Aarhus Universitets segl

2004

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2004  

 

- Beretning om udvalgets virke inkl. nyerhvervelser

 

 

Blandt årets mere end 900 nyerhvervede fotos findes denne optagelse, der viser medicinstuderende til forelæsning på et af Århus-hospitalerne i første halvdel af 1950’erne. Som nummer to fra højre i forreste række ses daværende stud.med. Palle Juul-Jensen (1929-1998), senere overlæge, mangeårig dekan og endelig medicinaldirektør. Gave fra speciallæge Inger Nørholm, Skødstrup. Fotograf ukendt.

 

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

 

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­året bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke har fungeret som udvalgets sekretær.

 

2. BERETNINGSPERIODEN

 

Det skal bemærkes, at der i år som følge af ændret frist for fremsendelse af beretning til Ledelsessekretariatet ikke er tale om en beretning vedr. året 2004 som helhed, men om en beretning, der udelukkende omfatter perioden fra 1. januar 2004 til og med 10. december 2004.

 

3. NYT PROJEKT:  DIGITALISERING

 

Et projekt, som endnu næppe har givet større genlyd uden for udvalgets sekretariat, men som er af den allerstørste betydning for fremtidssikringen af det interview- og billedmateriale, som er indsamlet gennem de efterhånden 17½ år, hvori udvalget har virket, er påbegyndt i beretningsåret, idet man har iværksat den tidskrævende proces, som det er at digitalisere de mange hundrede timers lydoptagelser fra spole- og kassettebånd og de mange tusinde fotos, som foreligger. At materialet med tiden digitaliseres, vil imidlertid tillige være af betydning for en mere fleksibel distribution af materialet – herunder ikke mindst internationalt - og vil være særdeles hensigtsmæssigt i forhold til en forhåbentlig snarlig opbygning af en www-hjemmeside på Internettet. Med henblik på ikke at skulle opbevare det digitaliserede materiale på cd’er – som jo kan tilintetgøres fx ved brand – har udvalget opnået det privilegium at have sin ”egen” server i Datakontoret. Eneste minus ved denne ordning er, at der kun leveres backup én gang i døgnet og altså ikke - som normalt - kontinuerligt.

 

4. OFFICIELLE JUBILÆUMSPUBLIKATIONER

 

Til den tredje officielle, men i skrivende stund endnu ikke udkomne jubilæumsbog, som er en fremstilling af universitetets faktuelle historie med hovedvægten på de seneste 25 år (redigeret af informationschef Ingeborg Christensen), har udvalgets sekretær affattet den indledende fremstilling af universitetets historie forud for den seneste 25-års-periode. Bogen forventes at foreligge i 2005.

 

5. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER

 

Følgende personer, som tidligere har givet erindringsinterview til udvalget, er i løbet af beretningsperioden afgået ved døden:

 

           - N.P. Bager (1919-2004)

 

           - Otto Marstrand, (1919-2004)

 

           - Bent Noack (1915-2004)

 

           - Rudi Thomsen (1918-2004)

 

           - Anders Pontoppidan Thyssen (1921-2004)

 

Der er i beretningsperioden foretaget og elektronisk lagret erindringsinterview med følgende:

 

           - Steffen Dahl (f. 1937), Hørsholm.

 

           - Antonie Glasius (f. 1923), Hjørring (telefonisk).

 

           - B.D. Hanafin (f. 1921), South Australia (telefonisk).

 

           - Chr. Karstoft (f. 1923), Kruså.

 

           - Carl Aage Nørgaard (f. 1924), Skjørring.

 

           - Torben Svenné Schmidt (f. 1923), Højbjerg.

 

           - K.H. Skott (f. 1922), Århus.

 

           - Per Teglborg (f. 1952), Juridisk Bibliotek.

 

Ved interviewene med Steffen Dahl, Carl Aage Nørgaard og Torben Svenné Schmidt deltog biblioteksleder Per Teglborg med særligt henblik på erindringer vedr. Juridisk Biblioteks historie, men i øvrigt er der i disse tilfælde tale om interviews, som kommer omkring hele informantens virke. Interviewene med Glasius, Hanafin og Teglborg omfatter kun et fåtal af emner (barndom i professorhjem, luftangrebet 1944 og bibliotekshistorie).

 

Fra telefonsamtale med professor dr.jur. Orla Friis Jensen, AAU, om Juridisk Biblioteks historie forefindes fyldige notater.

 

Efter mundtlig meddelelse heraf i september 2004 ved cand.jur. Heinz Frellesen er noteret anekdote om anatomen Larus Einarson.

 

Informationschef Eva Bundegaard, Århus Sygehus, Nørrebrogade, har stillet i udsigt, at hun vil eftersøge og (om muligt) overdrage de interviewbånd, som lå til grund for den af hende forfattede bog Danske nyretransplantationer - om pionerer og idealister (1999).

 

Udlån af interviewmateriale har fundet sted:

 

           - Lektor Steffen Arndal, SDU, Odense, har efter forinden herom indgået overenskomst med forfatteren Tage Skou-Hansen fået et udprint af udvalgets klausulerede interview fra 1999 med Skou-Hansen stillet til rådighed mhp. studier vedr. bl.a. Thorkild Bjørnvigs tyske inspiration.

 

           - For cand.mag. Jakob Sauntved, Afd. f. Germansk, har diverse lydfiler med et antal tidligere tyskstuderende været stillet til rådighed mhp. publikation om Germansk Instituts 75-årige historie som selvstændigt institut.

 

           - For studentermedhjælp, stud.mag., Kasper Thaarup, Campus , har lydfil med uddrag af 1992-interview med Søren Sørensen været stillet til rådighed mhp. artikel i Campus .

 

           - For medarbejdere ved Besættelsesmuseet og journalist Sys Vestergaard har lydfiler med interviews med erindringer vedr. luftangrebet 1944 været stillet til rådighed mhp. på henholdsvis udstilling og artikel i Campus .

 

6. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, SANGE M.V.

 

           Albeck, Victor

 

I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes stadig modtagelse af kopier fra Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling (v/Ivan Boserup).

 

           Agersnap, Torben

 

Professor Torben Agersnaps manuskript til tale ved øjenvidne-arrangementet 31/10 2004 i Vandrehallen på 60-års-dagen for luftangrebet på Gestapos hovedkvarter i universitetskollegierne. Gave 2004 fra Torben Agersnap, København.

 

           Anker-Møller, Jette

 

Div. bøger fra studietid (engelsk), især fonetik og sproghistorie. Deponeret hos udvalget: Noter i mappe: Amerikansk kvindelitteratur i 1970’erne. ”Emancipation or Conformity” (lærer: Kirsten Mellor). Deponeret hos udvalget: Kollektiv opgave i Periode hos Erik Vive Larsen (Nordisk/dansk): ”Landproletariatets stilling omkring år 1900 med udgangspunkt i Johan Skjoldborgs Gyldholm og Jeppe Aakjærs Vredens Børn (1978).

 

Overdraget 2004 af Jette Anker-Møller, Nykøbing Mors.

 

           Barndorff-Nielsen, O.E.

 

Professor, dr.phil. O.E. Barndorff-Nielsen, Teoretisk Statistik, har stillet senere overdragelse af materiale i udsigt.

 

           Bentsen, Tove

 

Ringbind med cand.mag. Tove Bentsens materiale fra studietiden (1967-1979) ved Dramaturgi og Dansk. Der er tale om et antal scrapbøger med udaterede udklip vedr. teaterforhold (Dramaturgi). Desuden ringbind med materiale fra disciplinerne Texthistorie, Sproglig tekstanalyse. Litterær Textanalyse og Videnskabsteori (Dansk). Gave 2004 fra Tove Bendtsen (25-års-jubilar).

 

           Brix, Knud

 

Supplement 2004 til tidligere aflevering: Eksemplar af Knud Brix og Erik Hansen: Dansk Nazisme under Besættelsen , Nordiske Studier i Sociologi, red. Th. Geiger. Desuden kopi af 2004-brev fra Brix til Dr. Rodax, Bielefeld.

 

Gave 2004 fra fhv. direktør Knud Brix, Palsgaard.

 

           Bundgaard, Svend

 

4 ringbind m. materiale, som Bundgaard samlede i forbindelse med sit bidrag til værket Aarhus Universitet 1928-1978 (1978). Har befundet sig et kvart århundrede på loftet hos NAT, men låntes af Henry Nielsen, Videnskabshistorie, og det er nu overdraget til udvalgets samling.

 

          

 

           Dahl, Torsten

 

Manuskript: Shakespeare og den engelske Sonet. Offentlig forelæsning 1930 – senere benyttet i f.m. undervisningen.

 

Sang: Vrøvlevise i f.m. sammenkomst m. Statsbiblioteket. 1933-1934. Forfattet af TD.

 

Boligforhold/professorvilla/professorbolig: Korrespondance og tegninger i forbindelse med opførelsen.

 

Korrespondance:

 

-         Brev fra universitetsvennen Rasmus Herløv, Chicago, 1938.

 

-         Tak for foredrag fra de internerede i Viborg.

 

-         Røde Kors brev til/fra Rasmus Herløv, USA, 1942/1943.

 

Gave 2004 fra fhv. kontorchef Steffen Dahl, Hørsholm.

 

          

 

           Fredens, Svend

 

Uffe A. Fredens har stillet i udsigt, at materiale vedr. prof. Svend Fredens vil kunne fremfindes.

 

               

 

           Hjelmvig, Rud Bendix

 

AU-kontorchefens fortrolige papirer/forholdsordrer m.v. i forbindelse med studenteruroligheder 1969-1971. Overdraget af Adm.

 

           Holst-Knudsen, C.

 

Den mangeårige bestyrelsesformands her beroende papirer vedr. forskellige emner er nu søgt samlet i én kasse.

 

           Illeris, Sven

 

Kopi af notater fra erindringsinterviews med forskellige danske geografer med henblik på belysning af Johannes Humlum ( Danske Geografiske Forskere ). Gave 2004 fra professor Illeris, RUC.

 

          

 

           Illum, Knud

 

Del af Knud Illums bogsamling (en halv snes bøger med dedikation m.v.) Gave 2004 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

           Ingerslev, Mogens

 

Fra Jakob Ingerslev og Jørgen Ingerslev er modtaget tilsagn om overdragelse af materiale vedr. professor, overlæge, dr.med. Mogens Ingerslev.

 

            Iversen, Holger Damgaard

 

Supplement 2004 til tidligere påbegyndt aflevering: Materiale i originale konvolutter vedr. valg 1970 og 1976 samt debathæfte om medbestemmelse (Montanus-publikation). Desuden i 2004 særskilt fremsendt: ”Vejledning for studiet til Juridisk embedseksamen ved Aarhus Universitet” (juli 1967) samt rettelser og tilføjelser til samme (1968). Gave 2004 fra Holger Damgaard Iversen, Søndersø.

 

             Karstoft, Chr

 

Arkitekttegninger:

 

Hovedbygningen, tegning af 20.3.1942.

 

Fragment af tegning af kollegier (koll. 1 + eforbygning ses Fjernet fra arkitektpavillonen under bombardementet 31/10 1944 af stud.theol. Chr. Karstoft.

 

Tekster til Teologisk Revy og julespil: ”Eskatologi” og ”Das erlauer Dreikönigspiel. Teologisk Forenings Julespil 1943”.

 

Tryksager:

 

Nutid. Kirkeligt Rundskue , dec. 1945, indeholdende artikel om pastor Harald Sandbæks redning: ”Levende begravet under Aarhus Universitet” (bombardementet 31/10 1944).

 

Stud.theol , Nov. 1946 (m. artikel om universitetets nye hovedbygning).

 

Tegninger og Fotografier af Aarhus Universitets Hovedbygning.

 

Kantate (11. september 1946).

 

Århus – hvor tradition og fremskridt mødes. Århusborgere fortæller om deres by. 1957. Heri Blinkenberg om universitetet. 2 udklip uden kildeoplysninger ilagt: (1)12. dec. 1943 vedr. hovedbygning og (2) nekrolog over C.F. Møller. Gave 2004 fra Chr. Karstoft, Kruså.

 

             Larsen, Svend

 

Sang ved reception 20/1 2004 i anledning af Svend Larsens tiltræden som direktør for Statsbiblioteket (genbrug af sang fra SB-revy 1987/89).

 

             Linnet-Jepsen, Peder

 

Arkiv fordelt i 57 nummererede arkivæsker samt 1 større kasse. Håndskrevet oversigt i æske nr. 1. Arkivet omfatter bl.a. korrespondance, materiale vedr. studieordninger og mere personlige ting samt materiale vedr. slægtsforhold. Overdraget 2004 af lægerne Lars Linnet, Næstved, og Søren Linnet-Jepsen, Åbyhøj, på vegne af familien. Som følge af praktiske omstændigheders pres afleveredes i første omgang måske mere, end man egentlig ønskede at overdrage, hvorfor det aftaltes, at familien kunne vende tilbage og afhente dele af arkivet. Kasserne 44-47 er således på vegne af familen afhentet i okt. 2004 - og kasse 42 i november - af Niels H. Linnet-Jepsen, Åbyhøj, men vil eventuelt blive returneret på et senere tidspunkt.

 

           Nørgaard, Carl Aage

 

- Anmeldelser og presseomtale fra Nørgaards disputats 1962. Originaler og kopier. Gave 2004 fra professor, dr.jur. Carl Aage Nørgaard.

 

- Materiale vedr. Carl Aage Nørgaards virke som universitetsreferendar 1966-1972. Materialet er af Nørgaard fremsendt til universitetsdirektør Stig Møller, hvorfra det 2004 er overdraget til Universitetshistorisk Udvalgs samling.

 

             Nørholm, Inger

 

Regnskabsbøger fra det lægevidenskabelige studium 1948-1957 - alt 7 hæfter. Akademisk borgerbrev 1948. Attesthæfte 1953-1956. 3 trykte opgavesedler til lægevidenskabelig embedseksamen 1955/56 og 1956/57. Program for Den almindelige Danske Lægeforenings reception 29. januar 1957 på Aarhus Universitet m. 3 sange på bagside, herunder "Lægen" af Aage Berntsen.  Bordplan for eksamensfest januar 1957 (trykt af Akademisk Boghandel). S.m. brev af 4/1 2004 vedr. regnskaberne og økonomiske aftaler med forældrene.

 

Gave 2004 fra speciallæge, cand.med. Inger Nørholm, Skødstrup.

 

           Pedersen, Jørgen

 

- Korrespondance 1936. Breve fra Aarhus Oliefabriks sekretær Weis og direktør Thorkild Juncker til Jørgen Pedersen (1890-1973) forud for ansættelsen af sidstnævnte som AU’s første professor i økonomi.

 

- Samling af bøger forfattet af Jørgen Pedersen (fortegnelse v/ Gudrun Agersnap foreligger) samt konkurrenceforelæsning 1920 m. brunt omslag samt diverse ”diplomer” i rulleformede emballager, bl.a. fra Kungl. Vetenskabsakademien, Stockholm.

 

Gave 2004 fra Jørgen Pedersens datter, cand.oecon. Gudrun Agersnap, Kgs. Lyngby. Korrespondancen opbevares sammen med fotos i Billedsærsamling 64.

 

                      

 

           Petersen, Villy Posborg

 

Indlånt scrapbog er endnu under kopiering. Udlånt 2002 af Rikke Posborg, København.

 

           Sell, Arne

 

Materiale vedr. (1) studietid + (2) Sells egne forelæsninger m.v.:

 

Den fhv. overlæges årskort, attesthæfte, legitimationshæfte KU, godkendelse for kollokvium Lund 1950, attest for optagelse på Nordisk Kollegium. Skrivelse fra Danmarks Frihedsraads Lokalkomité for Aarhus vedr. deportation af fanger fra Frøslev til Tyskland + Ungdommens Fakkeltog 12. maj 1945 (sanghæfte 25 øre) + diverse udklip vedr. immatrikulation 1944 og rektor Johannes Munck, del af ugeskema for medicinstuderende 1949, kvitteringer for undervisningsbøger og for undervisning i fysik (I.C. Madsen) og kemi (Langvad og Ingse dvs. Ingrid Beck). Undervisningsmateriale. 2. Et antal ringbind og kasser med dias fra forelæsninger. Gave 2004 fra fhv. overlæge, speciallæge i onkologi Arne Sell, Risskov.

 

                                  

 

           Thyssen, Anders Pontoppidan

 

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med nylig afdøde Pontoppidan Thyssen omfangsrige arkiv, som doneredes til TEO. Foreløbig befinder det sig på nævnte fakultet under opsyn af Carsten Bach-Nielsen.

 

                      

 

           Wandel, Carl F.

 

Professor, fhv. rektor Carl F. Wandel har stillet overdragelse af sit omfangsrige arkiv i udsigt.

 

7. INDSAMLING AF ARKIVALIER VEDR. ORGANISATIONER, FAG, AFDELINGER, FAKULTETER, KOLLEGIER M.V.

 

           Danske Studerendes Fællesråd

 

Tryksager fra DSF: Årsberetning 1965 + do 1965/1966; Betænkning om Studenterrådgivningen (u.å.) samt Nordisk Expertkonference vedr. vejledning og rådgivning i forbindelse med uddannelsesforløb (1965). Overdraget 2004 af Torben Johansen, Journalkontoret.

 

           Dialogcentret

 

Hen mod 50 flyttekasser med Dialogcentrets arkiv, hvoraf dele er langtidsklausulerede, er v. Birger Langkjer, Dialogcentret, overdraget til udvalget og samtidig anbragt i Statsbibliotekets fjernarkiv i Brabrand. Fortegnelse over kassernes indhold foreligger.

 

           Eneret, Institut for …

 

1957-1963

 

Papirer fra instituttets første år. (Torben Lunds opbygning af institut/bogsamling)

 

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

           Fonetisk Institut: Fonetisk Institut/Sproglaboratoriet:

 

Diverse 78'er-grammofonplader mhp. fonetikundervisning samt bånd med sprogkurser af forskellig art foruden "prøveplade" med Skautrup og Sorte Ole (undervisningsassistent Ole Olesen, Katedralskolen). Tilvejebragt og overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

           HUM-sekretariatet                       

 

2003   Plakater:                      

 

Studieinfo - plakat 2003 (2 eks.)

 

Miniudgave af HUM's jubilæumsplakat

 

Overdraget 2004 af Svend Aage Mogensen, HUM.

 

            Juridisk Bibliotek

 

- Bibliotekskorrespondance m.v. ca. 1948-1966.

 

- Kasserede omslag fra Frantz Dahls bøger (i forb. M. indbinding).

 

- Det juridiske fakultetsråds/studenterråds ankeprotokol til fremlæggelse i biblioteket (2 protokoller 1951-1966 og 1967-1969).

 

- Skilt: Juridisk Bibliotek

 

 - Stempel: Exlibris-stempel vedr. Frantz Dahls boggave

 

- Bolsjeglas med låg. Etikettens tekst: ”U-Bix-operatørens kontor-bolsjer”. Foræredes af fabrikanten til personer, som var ansvarlige for U-Bix-kopimaskinen. Ca. 1975-1979.

 

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

           Kollegium 9, gang 1: Køkkenbøger

 

Køkkenbøger fra 1956 – året efter kollegiets indvielse - til slutning af 1990’erne. Med postkort og lange breve, som udrejste studerende har sendt hjem til gangen, samt udklip om beboere, fx Karen Horsens (guldmedalje og studier i USA). Desuden ca. 30 fotografier – mest fra 1970’erne. Overdraget 2004 på gangens vegne af Susanne Ploug-Sørensen.

 

           Lingvistik

 

Ved besøg hos lektor Hans Arndt, Lingvistik, gennemgikkes afdøde lektor Erik Andersens efterladte materiale, og der blev udtaget dele til Universitetshistorisk Udvalgs arkiv. Materialet er endnu ikke i skrivende stund overført til udvalgets arkiv.

 

           Konservative Studenter

 

I 2004 har Kenneth Bøjler Andersen, Konservative Studenter, overdraget en mindre portion (nyere) materiale vedr. Konservative Studenter: tryksager, medlemsblade, plakater m.v.

 

           lærde Selskab, Det

 

I 2004 har Anna Marie Baden Olsen, Systematisk Teologi, i forb. med Niels Henrik Gregersens fratræden som præsident afleveret en arkivæske indeholdende regnskabsmateriale fra ca. 1982-1990 samt indkaldelser 1989-1990.

 

           Naturvidenskabelige Fakultet, Det

 

Et par æsker med korrespondance m.v. – benævnt ”Klenodier” - fra fakultetets tidligste tid er 2004 overdraget til udvalget via Henry Nielsen, Videnskabshistorie.

 

           Referater fra diverse instanser

 

Ledelsessekretariatets (Konsistorialkontorets) referater ca. 1974-1997 fra fakulteter, fagråd, institutter og studienævn, ca. 6 meter. Overført 2004.

 

           Sproglaboratoriet

 

 En større samling lydbånd med øvelser og instruktioner vedr. alverdens sprog. Overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

           Studenterrevyen, Århus (Århus Studenterrevy)

 

Diverse materiale modtaget 2004 via lektor John Andreasen, Dramaturgi:

 

Keyserlig Mayestatis Acteurs: Programmer m.v. 1959-2001 samt fane (foræret 1965 til revyen iflg. beslag: "[Kronesymbol] DS, Danmarks-Samfundet, Valdemarsdag 1965", udstillingsplancher og rest af ordensbånd samt 2 olde-sange m. "mimreacteurs" på cd. Materialet er i 2004 - via John Andreasen - overdraget af Tina Juul Nielsen, Århus, Fritz Rasmussen, Åbyhøj og Finn Dyrnesli, Åbyhøj.

 

Materiale fra og med 1981: Bl.a. årsmapper m. fotos, udklip etc. (ca. 3 hyldemeter). Desuden kultiske genstande: Kunstværket "Det grædende barn", som overdroges fra sekretær til sekretær (vistnok skabt af René Vasegaard). Stander til fanen (fane nævnt ovenfor). Purpur knælepude med gyldne kvaster, hvorpå årets kejser knælede under sværdslag. Hertil kommer regnskabsmateriale fra samme periode, som dog formentlig delvis makuleres i overensstemmelse med, hvad giver har meddelt tilladelse til. Materiale overdraget 2004 af Tina Juul Friis, Århus.

 

2 plancher fra udstilling vedr. Studenterrevyens historie. Fra Tina Juul Nielsen 2004.

 

Samling af revy-plakater, ældre og nyere, overdraget 2004 via John Andreasen af "revy-mor" gennem mange år i tresserne, Inga Damgaard Hansen, Århus.

 

Samling 1957, 1959, 1961 af udklip, tekster, et enkelt 1957-program m.v. overdraget 2004 via John Andreasen af lektor Knud Ottosen.

 

Diverse kopimateriale og oplysninger er via John Andreasen modtaget 2004 fra Tage Elmholdt, Ebeltoft.

 

           Studenterrevy ved enkelte fag

 

Teolrevyen:

 

Teologernes revy – materiale vedr. teolrevyen 1943-2003.         

 

Materialet er tilkommet via John Andreasen, Dramaturgi, på baggrund af tilvejebringelsen af en fuldstændig kopi, som er tilgået giveren. Rummes i 3 ringbind.

 

Gave 2004 fra Thorkild C. Lyby, Malling.

 

          

 

           Studenterrådets ”lokalafdelinger”:

 

Studenterrådets lokale afdelinger (såkaldte ”fakultetsråd”):

 

Forhandlingsprotokoller:

 

 - Det økonomisk-juridiske fakultetsråd 1938-1944.

 

 - Det juridiske fakultetsråd 1943-1954

 

 - Det juridiske fakultetsråd 1955-1963

 

  - Det juridiske fakultetsråd 1963-1964

 

Oversigter vedr. Det juridiske studenterråds (ikke længere eksisterende!) arkivalier: Tre bøger 1950-1966, 1966-1968 og 1968-1970.                       

 

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

           Universitetsradioen

 

Båndsamling med diverse optagelser og udsendelser fra 1980'erne og 1990'erne. Mest på 38-spoler. Tilvejebragt og overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

8. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

 

 Samlingen, der ved indgangen til 2004 bestod af ca. 6494 billeder (primært fotos), var pr. 10. december 2004 øget med ca. 924 billeder til ca. 7418. (Heri er ikke medtalt fx faglige forelæsningsdias, hvoraf en større mængde i år er tilkommet med Arne Sells samling af undervisningsmateriale).

 

           Arrangement på 60-årsdagen for bombardementet 1944.

 

36 elektronisk lagrede fotos v. Palle Lykke fra vandrehallen 31/10 2004 i forbindelse med særarrangement i tilknytning til besættelsesmuseets plancheudstilling.

 

           Anker-Møller, Jette

 

Scanning 2004 af indlånt årskort med foto anno 1969. Udlånt af cand.mag. Jette Anker-Møller 2004.

 

           Besættelsesmuseet

 

Fra Besættelsesmuseet v. Steen Lundbye er modtaget cd med ca. 100 fotos taget af og i ruinerne efter luftangrebet 31. oktober 1944.

 

            Dahl, Frantz

 

I alt 18 fotos af Frantz Dahls hjem og bogsamling på Østerbrogade 1920’erne scannet og elektronisk lagret på baggrund af indlån 2004 fra cand.jur. Steffen Dahl, f. 1937, Hørsholm, barnebarn af Frantz Dahl og barn af Torsten Dahl. Skriftlige kommentarer til billederne v. Steffen Dahls søster. Antonie Glasius, f. 1923.

 

           Dahl, Torsten

 

I alt 5 fotos: - Whisky Gallore aug. 1954: Uident. kvinde, Sir Compton Mckenzie, Torsten Dahl og magister Geoffrey Bibby. Foto Hutzelsider, Stiftstidende. - Torsten Dahl bærende på (barn) Keith Nichols s.m. Mrs. Nichols m. David og professor Ch. Nichols. 31/8 1954. Foto Børge Venge. 3 fotos med professorinde Dahl (Eva Dahl) ved De blå Pigespejderes hyldestparade i universitetsparken i maj 1945 (Eva Dahl var divisionschef under krigen og i de følgende år). Gave 2004 fra fhv. kontorchef Steffen Dahl, Hørsholm. Udgør Billedsærsamling 60.

 

           Edmund Kleinhans-fotografierne

 

3 indrammede fotos (af ganske stor universitetshistorisk værdi) fundet tilfældigt af udvalgets sekretær 2004 i affaldskasse på Trøjborg. På billederne ses hhv. Edmund Kleinhans, Hortense Gstöttner og prof. Holger Pedersen. (Efter Edmund Kleinhans' død i 1934 kom hans sprogvidenskabelige bogsamling 1936 til Aarhus Universitet formidlet af Hortense Gstöttner og Holger Pedersen. Samlingen grundlagde det sprogvidenskabelig bibliotek ved AU jf. Acta Jutlandica for 1936). Udgør Billedsærsamling 57).

 

           Hanafin, Brian D. (f. 1921)

 

4 fotos af Brian D. Hanafin (f. 1921) som var den RAF-pilot, der førte FPU-mosquito-jagerbombeflyet ved luftangrebet på Gestapos hovedkvarter i universitetskollegierne 31/10 1944: Portræt af Hanafin i uniform ca. 1942, hjemkomst fra bombardement af Philipsfabrikken i Holland 1942, 2 portrætter som ældre. Tilsendt elektronisk af sønnen Dermot Hanafin, South Australia. Udgør Billedsærsamling 65.

 

            Julefrokost i administrationen

 

Julefrokost 1983 – 36 fotos + Julefrokost 1984 – 62 fotos. Overdraget 2004 af kontorchef Per Møller Madsen, Ledelsessekretariatet. Udgør Billedsærsamling 61.

 

                      

 

             Juridisk Bibliotek

 

I alt 112 fotos: Foto 1950 fra Juridisk Bibliotek med 5 af årets 6 kandidater, der lykønskes af Torben Lund: Finn Bendtsen, Jørgen Hesseldahl, Robert Bech, Leif Juste og Ole Dejgaard. Indrammet og bag glas. Desuden 111 fotos fra 2002-2003: Ombygninger og udvidelser m.v. i Juridisk Bibliotek. De fleste taget af Per Teglborg. Skriftlig kommentar til fotos vedlagt. Gave 2004 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

            Langelandsgades kaserne

 

4 s/h fotos v. ombygning ved Niels Reiter, ÅS. Overdraget 2004 af Torben Johansen, Journalkontoret.           

 

            Linnet-Jepsen, Peder

 

Et indrammet foto af Linnet-Jepsen og uidentificeret kollega i operationsdragter. Gave 2004 fra Niels Henrik Linnet-Jepsen, Åbyhøj. Desuden er ca. 130 fotos digitaliserede på baggrund af lån 2004 af album og løsbilleder fra familien v. N.H. Linnet-Jepsen. Udgør Billedsærsamling 63.

 

            Nørholm, Inger:

 

8 fotos fra lægevidenskabeligt studium 1948-1956: - Viggo Kjærsig ogNiels Blixenkrone-Møller i auditorium. - Knud Lundbæk i auditorium - Bent Andersen i auditorium. - Henning Bech og Cai Holten i auditorium. – En snes personer i hospitalslokale m. sygeplejerske bagest; forrest Vinde, Lund Olesen, Palle Juul-Jensen og Henning Bech. - Uident. tilhørere i auditorium . - På udendørs trappe: Harald Understrup, Hanne Mårtenson og Knud Lundbæk. - Opstilling på udendørs trappe: Forrest: Knud Kjeldgaard Jensen. 1. række f.v. uindt., Poul Kildeberg, Hans Jørgen Andersen, Poul Vindt (?) Larsen; bagest f.v. Hanne Mårtenson, Inger Nørholm, Hans Yde, Poul Rasmussen og Axel Frandsen. Formentlig taget 1956. Gave 2004 fra cand.med. Inger Nørholm, Skødstrup. (Udgør Billedsærsamling 55).

 

             Pedersen, Jørgen

 

13 fotos af Aarhus Universitets første professor i Økonomi Jørgen Pedersen (1890-1973) samt Torben Agersnap, Flemming Agersnap, Holger Gad, Orla Strange-Petersen, Carl Iversen m.fl. samt fruer. Indscannet i forbindelse med lån 2004 fra Jørgen Pedersens datter Gudrun Agersnap, Kulsviertoften 41, 2800 Kgs. Lyngby. I samlingen indgår tillige indscannet korrespondance anno 1936: Der er tale om breve fra Thorkild Juncker til Jørgen Pedersen før ansættelsen af sidstnævnte. Originalmaterialet er efterfølgende foræret til udvalget af Gudrun Agersnap. Udgør Billedsærsamling 64.

 

           Pressefotos 2004

 

Ca. 70 portrætfotos udsendt elektronisk af Informationskontoret i forbindelse med pressemeddelelser ved disputatser, udnævnelser etc., bl.a. Mogens Nielsen, Martin Kristensen, Claus Gravholt , Hans Gregersen, Niels Fenger, Torben Sigsgaard, Torben Falck Ørntoft, Poul Henning Jensen, Peter-Diedrich Jensen, Søren Fangel-Jensen, Carsten Madsen, Bente Lomholt Langdahl, Lars Arge, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Niels Uldbjerg, Mogens Andreasen, Hanne Hintze, Jørgen Frøkiær, Per Ingesman, Marianne Ewertz, Kitt Mia Falk Petersen, Bent Ørsted, Peter Funch Jensen, Hans Jørgen Lundager Jensen, Bodil Norrild, Troels Staehelin Jensen, Jens Blom-Hansen, Erik Berg Schmidt, Anders Larsson, Horace Engdahl, Klaus Mølmer, Jens Peter Schjødt, Bo Brummerstedt Iversen, Claus von Carnap-Bornheim, Alex Lund Laursen, Anegen Trillingsgaard, Ole Mors, Jørgen Bøttiger, Ivan Stensgaard, Meredin Stoltenberg, Niels Graudal, Per Höllsberg, Jan Frystyk, Peter Laurberg, Thomas Gryesten Jensen, Eugene Polzik, Kristian Thestrup-Pedersen, Torben Laursen, Klaus Krogh ogJacob Wamberg.

 

             Rasmussen, Erik:                            

 

Portræt af statskundskabsprofessor Erik Rasmussen fra 1970'erne eller 1980'erne (v. Børge Venge) overdraget 2004 af Henning Lehmann via Journalkontoret.

 

             Sell, Arne

 

(Arne Sell Jensen f. 1926). I alt 12 fotos + udklip og diverse: De tre lægevidenskabelige 1-dels-professorer underviser 1945/1946: Fritz Schønheyder, Søren Ørskov, Larus Einarson (2 stk) samt 8 fotos fra den af Blixencrone-Møller ledede tur til kolonien Filadelfia og åndssvageanstalten Andersvænge 1948.

 

             Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det

 

Ca. 150 fotos ved Albert Meier fra fakultetets forsinkede 50-års-jubilæumsfest fredag d. 31. januar 1986 er 2004 indlånt fra Fakultetskontoret v/ Lili Striegler og digitaliserede. På billederne ses bl.a. følgende: Palle Juul-Jensen, H.P. Myrup, Henning Lehmann, Hans Ørskov, Berik Eika, Helmer Søgaard, Ole Hedegaard og Aarhus Studenter-Sangere, Tove Dreyer, Villy Posborg Petersen, Ejnar Hansen og frue, Svend Sabroe, Svend Juul, Gorm Danscher, Birte Poulsen, Ole Helmig, Niels Knudsen, Niels Boye, Eva Witling, Ib Hessov, Lili Striegler, Markil Gregersen, Ole Find Pedersen, Benni Nerstrøm, Aase Pedersen, Jens Ultik felding, P. Holm-Nielsen. Søren Bisballe, Chr. Brahe Pedersen, Ole Elbrønd, Inger Ebdrup, Hans Erik Kristiansen, Ulla Davidsen, Litten Møgelvang, Finn Trunk Black, Jens Kjølseth Møller, Bjarne Larsen, Jørgen Lauritzen, Vibeke Gundersen, Julio E. Celis, Lars Bolund, Ida Sillesen, Hugh Zachariae, Sianette Kwee, Tyge Søndergaard, Kirsten Hay Linde, Ulrik Pedersen, Annalise Dupont, Erik Strömgren, Jes Søgaard, Elisabeth Skriver Knudsen, Jørgen B. Dalgaard, Anne Marie Jexner, Poul Glenting, Finn B. Behrendt, Birthe Hust, S. Eskjær Jensen, Karen Hanberg, P.J. Brandt Andersen, Helle Laugesen,  Rune Weis Næraa, Eivind Thomasen, Hein Sørensen, O, Myhre Jensen, Rikke Monrad Hansen, Frede Nielsen, Klaus H. Nielsen,  Andrus Viidik, Esther (Pylle) Clausen (Esther Clausen f. Nathansen), Sigvard Kaae, Viggo Esmann, Mette Houmann Møller, Arvid B. Maunsbach, Anders Overgaard Pedersen, Tage Hjort, Ruth Mogensen, Erik Amdrup, Kirsten Eskjær, Erik Klausen, Susanne Bisballe, Niles Jørgen Secher, Birte Poulsen, Jørgen Gliemann, Edith Reske-Nielsen, N.C. Petersen, Lars Bolund, Medicinerrevyen, Jens Zimmer Rasmussen, Bjarne larsen, Ckaus Aalykke, Inger Lauritsen, Vibeke Gundersen, Harriet Slot, Birte Juul, Dorthe Hejl Møller, Hans Erik Kristuansen, Mette Houmann Møller, Thyge Thygesen. - Fotokopi af bordplan og fotofortegnelse. Sidstnævnte dog ikke i overensstemmelse med aktuel orden i indlånte album. (Udgør Billedsærsamling 56)

 

             Studenterrevyen

 

Ca. 230 fotos fra forestillinger, forberedelser, prøver og back stage seancer i seneste årtier er tilkommet i løbet af året.

 

           Teologiske Fakultet, Det:

 

- 8 fotos er overdraget 2004 v. Gurli Dettmann: Kgl. hoffotograf Wegs portræt af K.E. Løgstrup, nekrologfoto m. raster af Regin Prenter, større persongruppe opstillet foran Sandbjerg 1983 (uskarpt), 3 fotos fra reception i Vandrehallen 4. maj 1984 (tilstede bl.a. Hans Fink, Kirsten Nielsen, Henning Lehmann, Bloch Ravn, Søren Sørensen, Anders Pontoppidan Thyssen). Desuden foto af person udklædt som satan m. horn (måske teolrevy).       

 

9. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE" OG KUNST

 

           Bombestyr (”bombehale”)

 

Fundet i ruinerne efter luftangrebet 31/10 1944 af den 7-årige professorsøn Steffen Dahl.

 

Gave 2004 fra kontorchef Steffen Dahl, Hørsholm.

 

           Bombesplint

 

Fundet på professor Torsten Dahls skrivebord i professorvillaen efter luftangrebet 31/10 1944.

 

Gave 2004 fra kontorchef Steffen Dahl, Hørsholm.

 

             

 

           Bærepose fra AB

 

 Papir. Formentlig fra 1970’erne.

 

 Gave fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

 

            Fonetisk apparatur

 

Gamle båndoptagere og kombineret båndoptager og grammofon (uden arm) fra Fonetisk Institut. Formentlig 1940’erne og 1950’erne. Overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

          

 

            Kunstneren Fenge Hansens skitser 1964

 

Indrammede skitser af kunstneren/billedhuggeren Fenge Hansen (1931-1987) til dennes mur-kunst i Studenternes Hus. Overdraget 2004 af cand.oecon. Jørgen Steen Larsen, Odense.

 

            Kurv til blade

 

Lakeret metalkurv til Information og Debat med tilhørende skilt. Overdraget 2004 af driftsmester Kari Gylfason, Hovedbygningen.

 

           Skilte – en samling af …

 

En ganske omfattende samling af træskilte formentlig fra 50’erne og frem til 1970’erne. Skiltene angiver personnavne, funktioner, institutter, kontorer, organisationer, retninger og faciliteter. Overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

           Stempelindsats

 

Stempelindsatser fra poststemplingen i Intern Post. (Fra universitetets 75-års-jubilæum). Én med jubilæumslogo 2003 og én med AU's navn og adresse. Overdraget 2004 af Poul Holst Jensen, Intern Post.

 

           Studenterhue 1969.

 

 Med navne på inderside.

 

 Gave 2004 fra Jette Anker-Møller, Nykøbing Mors.

 

           Studenterrevyen

 

Diverse rituelle genstande: Fane på fanestang, (rest af) ordensbånd, knælepude og tredimensionalt maleri (”Det grædende barn”) med særlig funktion.

 

           Ur – med uopklaret historie

 

Rundt ur med kant af lyslakeret metal med diameter på ca. 1 m. Endnu ikke opklaret, hvorfra det stammer. Overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg.

 

                      

 

           Vejvisertavler

 

Vejvisertavler fra indgangen til Hovedbygningen. Overdraget s.m. skiltningsmateriale fra det humanistiske fakultetssekretariat af driftsmester Kari Gylfason, Hovedbygningen.

 

10. INDSAMLING AF UNIVERSITETSPERIODICA

 

stud teol (sic!)

 

Samlingen af numre af tidsskriftet stud teol er i 2004 suppleret med ca. 40 spredte numre fra årene 1941-1942-1943-1945-1949-1950-1951-1952-1953-1958-1959-1960-1965-1966-1968-1969-1970-1971-1973-1974. Overdraget af Carsten Bach-Nielsen, TEO.

 

                      

 

Information & debat

 

4 ringbind:1973-1981. Har tilhørt det hedengangne Kulturgeografisk Institut. Gave 2004 fra Sv. Castenfeldt.

 

          

 

11. INDSAMLING AF UTRYKTE SKRIFTLIGE ERINDRINGER

 

           Arndt, Hans:

 

”Institut for Lingvistik ved Aarhus Universitet: Indtryk og erindringer. Af Hans Arndt. Institutleder 1988-2002”. 9 s., elektronisk lagret.

 

           Gabrielsen, Peter

 

Advokatens erindringer vedr. Juridisk Bibliotek, 2 s.

 

Tilsendt 2004 fra PG.

 

           Myrup, H.P.

 

 Professor i driftsøkonomi H.P. Myrup skriver fortsat på sine erindringer, som primært er tiltænkt henholdsvis familie og Universitetshistorisk Udvalgs samling.

 

           Mønster, Jytte

 

Erindringer 2004 vedr. Juridisk Bibliotek 1978-1990

 

Fra korrespondent/erhvervssproglig fuldmægtig på Retslære, 2 sider, elektronisk lagret: Erindringer

 

           Nelson, Alvar

 

Erindringer fra Juridisk Bibliotek.

 

Brev 2004.

 

           Perlt, Grete

 

Erindringer fra Juridisk Bibliotek 1990-1995. Mail – elektronisk lagret.

 

           Sell, Arne

 

Erindringer I-VIII. Maskinskrevne manuskripter samt (for nr. 8’s vedkommende) et trykt ark.

 

1: Erindringer 1926-1990, 36 s.

 

2: Erindringer 1945-1992 (En fortsættelse). Familien etableres og udbygges., 29 s.

 

3: Fritidsfiskeri. Erindringer fra drengeår til pensionsalder, 31 s.

 

4: Min medicinske barn- og ungdom. Erindringer fra studietiden 1944-1952, 9 s.

 

5. Turnus på Holstebro Sygehus 1952-1953, 20 s.

 

6: Centralsygehuset i Randers. Radiologisk afdeling 1954-1958, 13 s.

 

7: Radiumstationen, Odense 1959-1963, 20 s.

 

8: Radiumstationen in Aarhus from 1962 to 1984 (A. Sell and C.B. Madsen, særtryk af Acta Radiologica Oncology 23 (1984) fasc. 2-3)).

 

Gave 2004 fra fhv. overlæge Arne Sell, Risskov.

 

           Stender-Petersen, Ad.

 

Fotokopi af ”Bombningen af Universitetsbygningerne i Aarhus”. Nedskrevet november 1944. 11 foliosider + tegnet kort. Kopieret 2004 på baggrund af indlån af kopi fra Besættelsesmuseet (orig. i SB).

 

12. PUBLIKATIONER

 

Palle Lykke: Juridisk Bibliotek 1944-2004 , Juridisk Institut/Juridisk Bibliotek, 152 s., ill., 2004.

 

Palle Lykke: ”60 år efter bomberne”.  Interview med Brian D. Hanafin, der som flight lieutenant førte et FPU-mosquito-jagerbombefly ved RAF-angrebet på Gestapos hovedkvarter i universitetskollegierne 31. oktober 1944. Ill. JP Århus 31/10 2004.

 

På bedding er desuden følgende, som udkommer i 2005:

 

Palle Lykke: "Aarhus Universitet gennem de første 50 år [1928-1978)", ca. 35 s. Kapitel til kommende officiel 75-års-jubilæumsbog om Aarhus Universitets historie redigeret af Ingeborg Christensen.

 

Palle Lykke: ”Selvportræt. Konservative Studenters præsentationer og annoncer i Studenterhåndbogen 1934-1973”. I jubilæumsskrift i anledning af KS’s 70-årsjubilæum 2004, red. af stud.jur. Kenneth Bøjler Andersen.

 

Palle Lykke: "1928 - Aarhus". Revision af oprindeligt 1994-bidrag til Jos. M.M. Hermans & Marc Nelissen (eds.): Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group , Groningen 1994, mhp. på en 2 nd edition.

 

 Desuden er der ved udvalgets sekretær produceret en detaljeret årsberetning for 2003 (24 s.) samt et kortfattet bidrag til Aarhus Universitet. Årsberetning 2003 , s. 955-956.

 

13. UDSTILLINGSVIRKSOMHED

 

I anledning af 60-året for RAF’s bombardement af Gestapos jyske hovedkvarter i universitetskollegierne 31. oktober 1944 udfærdigede og opstillede Besættelsesmuseet i Aarhus i samarbejde med Bymuseet og Aarhus Universitet en plancheudstilling, som kunne opleves i Vandrehallen v. Aulaen fra 18. oktober til 12. november.  Forskellige former for konsultativ bistand ydedes af udvalgets sekretariat i forbindelse med forberedelse af udstillingen, og udvalget udlånte (mestendels nyerhvervede) genstande til en præsentation i en udstillingsmontre, der dog af sikkerhedsmæssige grunde kun supplerede udstillingen på selve 60-årsdagen, hvor et særligt arrangement med taler af ”øjenvidner” løb af stabelen. I forbindelse med dette arrangement var adskillige af udvalgets ”informanter” til stede - inviteret af Besættelsesmuseet - og Besættelsesmuseet havde på baggrund af studier i udvalgets foreliggende interviewmateriale valgt også at invitere to af informanterne til at tale ved det velbesøgte arrangement, nemlig fhv. gymnasielektor K.H. Skott, Århus, og professor emeritus Torben Agersnap, København, begge født 1922. TV2 Østjyllands reportage herfra kan ses på http://www.tv2regionerne.dk/Default.asp?r=7&Id=213938.

 

14. STUDIEBESØG, GÆSTER M.V.

 

Studie- og eller forevisningsbesøg har været aflagt af en lang række personer; her skal blot nævnes Steen Lundbye og Anne-Sofie Vemmelund samt Mads Elleberg, Besættelsesmuseet, lektor Hans Arndt, Lingvistik, Sys Vestergaard, Campus , Kasper Thaarup, Campus , Hans Plauborg, Campus , Henry Nielsen, Videnskabshistorie, Kenneth Bøjler Andersen, Konservative Studenter, og Jakob Sauntved, Germansk Afd. De to sidstnævnte har hver tilbragt mange timer med studier i udvalgets samlinger.

 

15. SERVICEVIRKSOMHED

 

Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende, hvis det ikke har drejet sig om publikationer.

 

- Af besvarede forespørgsler kan nævnes følgende: Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, udbad sig i flere omgange oplysning om forhold vedr. sociologiprofessor Th. Geiger og om danske forhold i tilknytning til Geigers virke i Danmark og ikke mindst ved Aarhus Universitet. Til Ingeborg Christensen er der i flere omgange fremsendt historiske redegørelser for Universitetshistorisk Udvalgs egen historie samt om centrenes historie ved AU mhp. jubilæumspublikation. Afsnit af personalehåndbogens historieafsnit er revideret og rettelser meddelt Jens Kristian Birthin. Birgit Steensgaard Jensen udbad sig information om afdøde i 2002 mhp. nekrologer. På foranledning af Per Møller Madsen undersøgtes forhold vedr. Kai Nielsen-skulptur i Musikrummet i Studenternes Hus.  Til overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, Åbyhøj, fremsendtes i flere omgange materiale vedr. bl.a. Knud Lundbæk og Tage Lund mhp. erindringspublikation. Foranlediget af Kenneth Bøjler Andersen, tidligere formand for Konservative Studenter, undersøgtes denne organisations historie mhp. publikation. En i udvalgets arkiv oplagret 1984-udstilling vedr. 1944-luftangrebet fremvistes et antal gange for museumsvolontør Anne-Sofie Vemmelund i selskab med hhv. museumsinspektør Mads Elleberg og cand.mag. Steen Lundbye, Besættelesmuseet. Der er fremkommet forespørgsler vedr. forholdene omkring den tyske lektor Heinrich Fauteck (bl.a. fra lektor Steffen Arndal, SDU, Odense). Besvarelse af forespørgsel fra Sys Vestergaard, information & debat , om studenterbarer ved AU nåede aldrig frem, idet Datakontoret uden varsel havde forsynet hende med ny mailadresse. Foranlediget af Erhard Wittmann, Egå, undersøgtes spørgsmålet om Rudi Dutschkes østjyske adresser mhp. optagelse af fotos til kommende bog om Dutschke (forf. Jochimsen). Forespørgsel fra arkivar Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet, vedr. nedrivning af Høegh-Guldbergsgades Kaserne videresendtes til Torben Johansen, Journalkontoret. Helle, hvis efternavn ikke oplystes, elev på Forældreskolen, spurgte til universitetets historie mhp. opgaveskrivning.

 

- Udlån af materiale eller udlån eller fremskaffelse af digital eller anden form for kopi: Lektor Henry Nielsen, Videnskabshistorie, lånte fotos til publikation i anledning af NAT’s 50-års-jubilæum. Flyhistoriker Adriano Silva Baumgartner, Brasilien, modtog fotos vedr. 1944-luftangrebet mhp. publikation om særlig vellykkede luftangreb. Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, lånte udklipsmateriale vedr. Peter P. Rohde mhp. publikation om Th. Geiger; lektor, dr.scient. Peter Andreasen, Molekylærbiologi modtog kopi af udklip; fotos er sendt til Niels Overgaard, Universitetsbaren, mhp. udsmykning af væggene i baren; tilsvarende har der været påbegyndt et arbejde med at finde egnede billeder af kollegielivet gennem tiderne til vægudsmykning i baren i ”Eforen” (kontakter: Henning E. Holm, Uffe A. Fredens). Til Det lærde Selskabs hjemmeside er fremsendt scanning af dokument til præsident Raben Rosenberg. John Andreasen, Dramaturgi, modtog kopi af Jubillefestens scrapbog mhp. indsamling vedr. Studenterrevyen. Til journalist Sys Vestergaard er i separate omgange leveret større mængde af materiale vedr. AU-seglets historie og kopier af fremstillinger vedr. 1944-luftangrebet mhp. artikler. På Birgit Steengaard Jensens foranledning udfærdigedes en universitetshistorisk ”tipskupon” mhp. anvendelse ved personaleseminar i Informationskontoret -  Nyhedstjenesten. Henning Lehmann modtog materiale vedr. NAT-symbol. Aase Bak, SAM, modtog store mængder illustrationsmateriale vedr. SAM’s historie mhp. publikation.

 

16. UDKLIPSSAMLINGEN

 

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret ─ med hvem udvalgets sekretær deler byrden af dagblade, hvorfra der dagligt klippes ca. 30-40 artikler ─ er der i årets løb foretaget en løbende revidering og evalu­ering af det fungerende udklipnings-, sorterings- og arkiverings­system med henblik på udklip om Aarhus Universitet. Også sådanne udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning i almindelig­hed etc., som udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2004 været nogenlunde som året forinden og har primært drejet sig om personstof.

 

            

 

17. UNIVERSITETETS JOURNALARKIV

 

Enkelte materialetyper tilhørende universitetets afleveringspligtige journalarkiv fra perioden 1928-1953 og henstående i udvalgets arkivlokale kom af forskellige årsager ikke med ved afleveringen til Statens Arkiver (Landsarkivet i Viborg) ved den omfattende aflevering i november 2003, men vil formentlig kunne forberedes til aflevering i 2005.

 

          

 

18. DISPUTATSSAMLINGEN

 

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU siden 1940 på baggrund af udvalgets særlige og AU's alm. samlinger. Nye disputatser fremsendes via Journalkontoret og registreres og opbevares hos udvalget.

 

19. DELTAGELSE I KONFERENCER M.V.          

 

Palle Lykke deltog i NUAS-konferencen ”Arkiv med ambitioner. Framtidsperspektiv och utveckling på kulturens grund” i Reykjavik 7.-8. oktober 2004.

 

20. NYERHVERVELSER TIL UDVALGETS LITTERATURSAMLING

 

Aggebo, Anker (red.): Asklepios' Tjenere. Danske Lægememoirer . En samling bestående af Asklepios Tjenere 1-3 samt 5-6 er købt 2004.

 

Andersen, Jens Ulrik: At måle (sig med) verden. Udbygningen og konsolideringen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den seneste periode. Et festskrift i anledning af 50-års jubilæet 2004 . Modtaget 2004 fra NAT.

 

Bisgård, Knud Maack: Videnskaben, religionen, staten I, II og III . I to bind. Gave 2004 fra forfatteren.

 

Bjørnvig, Thorkild: Stjærnen bag Gavlen . Originaludgave 1947. Køb 2004.

 

Christiansen, Erik & Claus Møller Jørgensen:  Historiefaget 75 år på Aarhus Universitet . 348 s., ill. Fremsendt af Aarhus Universitetsforlag.

 

Danske Geografiske Forskere . Red. Af Sven Illeris. 1999, 478 s. (Artikler om Johannes Humlum, Bent Flyvbjerg m.fl.). Køb 2004.

 

Danske Lægestand, den - 2000 I-II. Indkøbt 2004.

 

Danske Lægestand, Den - 1907, 1925. 1930, og 1949 er overdraget 2004 af museumsinspektør Hanne Teglhus, Steno Museet.

 

Friis, Oluf: Jylland i dansk Litteratur indtil Blicher. 1929. (Trykt udgave af Friis’ konkurrenceforelæsning 1929, hvor Friis ”tabte” til Ernst Frandsen, der herefter besatte docenturet i dansk litteratur). Køb 2004.

 

Glob, P.V: Kammerat Glob . (Red.: Harald Andersen et al.). Køb 2004.

 

Glob, P.V.: Al -Bahrain. De danske ekspeditioner til oldtidens Dilmun . Ill.. 232 s. Ilagt kort fra Glob til forfatteren Arthur Fang. Køb 2004.

 

Herløv, Rasmus (1868-1957): Bay, J. Christian: Tvende bogstærke Jyder af folket. Rasmus Herløv fra Gern og Christian Jensen fra Løkken . 1952. (Forretningsmanden Rasmus Herløv (1868-1957) var – skønt forretningsmand i Chicago – en stor ven af Aarhus Universitet – fx personificeret i engelskprofessor Torsten Dahl. Køb 2004.

 

Hermansen, Ove: Gruppen der bombede Shellhuset . (handler også om bombardementet i Århus 31. okt. 1944). Køb 2004.

 

Jensen, Johan Fjord: En Århus-historie. Erindringslinjer . Klim, 131 s. Køb 2004.

 

Klerk, Janne & Kristian Hvidt: Klitgården. 2003. Køb 2004.

 

Nielsen, Henry: - Disse fag må lempes til verden … Oprettelsen og udbygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den første periode. ET festskrift i anledning af 50-års jubilæet 2004, 2004, 48 s., ill. Modtaget 2004 fra NAT.

 

Nielsen, Johannes & Eddie Danielsen: Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002 . Køb 2004

 

Philip, Kjeld: Dengang i Pilestræde. Et miljø fra 20’erne . 1985. Køb 2004.

 

Rasmussen, Søren: Sandbjerg. Mellem sø og sund. Strejftog i historie, kultur og natur . 2004, 415 s., ill. Modtaget fra Jørgen Andersen, AAUF.

 

Rushåndbog 2004 modtaget fra Studenterrådet.

 

(Skou, Jens Kr.): Dansk Filatelistisk Tidsskrift 8, 2004. Med artikel om nobelpristageren på ghanesisk frimærke.

 

Skou-Hansen, Tage: Det midlertidige fællesskab. Kritisk prosa . (Heri Selvbiografisk optakt). 232 s.. Gyldendal, 1972. Med dedikation. Køb 2004.

 

Skou-Hansen, Tage: De nøgne Træer. Originaludgave 1957. Med dedikation. Køb 2004.

 

(Sløk, Johannes): Hans Jørgen Thomsen: Johannes Sløk , 2004,  254 s. Med Thomsens selvbiografiske indledning. Køb 2004.

 

Tarbensen, Kenn: ””Kingo Kong Karlsen” - og frygten for et nyt Christiania i Århus …”. Siden Saxo , 3, 2004, s.  14-25. Gave 2004 fra forfatteren.

 

Tarbensen, Kenn: ””Kingo Kong Karlsen” og hans kolleger – billeder af nedbrydnings- og genbrugsindustriens historie”. Særtryk af Erhvervshistorisk Årbog 2004. Gave 2004 fra forfatteren

 

Teologisk Stat: Teologisk Stat 1935, 1947, 1955 og 1975. Udtaget af Pontoppidan Thyssens arkiv og overdraget 2004.

 

Zachariae, Hugh: Hudløs – en fortælling om rødder og liv . 2000, 230 s. Køb 2004.