Aarhus Universitets segl

Status for det fusionshistoriske indsamlingsprojekt

STATUS (A): INDSAMLING AF PERSONLIGE ERINDRINGER

Katherine Richardson var prorektor for Aarhus Universitet 2002-2007. Interview (v/ Palle Lykke) fandt sted 26. juni 2013.

Henrik Sandbech var direktør for Danmarks Miljøundersøgelser. Interview (v/ Helge Hollesen) fandt sted 26. juni 2013.

Kjeld Holm var formand for bestyrelsen for Danmarks Pædagogiske Universitet. Interview (v/Helge Hollesen) fandt sted 27. juni 2013.

Lauritz B. Holm-Nielsen var rektor for Aarhus Universitet 2005-2013. Interview (v/Palle Lykke) fandt sted henholdsvis 11. september og 13. november 2013.

Jens Bigum var formand for bestyrelsen for Aarhus Universitet 2004-2011. Interview (v/Palle Lykke) fandt sted 2. oktober 2013.

Niels Horsted var rektor for Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning 2001-2005. Interview (v/Palle Lykke) fandt sted 27. marts 2014.

Erik Ernø-Kjølhede var udviklingschef fra 2001, prorektor fra 2005 og direktør 2006-2011 for Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Interview (v/Palle Lykke) fandt sted 2. april 2014.

Børge Obel var rektor for Handelshøjskolen i Aarhus (ASB) 2004-2006. Interview (v/Helge Hollesen) fandt sted 9. september 2014.

OM PROJEKTETS HISTORIE, MÅL OG MIDLER

1. Baggrund

Aarhus Universitet fusionerede i 2006 med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og i 2007 med Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet. Det skete som led i en reduktion af antallet af danske universiteter og en integrering af sektorforskningsinstitutionerne i universiteterne.

2. Projektets mål

Det er hensigten med projektet at indsamle materiale, som – ud over hvad der i henhold til love og regler er journaliseret ved Aarhus Universitet og hos fusionsparterne, og som efterfølgende tilgår og opbevares af Statens Arkiver – kan medvirke til at dokumentere (AU-)fusionshistorien omkring 2006/2007 for eftertiden, således at fremtidige universitetshistorikere og andre forskere principielt – diverse midlertidige klausuleringer ufortalt - vil kunne have dette materiale til rådighed, når det måtte komme på tale at udforske de sider af den omstrukturering af universiteterne og forskningsmiljøerne i øvrigt, som har angået Aarhus Universitet i det nævnte tidsrum.

3. Projektets forhistorie

Projektidéen blev i 2009 præsenteret for det daværende Universitetshistorisk Udvalgs formand André Wang Hansen og udvalgssekretær Palle Lykke af den allerede dengang forhenværende mangeårige universitetsdirektør Stig Møller, der selvsagt havde været aktiv deltager i fusionsprocessen frem til sin afgang fra embedet i september 2007.

4. Projektets igangsættelse

Ved et efterfølgende møde gav den forhenværende universitetsdirektør en gennemgang af en række møder, der havde fundet sted i forbindelse med fusionsprocessen. Til stede ved gennemgangen var ud over udvalgets sekretær overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, som efterfølgende hjalp til med så vidt muligt at fremfinde subsidiært lokalisere dokumenter vedr. de omtalte møder og omstændighederne i forbindelse med disse.

Ikke mindst var det dokumenter fra universitetsdirektørembedets omfattende arkiv, der herpå - sammen med dokumenter hentet i sagsmapper hos dengang endnu siddende sagsbehandlere - tillod opstilling af en forholdsvis detaljeret proceskronologi, som dog blev - og stadig er - særdeles hullet, al den stund adskillige af møderne i første del af processen vedr. de enkelte potentielle fusionspartnere - og man talte jo også med mange, som ikke kom med i fusionen med Aarhus Universitet - havde status eller karakter af "føle"-møder, hvorfra der i sagens natur intet nedfældedes. Lige netop her, men bestemt også i andre sammenhænge, kommer personlige erindringer ind i billedet som en værdifuld kilde.

5. Projektets videre strukturering

Der var da også fra starten enighed blandt involverede om, at oral history-aspektet nærmest måtte have forrang, og spørgsmålet var nu, hvor mange af de personer, som havde været tæt på processen/deltaget i den/påvirket den, der skulle interviewes. Antallet af potentielle informanter var meget stort.

Efter råd fra Aarhus Universitets daværende juridiske chefrådgiver, kontorchef Per Møller Madsen, sås der derfor bort fra embedsmænd m/k - herunder universitetsdirektører og tilsvarende chefadministratorer - og personkredsen indsnævredes til at omfatte på den ene side universitetsrektorer og direktører for sektorforskningsinstitutionerne og på den anden side formændene for bestyrelserne for såvel universiteterne som sektorforskningsinstitutionerne.

Skønt erindringsinterviewene altså havde høj prioritet - en af bestyrelsesformændene er allerede afgået ved døden - besluttedes det samtidig at søge indsamlet, hvad der var muligt af skriftligt materiale om processen, således at de huller, som eventuelt måtte være i det materiale, der tilgår Statens Arkiver, i større eller mindre grad vil kunne udfyldes.

6. Projektet speededes op

Som følge af travlhed med andre opgaver kom det fusionshistoriske projekt midlertidigt til at hvile nogen tid, men fik i 2013 igen højere prioritet. I april 2013 udsendtes pr. mail en opfordring til den ovenfor nævnte personkreds, hvor modtagerne, i alt 13, opfordredes til at stille sig til rådighed for et erindringsinterview og fremfinde, hvad de måtte ligge inde med af relevant skriftligt materiale mv. Alle gav tilsagn om medvirken ved interview - og i skrivende stund er otte gennemført (se navne i venstre spalte) - men hvad angår skriftligt materiale mv. fra denne personkreds har resultatet været pauvert.

Til gengæld er det, hvad papirdokumentation angår, lykkedes hurtigt at få to helt centrale samlinger i hus. Det drejer sig om Aarhus Universitets nu forhenværende juridiske chefrådgivers samling af korrespondance i forbindelse med processen - en relativt komprimeret kildesamling svarende til indholdet af en halv snes store ringbind. Og det drejer sig om universitetsdirektørens arkiv for årene 1979-2007 - en samling der indtil videre henstår i 31 fyldte flyttekasser, og som selvfølgelig ikke er indsamlet udelukkende på grund af dens dokumentationsværdi i relation til fusionsprocessen.

Ud over det nævnte har vi indtil videre erhvervet såvel et powerpointshow anvendt af en af formændene i forbindelse med fremstilling af fordele ved fusion som et digitalt arkiv, der dokumenterer centrale dele af, hvad der fulgte i kølvandet på fusionerne: Sidstnævnte drejer sig om materiale gemt af tidligere kontorchef Flemming Larsen, der var leder af Fusionssekretariatet, tovholder på den første strategi 2008-2012, tovholder for Den administrative Forandringsproces, senere tovholder for Den Faglige Udviklingsproces, og som sekretær for FALK fulgte udviklingen af det administrative område meget tæt. Fra fhv. rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er modtaget skriftligt materiale svarende til 0,1 hyldemeter.

7. Projektets omstændigheder

Skønt projektet er forholdsvis højt prioriteret, gennemføres det sideløbende med det almindelige løbende universitetshistoriske arbejde - dvs. indsamling, registrering og formidling af universitetshistorisk materiale i almindelighed/bred forstand - og har senest måttet henlægges en stor del af 2014. Men takket være den omstændighed, at journalist Helge Hollesen stadig er tilknyttet projektets interviewdel - hvor han siden 2013 har stået for forberedelse og gennemførelse af tre ud af de indtil videre otte gennemførte interviews, og hvor han er rede til at påtage sig yderligere et antal af de resterende interviews - er der udsigt til, at det samlede indsamlingsprojekt kan være afsluttet inden for en rimelig tidsramme.

 

STATUS (B): INDSAMLING AF SKRIFTLIG DOKUMENTATION