Aarhus Universitets segl

Januar 2015

Månedens billede (111)

Månedens billede er valgt, fordi det 1. januar 2015 er 85 år siden, Albert Olsen blev ansat som den første docent i faget historie ved Universitetsundervisningen i Jylland.

Albert Olsen (1890-1949)

Albert Olsen blev født 1890, tog studentereksamen i 1910, blev mag.art. i 1920 og dr.phil. i 1930. Han fungerede som lærer ved københavnske skoler fra 1910 til 1918.

Pr. 1. januar 1930 blev han ansat som docent i historie ved Aarhus Universitet og professor i faget samme sted 1. august 1934. I 1936 forlod han Aarhus for at varetage et professorat ved Københavns Universitet.

(Der skal gøres opmærksom på, at den i Dansk Biografisk Leksikon oplyste dato for ansættelsen i Aarhus ikke er korrekt).

Journalist og forfatter Eva Hemmer Hansen om Albert Olsen

"Der gik rygter fra de historiestuderende om omvæltning af alle kongerækker til fordel for hjulplove og sild i Øresund hos en cigarrygende professor Albert Olsen, der i øvrigt systematisk drev kvindelige studerende ud ved at fortælle uartige historier i de første timer. indtil der et år kom en, der bare smilede sødt til ham og blev."

Citat fra Eva Hemmer Hansen: "De første studerende", i G. Albeck (red.): Student i Århus. Femten erindringsbilleder (1979), s. 21-22.

Fhv. landsarkivar P.K. Iversen om Albert Olsen

"Men jeg kom bort fra Albert Olsens udmærkede øvelse over landbrugshistorien. Vi fik med 14 dages mellemrum en fælles opgave og det, at vi alle skulle skrive om samme emne, kunne medføre, at Statsbiblioteket ikke kunne forsyne os med den nødvendige litteratur. Besvarelsen af en del, for ikke at sige mange, af opgaverne blev da også derefter, og det kunne hænde, når humøret hos Albert Olsen en tidlig morgen ikke var alt for godt, at han da ved gennemgangen og kommenteringen af opgaverne i arrighed kunne smide et kollegiehæfte i hovedet på den, som ikke havde skrevet til hans tilfredshed. Men der var den fordel ved hans væremåde over for os studenter, at vel kunne han være grov, han var i øvrigt grovsmeduddannet, men til gengæld kunne vi så også bruge et frisprog over for ham, som vi ikke kunne over for andre lærere. Kvindelige historiestuderende var han absolut ikke tilhænger af og vi fik nærmest det indtryk, at han gjorde alt for at chikanere dem bort fra studiet. Den første, der blev hængende ved, var min senere noget yngre kollega, arkivar i Rigsarkivet Edit Rasmussen."

Fra erindringsmanuskript overdraget til Universitetshistorisk Udvalg i 1993 af fhv. landsarkivar P.K. Iversen.