Aarhus Universitets segl

Folmer Wistis scrapbog 1928-1936

Den foreliggende scrapbog blev ført af Folmer Wisti fra 1928 til 1936, dvs. i årene før og under hans slaviske studier ved Aarhus Universitet, og den indeholder først og fremmest artikler, som Wisti fik offentliggjort i danske aviser med reportager og beretninger fra hans mange studierejser på Balkan. Gennem affattelsen af disse artikler samt ved afholdelse af foredrag i lokale foreninger om tilsvarende emner tjente han til studierne.

Ved det første af universitetshistorikerens to besøg i 1998 hos Helle Wisti (1923-2015) og Folmer Wisti (1908-2000) på Gl. Vallerødvej i Rungsted Kyst blev det materiale, som nu befinder sig i de universitetshistoriske samlinger hos AU Universitetshistorie, præsenteret og drøftet. Ved det besøg var der fremlagt to scrapbøger, en større og en mindre.

Ved det næste besøg samme år, hvor det var aftalt, at materialet kunne afhentes, forelå der på mystisk vis kun én scrapbog - den mindste - og det blev antydet, at der måske aldrig havde været mere end én.

Der stod sagen gennem 18 år indtil 2016, hvor scrapbogen dukkede op igen. 

Baggrunden var følgende: Projektmedarbejder i Det Danske Kulturinstitut Asbjørn Storgaard havde fået til opgave at registrere og forberede overdragelsen af Helle og Folmer Wistis arkiv vedr. Det Danske Selskab/Det Danske Kulturinstitut til Det Kongelige Bibliotek, hvor det skal indgå i Karsten Fledelius' forskningsarkiv.

I den forbindelse havde projektmedarbejderen gjort sig bekendt med den korrespondance, som havde fundet sted mellem Helle Wisti og universitetshistorikeren, og hvoraf det var fremgået, at sidstnævnte var overbevist om, at der eksisterede endnu en scrapbog ud over den, der allerede var blevet overdraget til samlingen. Kendskabet til denne korrespondance betød, at Storgaard straks vidste, hvad han stod med i hænderne, da han i Wistis arkiv nåede frem til scrapbogen.

Yderligere var det så heldigt, at man i Det Kongelige Bibliotek ikke ønskede at modtage samlinger af udklip, så enten skulle den nu smides ud - eller den skulle overføres til de universitetshistoriske samlinger ved Aarhus Universitet, og det blev den.

 

 

Peter Kristjan Iversens erindringer om Folmer Wisti

Landsarkivar Peter Kritjan Iversen (1914-2000) fortæller i sine upublicerede studietidserindringer om Folmer Wisti, som han lærte at kende, da de begge boede på Marselisborg Studentergaard i første del af 1930'erne:

Men når der tales om beboerne på studentergården, må originalerne naturligvis ikke glemmes, og dem var vi nogle stykker af. Først og fremmest falder tanken her på Folmer Wisti, der studerede slavisk filologi under A. Stender-Petersen. Wisti var fra ret små kår og var begyndt som journalist ved Venstre-pressen, før han tog fat på at forberede sig til en magisterkonferens i slavisk filologi. Han havde det økonomisk småt under studierne, hvilket medførte, at hans studieophold i de slaviske lande fra Polen over Tjekkoslovakiet til Jugoslavien måtte gøres så billigt som overhovedet muligt. Han spiste sig derfor i vintermånederne så tyk og fed, at han voksede totalt ud af sit tøj, og med en solid kalorieballast i det store fedtlag kunne han dermed klare sig med et minimum af kost undervejs. Når han så til efterårssemestret vendte tilbage fra sin udlandsfærd, var han radmager og kunne på ny begynde sin opfedning. Jeg har aldrig set noget lignende. Da jeg godt 40 år senere traf ham ved en sammenkomst i København, mindedes vi på hans egen foranledning hans noget ejendommelige levevis.

Erindringerne befinder sig hos AU Universitetshistorie.