Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2015

125 år

 • Bankdirektør Niels Jensen blev født 2. marts 1890

100 år

 • Overkirurg, professor, dr.med. Povl Holm-Nielsen blev født 18. maj 1915
 • Professor, dr.phil. Knud Rahbek-Schmidt blev født 27. august 1915
 • Professor, dr.phil. Knud Hannestad blev født 28. juni 1915

90 år

 • Universitetsbetænkningen blev underskrevet i september 1925

85 år

 • Albert Olsen ansattes som docent i historie 1. januar 1930
 • Aarhus Studenter-Sangere blev stiftet 20. februar 1930
 • Franz Blatt ansattes som docent klassisk filologi 1. august 1930
 • Jydsk Akademisk Idrætsklub (JAI) oprettedes 2. oktober 1930 (opløstes 1937, gendannedes 1943 under navnet Jydsk Akademisk Idrætsforening)
 • 4. november 1930 luftedes for første gang tanken om et 'studenterhus*

80 år

 • Indstilling vedr. oprettelse af et erhvervsfakultet forelå 16. februar 1935
 • "Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter ved Aarhus Universitet" vedtaget 16. april (lærerforsmlingen) og 24. maj (bestyrelsen) 1935; 10. oktober s.å. godkendte ministeriet statutterne.
 • Gerda Kolstrup blev første cand.mag. fra Aarhus Universitet medio juni 1935
 • Ad. Stender-Petersen opnåede 1. august 1935 personligt docentur (betalt af kommunen)
 • Kollegium 1 blev indviet i august 1935
 • I efteråret 1935 oprettedes et nyt håndbibliotek: Historisk laboratorium
 • I december 1935 skænkede Carl Holst-Knudsen og frue en rektorkæde til Aarhus Universitet
 • 18. december 1935 modtog Det Humanistiske Fakultet Edmund Kleinhans' håndbibliotek

75 år

 • Overlæge Esbern Lomholt ansattes i første professorat i hud- og kønssygdomme 1. februar 1940
 • I februar 1940 oprettedes et teologisk håndbibliotek tilvejebragt via gaver fra teologer og lærde præster
 • i 1940 ansattes en kontorist til universitetets administrative stab, så den nu bestod af en universitetssekretær med 2 kontormedarbejdere under sig
 • 14. juni 1940 udstedtes kgl. anordning om erhvervelse af doktorgraden ved AU
 • 19. oktober 1940 promoveredes første doktor ved Aarhus Universitet
 • "Fordragskresen af 1940" (uden d i 'kresen') stiftes

70 år

 • 14. januar 1945 udstedtes kgl. anordning om ret til afholdelse af teologisk embedseksamen
 • Sabotør, stud.jur. Helge Brock Iversen blev henrettet af tyskerne 10. marts 1945
 • 1. april 1945 omdannedes docenturet i gammeltestamentlig eksegese til et professorat
 • 26. april 1945 sprængtes lektor Troels Finks villa i luften ved en schalburgtage-aktion
 • Regin Prenter ansat som professor i dogmatik 1. maj 1945
 • De første kandidater aflagde teologisk kandidateksamen i sommeren 1945
 • 1. september 1945 ansattes første ordinære franske lektor
 • I september 1945 blev 40 norske studenter indskrevet på Det Lægevidenskabelige Fakultet
 • i 1945 oprettedes Specialkursus i Husholdning
 • 15. oktober oprettes Det lærde Selskab
 • 1. november omdannedes lektorat i psykiatri til professorat (Erik Strømgren)
 • 15. december bevilgede universitetsbestyrelsen Erich Schneider  afsked efter ansøgning ("Schneider-sagen")

65 år 

 • 1. april 1950 omdannedes docenturet i Sønderjyllands historie til et professorat
 • 1. april ansattes overkirurgerne V. Aalkjær og N. Blixencrone-Møller som professorer i kirurgi
 • 19. juni 1950 tog Tage Skou-Hansen magisterkonferens ved AU
 • Kgl. anordning om den juridiske embedseksamens 3. del udstedtes 25. juli 1950
 • Første juridiske embedseksaminer aflægges (sommereksamen)
 • Kvindekollegiet blev opført i 1950
 • Universitetets segl undergik den første ændring/modernisering
 • 1. september 1950 ansattes Jørgen Dich som professor i socialpolitik og finansvidenskab
 • 27. oktober udstedtes kgl. anordning om tildeling af den juridiske doktorgrad
 • Institut for Musikvidenskab indviet 10. november 1950

50 år

 • Institut for de Eksakte Videnskabers Historie oprettes i efteråret 1965