Aarhus Universitets segl

C. Holst-Knudsen

Holst-Knudsen, Carl :

I udvalgets varetægt befinder sig en del korrespondance til og fra CH-K i forskellige tidsrum:

- "Kopier 1952"

- "Privat korrespondance vedr. uni-forhold"

- "Korrespondance med Faber" (Knud Faber) 1946-1951

- "Diverse"

- "CHK"

(Forarbejder til skriftet Nogle bemærkninger om Forholdet imellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitet (Acta Jutlandica XVIII,1 1946).

- Omslag indeholdende materiale vedr.

"1) Kursus for Sundhedsplejersker m.v., 2) Kursus for Kommunale Tjenstemænd, 3) Kommissorium til Videnskabens Fremme, 4) Det lærde Selskab".

- Omslag indeholdende:

"Sneums Referater (herunder udklip), Statutter for Universitetet, Laan til Aarhus Kommune, Oversigt over Legater"

- "10. Universitets-Samvirket"

(Salg af studentergården, tak fra Graae for minde-medalje etc.)

- "Værnemagt"

- "Korrespondance af privat og fortrolig karakter samt diverse"

- "Forskellige skrivelser"

(Bortset fra korresp. vedr. teologiundervisning er rækkefølgen som følger [Journalsager kopieret 2003]. Indeholder korrespondance med eller skrivelser vedr. bl.a.: Seedorff, Statsradiofonien, Studenterforeningen, Niepoort & Wied, Hakon Lund, C.F. Møller, Niels Jensen, Landsudvalget til forberedelse af et Husholdningsfakultet ved Aarhus Universitet v/Hulda Petersen, A.H. Riiskjær, Fr. Lausen (om historisk sandhed), Paul Hammerich (forslag om at benævne V. Albeck "Føreren" på busten), Victor Albeck (telegram efter KU-afgørelse maj 1928), Carl Krebs, Dptm.chef Graae, A. Winge (Den gamle By), Wessel-Wetlesen, Lærerforsamlingen, koncept til memorandum 1938 vedr. Aarhus Museums udvidelsesplaner (Plesner og Wilde), george K. Strade, John Wied, bidrag til mindeværelse for Buch Andersen, Aage bek, Ellen Buch Andersen, koncept til skrivelse til fru Buch Andersen, H.P. Christensen, Chr. Buur, medicinaldirektør Frandsen, Cai (Holst-Knudsen eller C.C. Holm? - vedr. Krøyer-Kielberg), Knud Faber, Aarhus Venstreblad, Axel Sneum, Helga Weis, forslag til administration af AU, indirekte: Sardemann, Ejnar Hertzsprung (observatoriet), M.C. Holst, Kort K. Kortsen, J. Christmas Møller, Skat Hoffmeyer, Langballe & Kier, Johannes Schrøder, Løvens Kemiske Fabrik, B. Holstein, Helge Bentsen (Foreningen Norden), Erik Arup (1920 om Albert Olsen), Kongen (Wienerbørnskomiteen i Aarhus), Universitets-Samvirket, Dagens Nyheder, Politiken, Anders W. Holm, Hartvig Jacobsen, Schoch (Jylland-Posten), Lintrup & Hasle (Wienerbørn), Andreas Christensen, rektor Christiansen (N.M. Hansen?), Hammerich (om ms. til gæstebog), Vilh. Andersen, fortegnelse over gæster til indvielsen 1933, forslag (Hammerich) til forening: Aarhus Universitets Venner, Lærerforsamlingen v/ Skautrup (andragende om lærerrepræsentant i bestyrelse), Stegmann & C.F. Møller: Skitseforslag til professorboliger, Lausen på vegne af Mønsteds fond, Niels Barnow, Aage Friis, stud.mag. Flemming Nielsen og Studenterraadet vedr. studiefond, H.P. Hanssen/Jørgen Jensen, P. Fønns (Københavns Universitet), Victor Albeck (etårigt kursus for handelsstudenter), Lærerforsamlingen maj 1931 til bestyrelsen vedr. reksamnsret, Schmidt-Phiseldeck om teologi-undervisning (kritik af Albeck og pointe vedr. juridisk undervisning), udkast til kommunens gavebrev, Seedorff juli 1933 om kantaten, M.C. Holst vedr. Stegmanns bibliotek, Sønderjydsk Forening (legatværelse), P.O. Pedersen (vedr. ansøgning til fond), W. Røper-Petersen: Glas en gros, Biilmann (censur), ulæselig sign. (Th. Holst Weber?) vedr. observatorieforhold (med postkort: observatoriet i Leiden), E. Munch (Høng Gymnasium), Erik Bostrup (Jylland-Posten), Stadslægen i København (Ahrendt-Hansen), Hertzsprung, Erling Stensgård (?), Dansk Forfatterforening (vedr. Seedorff), sceneinstruktur Thorkild Roose (honorar), Fundats for Rømerfondet 1933, Albert Olsen, Spare og Laanekassen Aarhus (bevilling 10.000 kr,), Kortsen (løn), C.M. Christensen > rektor Christiansen, Fabricius-Møller (om Fabers betydning og forberedelse af anatomiundervisning), Hakon Lund > rektor Christiansen, Det filosofiske fakultet (KU) om eksamsret, undervisningsministeriet, Baltica A/S, Max Surawski (tysk student), Lis Jacobsen -DSL - om vægplads til Blatt, Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk, J.A. Alstrup A/S, Lauritz Andersens Fond, boligoverenskomst vedr. professorboliger, Hans Hansen (Carl Petersens Fond), Elektricitetskommissionen, H.M. Hansen (K.U., biofysik), A. Johnneson (Island, om handelsfakultet), Johan Plesner, Ernst Frandsen, Jørgen Pedersen > Louis Hjelmslev, diverse adressekort, Ivar Munk (forespørgsel vedr. lærerposter i økonomi), Plesner (Domes-sagen), Th. Stauning (H.P. Hanssens Mindefond), diverse vedr. Naturhistorisk Museum, Rich. Ege (KU, medicin)).