelen, C.F. Møllers tegninger til Studenternes Hus, brochurer for AB samt brevpapir og konvolutter. Gave fra fru Alice Stubbe Østergaard, Roskilde.

 

              Trækasse

 

- Kasse med originale etiketter. Omtrent 1964. Ca. 14 x 14 x 20 cm. I kassen har Det fysiske Institut modtaget radioaktivt materiale (Uranium 236) fra Oak Ridge National Laboratory. Er stilet til prof. Ronald Dingus (forkert stavet på kassen), som var gæstelærer og amerikansk statsborger og clearet til at modtage materialet. Gave fra fhv. lektor ved instituttet Poul Hornshøj.

 

                           

 

              Hatte

 

  - 4 spøg og skæmt-hatte fra Kirsten Gomard og Kirsten Molly Søholms fælles 100-årsfødselsdagsarrangement i Cekvina 1994. Overdraget via journalist Janne Lauritzen, Cekvina.

 

              Medalje

 

  - Slået til ære for professor, dr.med. Willy Munck (1892-1980) ved dennes afgang 1963. Har tilhørt overkirurg Povl Holm-Nielsen. Gave fra lektor Peter Holm-Niel­sen, Anatomi.

 

              Medalje

 

- Slået til ære for overkirurg Carl Wessel (1867-1946). Slået i anledning af 70-års-dagen 2. maj 1927. Gave fra overlæge Lise Aurup, Randers, som har den fra sin moster, der arbejdede på Bispebjerg Hospital.

 

              Medalje

 

- Slået til ære for professor, overkirurg Hans Wulff (1887-1957). Har tilhørt overkirurg Povl Holm-Nielsen. Gave fra lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomi.

 

              Medalje

 

- Medalje i gråblå æske fra Bratislava (Inskription (bl.a.) "Universitas Comenia" + "Akademia Istropolitana" + "Mathias Rex"). Frem­kommet og overdraget i forbindelse med oprydning i administratio­nens arkiv.

 

              Segl     

 

- Porcelænssegl overrakt til professor L.L. Albertsen, der i 1981 deltog som repræsentant for AU ved Greifswalds Universitets 500-års-jubilæum. Fremkommet og overdraget i forbindelse med oprydning i admini­strationens arkiv.

 

              Segl     

 

- Porcelænssegl fra "Universitas Wratislaviensis". Fremkommet og overdraget i forbindelse med oprydning i administrationens arkiv.

 

              Linjeunderlag

 

- Underlag til brug ved skrivning i ulinjerede protokoller. Folioformat. Over­draget af fhv. afdelings­leder Margit Ankerstjerne.

 

              Rigsmark

 

- 10 Rigsmark i sølv returneret af docent Jens Holt sept. 1939 som følge af aflyst lingvistkongres i Tyskland. (Udtaget af Journal nr. A.4 314/39, hvoraf dele er vedlagt i kopi).

 

              Teaktræsskål

 

- Skål med sølvplade angivende: "Politikens Erindringspræmie. Universitetsmatchen 1954". Teksten omgiver en tegning af brændende fakkel i sølvdelen. Selve denne fakkel, der var van­drepræmie mellem KU og AU beror formentlig ved KU. Året 1954 var første og vist nok eneste gang Århus vandt romatchen. Matchen ophørte efter nogle års forløb. Gave fra cand.oecon. Ole Grell, Bagsværd.

 

 - Metalskilt med mørk bund og lyspudset tekst "Thomas B. Thrige" i ophøjet relief. Ca. 10 x 36 cm. Skiltet har siddet på Højspændings­anlægget, som på Sven Werners initiativ opførtes i 1940'erne i den dertil opførte Højspændingshal og blev nedbrudt i 1960'erne på K.O. Nielsens initiativ. Gave fra fhv. lektor i fysik Poul Hornshøj.

 

              Skilt

 

- Træskilt fra 1960'erne: "Telefoncentral". Sikret af udvalgssekre­tæren fra dør i kælderen i Bygning 521, da telefoncentralen blev nedlagt.

 

              Skilte

 

- Samling af 7 træskilte og 3 "plastic"-skilte:

 

 7 klassiske AU-træskilte: "Bibliotek", "Garderobe", "Duplikator", "Toilet", "Sprog", "Litteratur", "Øv. sal 3-4 >" + 3 skilte i kraftig "Dymo"-kvalitet: "Personale sekretariat" (!), "Invalidetoilet" samt "Opholdsrum og køkken" Overdraget af informationschef Ingeborg Christensen.

 

              Skilte

 

 - Se også "Kasse m.v." ovenfor.

 

              Regnslag

 

 - Regnslag fra Åbne Døre-arrangementet ved 75-års-jubilæet. Tilgået fra Informationskontoret.

 

8. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, SANGE M.V.

 

              Albeck, Victor

 

I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes stadig modtagelse af kopier fra Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling (v/Ivan Boserup).

 

              Barndorff-Nielsen, O.E.

 

Foreløbig 2 ringbind indeholdende Barndorff-Nielsens Statistik 2 og Statistik 3: Forelæsningsnoter 1967/68. Desuden enkelte spoler med databånd. Mere henstår til overvejelse hos giveren. Gave fra professor, dr.phil. O.E. Barndorff-Nielsen, Teoretisk Statistik.

 

                           

 

              Blatt, Franz

 

Kopi af 1940-sang til Franz Blatt fra kolleger ved AU i anledning af fest på baggrund af Blatts afvisning af første kaldelse fra KU. Af "Plagiator" (måske Torsten Dahl). Gave fra overlæge Birgit Blatt Lyon, Frederiksberg.

 

              Blinkenberg, Andreas

 

Kopi af sange fra festen for Andreas Blinkenberg febr. 1943 i anledning af Blinkenbergs afvisning af kaldelse fra KU. Med angivelse af, hvem der gemmer sig bag de enkelte sangforfatterpseudonymer. Gave fra overlæge Birgit Blatt Lyon, Frederiksberg.

 

              Bøggild-Andersen, C.O.

 

Rustale 1959 til de historiestuderende. Af C.O. Bøggild-Andersen. 6 s. Gave fra fhv. lektor K.H. Skott, Vestervang, Århus.

 

              Frellesvig, Per

 

Breve til forældrene fra stud.oecon. Per Frellesvig i befrielsesdagene maj 1945. Fotokopi tilgået via fhv. lektor K.H. Skott, Århus.

 

              Holm-Nielsen, Povl

 

Supplerende materiale til tidligere afleveret samling - især vedr. disputatsen 1949-1950 fra KU (herunder medicinske præparater) - er tilgået. Desuden korrespondance, bl.a. fra studerende + to medaljer m. hhv. Willy Munck og Hans Wulff (se "Museumsgenstande"). Overdraget af lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomisk Institut.

 

              Hornshøj, Poul

 

Materiale vedr. Studenterråd, Studenternes Hus (vedr. Akademisk Boghandel) og Studentersamvirket 1970. Korrespondance vedr. nazistiske gruppers brug af Studenternes Hus. Opråb vedr. aktion til forhindring af konsistoriemøde (Studenterfronten) m.v. (+ Montanus 8-15, 1971). Gave fra fhv. lektor ved Det fysiske Institut Poul Hornshøj.

 

              Ingerslev, Mogens

 

Fra Jakob Ingerslev og Jørgen Ingerslev er modtaget tilsagn om overdragelse af materiale vedr. professor, overlæge, dr.med. Mogens Ingerslev.

 

              Iversen, Holger Damgaard

 

Materialesamling 1968-1979. Se også "universitetsperiodica". Desuden Tværfagsprogrammer fra anden del af 1970'erne (flere i originale, velbevarede til­sendelseskuverter), diverse vedr. Alternativ­listen (Historisk Institut), Informationsnøgle 1973 (ubrugt ek­semplar), Studenterrådets årsberetning 1968/1969, Studenterhånd­bog 1974 (velholdt ekspl.), Studenterrådets programerklæring 1974, materiale til brug for rustutorer 1974 på Germansk, materiale fra Studenter­rådet vedr. SU foråret 1975, materiale vedr. aktioner i protest mod Ritt Bjerregaards forslag til ændring af bekendtgørelse om regler for ansættelse af under­visningsassistenter, materiale vedr. kollegieaktionen 1974 og 1975. Gave fra Holger Damgaard Iversen, Søndersø.

 

              Jubilletræf 2003

 

Samling af skriftlig dokumentation til Jubilletræffet 7/11 2003 (indbydelse, tilmeldingsbekræftelse, programblad til gudstjeneste, program og deltagerliste, Vagn Steens promoverings-hyldestdigt til bog­handler Henning Clausen, Diplom til Kandidaternes æresborger Henning Clausen, program for Aula-fest, sangblad for fællessange, cand.oecon. Niels Jørgen Ebbensgaards velkomsttale, Finn Stein Larsens erindringer fra studietid 1948-1956, Henning Lehmanns fællessang, Mogens Skjødths fællessang, Revyprogram.

 

                                              *

 

Video (VHS) ca. 3 timer med højdepunkter og dokumentation fra Jubilletræf 2003.

 

                                              *

 

Materialet er overdraget af medlemmer af Jubilletræfkomiteen.

 

                                              *

 

Fotokopi af Jubillefestens scrapbog 1953 og Jubillefestens papirer 1953 samt redegørelsen "Fra whisky-kasse til boghandel" over­draget 2003 af fhv. administrationschef, cand.oecon. Henrik Munck.

 

             

 

              Jørgensen, Stig

 

Brevkopiarkiv 1971-2002 er tilkommet som supplement til tidligere afleveringer (Brevkopiarkivet opmagasineret i Forskerparkkælder - 1 flyttekasse)

 

              Kelstrup, Gunver

 

Regnskabsbog 1957-1958, med opsummering af økonomi i studieårene 1956-1962 (da/ty) bilagt brev med biografiske op­lysninger. Gave 2002 fra cand.mag. Gunver Kelstrup, Sdr. Jernløse. Kom ved en fejl ikke med i årsbe­retning for 2002.

 

              Knudsen, Ole:

 

Diverse tidligt NAT-undervisningsmateriale:

 

FYSIK: Den specielle relativitetsteori (Det fysiske Institut, ca. 1957), Resumé af forelæsninger over mekanik. Efterårssemestret 1957, Det fysiske Institut (m. indlagte notater), J.C. Madsen: Iagttagelseslære 1. MATEMATIK: Svend Bundgaard: Forelæsninger af indledende karakter over nogle af matematikkens strukturer kapitel 1-4, A + B, Svend Bundgaard: Om plane polygoners areal, 1957, foredrag afholdt for seminariernes matematiklærere m.fl., Ebbe Thue Poulsen: Forelæsninger over Algebra, Lineær algebra, Geometri - nr. 9 a-h, i alt 8 hæfter 1963-1964. KEMI: Tillæg til Hakon Lund: Uorganisk kemi. Gave fra lektor Ole Knudsen, Institut for Videnskabshistorie.

 

              Lehmann, Henning:

 

"En Lægmandshilsen til Røverkulen". Om TEO, 9 strofer - af conjux benevolentis. U.å. Gave fra Kirsten Albeck.

 

"Hokus Pokus og Taskenspilleri. Et moderne Sct. Hans Aftens Spil". Tekst: Henning Lehmann, musik: Tage Elmholdt (1950'erne). Afskrevet fra bånd og fremsendt af Tage Elmholdt til Ingeborg Christensen 2002. Overdraget af Ingeborg Christensen.

 

Arkitekt Mads Møllers tale ved Henning Lehmanns 40-års-jubilæum 1/12 2000. Original overdraget af Informationskontoret.

 

              Linnet-Jepsen, Peder:

 

Overdragelse af overlæge, dr.med. Peder Linnet-Jepsens arkiv (ca. 45 arkivæsker) er stillet i udsigt af speciallæge, dr.med. Lars Linnet, Aalborg.

 

                           

 

              Lomborg, A.C.M.

 

Materiale fra stud.theol. 1943-1948: Årskort 1947/48 m. foto anno 1942, akademisk borgerbrev i orig. konvolut, akademiske love, "Almindelige Regler for Studenterkollegiet i Aarhus", "Selvstyrereg­ler for Studenterkollegiet i Aarhus" (1940), bevis for filosofikum 1943, bevis for forprøve 1945, sedler med angivelse af 6 emner til skriftlig eksamen nov. 1947, bevis for deltagelse i kurser ved Pastoralseminariet 1948. Desuden "Erindringer fra studietiden" (2 s., 2003). Gave fra pastor em. A.C.M. Lomborg, Silkeborg, via Kirsten Lomborg, Århus.

 

              Mikkelsen, Bent

 

Regnskabsbog aug. 1952 til dec. 1953. Den nyimmatriku­lerede stud.med.s regnskab indført detaljeret i "Regnskabsbog for unge". Gave fra overlæge Bent Mikkelsen, Bjergby.

 

              Munck, Henrik                 

 

 Kopi af Jubillefestens scrapbog og kopi af papirer vedr. Jubillefe­sten. Overdragelse af den originale scrapbog er stillet i udsigt. Gave fra fhv. administrationschef, cand.oecon. Henrik Munck, Kbhvn., der var pressesekretær for Studenterrådet vedr. Jubillefesten anno 1953.

 

              Møller, Stig

 

Sang ved universitetsdirektør Stig Møllers 40-års-jubilæum ved staten januar 2003.

 

              Pedersen, Jørgen

 

Økonomiprofessorens datter, cand.oecon. Gudrun Agersnap, har stillet overdragelse af korrespondance vedr. oprettelse af Økonomisk Institut i udsigt.

 

              Pedersen, Ole F.

 

"Volontørvise". Vise sunget ved afslutningen af volontørsemestret, efteråret 1959 (1 s. forfatter: O.F.P.) og "Den gode gang" (fra gangfesten foråret 1961 i Kollegium 6) 5 s., kopi. Gave fra Ole F. Pedersen, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin.

 

              Petersen, Villy Posborg

 

Indlånt scrapbog er endnu under kopiering. Udlånt 2002 af Rikke Posborg, København.

 

              Sell, Arne

 

Overlæge Arne Sell, Risskov, har givet tilsagn om senere over­dragelse af materiale omfattende bl.a. undervisningsmateriale, erindringer og fotos.

 

              Skautrup, Peter

 

Diverse optegnelser ca. 1904-14 (herunder lommekalendernotater, stilehæfte 1906-1907 ("Min Juleferie i 1906" o.lign.), tegnehæfte, lommebog for plantesam­lere, (senere nedfældede) excerpter fra Holstebro Dagblad 1902-1909 etc. Korrespondance 1914-1982 (ca. 60 arkivæsker). Det danske Sprog- og Litteratursel­skab 1937-1946. Tvis (notater, udklip etc. fra byen/egnen). Sange (adskillige skrevet af Skautrup (fra familiefester, men også kolleger (Blatt, Frand­sen (1944), Dr. Brøndal (KU)), skoler, foreninger. Fars papirer (: Peter Skautrups far), herunder korrespondance, forsikringer, eksamensbe­vis, fotos fra Ranum Seminarium, mat. vedr. vandreår, anbe­falinger, udklip. 60-årsdagen 1956. 21. januar 1976. Niels Åge Nielsen: De jyske dialekter (ca. 1954). Stencileret manus m. Skautrups kommen­tarer. Havarrium I (herbarium). Havarrium II (herbarium). 4 lakplader med dialektoptagelser (på 2 af pladerne ses betegnel­serne "Skau­trup: Et Hardsysselmål I 243.16 - 244.23" og "14/6 M. Clausager"). Gave fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

 

              Skott, K.H.         

 

Materiale vedr. stifterne af The Great Book (Kollegium 2, gang 2, fra 1940'erne) tilgår løbende via K.H. Skott og Herborg Nielsen. Biografisk materiale vedr. Skott og Herborg Nielsen er tilgået, det samme gælder Robert Fuglsang (levnedsbeskrivelse ved enken) 2002 og Per Frellesvig (kopi af studentens breve til hjemmet) 2003.

 

                           

 

              Steenberger, Hanne Vibeke

 

Lærebøger fra medicinstudiet 1948-1956. Gave fra cand.med. Hanne Vibeke Steenberger, Odder.

 

              Wandel, Carl F.

 

Professor, fhv. rektor Carl F. Wandel har stillet overdragelse af arkiv i udsigt.

 

9. INDSAMLING AF ARKIVALIER VEDR. ORGANISATIONER, FAG, DIVERSE AFLEVERINGER

 

              CEKVINA (m.v.):

 

Samling af sange til Kvindedagen 11/9 1978 i Historisk kantine. CekvinaNyt 2,1990-4,1999 + Kontur 1-2, Nyhedsbreve, enkelte numre 1984-1990, Studieplaner i udvalg (1990'erne), 1990: Materiale vedr. Cekvinas 10-årsjubilæum (sang, budget vedr. fortæring, Kirsten Gomards tale). 1991: Originaltegning ("Det maskuline bløddyr" af Frans Kannik) til CekvinaNyt 4/91. 1991: se også 1999. - 1994: Materiale fra Kirsten Gomard og Kirsten Molly Søholms fælles 100-årsfødselsdag i 1994 (invitation og et "korværk" skrevet af og fremført af medarbejdere på Cekvina; 4 hatte, som medarbejderne bar ved fremførelsen af "korværket"). 1999: Oversigt over inde­havere af den lille statuette (vandrepokal), som Cekvina i 1987 fik af Kirsten Busk Mellor (statuetten befinder sig hos Kirsten Gomard). Janne Lauritzens versificerede julefesttale til Drude Dahlerup, der fik statuetten 1991. U.å.: Cekvinas julesangbog, 14 s. Diverse sange (Frauenlied: en rigtig kvindesang, Farvel til de mest langtidsledige, sang til Cekvinas åbningsreception 30/10 1987, Kaotiske klange samt Alperosen. Overdraget af journalist Janne Lauritzen, Cekvina.

 

              Informationskontoret

 

Diverse materiale vedr. AU's 75-års-jubilæum: Rektors skrivelse vedr. bogen Topforskning ved Aarhus Universitet bilagt AU's pressemeddelelse og forlagsmedde­lel­se. 2 jubilæumspostkort. Billed-Bladet og Se og Hør fra uge 38 og hver med reportagefoto m.v. af dron­ningen og kronprinsen ved årsfest. Pressemappe inkl. CD med fotos. Materiale overdraget af IK.

 

              Jysk Akademisk Idrætsklub (JAI)

 

Protokol 1930-1937. I protokollen ligger - ud over korrespondance om idræt - uspecificeret udklip ca. 1940 vedr. Holstein-Rathlous forelæsninger under SA-beskyttelse. Gave fra cand.oecon., tidl. økonomidirektør, Eluf Schrøder-Christensen, Aalborg.

 

              Medicinstuderendes oprør 1957.

 

 Referat af møde, diverse udklip og diverse artikler vedr. medicinstu­derendes oprør og strejketrusler 1957 mod studieordningen fra 1954. Fremkommet og overdraget i f.m. oprydning i administratio­nens arkiv.

 

              Statistisk materiale 1972-1973

 

vedr. Aarhus Universitet. Fremkommet ved oprydning.

 

              Studenterrådet.

 

Årsberetninger 1998-2002 er overdraget af Rikke Bligaard, SR. Rushåndbog 2003 er tilsendt.

 

              Universitetets udbygning ca. 1960-1977

 

Ringbind indeholdende diverse referater samt rapporter ("Betænkning fra dispositionsplanudvalget for Aarhus Universitet" (1967), "Redegørelse vedrørende behovet for studenterfaciliteter i Universi­tetsparken i Aarhus" (1968) og Rapport om placering af et ud­flytningsområde for højere uddannelser i århuseg­nen" (Lisbjerg-planen) (1969). De tre nævnte rappor­ter foreligger tillige i UHU's sekretariatsbibliotek. Fremkommet ved oprydning.

 

              Universitets-Samvirket (hovedsagelig)

 

[Kasse 1:] Materiale vedr. den første universitetsbygning og institut for biokemi og fysiologi samt Naturhistorisk Museum: Kartonomslag med materiale vedr. 1 bygning (regnskab, donationer) - (forkert betegnelse på etiket). Hovedbog m.v. vedr. "tilskuds­fonde" (100.000 til Økonomi 1936, Andersens Fond, Trap de Thygesen m.fl.). Omslag: "Universitetsfor­arbejder", heri "Planerne for et Universitet i Aarhus" s.m. brev fra Victor Albeck om bestemt person. Desuden "Program for en Konkurrence om et Universitet i Aarhus" (Konkurrenceprogram). Karto­nomslag: Ejendomme. Heri mat. vedr. Marselis Tværvej 4 (Køb 1928 og salg 1947) og M.C. Holsts ejendomme Marselisvej 17, Kragelung i Højbjerg/Skåde samt Kvindernes Hus ved Vestergade i Århus. Kontrakter 1932 vedr. murerentreprisen og tømrerentreprisen. Forhandlingsprotokol vedr. indsamling til biokemisk-fysiologisk institut (m. ilagt korrespondance m.v.). Omslag: Tegninger og planer herunder Naturhistorisk Museum og Kommunehospitalet samt spredt korrespondan­ce (Knud Faber, C.F. Møller m.fl.). Borchs plan fra 1925-betænkningen (ubøjet eksemplar). Betænkningskommissionen 1919-1925 (referater og skrivelser (fx brev fra minister Nina Bang til Jakob Jensen). Korrespondance vedr. donationer og gavebreve. Mar­selisborg Studentergaard, købekontrakt. Regnskabsmat. vedr. udstyr i Anatomi. Prolog ved festen i Aarhus Theater 11. september 1933.

 

[Kasse 2:] Forhandlings­protokol for Byggeudvalget for en Hoved­bygning ved Aarhus Universitet 13/10 1941-1947 samt 2 ringbind m. 549 bilag til forhandlingsprotokollen. Kartonomslag: "Hovedbygningen II": Vedr. institutprincippet, div. planer og tegninger, også urealiseret aula på tegning i Magasinet , postkort m. citta universitaria (Rom), korresp. fra C.F. Møller og Harald Ingholt og til statsministeren, indenrigsministeren og borgmesteren - samt promemoria vedr. "Statsbibliotekets Byggeproblemer". Omslag: "Indsamling: Hovedbygningen". Grøn mappe: Korrespondance: Byggeudvalget for Hoved­bygningen. Kartonomslag: Byggesager (Hovedbygningen) inkl. korrespondance (C.F. Møller). Omslag: Donatio­ner 1921-1933. Oversigtsplaner. 2 fotos m. modelpla­ner anno 1940 - det ene m. Statsbibliotek og begge med "klassicistisk" aula. Store dele af dette materi­ale er fremkommet og overdraget 2003 i f.m. oprydning i administrationens arkiv.

 

10. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER

 

Der foreligger tilsagn om kommende erindringsinterview fra bl.a. fhv. afdelingsleder, mag.scient. Klaus Ferdinand, Etnografi, journalist Janne Lauritzen, tidl. Center for Europæiske Kulturstudier med Afdeling for Kønsforskning, fhv. docent, dr.phil. Henning Lund, Kemi, fhv. rektor, cand.mag. Henning Spure Nielsen, fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, fhv. forskningstekniker Peder Therkelsen, Steno Museet, tandlæge Arne Jepsen, Risskov, fhv. lektor K.H. Skott, Århus, fhv. dekan, lektor Karl Pedersen, Brabrand, og fhv. rektor, professor Carl F. Wandel, Højbjerg.

 

             

 

Informationschef Eva Bundegaard, Århus Kommunehospital, har stillet i udsigt, at hun vil eftersøge og (om muligt) overdrage de interviewbånd, som lå til grund for den af hende forfattede bog Danske nyretransplantationer om pionerer og idealister (1999).

 

Udlån af interviewmateriale: Docent, dr.phil. Erik Christiansen, Historie, har lånt dertil fremstillede kopier af interviewbånd m. Vagn Dybdahl, Gunner Rasmussen, Troels Fink, J. Boisen Schmidt, Karen M. Andersen, P.K. Iversen og D. Keller Hansen foruden et antal kortere interviews mhp. publikation om historiefagets historie i Århus. Docent Hans Fink, Filosofi, lånte interview med Justus Hartnack mhp. publikation. Kulturredaktør, mag.art. Nils Gunder Hansen har efter overenskomst med forfatteren Tage Skou-Hansen fået Skou-Hansens udskrevne eksemplar af udvalgets interview 1999 stillet til rådighed mhp. publikation.

 

11. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODICA

 

Acuta - Århusmedicinernes debatorgan - numre fra 1969. Gave fra lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomi.             

 

Samling bestående af Montanus 1968-1971, Minerva 1970-1976, Stud.jur. 1968-1970, Drum n Dran 1973-1975, Århus studenternes Filmklub Programmer 1969-1975 samt blade/aviser fra DKU ( Fremad ), Komm S ( Røde Blade , nov. 1975) og Revolutio­nære Socialisters Forbund ( Klassekam­pen (1974, 40). Gave fra Holger Damgaard Iversen, Søndersø.

 

Den jydske Akademiker - Maj 1940, nr. 8, 11. årg. Gave fra K.H. Skott, Århus.

 

Den jydske Akademiker - Overdragelse af indbundne årgange fra 1950'erne er stillet i udsigt af cand.polit., fhv. ambassadør Anders Brandstrup, der som økonomistuderende v. AU i en periode redigerede publikationen.

 

12. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

 

Samlingen, der ved udgangen af 2002 omfattede ca. 5830 billeder, forøgedes i årets løb med ca. 664 billeder, så den ved beretningsperiodens udløb bestod af ca. 6494 billeder (primært fotos - NB: samtlige nyer­hvervelser er ikke nævnt i nedenstående liste (gælder bl.a. for digitaliserede illustrationer modtaget til bogen Topforskning ved Aarhus Universitet ). Hertil kommer - ikke medtalt som "billeder" - en samling bestående af ca. 100 elektronisk lagrede medarbejdersignaturer fra universitetets første 25 år og ca. 200 scanninger af forskelligartede illustrative effekter fra det under "Universitetets journalarkiv" omtalte nu til Landsarkivet i Viborg overdragne materiale.

 

              Albrechtsen, Ole

 

Tiltrædelsesforelæsning (1981/1982). Tilgået fra information & debat .

 

              Bach, Heinrich

 

Rektor ved årsfest 1960 hilser på overretssagfører F. Dragsted. Ingen fotoopl. Digitaliseret 2003. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Bogimporten/Akademisk Boghandel

 

 2 samlinger:

 

 - A: ca. 15 fotos og 2 udklip. Gennemgående person er Niels Stubbe Østergaard. Gave fra Alice Stubbe Østergaard, Roskilde.

 

 - B: 15 fotos. gennemgående person er Bent Kjeldsen. Gave fra Else Kjeldsen, Vestervang, Århus.

 

              Bundgaard, Svend

 

 10.2.1971 s.m. Erik Rasmussen uden for administrationsbygningen. Elektronisk scannet. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Bundgaard, Svend

 

 S.m. Knud Rahbek Schmidt og tillidskvinde Jenny Andersen ved diskussionsaften i matematisk institut 21/11 1972. Digitaliseret. Jens-Kristian Søgaard fot. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Christensen, Niels Egmont 

 

 Disputats 18.5.1961. Bl. ses Justus Hartnack og Gustav Albeck (dekan). Elektronisk scannet. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Filosofi: Det filosofiske fodboldhold sidst i 60'erne.

 

 Gave fra docent Hans Fink, Filosofi.

 

              Hartnack, Justus

 

 Udprint af udateret foto af Hartnack forelæsende i gamle Store Auditorium. Gave fra arkitekt Olaf Lind, Odder.

 

              Holm-Nielsen, Povl

 

Lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomi, har identificeret personer på udprint af den digitaliserede samling af tidligere indlånte fotos vedr. professor og overkirurg Povl Holm-Nielsen.

 

                           

 

              Humanistisk årbog 1984 

 

3 fotos fra præsentation. Gave fra information & debat.

 

              Illum, Knud

 

Tegning af Eiler Kragh 1954 eller 1955. Digitaliseret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Illum, Knud

 

Med rektorkæde på aulaens talerstol. Digitaliseret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Informationskontorets overdragelser 2003

 

 - 3 fotos fra AUFF's årsberetning 2001: portrætter af Anders Bøgh, Mogens Kilian og optagelse fra første spadestik til IT-parkens etape 2: Borgmester Louise Gade, rektor Sidenius, Preben Mejer, HUM-dekan Due m.fl. (dias og papir).- Samling af portrætter af Henning Lehmann, ca. 10 forskellige - s/h og farvedias. - Æresdoktorer 2003: portrætter af 4 af årets æresdoktorer: Peter Agre, Fredric Barth, Gerhard Erti og Gerd Theissen. - Portrætfotos via pressemeddelelser samt nekrologfotos fra årsberetning  Adams, David L. - Andersen, Henning Rud - Besen­bacher, Flemming - Bigum, Jens - Borup, Jørn - Brock, Steen - Ellegaard, Jørgen - Christensen, Jeppe Hagstrup - Hansen, Michael Møller - Hokdal, Peter - Hollingdal, Malene - Hvidtfeldt-Nielsen, Karsten - Ingesman, Per (2 forskellige) - Iversen, Torsten - Jakobsen, Kirsten - Jensen, Eva B. Vedel - Jensen, Jeppe Sinding - Johnsen, Palle - Jørgensen, Dorthe - Jørgensen, Peter Løchte - Jörnsten, Kurt - Keiding, Søren - Koch, Sys Rovsing - Kruhøffer, Annette - Madsen, Lars Bojer - Madsen, Peter Teglbjerg - Masaffari, Mehdi - Mortensen, Preben Bo - Mosekilde, Lis - Pedersen, Susanne Schmidt - Rasmussen, Bo Sandemann - Rasmussen, Carsten Porskrog - Riis, Johannesø - Rolighed, Arne - Thomsen, Jesper Skovhus - Thomsen, Mads Rosendahl - Thøgersen, Stig - Under­dal, Arild - West, Mark - Won Yong Kim - Yoganathan, Ajit P.

 

              Ipsen, Johannes, dr.med.

 

Portræt udlånt af professor, ph.d. Jørn Olsen via overass. Gitte Nielsen, Epidemiologi og Socialmedi­cin.

 

              Iversen, P.K.

 

Ernst Rehben, Lyon, har på opfordring herfra leveret oplysninger vedr. et enkelt af de af landsarkivar Iversen i 1993 overdragne fotos.

 

              Jensen, Birgit Løvgren

 

1 foto af BLJ's mand: Vagtmester Henning Jensen fjerner bemaling på kaffestuevindue. 1 udklip vedr. BLJ's far: Konservator Oluf Løvgren m. Lego-model af Århus Rådhus, AS 1979. Fra BLJ's bo via Susan Riis, IK.

 

              Jespersen, Halfdan Krag

 

HKJ's disputats 12.6.1970. Robert Bech og Stig Jørgensen flankerer præces. Elektronisk lagret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Jubillefest 1953

 

Lærerforsamlingens fodboldhold. Digitaliseret. Original i Lokal­historisk Samling. Thomas Pedersen fot.

 

              Jørgensen, Stig

 

 Årskort 1947/48 m. foto samt 3 portrætter af Stig Jørgensen i eget kontor gennem forskellige årtier foruden udklip om besøg af Corpus Juris, norsk juridisk studenterorkester, i Juridisk Studenter­klub. På baggrund af indlån er ca. 50 fotos m.v. digitaliserede. Der er tale om Stig Jørgensen i alle liv­saldre og i mange situationer; desuden fotos af forældre og bedsteforældre. Hhv. gave og udlån fra pro­fessor, dr.jur. Stig Jørgensen, Skød­strup.

 

                                                                      

 

              Kruse, Anders Vinding

 

Portræt ca. 1951. Digitaliseret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Kunøe, Mette    

 

 Guldmedaljevinder Mette Kunøe får 1962 håndtryk af Frederik den 9. I baggrund Otto Steen Due og Andreas Haarder. Tilklippet og indsat i oval træramme m. glas for. Gave - s.m. fotokopier af diverse vedr. begivenheden - fra Mette Kunøe, Nordisk Institut.

 

              Larsen, Mihail   

 

Studenterrådet 1971. Mihail Larsen ses på foto vedr. møde om studenterrådets repræsentation i HUM 20.1.19­71. Elektronisk lagret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Lind, Povl

 

Har stillet overdragelse/deponering af fotosamling vedr. AU i udsigt.

 

              Lundbæk, Knud

 

4 fotos af Knud Lundbæk og hans team på KH i 1960'erne scannet fra tidsskrift udlånt af professor, dr.med. Hans Ørskov.

 

              Møller, C.F.

 

2 forskellige planmodeller 1940 fra C.F. Møller vedr. Hovedbygning - begge med "klassicistisk" aula og det ene med påsat Statsbibliotek. Opbevares i Universitets-Samvirket: Kasse 2. Fremkommet og overdraget i f.m. oprydning i administrationens arkiv.

 

              Nelson, Alvar

 

Portræt formentlig fra 1950'erne. Elektronisk lagret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Nielsen, Thøger

 

2 portrætter fra hhv. 1950 og 1963. Digitaliseret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Nørgaard, Carl Aage

 

Disputats 20.12.1962. Elektronisk lagret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Petersen, Orla Strange

 

Professor Orla Strange Petersen forklarer komplekse modeller for studerende. Gave fra cand.oecon. Franz Thomsen.

 

              Rektorkæden

 

Foto 1935. Bilag til 314/35 (A 10, bestyrelsen).

 

              Schlegel, Fritz                 

 

Foto af F. Schlegels plan 1927 for et universitet i Århus. Gave fra fhv. rektor Henning Spure Nielsen, Århus.

 

              Skautrup, Peter

 

14 fotos vedlagt giverens bemærkninger: PS, Allan Karker og Gerd Høst ved Jellingesten 1977, PS og frue foran villaen i Risskov 1971, PS og frue i entreen i Risskov før afgang til fest ca. 1960, PS ved uidentificeret buste, PS hjælper datteren Gørsemi med at få barnevogn placeret på bil efter besøg i Risskov 1968, PS og (formentl.) H.P. Hansen på besøg i Billinge Gammelgaard 1934, PS til bords hos Pehr Johnsson i Broby, PS æresdoktor i Stockholm, æresdoktorerne på række, PS æresdoktor i Stockholm, total fra Stadshuset, PS i opstillingsbillede s.m. henved 100 andre fra universitetsfest (i KU's forhal), i festtøj siddende s.m. en herre i sal m. andre, PS ved skrivebord, måske på uni. samt 2 fotos fra Moska (1. kulturdelegation) u.å. Gave fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

 

              Steenberger, Hanne Vibeke

 

5 fotos. 2 fra medicinsk eksamensfest i Vandrehallen 1956: Hanne Vibeke Steenberger s.m. Paul Lebech Rasmussen (Paul Erik Lebech) og Steenberger s.m. Ida  Jakobsen, Knud Lundbæk, børnelæge Jørgensen (Bent Andersen?). 1 foto fra Fødselsanstalten, hvor Steenberger forløser modelfoster, mens førstereservelæge Erik Galatius Jensen ser til. 2 fotos fra Steen­bergers kollegielejlighed på Gustav Wieds Vej. Gave fra cand.med. Hanne Vibeke Steenberger, Odder.

 

              Sørensen, Søren                          

 

Rektorskifte. Søren Sørensen hilser på sin prodekan Sigv. Kaae, mens afgående rektor, Erling Hammershaimb ser til. 27/4 1967. Børge Venge fot. Digitaliseret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Studenterrådet

 

Det er aftalt med Studenterrådet, at dets ældste billeder - fra 1970'erne - ved lejlighed skal overdrages til samlingen.

 

              Sørensen, Søren

 

1.8.1970 s.m. Franz Blatt og Heinrich Bach, som begge hver især fejrede 40-års-universitetsjubilæum (i alt, og ikke ved AU). Elektronisk lagret. Original i Lokalhistorisk Samling.

 

              Sørensen, Søren

 

Sørensen forlader administrationsbygningen efter mødeafbrudelse i konsistorium 11/3 1971. Digitaliseret. Original i Lokal­historisk Samling.

 

              Wenzel, Ann

 

Portræt af odontologisk professor. Tilgået fra information & debat .

 

              Aarhus Universitet (farvelagt luftfoto ca. 1957)

 

 Pr. 21/5 2003 har direktør Jørgen Andersen, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, besluttet at genskænke det store, ind­rammede fotogafi til udvalget, efter at det ellers i 1998 var leveret tilbage i hans varetægt, idet andre havde gjort krav på det, efter at udvalget oprindelig havde modtaget det.

 

              Aarhus Universitets 75-års-jubilæum

 

I alt 80 fotos nedtaget elektronisk fra AU's hjemmeside. Optagelser fra årsfest, reception på rådhuset, gratis morgenmad, aktiviteter i parken, idrætsdag, HUM-fest m.v.

 

              Årsfest 1961-1963

 

Tre udklip vedr. kongeligt besøg til årsfest. Overdraget i f.m. oprydning i administrationens arkiv.

 

              Fotografiske bilag udtaget før aflevering til Statens Arkiver af AU's arkiv 1928-1953:

 

A: 28 originale pressefotos ved fotograf A.E. Andersen fra Billed-Bladet nr. 40, 6. okt. 1942. Origina­lerne, der oprindelig blev foræret til AU i 1942 jfr. følgeskrivelse (kopi hoslagt), er opdukket 2003 under gennemgang af AU's arkiv før aflevering til Statens Arkiver. Bl.a. ses Franz Blatt, Ernst Frandsen, A. Asbjørn Mandøe, Jens Holt, Erik Schneider, Carl Rasting, Johannes Munck, overkirurg Aage Nielsen, Erik Krogh, portner Munck (maskinmester Munck), Søren Ørskov, Søren Krogh, Ringgaard, Knud Brix, Lampe, Aksel Stenderup, Dreyer-Jørgensen, Wolffhectel-Andersen, Inger Lutzen, Th. Rasmussen, Erik Knudsen, Sven Werner - og af lokalitetet kan nævnes kollegie­værelser, kollegiekøkkener, kollegiebrugsen og dens fru Christensen, kollegier set udefra, institut for fysiologi og biokemi set udefra og derværende kælder­rum, som var udlånt til TEO, samt Højspændingsan­lægget. Eksemplar af det pågældende nr. af Billed-Bladet hoslagt.

 

B: - 2 ekspl. af samme foto af æresdoktorer 1978. - 67 fotos (kontaktaftryk) anno ca. 1978 af universitetets bygninger og af parken v. Poul Pedersen.

 

C: Æresdoktorer 1946, bl.a. museumsdirektør Peter Holm, Den gamle By. L 177/47

 

D: - Kong Christian X, foto af Elfelt. - Hingelbergs forslag til AU-doktorring (forkastet, fordi den skulle være som ved KU).

 

E: Bombardementet 1944. 2 orig. fotos (de fra litt. velkendte). Kopi af 1945-følgebrev fra giveren (navn ulæseligt).

 

F: - 8 fotos: "Stud.med. Hauge"s fotos m.v.: 3 fremragende optagelser af kollegier m.v. efter bombardement samt fotos fra Guldsmedgade-schalburgtagen. Desuden optagelse af professor Sven Werner, Fysik, fmtl. 1940'erne. - 7 fotos af universitetets bygninger efter bombardementet 1944 - herunder med beskuere. Kopi af følgebrev til Hauge-billederne fra Ole Schovsbo.

 

G: Foto fra Aarhus Universitets stand på udstillingen "Jylland i København" i Forum 1949 m. kopi af tryksag vedr. udstilling (forside heraf scannet i farve).

 

H: 4 fotos af Edourd Biermanns fire malerier s.m. kopi af sagen B 50/48.

 

I: 2 fotos af v. A.E. Andersen, bragt i Billed-Bladet nr. 48, 1. dec. 1942: det ene viser KU-konsistorium, det andet rektorerne for landets to universiteter: Carl Rasting (AU) og G. Nørregaard (KU) siddende sammen. Hoslagt er Billed-Bladet nr. 48, 1. dec. 1942, som ud over en billedreportage fra Københavns Universitet også rapporterer fyldigt og med mange fotos fra Carl Krebs' arbejde i Århus.

 

J: Album m. 8 fotos fra Deutsches wissenschaftliches Institut, Kopenhagen (formentlig svarende til den samme propagandeinstitution i Århus: "Lektoratet på Holmevej".)

 

13. INDSAMLING AF MULTIMEDIE-MATERIALE M.V.

 

              Videobånd.

 

Krimizonen. Om tragedien på Trøjborg 1994. Sendt 8/5 2003. Overdraget af Ingeborg Christensen.

 

              DVD-R.

 

Overspillede smalfilm fra Det fysiske Institut

 

                            1: Udflugt 1950

 

                            2: Bent Fastrup i USA/Canada

 

                            3: Fysiks 50-års-jubilæum 1983

 

                            Gave fra IFA v/Erik Lægsgaard

 

              Grammofonplade

 

33 omdrejninger, single-størrelse: "Optagelser fra FYHA-festen den 30. november 1963 med hilsen fra Novo Industri A/S". Fritz Schønheyder taler. Desuden medvirker Ole Helmig og Erik Lambertsen (sketches og koreografi). Gave fra Robert og Lise Aurup, Randers.

 

              Videobånd

 

Optagelser september 2003 med cand.mag. Bodil Jørgensen, f. Rabbe, om hendes studietid ved Aarhus Univer­sitet 1938-1946 ved journalistelev Morten Tvegaard m.fl. fra Journalisthøjskolen, som skulle lave en opgave om kvindelige studerende ved Aarhus Universi­tet i 1930'erne. Båndet indeholder såvel denne opgavebe­svarelse (ca. 6 minutter) som de samlede interview-optagelser (ca. 45 minutter). Overdraget af journa­list­-elev Morten Tvegaard.

 

              Kassettebånd

 

Henning Lehmann: Afskedsinterview som rektor til Østjyllands Radio 31/1 2002. Overdraget af PL.

 

              Kassettebånd

 

A: Oscar Borgmann Hansen - radioudsendelse 28/3 2002. B: Leif Hjernøe fortæller : "Fra Bogladen til Bogtårn", DR, juni 2002. Overdraget af PL.

 

              Kassettebånd (2 stk.)

 

Portræt af Thorkild Bjørnvig i anledning af de 85. 2. februar 2002. Overdraget af PL.

 

              CD-R'er

 

5 CD-R'er fra Institut for Fysik og Astronomi (IFA).

 

                                                                                     *

 

4 CD-R'er m. "Filmklip fra festen 22. august 2003" i anledning af Fysiks 70-års-jubilæum og en 1 CD-R med enkeltfotos, tegninger og udklip fra instituttets historie. Gave fra Erik Lægsgaard, IFA

 

              Video (VHS)

 

Ca. 3 timer med højdepunkter og dokumentation fra Jubilletræf 2003. Tilsendt af fhv. administrationschef, cand.oecon. Henrik Munck, Kbhvn.

 

                           

 

14. INDSAMLING AF UTRYKTE SKRIFTLIGE ERINDRINGER

 

              Jørgensen, Stig

 

Kortfattede erindringer vedr. kollegiebrugsen er tilgået i form af e-mail fra professor, dr.jur. Stig Jørgensen.

 

              Jørsboe, Ole:

 

Erindringer fra studierne i matematik, fysik, kemi og astronomi 1959-1965, 15. s. Affattet okt. 2002. Gave fra professor Ole Jørsboe, DTU.

 

              Lomborg, A.C.M.

 

Stud.theol. 1943-1948: "Erindringer fra studietiden" (2 s., 2003). Gave fra pastor em. A.C.M. Lomborg, Silkeborg.

 

              Myrup, H.P.

 

Professor i driftsøkonomi H.P. Myrup bekræfter, at han stadig skriver på sine erindringer, som primært er tiltænkt henholdsvis familie og Universitetshistorisk Udvalgs samling.

 

              Nielsen, Johannes (f. 1924)

 

"Erindringer fra Lægestudiet ved Aarhus Universitet", 3 A4-sider, samt Johannes Nielsen: "Lægegerning uden pyramide. Resident i intern medicin på et Veterans administration hospital i U.S.A.", kopi fra Yngre Læger (fmtl. 1959), s. 150-153). Gave fra overlæge, dr.med. Johannes Nielsen, tidl. Psykiatrisk Hospital.

 

15. PUBLIKATIONER OG ANDEN SKRIFTLIG PRODUKTION FRA UHU

 

André Wang Hansen, Helge Kragh, Palle Lykke, Svend Larsen & Jens Chr. Manniche (red.): Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantolo­gi (Aarhus Universitetsforlag, 454 s., ill.).

 

Palle Lykke (red.): Et galt spektakel. Professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universi­tet. Et universitetshistorisk interview ved Palle lykke (Aarhus Universitetsfor­lag, 200 s., ill.).

 

Palle Lykke: "Aarhus Universitet gennem de første 50 år (1928-1978)", ca. 35 s. Indledende kapitel til kommende officiel jubilæumsbog om Aarhus Universitets historie (publiceres formentlig i 2004).

 

Palle Lykke: "1928-2003" (Jubilæumsbilledserie med tekst), Augustus nr. 1, s. 32-33.

 

Desuden er der produceret en detaljeret årsberetning for 2002 (19 s.) samt et kortfattet bidrag til Aarhus Universitet. Årsberetning 2002 , s. 898.

 

16. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.

 

Docent, dr.phil. Erik Christiansen studerede ved en række besøg UHU-samlingens (og AU-arkivets) materiale vedr. historiefagets historie i Århus frem til 1967 og modtog kopier af interviewbånd, hvor tidligere studerende og ansatte har meddelt deres erindringer vedr. faget. Ph.d.-studerende Marie-Louise Thomsen, Videnskabshistorie, foretog studier i Svend Bundgaards arkiv. Lektor, cand.polyt. Erik Lægsgaard, IFA, studerede materiale mhp. arrangement ved faget Fysiks 70-års-jubilæum. Sekretær Jane Lücke Didriksen og lektor Tim Caudery studerede materiale mhp. arrangement i forbindelse med engelskfagets 75-års-jubilæ­um. Revisor Jørgen Dissing studerede fotos fra kollegiekøk­kener mhp. konkret projekt. Cand.mag. Knud Børge Bendtsen studerede ikonografisk materiale mhp. diplom til Jubil­letræffets "æresborger". Fhv. lektor ved IFA Poul Hornshøj beså billed­materiale vedr. faget Fysik. Fru Kirsten Albeck aflagde besøg på universite­tets jubilæumsdag. Desuden har en række af bidragyderne til jubilæum­spublikationen Topforskning ved Aarhus Universitet aflagt besøg. Pro­fessor, dr.jur. Stig Jørgensen har aflagt besøg mhp. erindringspublikation. Fru Gørsemi Skautrup, Ulstrup samt Lise og Robert Aurup, Randers, og fhv. lektor K.H. Skott, Århus, aflagde besøg i forbindelse med overdragelse af materiale. Direktør for Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Jørgen Andersen aflagde besøg mhp. på drøftelse af mulighed for mindre jubilæum­sudstilling til opsætning på Sandbjerg.

 

             

 

17. SERVICEVIRKSOMHED

 

(Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende, hvis det ikke har drejet sig om publikationer). Af forespørgsler, som er besvaret, kan nævnes: Forespørgsel fra Mette Kjølby, MTV-enheden, Århus Universitetshospital, vedr. Stæhr-Nielsens relief over hovedindgangen mhp. afholdelse af tale. Forespørgsel fra cand.mag. Anders Thyrring Madsen, Århus, vedr. Heinrich Fauteck mhp. på publikation om Martin A. Hansen. Forespørgsel fra lektor, ph.d. Kim Kusk Mortensen, Molekylærbiologisk Institut, om "tyskerbarakken" ved Forskerparken. Forespørgsel fra professor Anders Green, Institut for Epidemiologi og Socialmedicin vedr. fotos af Auditoriehuset mhp. samfundsmedicinsk forelæsning. Forespørgsel fra Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, om fotos af Th. Geiger og rettigheder hertil. Forespørgsel fra fhv. rektor, cand.mag. Henning Spure Nielsen vedr. kaserneforhold mhp. på publikation. Forespørgsel fra lektor lic.scient. Henry Nielsen vedr. fotografisk materiale vedr. matematik i 1950'erne mhp. foredrag. Forespørgsel fra docent Hans Fink, Filosofi, vedr. materiale til belysning af århusiansk filosofi siden 1928. Forespørgsel fra professor, dr.phil. Henrik Thrane, Forhistorisk Arkæologi, vedr. fotos af arkæologen Peder Mortensen. Forespørgsel fra Morten Petersen, DPU, vedr. oprettelse af universitetshistorisk enhed. Forespørgsel fra kulturredaktør, mag.art. Nils Gunder Hansen, Kbhvn., vedr. materiale til belysning af forfatteren Tage Skou-Hansens studieår ved universitetet mhp. bog om forfatteren. Forespøgsel fra journalistelev Morten Tvegaard vedr. kontakt til kvindelige studerende fra 1930'erne og lån af billedmateriale m.v. mhp. på opgave på Journalisthøjskolen. Forespørgsel fra TV 2 Østjylland vedr. gamle film om universitetet. Forespørgsel fra Kent Nielsen, Inst. f. Markeds­økonomi, Handelshøjskolen vedr. ret til citat fra AU's www-historie mhp. publikation. Forespørgsel fra stud.mag. Jette Odgaard, Romansk, om konkrete forhold mhp. artikel om "specialernes historie på Romansk". Forespørgsel fra Svend Aage Mogensen, Det Humanistiske Fakultet, om tidlig studenterstatistik mhp. eksklusiv jubilæumsplakat. Forespørgsel fra journalist Helge Holle­sen, information & debat , vedr. materiale mhp. universi­tetshistorisk side i bladet. Forespørgsler fra redaktør Anders Correll vedr. universitetshistorisk materiale/bidrag til Augustus og om materiale vedr. egenes betydning i universitetsparken mhp. artikel i information & debat . Forespørgsel fra bestyrer af Studenterbaren Niels Overgaard vedr. billedmateriale mhp. forstørrelser til barens vægge. En række forespørgsler fra arkitekt Olaf Lind vedr. arkitekturspørgsmål m.v. mhp. publikation. Forespørgsler fra overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen vedr. dansk-svenske forhold under og umiddelbart efter besættelsen mhp. publikation.

 

18. UNIVERSITETETS JOURNALARKIV

 

Som følge af aftale med Landsarkivet i Viborg vedr. lovpligtig aflevering af universitetets journalarkiv - der hvad angår perioden 1928-1953 i en årrække har været i udvalgets varetægt - har aflevering fundet sted 11/11. Forud er gået forberedelse hertil omfattende bl.a. rensning af visse dele af arkivet, herunder udskilning af dubletter og trykte bilag m.v., der nu er indgået i udvalgets samling og i hovedsagen er registreret forholdsvis detaljeret. Udvalget har grund til at være overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, og studentermedhjælp, stud.mag. Jens Toftgaard Jensen, taknemmelig for entusiastisk bistand i forbindelse med forberedelserne til afleveringen.

 

             

 

19. UDKLIPSSAMLINGEN

 

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret ─ med hvem udvalgets sekretær deler byrden af dagblade, hvorfra der dagligt klippes ca. 30 artikler ─ er der i årets løb foretaget en løbende revidering og evalu­ering af det fungerende udklipnings-, sorterings- og arkiverings­system med henblik på udklip om Aarhus Universitet. Også sådanne udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning i almindelig­hed etc., som udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2003 været nogenlunde som året forinden og har primært drejet sig om personstof. I forbindelse med det ekstraordinære arbejdspres, som jubilæumsaktiviterne har påført udvalgets sekretariat, overgik en del af ordningsarbejdet midlertidigt til studentermedhjælp, stud.mag. Jens Toftgaard Jensen. Ordning af større mængde ældre udklip anno 1950 og 1953 har fundet sted.

 

20. DISPUTATSSAMLINGEN

 

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU på baggrund af UHU's særlige og AU's alm. samlinger. Nye disputatser fremsendes via Journalkontoret og registreres og opbevares hos udvalget.

 

21. NYERHVERVELSER TIL UDVALGETS LITTERATURSAMLING

 

              Arkitekturtidsskrifter

 

Samling af arkitekturtidsskrifter 1934-1941 med beskrivelser og anmeldelser af Aarhus Universitet: The Architect and Building News Vol. CXLVII No. 3524 (også om Radiumstationen, KH); Arkitekten 1, 1934; Casabella 77, 1934 (m. ilagt delvis oversættelse fra italiensk); Deutsche Bauzeitung 6, 1941; Monatshefte für Baukunst und Städtebau , Mai 1935; Samleren, Tidsskrift for Kunst og Kunstindustri 4 , 1939 (m. ilagt brev fra Kay Fisker til C. Holst-Knudsen vedr. artikel heri). Overført fra administrationen.

 

              Betænkning

 

Universitetsadministrationsudvalgets Betænkning om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation. Betænkning I 1964 og Betænk­ning II 1968. Overdraget i f.m. oprydning.

 

              Dalgaard, Jørgen Brems

 

Stadier på en retsmediciners vej . Med bibliografi 1944-1999. 246 s., illustr. 2002. Gave fra forlagsredaktør Lone Dalgaard, Forlaget Klim.

 

              Fode, Henrik:

 

Fag og folk. Aarhus tekniske Skole gennem 175 år . 152 s., ill. Køb.

 

              Foreningen af yngre læger 50 år .

 

Defekt eksemplar uden oplysninger. Fremkommet ved oprydning.

 

              Gad, Holger

 

Jon Vibe-Pedersen (red.): Økonomi og landbrug. Festskrift til Holger Gad , 345 s., 1995. Gave fra Palle Lykke.

 

              Hansen, Oskar Borgman:

 

Erindringer og Refleksioner . 2001. Køb.

 

              Idéhistorie

 

25 års idéhistorie. Jubilæumsskrift . Udg. af Sandra Hansen, Bettina Mogensen, Hans-Jørgen Schantz, Lars-Henrik Schmidt og Hans Jørgen Thomsen. Slagmark 1992. 155 s. Køb.

 

             

 

              Ind i faget. Sygeplejersker fortæller.

 

Redigeret af Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg. 173 s. Heri en del om århusianske sygehusfor­hold. Køb.

 

              Jacobsen, Anja Skaar og Svend Larsen (udg.)

 

H.C. Ørsteds Selvbiografi . 68 s., ill., Steno Museets Venner 2002. Gave fra Svend Larsen, Statsbiblioteket.

 

              Knus, Jan:

 

Hundrede års kollektiv. Anholtskrøniken. En krønike om et kollektiv, et hus, en gade, et kvarter i hundrede år . 224 s., ill. Indeholder bl.a. kalender 1971 vedr. studenterpolitik. Køb.

 

Kraks Blå Bog 2001 . Modtaget fra administrationen.

 

Københavns Universitet 1479-1979: Bind XII Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 1 . Køb.

 

              Larsen, Shirley

 

Dear Shirley. An anthology of letters presented to Shirley Larsen . Compiled by Karl-Heinz Westarp. English Department. 1997. 62 s. Gave fra sekretær Jane Lücke Didriksen, Engelsk.

 

              Lind, Olaf

 

Arkitekturfortællinger . Med fotos af Poul Ib Henriksen. 2003.

 

             

 

              Livsstykker - fem historier til det nye venstres almanak.

 

Bidrag af Niels Westberg, Dorthe Møller, Niels Ole Finnemann og Jette Sandahl. Modtryk 1979. 247 s., ill. Køb.

 

              Nielsen, Henning Spure:

 

Århus på tegnebrættet 1850-2000 - alternativer til virkeligheden. Ill. 200 s. Heri: "Da modernismen fik chancen" s. 108-113 om Aarhus Universitet. Køb.

 

              Pedersen, Jørgen Flindt

 

Hjerteblod. Erindringer. Gyldendal 2000, 307 s. Køb.

 

              Puggaard, Carsten (red.):

 

POETENS PRAKSIS, PERspektiveret - om Per Højholt. Udg. i anledning af udstillingen Per Højholts visuelle verden , Statsbi­blioteket 1. september - 12. december 2003. Gave fra Svend Larsen, Statsbiblioteket.

 

              Præsternes forening gennem 100 år.

 

Af Jørgen Stenbæk. 441 s. Køb.

 

              Westarp, Karl-Heinz

 

Dr. Viel-geschrei. A Collection of memories presented to Karl-Heinz Westarp . Compiled by Vibeke Kjær on behalf of The Department of English. January 2003. Overdraget af sekretær Jane Lücke Didriksen.

 

              Aarhus Studenter Roklub ASR

 

ASR's første 60 år . ASR-Årebladet. Jubilæumsnummer 2003. Gave fra fuldmægtig Michael Troelsen, IK.