Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Det Teologiske Fakultet      (Situationen 2011 >)

Allerede i 1928 - 14 år før Det Teologiske Fakultets oprettelse - var der blandt de studerende et antal, der havde angivet teologi som studiefag. De undervistes i hebraisk og elementær græsk af lokale kapaciteter på området (en gymnasierektor og en bibliotekar fra Statsbiblioteket) og fulgte i øvrigt undervisningen til filosofikum. En egentlig teologiundervisning var der ikke tale om. Fire år senere oprettedes en privat teologiundervisning under ledelse af stiftsprovsten og med lærde præster fra omegnen som lærere. Tre lokale sparekasser finansierede undervisningen, der fandt sted i universitetets lokaler.

De studerende skulle aflægge eksaminer i København med de problemer, det indebar, fx at de ikke kendte eksaminator i forvejen. Interessen for at få oprettet en egentlig, fuldt anerkendt undervisning med eksamensret steg, og i 1938 lykkedes det over finansloven at få bevilget et docentur i hebraisk. Samtidig opnåede man ret - men endnu ikke statsmidler - til oprettelsen af et professorat i nytestamentlig eksegese. Her trådte så kommunen til med midler (indtil staten overtog i 1941), og de to fag kunne oprettes under Det Humanistiske Fakultet. Da docenturet i hebraisk i forbindelse med en vakance omdannedes til et docentur i gammeltestamentlig eksegese og var blevet besat som sådant i 1942, dannede de to teologiske lærere Det Teologiske Fakultet. Der var på det tidspunkt 70 teologistuderende ved universitetet, og fakultetet udbyggedes herefter ret hurtigt, så det blev muligt at tage fuld teologisk embedseksamen. I 1947 promoveredes den første doktor ved fakultetet.

Fra slutningen af 1930'erne og frem til den nye hovedbygning ved Ringgaden stod færdig, rådede teologerne over et kælderlokale i en nyopført institutbygning til fysiologi og biokemi (i daglig tale "Fy og Bi"). I dette lokale var der indrettet teologisk bibliotek, og det blev tillige brugt som teologisk auditorium. Det var også i dette lokale, at den første teologiske embedseksamen i dybeste hemmelighed blev afholdt i vinteren 1944/45. (Under en eksamen andetsteds i byen kort forinden var en jurastuderende blevet likvideret af modstandsbevægelsen, og man frygtede nu en gengældelsesaktion). Efter et halvt århundrede i hovedbygningen flyttede hele fakultetet i 1999 til nye omgivelser i de renoverede bygninger på den nordlige side af Ringgaden, som siden 1938 havde huset Ortopædisk Hospital. En auditoriebygning er opført samme sted med særligt henblik på teologerne.

Teologiske studenter i fordybelse ca. 1942 i det lokale, som teologerne rådede over i kælderen i Institut for Fysiologi og Biokemi. (Fotograf ukendt. Universitetshistorisk udvalg).