Aarhus Universitets segl

Maj 2008

Månedens billede (32)

Demonstration for medbestemmelse 23. oktober 1968. (Gengivet efter titelbladet til Årsberetning 1967-1968 fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Ukendt fotograf).

Der var langt fra urolighederne ved University of California midt i 1960'erne og "Maj '68" i Paris - for slet ikke at tale om situationen i Berlin og attentatet mod studenterlederen Rudi Dutschke samme år - til dette billedes fredelige demonstration for medbestemmelse 23. oktober 1968 på plænen foran Stakladen i Århus. 

Baggrunden for studenteroprørets udbrud i Danmark var ikke mindst "de glade 60'ere"s betydelige studentertilgang, som medførte, at et stigende antal ikke-professorale lærere blev ansat. Herved opstod en distance mellem de studerende og professorerne, denne efterhånden relativt fåtallige gruppe, som man ønskede frataget dens privilegier. "Også magt til masserne" hedder det romantisk-revolutionært på et af skiltene. På et andet hedder det (med et begreb hentet hos Herbert Marcuse, der var blandt oprørernes foretrukne teoretikere): "Stop den repressive tolerance. Giv studenterne indflydelse".

Studenteroprøret forløb relativt fredeligt i Århus - omend ordet revolution af og til optrådte. Årene 1968-1971 prægedes dog under alle omstændigheder af en række studenterdemonstrationer - se fx løbeseddel vedr. demonstration marts 1970 - samt debatter om fagkritik - se fx valgfolder fra Liste Q (Studenterfronten) - og i 1971 forekom der da også sammenstød mellem studenter på den ene side og universitetsmyndigheder og politi på den anden. Disse sammenstød fandt sted ikke mindst på baggrund af, at Studenterrådet med Styrelsesloven gled ud af universitetets statutter - efter siden 1932 at have haft officiel status som repræsentationsorgan for de studerende ved Aarhus Universitet. Harmen var mægtig, og rådet boykottede valgene til styrende organer, dog således at en konservativ minoritet faktisk deltog og blev indvalgt. For at henlede opmærksomheden på sit overordnede repræsentationskrav, men også på den indvalgte gruppes manglende repræsentativitet, arrangerede Studenterrådet derfor en række besættelsesaktioner i foråret 1971.

På mange institutter mærkede man i det daglige intet eller kun meget lidt til oprøret.

Ved Styrelsesloven af 1970 (revideret 1973) opnåede "masserne" - jfr. skiltet på billedet herover om "magt til masserne" - en medbestemmelse, som varede ved, indtil universitetslove i 1990'erne gradvis forringede denne, og det med  universitetsloven af 2003 og senere - medsamt vedtægt - endegyldigt var slut med universitetsdemokratiet.


Hvis De ligger inde med materiale, der kan belyse sider af studenteroprøret ved Aarhus Universitet - eller hvis De kender nogen, som gør - hører vi meget gerne fra Dem! (Der kan fx være tale om fotos, udklip, notater og dagbøger eller andre former for erindringer; læs mere om Universitetshistorisk Udvalgs løbende indsamlingsprojekt).