Aarhus Universitets segl

Niels Ole Finnemann

Fra professor emeritus, dr.phil. Niels Ole Finnemann er i maj 2019 modtaget arkivalsk materiale vedr. følgende AU-områder:

 

 1. Nordisk Institut 1967 ff., herunder Gruppe 68
 2. Studenterfronten
 3. Center for Kulturforskning (CFK) 1996-1999
 4. Informations- og Medievidenskab (Internetforskning)
 5. Center for Internetforskning (CFI)

1. Nordisk Institut 1967 ff., herunder Gruppe 68

Chartek

 • Plakat/flyer om 68 (A4)
 • Cabarevy - manuskript til revy opført 22. maj 1967 i Vestergade 58 ved sommerfest i de danskstuderendes forening. Titel: "Vi glemmer jer aldrig", ca. 17. s.
 • Flemming Harrits: "Forberedelse til en opposition"- Indlæg i De Danskstuderende 15. maj  1968. På grønt papir, 8. s.
 • Et Gruppe 68-papir: "Forslag til opløsning af hierarkiet. Dateret 7/7, men u.å., 5 s.
 • Papir dateret 12/9 1968 vedr. møde om krav til studiet og målsætningsdebat, navne på medlemmer af arbejdsgruppe (i alt 4 s.)
 • Et Gruppe 68-papir om Gruppe 68, målsætningsdebat, diverse arbejdsgrupper
 • Et papir på 3 sider tilføjet "Albeck-planen" og 9/10 1968
 • Papir (1 s.) om AU's statutudvalg og om studenternes placering i studienævn og -råd
 • Gruppe 68-deklamering om studentermedindflydelse, efterår 1968 (1. s., karton)
 • Papir vedr. opstillingsmøde til fagudvalget (dansk)
 • Gruppe 68's studienævnsforslag (5. s.)
 • "Korrigeret efterårsprogram" for Gruppe 68 (håndskrevne notater på bagside)
 • Gruppe 68-side om kommende diskussionmøde
 • "Resolution" vedtaget efter debat på studentermøder 8. og 9. september 1970 (dansk)
 • Stencilat (1. s.) om "den kritiske uge" (vedr. medbestemmelse)
 • Papir vedr. definition af faget dansk/metodologi
 • "Indledning til kritikken af Nordisk Sprog og Litteratur", august 1972 (6 s.) v/ Niels Ole Finnemnn

Tryksag

 • Karl Marx som nordisk litteratur (trykt kompendium af avisartikler i kølvandet på Aage Kabels kronik om Nordisk Instituts indkøb af marxistisk litteratur (ca. 80 s.)

Chartek

 • Nr. 1-4 af Dansktoppen - de danskstuderendes institutblad

Chartek

 • Papir om danskfagets krise 24/11 1970 (fra festskrift til Westergaard-Nielsen s. 51-60) forfattet af Niels Ole Finnemann

Chartek

 • "Ideologikritik som litterær metode", 8. s. 1971, manus med mange håndskrevne tilføjelser og overstregninger

Chartek

 • "Problemer i universitetsmarxismen!" - oplæg til diskussion af "bevidsthedssociologi" marts 1974, Fagfronten Nordisk Institut, Aarhus Universitet", 39 s., forfattet af Niels Ole Finnemann
 • Skitse til analyse af læreres bevidsthed og handlemulighed, 14 s., forfattet af Niels Ole Finnemann. Anvendt ved såvel AU som DSF 1972

2. Studenterfronten og Studenterrådet

 • Samling af Montanus (inklusive AT nr. 4, 1967): Montanus 1968: 8, 13, 14; 1969: 1, 3, 5-8, 10; 1970: 3, 15; 1971: 4, 7-13
 • Studenterrådets mindretalsudtalelse (vedr. statutter) april 1969
 • "Deformationen - en komisk pantomime i een act. Acteurs: Konsistorium, Studenterrådet  nogle uorganiske studenter" (mødereferat)
 • "Fællesrådsmøde 4. september 1970", 30/8 1970
 • Debatoplæg til Studenterfrontens medlemsmøde torsdag den 6. november klokken 20 i Stakladen (16 s.)
 • Annoncering af Studenterrådets årsberetning 1972/73 samt oversigt vedr. udgivelser fra Studenterrådet + "Uddrag af diskussionen på et alternativt § 13 møde", i alt 26.s.
 • Studenterfrontens "plakater", flyers og lignende, farvede informationsark A4
 • Tryksag: Introduktion til Studenterfronten (18 s.)
 • Diverse vedr. Studenterfrontens aktion mod rektorvalget (og anbefalinger vedr. politi)
 • Vedr. frontstyrelsesweekendmøde ved Mossø, herunder oplæg angående Frontens aktiviteter i efteråret (5 s.)
 • Papir vedr. Studenterfrontens relation til Studenterrådet og Styrelsen (4 s. v/ c.c. møller)
 • Papir fra SUF (Socialistisk Ungdoms Forbund) om socialistisk studenterbevægelse
 • Støtte til murerne, 4. maj 1971 (1 s.)
 • Vedr. nyt rektorvalg
 • Erklæring fra Studenterfronten om studenterorganisationsret
 • Oplæg v/ Finnemann, Mihail Larsen og C.C. Møller til frontmøde oktober 1972, 24. s. (der mangler en eller flere afsluttende sider)
 • "Universitet og samfund" (2 s.)
 • "Studenteroprøret" inkl. USA, Tyskland og Frankrig (4. s.)
 • Skitse til et forslag om institutionalisering af fagkritikken v/ Mihail Larsen (stencilat i alt 12 s.)
 • "Kritik og kommentarer til Mihails institutionalisering af fagkritikken" (reaktion på umiddelbart ovenstående), 7.s. v/ Niels Ole Finnemann
 • Papir: "Studenteroprøret, fagidioti [+ ulæseligt]" (om fagkritik, 9 s.)
 • Papir: "Fagkritik - anti-kapitalistisk videnskab" v/Herman (10 s.)
 • Papir: "Aktualiserende indledende" v/Mihail Larsen (om oprettelse af videnskabsteoretisk institut, 17 s.)
 • Indbydelse ("Gode kammerat!") af 21. august 1972 (samt dagsorden) til oprettelsen af en universitetsfront
 • "Forargelsens folkefront" 18. marts 1970 v/Klaus Birkholm (en kritik af talere ved en demonstration dagen forinden)
 • "Analyse af universiteternes sociale funktion" v/Mihail Larsen
 • Papir: "Imod statsadministration af universitetet. For et samfundsmæssigt integreret universitet" (2 s.)
 • Referat af studentermøde tirsdag den 6. oktober 1970 klokken 14 i Stakladen v/Finn Ovesen, (4 s.)
 • Indkaldelse til Frontmøde 29. november i Hornungsalen + dagsorden samt referat af Frontmøde 15. november, 4 s.
 • Referat af møde i Studenterfronten 29. november 1971 (6 s.)
 • Referat af frontmøde 12. november 1972
 • Frontmeddelelse i forlængelse af umiddelbart ovenstående vedr. nedsættelse af arbejdsudvalg mhp. politisk grundlag for Studenterfronten
 • Indkaldelse af 27. november 1972 mhp. diskussion vedr. organisatoriske forhold for marxistiske lærere og studenter på universitetet (afholdes i Finnemanns hjem)
 • Demonstrationstaler 1970 af Finnemann (Anatomisk Institut) og Mihail Larsen (plænen foran Stakladen) samlet ifm. Birkholms kritik
 • Fotokopi af sider fra Arbejdspapirer om videnskab og uddannelse, Studenterrådets årsberetning 1972-73
 • Malerrapporten, fagkritiske tekster 3, 2. oplag
 • Rusintroduktionstale for medicinere 1. september 1971 om Malerrapporten
 • Samling af materiale vedr Humrådets 'eksilfakultet' 1969
 • Fagkritisk gruppe (diverse materiale)
 • Tryksag: Intern tværfaglig universitetsdebat, Aarhus Universitet, 12-13 november 1971 (ca. 250 s.)
 • Tryksag: Syv indlæg i den tværfaglige debat ved Aarhus Universitet, foråret 1972 (bidrag af Finnemann s. 56-69)
 • Tryksag: Arbejdspapirer om videnskab og uddannelse, Studenterrådets årsberetning 1972-73 (bidrag af Finnemann s. 3-16)

3. Center for Kulturforskning 1996-1999 (CFK)

 • Diverse udklip (bl.a. om besøg af Paul Ricoeur (se foto og konferenceprogram) og Jytte Hilden), og om CFK's leder (Finnemann)
 • Korrespondance
 • Diverse vedr. temaseminar
 • Forskelligt

4. Informations- og Medievidenskab (Internetforskning)

 • Mat. vedr. udviklingsplan for den humanistiske IT- og Medie-forskning ved Aarhus Universitet
 • Diverse udklip 
 • Redegørelse 2010 for MSO-professoratet (siden 2005) til dekanen
 • Diverse vedr. internetarkiv

5. Center for internetforskning 2000 ff

 • Ansøgning, notater, udklip