Aarhus Universitets segl

2006

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2006  

- Beretning om udvalgets virke inkl. meddelelse om nyerhvervelser

 

   

Udvalgets udflytning fra Forskerparken satte sit præg på 2006. På billedet til venstre ankommer en af flyttefirmaets containere til Nobelparken, hvor udvalget får sit hovedarkiv. Udvalgets hovedarkiv fyldte tre af denne type containere. På billedet til højre ses den nye tilbygning til Fredrikshus på Fredrik Nielsens Vej 5, hvor udvalgets sekretariat nu placeres øverst til højre i den udhængende ”kasse”. (Fotos Universitetshistorisk Udvalg 2006).

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG (UHU)

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­perioden (kalenderåret 2006) bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke har fungeret som UHU’s sekretær. Med særligt henblik på erindringsinterviews har stud.mag. Anne Sofie Vemmelund været tilknyttet UHU som volontør.

2. HISTORIE OG KOMMISSORIUM

UHU blev oprettet i foråret 1987 og arbejder pt. på baggrund af følgende kommissorium: ”Udvalget har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.”

3. UDVALGETS HJEMMESIDE

UHU er efter en årrækkes indsamlingsvirksomhed i besiddelse af betydelige mængder af såvel interessant som ”seværdigt” universitetshistorisk materiale og har nu på sin i 2005 etablerede hjemmeside under anvendelse af en variation af synsvinkler kunnet præsentere et udvalg af billedmateriale fra samlingerne og fremlægge oversigter vedr. det indsamlede. Der er ikke blot billeder og tekst, men også lyd – sidstnævnte typisk fra den række af erindringsinterviews, som er foretaget af UHU’s medarbejdere siden efteråret 1987. Hjemmesiden fungerer også allerede som det ”udstillingsrum”, som UHU (som arkiv- og museumsetablerende instans) endnu ikke er i besiddelse af i den fysiske verden. Ud over den almindelige opbygning af hjemmesiden – herunder faste rubrikker som ”Månedens billede” og ”Nyt fra universitetshistorien” - blev der produceret 3 større webudstillinger om henholdsvis (1) Marselisborg Studentergaard 1928-1946 (i anledning af 60-året for institutionens ophør), (2) Gustav Albeck 1906-1995 (i anledning af 100-året for hans fødsel og i taknemlighed over hans betydelige bidrag til det unge UHU’s arkiv) og (3) Aarhus Universitets hovedbygning (i anledning af 60-året for dens indvielse). Se hjemmesiden på http://www.au.dk/uhu/velkommen og webudstillingerne på http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger

4. DIGITALISERING AF BILLEDER OG LYD

Projektet, der blev igangsat for et par år siden og er af den allerstørste betydning for fremtidssikringen af det interview- og billedmateriale, som er indsamlet gennem de ca. 19 år, hvori UHU har virket, er fortsat i beretningsåret, idet man har videreført den tidskrævende proces, som det er at digitalisere de mange hundrede timers lydoptagelser fra spole- og kassettebånd og de mange tusinde fotos, som foreligger. At materialet med tiden vil foreligge digitaliseret, vil være af betydning for en mere fleksibel distribution heraf – herunder ikke mindst internationalt - og at der allerede foreligger en del materiale digitaliseret, har vist sig særdeles hensigtsmæssigt i forhold til etableringen af UHU’s ovenomtalte www-hjemmeside.

 

5. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER MV.

Følgende har i løbet af beretningsperioden givet interview om deres forhold til Aarhus Universitet:

- Cand.mag. Bodil Jørgensen, tidl. Rabbe, f. 1920 (v/ASV).

- Professor emeritus Kai Larsen, f. 1926 (v/PL)

- Cand.med. Ingrid von Staffeldt, tidl. Vernegaard Jensen, f. 1922 (v/ASV).

Takket være udlån v/lektor, mag.scient. Henry Nielsen, Steno Instituttet, af en samling af diktafonbånd i Steno Instituttets varetægt har det i 2006 været muligt at tilvejebringe en digital kopi af et adskillige timer langt erindringsinterview, som lektor, ph.d. Thomas Vorup-Jensen, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, i efteråret 1998 og januar 1999 foretog med nobelpristageren professor emeritus, dr.med. Jens Chr. Skou.

Følgende personer, som tidligere har givet erindringsinterview til UHU, er i løbet af beretningsperioden afgået ved døden:

- Psykolog, cand.psych. Keld Lydum Larsen (1951-2006)

- Professor emeritus, dr.jur. Torben Svenné Schmidt (1923-2006).

6. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, SKRIFTLIGE (UTRYKTE) ERINDRINGER MV.

Der har været arbejdet med at forberede tilgængeliggørelse på UHU’s hjemmeside af sådanne foreliggende oversigter vedr. indholdet af de enkelte personarkiver, som er egnede hertil.

- Albeck, Victor

I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes stadig modtagelse af kopier fra Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling (v/Ivan Boserup).

- Breum, Mårten

Aktivist Mårten Breum, Kolind, har på opfordring herfra i en mail meddelt erindringer vedr. besættelsen i 1981 af Høegh-Guldbergsgades kaserne.

- Dahlerup, Troels

Diverse manuskripter og papirer efterladt af professor, dr.phil. Troels Dahlerup (1925-2006). Ca. 30 arkivæsker og to flyttekasser. Overdraget 2006 af professor, dr.phil. Bjørn Poulsen, Afd. f. Historie, der har udtaget materialet s.m. professor, dr.phil. Per Ingesman, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi. Ikke gennemset af UHU pt. Opbevares i UHU’s fjernarkiv i Adorno Bygningen, Helsingforsgade.

- Haase, Henrik (f. 1930)

Ud over fotos og årskort (Billedsærsamling 85) og 4 s. skriftlige erindringer fra studietiden 1949-1958 har Henrik Haase, Assens, i 2006 overdraget attesthæfter fra det lægevidenskabelige studium samt eksamensbeviser for forprøve samt 1. og 2. del, og attest f. bestået filosofikum. Lidt senere s.å. er fremsendt rationeringsmærker m. navn og adresse, det ene sæt for ”hårdtarbejdende”, desuden kuriøst skrftl. materiale. Det nævnte opbevares samlet i Billedsærsamling 85.

- Hylleberg, Jørgen

Materiale 1973-2005 i form af papirudprint og på CD: Diverse oversigter vedr. JH’s aktiviteter, public relations etc. samt fotografiske optagelser i tilknytning hertil. Desuden bogen ”Akvatisk Økologi på Rønbjerg 1977” (340 s.) – heri tegning forestillende Revsbech (”Hvor f… blev ilten af?” – en tegning, som også er vedlagt i farvelagt udgave). Desuden opklæbede udklip fra årsfest 1988 og herunder nedlæggelse af grundsten til Forskerparkens permanente byggeri.

Gave 2006 fra fhv. lektor, Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

- Jørgensen, Bodil – f. Rabbe – (f. 1920):

Diverse sange/sangmateriale samt trykt program for ”Studentermøde paa Rønshoved Højskole” 10.-16. august 1943 foruden et par numre af Den jyske Akademiker 1941 (Linnet Jepsens rekordeksamen) og 1943 desuden materiale vedr. Bodil Jørgensens mand, Axel Willy Jørgensen, undervisningsassistent i engelsk ved AU 1934-1959: ud over matrikler 1946/1947-1958/1959 (som indlemmes i UHU’s håndbibliotek) er der tale om oversigter vedr. deltagere i undervisningen (Pedro Biker, Torben Kisbye bl.a.). Gave 2006 fra fhv. lektor, cand.mag. Bodil Jørgensen, Viby J.

- Jørgensen, Henry

Regnskabsopstilling vedr. studenterbryllup i 1936 mellem Elise og Henry Jørgensen. Gave 2006 fra fru Elise Jørgensen, Virum.

- Jørgensen, Stig

Dedikationseksemplarer: I 2006 har professor emeritus, dr.jur. Stig Jørgensen overdraget et mindre antal juridiske faglitterære publikationer med dedikation fra forfatterne til Stig Jørgensen.

- Kleinhans, Edmund

Helmut Kleinhans, grandnevø af sprogforskeren mm. Edmund Kleinhans, har elektronisk fremsendt biografisk artikel om Edmund Kleinhans fra Schlern-Schriften 1954.

- Kragh, Aksel/Orla Strange Petersen

Cand.oecon. Aksel Kragh har i et brev meddelt erindringer fra økonomistudiet 1948-1955. Særligt om Orla Strange Petersen. 1 side.

- Madsen, Jørgen og Birgit Dahl

Cand.oecon. Jørgen Madsen (f. 1929) har i 2006 overdraget materiale vedr. såvel sin afdøde hustru Birgit Dahl som sig selv - i 1956 blev parret hhv. cand.med. og cand.oecon. Der er tale om personlige dokumenter, årskort, eksamensbeviser mv. samt trykte sedler m. eksamensspørgsmål fra 1950’erne og attesthæfte mv. Desuden originalt Jubillefest-program (1953) og genpart af Jubilleregnskab (ført af Jørgen Madsen).

- Munck, Henrik

Cand.oecon. Henrik Munck, der var pressesekretær for Studenterrådet vedr. Jubillefesten 1953, har overdragetde to originale scrapbøger fra Jubillefesten 1953 (samlet af Henrik Munck), Memorandum om studenternes hus i Århus 1955 (redigeret af Henrik Munck) og 4 numre af ”Oecon Vægavisen” – alle fra 1952 (nr. 31, 34, 35 og 38) – redigeret af Henrik Munck som medlem af bestyrelsen i Økonomisk Forening.Gave fra Henrik Munck ved Årsfest og HM’s 50-års-kandidatjubilæum 2006.

- Myrup, H.P.

Professor emeritus H.P. Myrups erindringer fra studietiden ”Ung student i Århus”, 45 sider. Kopi af udskrift sendt af HPM til Nyhedstjenesten december 2005. Kopi overdraget til UHU med forfatterens billigelse.

- Petersen, Villy Posborg

Den i tidligere beretninger indlånte scrapbog vedr. professor, dr.med. Villy Posborg Petersen er nu blevet affotograferet, så der foreligger digitale optagelser af hhv. hele opslag, hele sider og artikler mv., hvorefter scrapbogen endelig har kunnet returneres til udlåneren Rikke Posborg, København (som dog har stillet i udsigt, at scrapbogen på et tidspunkt kan overdrages til UHU’s samling).

- Schmidt, Torben Svenné

Et antal juridiske publikationer fra professor emeritus, dr.jur. Svenné Schmidts bibliotek – hovedsagelig dedikationseksemplarer fra kolleger og ”forelæsningseksemplarer” af egne værker. En del med tilføjede kommentarer, forelæsningsplaner etc. Gave 2006 fra professor em., dr.jur. Torben Svenné Schmidt, Højbjerg.

- Skautrup, Peter (1)

Som led i fortsat aflevering er modtaget professor Peter Skautrups lommebøger fra årene 1927-1980. Desuden et antal scrapbøger, heriblandt en med anmeldelser af Skautrups fembindsværk Det danske sprogs historie, der udkom 1944-1970. Hertil kommer personlige dokumenter (eksamensbeviser, udnævnelser, hædersbevisninger etc. fra hele karrieren) samt diverse vedr. publikationer). Gave 2006 fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

- Skautrup, Peter (2)

Kontorfuldmægtig Kirsten Lyshøj – Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning – overdrog digitale kopier af div. historiske Skautrup-dokumenter mhp. garnering af UHU’s webudstilling om ”dialektturen 1940”.

- Skott, K.H.

Fhv. gymnasielektor, cand.mag. K.H. Skotts speciale i historie fra 1948: ”Hovedtrækkene i den danske Ydrepolitik fra Frederik III.s død til Udbruddet af den skaanske Krig , med særligt hensyn til Forholdet til Sverige og Frankrig og med Redegørelse for de divergerende Synspunkter, der kan konstateres inden for den danske Regeringskreds”. Desuden Haandbog for Studenter 1940  (Københavns Universitet). Gave 2006 fra fhv. gymnasielektor K.H. Skott, Vestervang, Århus.

- Sørensen, Flemming

Fra kleinsmed og cand.med. Flemming Sørensen, Århus, er modtaget mails med erindringer fra studietid i 1970’erne.

7. INDSAMLING AF ARKIVALIER VEDR. ORGANISATIONER, FAG, AFDELINGER, FAKULTETER, KOLLEGIER, BOGHANDEL, EJENDOMME, MUSEER MV.

- Fri Kritisk Teologisk Liste (FKTL)

Arkiv: Formandsmappe samt valgmateriale og fotos fra den studenterpolitiske liste FKTL. Overdraget 2006 af Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Bibliotek.

 

- International Student Centre (ISC)

Første protokol dækkende perioden april 1966 til august 1967, diverse tryksager, programmer, beretninger mv., SOCRATES-video, 2 udklipsmapper og 9 ringbind med fotos. Overdraget 2006 af ISC før flytning til Studenterhus Århus i Toldbodsbygningen.

- Juridisk Bibliotek

2 små skabe med i alt 4 skuffer: Alle dav. biblioteksleder, cand.jur. Karl Georg Schmidts bogbestillinger fra før han gik over til elektronik. – Overdraget af forskningsbibliotekar, cand.jur. Per Teglborg 2006.

- Kollegium 7,1

Diverse køkkenbøger fra og med 1995 overdraget april 2006 på gangens vegne af kollegianer Mette Frost.

- Studenterrådet

Fra Studenterrådet er modtaget næsten komplette samlinger af Århus H og Delfinen. Overdraget 2006 af sekretær Martha Jensen.

 

- Teol-revyen

Programmer for Teol-revy 2004 + 2005 er via lektor, mag.art. John Andreasen, Dramaturgi, fremsendt 2006 fra fhv. lektor, dr.theol. Thorkild C. Lyby, Malling, medsamt erstatningssider til tidligere fremsendt kommentar fra Lyby til Teol-revyen 1954. Desuden er samtidig modtaget renskrift af Teol-revyen 1954 samt kommentar til samme revy (den bevarede originaltekst er meget sløret). Gave fra Thorkild C. Lyby, Malling.

8. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

Samlingen, der ved udgangen af 2005 bestod af ca. 13.957 billeder, er ved udgangen af 2006 øget til ca. 17.304 billeder – altså en tilgang på 3347 fotos 2006, der ikke mindst skyldes overdragelsen af ISC’s omfattende billedsamling. Som nævnt i beretning for 2005 er tallet endda reelt en del højere, idet der i 2005 ved målrettet indsamling indkom store mængder af materiale vedr. parkkollegierne. Kollegiematerialet rummer hundredvis – måske tusindvis - af fotografier og andre former for billeder, men har ikke været gennemgået. Når dette engang er sket, vil tallene blive justeret op. De talrige fotos, som UHU’s sekretær selv tager til dokumentation af dette eller hint, og som har – eller vil få – universitetshistorisk værdi, medtælles normalt ikke.

- Afzelius, Adam

Et antal fotos af professor, dr.phil. Adam Afzelius’ grav på den protestantiske kirkegård i Rom – foto Palle Lykke marts 2006.

- Fri Kritisk Teologisk Liste (FKTL)

I alt ca. 80 fotos (tilsyneladende opstillede kandidater) på papir og CD’er. Billedmaterialet opbevares sammen med de øvrige arkivalier fra FKTL. Overdraget 2006 af Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Bibliotek.

- Hylleberg, Jørgen

Fotografiske optagelser, udklip og andre afbildninger (ca. 15) i tilknytning til andetsteds nævnt materiale 1973-2005 i denne beretning. Led i tidligere påbegyndt overdragelse. Gave 2006 fra fhv. lektor, fil.dr. Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

- Haase, Henrik

Cand.med. Henrik Haase, f. 1930 og cand.med. 1958, har 2006 doneret 5 fotos med motiver fra kollegielivet samt andre effekter – inklusive rationeringsmærker og årskort med bevaret portrætfoto. Nu Billedsærsamling 85. Gave 2006 fra Henrik Haase, Assens.

- International Student Centre (ISC) 9 ringbind + konvolut med fotos (i alt ca. 3.000 fotos). Nu Billedsærsamling 78. Overdraget 2006 af ISC før flytning til toldbodsbygningen.

- Jørgensen, Bodil f. Rabbe, Kongsvang

I alt 6 fotografier og 2 udklip: 5 optagelser fra Marselisborg Studentergaard 1941 (samtlige alumner opstillet foran bygningen,  alumner med cykler, triumvirginatet i køkkenet, Sigrid Nielsen på sit værelse, Ragnhild Simonsen (Hertz) ved gruekedlen + et foto af Torsten Dahl og frue samt udklip vedr. Per Krarups disputats 1956. Nu Billedsærsamling 79. Gave 2006 fra fhv. lektor, cand.mag. Bodil Jørgensen, Viby J.

- Madsen, Jørgen

I alt 17 fotos. Foto af forarbejder til Statsbiblioteket 1955 eller 1956. fra altanen i værelse 171 i Kollegium 4 samt 13 fotos fra den lægevidenskabelige kandidatfest i vandrehallen 30. januar 1956 ( - blandt kandidaterne ses Steenberger, Johan Christensen, Signe Steenholt, Zimmermann-Nielsen, Birgit Dahl, Jens Leschly, Thygesen, Kleis, Pinholt, Erik Schmidt, Lebæk, Askegaard m.fl. Blandt lærerne Lundbæk, Linnet-Jepsen, B. Andersen, Ingerslev og hjertekirurg Søndergaard). Desuden portræt af JM som soldat og portrætter på årskort. Nu Billedsærsamling 83. Gave 2006 fra cand.oecon. Jørgen Madsen (f. 1929).

- Mortensen, Bjarne

Bjarne Mortensen-samlingen består af i alt ca. 200 fotos: (1) Cheminova-omgivelser (7 fotos), (2) Administrationens Julefrokost 1980 (37 fotos), (3) Administrationens Julefrokost 1981 (37 fotos), (4) TV ADM NEWS (Julefrokost-show) (80 lysbilleder i smårammer og kasse (særopbevaring) samt (5) sort/hvide fotos mærket ”1989” (35 stk.) med AU-folk i Aalborg. Direktør Lars Stigel har 2006 oplyst navne på en del af de figurerende. Nu Billedsærsamling 80. Overdraget 2006 af overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, ifm. oprydning i adm.

- Observatorboligen

7 s/h fotos og 1 diapositiv overdraget 2006 af overass. Torben Johansen, Journalkontoret, ifm. rensning af journalsag.

- Planche, indrammet

Med motiver fra Søauditoriet. Overdraget af Torben Johansen.

- Postkortbillede

Scanning af gammelt postkort med billede fra 1930’erne af første AU-bygning er tilgået fra lektor, ph.d. Peter Bakker, Afd. for Lingvistik.

- Søauditoriet/Auditoriehuset

Skitser vedr. det kommende Søauditorium. Indrammet, meget stort format. Oprindelig hos TEK. Overdraget af overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, i forbindelse med oprydning.

9. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

- Banner fra AU’s 75-årsjubilæum

Et af 2 vistnok identiske jubilæumskæmpebannere, der i 2003 var ophængt på enten Statsbiblioteket eller Teologisk Auditorium. Fylder i sammenfoldet stand en alm. flyttekasse. Modtaget 2006 fra souschef Ingeborg Christensen, Informationskontoret.

- Kioskvaremateriale fra Informationskontoret

Udkast i plakatform til slips/tørklæder, plakater vedr. champagnebrunch 2001, kioskvarer: enkelte tørklæder og slips (ukurante). Overdraget 2006 af erhvervssproglig BA Karen Fleng, Informationskotoret.

- Kontorstol

Skrivebordsstol m. armlæn. Anskaffet ca. 1975 til lederen af Juridisk Bibliotek, Karl Georg Schmidt. Universitetsgrønt betræk og læderforstærkning på armlæns forkant. Overdraget 2006 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek. Tilladelse til evt. kassation foreligger.

- Kulturgeografiske kort mv.

Takket være planetarieleder Ole J. Knudsen, Steno Instituttet, har det været muligt fra kortkælderen i det for længst nedlagte Geografisk Institut i Bygning 1110 at udtage et antal kulturgeografiske kort udfærdiget af professor, dr.phil. Johannes Humlum (1911-1990). Ved beretningsperiodens udløb henstod materialet dog endnu i nævnte bygning.

- Møbel, unikum

Et møbel i yderst simple materialer – og bestående af såvel reoldele som skuffer til seddelarkiv – der i sin tid (måske i 1950’erne) blev fremstillet specielt til professor, dr.phil. Heinrich Bach (1905-1984), er i 2006 tilgået UHU’s samling fra afdelingsleder, lektor, lic.phil. Hans Carl Finsen, Afd. for Tysk.

- Rejseskrivemaskine

Professor emeritus, dr.phil. Troels Dahlerups skrivemaskine er overdraget via Hanne Dandanell, Historisk Afdeling.

- Trykkeri-materiale

Boremaskine (med bor) og hæftemaskine (med klammer) fra trykkeri i administrationensbygningens kælder er overdraget 2006 i forbindelse med renovering af kælder.

10. INDSAMLING AF PERIODICA

- Acuta

Medicinerrådets blad Acuta – en samling: Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat er modtaget en samling af Medicinerrådets blad Acuta. Samlingen omfatter numrene 1-22, 24-26, 28, 33-40, 51-75, 77-84, 86, 89, 91-98, 100, 102, 105, 107, 111, 117-118, 120, 122-123, 126, 128, 130, 132-133, 136-138, 140, 154, 331, 335-342, 368, 379, 382-387, 391-392, 397-399, 402-403, 405-406, 408, 411, 417, 419-420, 423-424. Overdraget 2006 af kontorfuldmægtig Lili Strigler, SUN.

- Århus H og Delfinen

En næsten komplet samling af Studenterrådets blade siden 1980 – dvs. Arhus H og Delfinen - er tilgået UHU fra Studenterrådet.

11. INDSAMLING AF SANGE OG SANGMATERIALE

- Bodil Jørgensens sangsamling:

Stencileret samling m. Marselisborg Studentergaard på forside + ”En Sang til Damernes Pris” (af KUBA) + ”Hilsen fra en gammel Kollegianer” (Piscator) (+ på dennes bagside i håndskrift: ”Videnskabens Fædre vil vi i Aften hædre”) + på blåt papir: ”Til Gæsten” (af ”en sort sjæl”) + Trykt: Marselisborg Studentergaard: Festkantate” + Hæfte: Sange og Viser. Studenterforeningen i Aarhus. Rusgildet 14. september 1940 + Vise ved Rusfesten 1941 (af Th) + Program for årsfesten 1949 m. Tom Kristensens kantate + koncertprogram for Aarhus Studenter-Sangeres koncert 19. maj 1942 i Folkets Hus + Hæfte: Kor-vise ved Aarhus Studenterforenings Rusfest 1. Oktober 1941 + Gaudeamus Igitur (rusgildet 1941) +  lille ”bog” uden titel med trykt sang til fest på Marselisborg Studentergaard + diverse kantater (trykte). Gave 2006 fra fhv. lektor Bodil Jørgensen, f. Rabbe, Viby J.

- Juristsangbogen 1958

Gave fra cand.jur. Peter Dahl, Viborg

- Tågekammeret 50: Jubilæumssangbog 1956-2006

Gave fra bestyrelsen, 75 s.

12. INDSAMLING AF AUDIOVISUELT MATERIALE

- Smalfilm vedr. besættelse af Historisk Institut, AU, ca. 1976 eller

1977. Gave 2006 fra Birgitte Gram, København Ø.

- Video med DR 2-udsendelse 15. august 2006 om Haven i 100 år –

om C.Th. Sørensen (AU’s opr. havearkitekt). Gave 2006 fra souschef

Ingeborg Christensen, Informationskontoret.

 

13. PUBLIKATIONER

- Palle Lykke: ”Victor Albeck som alle tiders århusianer” – i Morgenavisen Jyllands-Posten s lokaltillæg JP Århus 9. januar 2006. [Læs artiklen på http://www.aarhus.dk/aa/portal/borger/s_nyheder/indhold?articleId=23038 ]

- Palle Lykke: ”60 års universitet på bjerget. 11. september 2006 er det 60 år siden Aarhus Universitets hovedbygning blev taget i brug”; helsidesartikel i Morgenavisen Jyllands-Posten s lokaltillæg JP Århus 11. september 2006. Læs artiklen på http://www.aarhus.dk/aa/public_jsp/news/printvenlig.jsp?articleId=26729

- Palle Lykke & Ingeborg Christensen: “The University of Aarhus”, in: Mottos of Universities and the Stories in Them – a book to be published by the Tsinghua University, China . Translation by Tim Caudery and Robert Hay.

Palle Lykke har stået for samtlige dele af UHU’s hjemmeside, herunder webudstillingerne på http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger.

- Palle Lykke har forfattet detaljeret årsberetning 2005 (til AU-webben) samt koncentreret ditto til Aarhus Universitets Årsberetning 2005 , s. 653.

- (Interview med Palle Lykke) "Sådan gik det til dengang farfar havde huen på". Delfinen nr. 125, maj-juni 2006, s. 28. 

 - (Interview med Palle Lykke) ”Historisk flyttelæs". Campus nr. 19, 20/11 2006, s. 10.

15. UDSTILLINGSVIRKSOMHED

Palle Lykke tilrettelagde sektionen ”Studenterliv ved Aarhus Universitet” (dvs. stillede billedmateriale til rådighed og forfattede en snes billedtekster) til en festugeudstilling, som Studiekredsen Trøjborgs Historie arrangerede i Johannesgården, og han udfærdigede en række webudstillinger jf. pkt. 3 og 13 herover: http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger.

16. STUDIEBESØG, GÆSTER MV.

Studie-, forevisnings-, afleverings- eller interviewbesøg har været aflagt af en lang række personer; her skal blot nævnes følgende: Stud.scient. Maibritt Kerner har aflagt et antal studiebesøg mhp. studier i materiale vedr. datalogiens tidlige historie i Århus; Claus Behrendsen, Aarhus Universitets-Sport, aflagde besøg for at bese materiale om den århusianske studentersport mhp. evt. jubilæumsskrift; forskningsbibliotekar, cand.jur. Per Teglborg,  aflagde studiebesøg mhp. illustrationsmateriale til afsluttende bind i københavnsk universitetshistorie; lektor, mag.art. John Andreasen, aflagde et antal afleveringsbesøg i forbindelse med indsamling af materiale vedr. studenterrevy-historie; fru Gørsemi Skautrup afleverede materiale vedr. Peter Skautrup,  journalist Hans Plauborg, Nyhedstjenesten, Sys Vestergaard, Nyhedstjenesten og Martin H. Damsgaard, Nyhedstjenesten, har alle aflagt studiebesøg mhp. materiale til artikler; kollegianer Mette Frost, Kollegium 7, afleverede materiale; Morten Holm Petersen, Delfinen, fik orientering om universitetets historie; repræsentanter for Studiekredsen Trøjborgs Historie (inkl. Ernst Nielsen, tidl. Teknisk Forvaltning) aflagde studiebesøg mhp. lokalhistorisk sognegårdsudstilling i festugen; repræsentanter for Studenterrådets styrelse samt hyrede skribenter har aflagt en række studiebesøg og har i øvrigt fået deponeret materiale fra UHU i Statsbibliotekets læsesal; fhv. direktør, cand.oecon. Jørgen Madsen aflagde besøg i forbindelse med overdragelse af materiale; Martha Jensen, sekretær for Studenterrådet, har aflagt overdragelsesbesøg;

 

17. SERVICEVIRKSOMHED

Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende, hvis det ikke har drejet sig om publikationer.

- (1) Udlån af materiale eller udlån eller fremskaffelse af digital eller anden form for kopi: James Barnett, UK, modtog digitalt foto af Søren Ørskov mhp. videnskabelig artikel; ph.d.-studerende Ådne Njå, Det Teologiske Fakultet, lånte data-CD med lydoptagelse fra UHU’s interview med professor emeritus dr.theol. Regin Prenter;  researcher Cathrine La Cour, Danmarks Radio (DR-Dokumentar), modtog oplysninger og materiale vedr. digteren og kritikeren Poul Borums studieår ved Aarhus Universitet mhp. udsendelse; Helmut Kleinhans modtog materiale vedr. Edmund Kleinhans (HK’s grandonkel); til Birgitte Juncker,  Albertslund, fremsendtes materiale vedr. Th. Juncker; til Aase Bak, SAM, leveredes forskelligartet materiale til rubrikken ”Samf’krøniken” på fakultetets studenterportal; til Anita Kildebæk, Steno Instituttet, fremsendtes fotografisk materiale mhp. Dansk Naturvidenskabs Historie IV; Aarhus Universitetsforlag modtog kopi af fotografisk portræt af Preben Meulengracht Sørensen; Ole Sonne, Fysiologi, modtog kopi af bogkapitel om SUN’s tidlige historie; Vibeke Kromann-Andersen, Kollegianerrådet, modtog digitale kopier af fotos mhp. brug på rådets hjemmeside; fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen har modtaget en del forskelligartet materiale (digitale kopier af portrætfotografier og dokumenter) mhp. publikation om Erik Reske-Nielsen; billedmateriale i udvalg er tilgået redaktionen af bindet om Juraen ved Københavns Universitet i værket Københavns Universitets Historie 1479-1979 ; til Steffen Longfors, Informationskontoret fremsendtes (pba. materiale i avisudklipssamlingen) fortegnelse over dødsfald mhp. nekrologer i universitetets Årsberetning 2006; journalist Hans Plauborg, Nyhedstjenesten, lånte i et antal omgange fotos af Johs. Sløk, fotos vedr. studentertraditioner og vedr. studenterpåklædning gennem tiderne mhp. Campus/AU-Gustus; journalist Sys Vestergaard lånte fotos fra Vårfest 1950 mhp. Campus/AU-Gustus; journalist Martin Hagelskjær Damsgaard modtog/lånte materiale vedr. Cheminova mhp. Campus/AU-Gustus; grafiker Lykke Dahler Lund modtog større mængde af digitale fotografier mhp. oversigtsafsnit i Studenterhåndbogen ; journalist Poul Pilgaard Johnsen, Weekend-Avisen , modtog kopi af artikel fra Delfinen 1993 mhp. artikel i WA; Kirsten Jensen, Forlagsgruppen Lohse, modtog diverse digitale fotos af P.G. Lindhardt mhp. publikation; Ph.d. Gu Binglin, Tsinghua Universitet, Kina, modtog (via Ingeborg Christensen) div. materiale ; Forskningsadjunkt, ph.d.Søren Bak-Jensen, Medicinsk Museion, København, modtog digital kopi af nefrologihistorisk scrapbog; institutleder, lektor, dr.med. Ole Sonne modtog kopi af materiale vedr. faget fysiologis tidlige historie i Århus;  kollegianer Vibeke Kromann-Andersen, Universitetskollegium 3,3 udbad sig på kollegiekøkkenets vegne digitale kopier af fotos mhp. udsmykning af køkken.

- (2) Af besvarede forespørgsler kan nævnes følgende:

Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, ønskede i et antal tilfælde oplysninger vedr. Theodor Geiger mhp. publikationsrække; cand.scient. Henrik Knudsen, DTU, ønskede oplysninger om universitetsbestyrelsesmedlem Thorkild Juncker; lektor, cand.scient., ph.d. Thomas Vorup-Jensen (AU) ønskede biografiske oplysninger om lægen og videnskabsmanden Vilh. Meyer (1824-1895); Sigrún Erlendsdóttir, Island, ønskede oplysninger om fotos af kandidater fra 1970’erne; Søren Bitsch Christensen efterlyste fotos fra Ungarsk Afdeling; Birgitte Aaen, Mariager, efterlyste oplysninger om Louis Armstrongs forhold til Aarhus Universitet; statskundskabsstuderende Mai Weber Andersen udbad sig i flere omgange vejledende bemærkninger vedr. universitetshistoriske interviews, som hun skulle foretage med henblik på publicering i JP Århus ; prof. William McGregor, Afdeling for Lingvistik, forhørte sig om eksisterende materiale vedr. sit fags historie; Søren Jensen, der skriver bog om TEOL-revyen, forhørte sig om personalia; desuden har man fra et af byens museer forhørt sig vedrørende materiale til evt. udstilling om Aarhus Universitet.

18. UDKLIPSSAMLINGEN

- På baggrund af, at overassistent Torben Johansen, Journalkontoret - med hvem UHU’s sekretær hidtil har samarbejdet om at foretage udklip fra dagblade – måtte frasige sig sin del af denne opgave, er den i sin helhed overgået til UHU’s sekretariat. En mindre aflastning i forhold til den derved fordoblede arbejdsbyrde er dog opnået derved, at de ansatte i Telefonomstillingen i Bygn. 1410 under Kommunikationsområdet har påtaget sig visse praktiske opgaver i forbindelse hermed.

- Også sådanne udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning og forskningsøkonomi og -politik i almindelig­hed etc., som daglig udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen, som ordnes og arkiveres af sekretariatet. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2005 været nogenlunde som året forinden og har primært drejet sig om personstof.

- Fra kontorchef Per Møller Madsen er modtaget en mængde fmtl. dubletøse udklip vedr. ”Dandy-sagen”.

19. DISPUTATSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU siden 1940 på baggrund af UHU’s særlige og AU's alm. samlinger. Nye disputatser fremsendes via Journalkontoret og opbevares hos UHU. Registrering af de senere års nytilkomne disputatser har desværre ikke kunnet finde sted pga. tidnød.

20. FOREDRAG

- Palle Lykke afholdt 3. august foredrag for 250 udenlandske studerende mfl. i Søauditoriet: ”A Pictorial History of the University of Aarhus” (PowerPoint).

- Palle Lykke forberedte foredraget ”Om Aarhus Universitets historie og det universitetshistoriske arbejde", der skulle have været afholdt i Historisk Samfund for Århus Stift 7. november, men som Historisk Samfund desværre måtte aflyse (PowerPoint).

21. NYERHVERVELSER TIL UHU’S HÅNDBIBLIOTEK

Gregersen, Markil:

- Retsmedicinsk Institut 1959-2005 [titelblad: ”Krøniken” om Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet 1959-2005 af professor, dr.med. Markil Gregersen med indlæg af tidligere og nuværende medarbejdere], 123 s.

Gave 2006 fra professor em., dr.med. Markil Gregersen.

[Herninglitteratur – pba. AU-HIH]:

- Herning … her er alle muligheder åbne (udg. 2005 af LL Gruppen AS), 224 s.

- Velkommen til Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen (udg. af AU-HIH 2006) 12 s.

Olaf Lind: Art in Reality. Eight Stories from the Birk region near Herning (udg.  1997 af Midtjydsk Skole- & Kulturfond), 97 s.

Tilgået 2006 via Journalkontoret

- ISC Magazine – Happy Birthday 30 Years

(jubilæumsnummer dec. 1996) – fra ISC 2006

 [Langelandsgades Kaserne]:

- Langelandsgades Kaserne Århus 100 år 1889-1989. Et hundredårsminde . Udg. af Jyske Telegrafregiments Fond 1989. Billedredaktion og tilrettelæggelse Kaptajn S. Prip Pedersen, 79 s. Indkøbt 2006.

- Telegrafens Krønike . Udgivet af Selskabet af Telegrafofficerer (1998, 216 s.). Indkøbt 2006.

Møller, C.F.:

- Aarhus Universitet. Kortfattet bygningsfortegnelse og retningslinier for bygningsmæssige udvidelser og ændringer samt parkens arealforhold og beplantning. (1989) Korrekturudgave af ”C.F. Møllers testamente” m. dedikation/nytårshilsen fra C.F. Møller til Ernst Nielsen. Gave 2006 fra fhv. afdelingsleder i Teknisk Forvaltning (AU) Ernst Nielsen, Trøjborg.

[Reske-Nielsen, Erik]:

Edith Reske-Nielsen: Erik Reske-Nielsen – En nordisk pioner . Rotunden nr. 24. November 2006, Statsbiblioteket, 191 s.

Skou-Hansen, Tage:

- Dagstjernen. Originaludgave, 1962.

(Angivelig inspireret af Hattenæs-likvideringen, som daværende cand.mag. Niels Aage Nielsen på sin vis var overansvarlig for). Køb 2006.

[Studenterkomedie/studenterrevy]:

- Torben Meyer:

Minervas Børn i Thalias Tjeneste. Minder fra Studenterkomedierne 1833-1944 (1944), 256 s. Køb 2006.

- Søren Duus Østergaard:

Kongelig Mayestaits Acteurs – den danske studenterkomedies historie (2000), 199 s. Køb 2006.

- Uddannelseshistorie 2006

Årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

- Århus i verden. Fra bjerget til byen 2 (red. af Søren Bitsch Christensen og Nina Javette Kofoed). Tilsendt fra HUM.

22. ARKIVFORHOLD OG FYSISKE RAMMER

- (1) Sekretariatet : 13. november 2006 flyttede UHU’s sekretariat fra Forskerparkens pavillonafsnit til Fredrikshus-tilbygningen på Fredrik Nielsens Vej 5. Herved skabtes langt bedre forhold end hidtil for udvalgets arbejdende arkivgæster.

- (2) Hovedarkivet : Fra og med den 22. november og en uge frem fandt flytningen af UHU’s universitetshistoriske hovedarkiv sted, idet dette overførtes fra Forskerparkens permanente byggeri til et kælderafsnit i Nobelparken. Som følge af, at de nye rammer om hovedarkivet er af andre dimensioner end hidtil, har det ikke været muligt at lave en opstilling af arkivreolerne magen til den hidtidige, hvilket har resulteret i, at materiale af et omfang svarende til ca. 200 flyttekasser endnu ikke ved beretningsperiodens udløb har kunnet anbringes hensigtsmæssigt. Det forventes dog, at materialet igen kan være tilgængeligt for UHU’s gæster i efteråret 2007.

- (3) Fjernarkivet :

Få måneder efter at UHU’s fjernarkiv, der tidligere havde befundet sig i Trøjborg-afdelingen, var blevet etableret i Helsingforsgade og befandt sig i en ganske velordnet tilstand, erklærede brandmyndighederne, at der ikke måtte befinde sig materiale i den pågældende bygningssektion. I huj og hast – og uden at udvalgets sekretær var orienteret – blev arkivmaterialet derpå flyttet til andre sektioner i bygningens kælder. Desværre skete dette på en fuldstændig uforsvarlig og helt igennem uhensigtsmæssig måde, og fjernarkivet må ved beretningsperiodens udløb betragtes som utilgængeligt.

23. DIVERSE

I tilfælde, hvor UHU af praktiske grunde har måttet afvise at modtage tilbudt materiale, som ellers var af interesse, er der så vidt muligt draget omsorg for, at materialet placeredes andetsteds – i et andet arkiv eller museum.

(PL)