Aarhus Universitets segl

Kommunikation ved Aarhus Universitet gennem 25 år

Informations- og Kontaktcentret > Informationskontoret > AU Kommunikation

  • 1987: Informations- og Kontaktcentret oprettes
  • 1988: Officiel åbning af Informations- og Kontaktcentret
  • 1998: Navnet ændres til Informationskontoret
  • 2010: Informationskontoret afløses af AU Kommunikation

Ifølge "Rektors beretning" i Aarhus Universitets årsberetning for 1987 udtalte Henning Lehmann ved årsfesten i september det nævnte år, at der var tre "stikord" til årets beretning, og at det drejede sig om "forskeruddannelse", "internationalisering" og "information".

Hvad det sidste angår, glædede det rektor, at en ansøgning fra universitetet om puljemidler til oprettelse af "et informations- og kontaktcenter" havde mødt velvilje hos Undervisningsministeriet, og at det nu var håbet, at dette kontors virksomhed ville "bidrage til at udbygge de forbindelseslinier til det omgivende samfund, som Aarhus Universitet i hele sin 60-årige historie har tillagt vægt".

Andetsteds i årsberetningen finder vi under "Interne udvalg" omtale af "Styregruppen vedrørende Informations- og Kontaktcentret". Denne styregruppe havde bestået af rektor, universitetsdirektøren, professor Andrus Viidik, lektor Ole Øhlenslæger Madsen, afdelingsleder Knud-Erik Sabroe, lektor Hans Jørgen Lundager, lektor Karl Pedersen, overassistent Helga Lund, stud.scient. Bernt Guldbrantsen, statsamtmand Leif Groth og teknisk direktør John Poulsen (de to sidstnævnte fra Universitets-Samvirket).

Under overskriften "Informationskontoret" skrev den mangeårige leder af kontoret i den af af hende selv redigerede jubilæumspublikation Aarhus Universitet 1978-2003 (2005) følgende:

"I 1987 oprettede man Informations- og Kontaktcentret på grundlag af en bevilling fra Undervisningsministeriet til at skabe et tættere samarbejde mellem universiteterne og det danske erhvervsliv (...). Det skiftede navn til Informationskontoret i 1998.

Informationskontoret informerer bredt om aktiviteterne på universitetet. Det sker gennem pressekontakt, brochurer, årsberetninger, foldere, udstillinger og mange andre ting. I de sidste ti år er den webbaserede information kommet til at betyde mere og mere i dette arbejde.

I 2003 nedlagde Odontologisk Institut sin AV-central, hvorefter AU-foto blev en del af Informationskontoret." (s. 90).

En billedtekst på samme side oplyser, at Informationskontoret også står for universitetets "kiosk", der sælger "brugs- og gavegenstande med universitetets logo", bl.a. drikkekrus med de springende delfiner.

I universitetsdirektørens bidrag til samme jubilæumsværk står følgende at læse som et af punkterne i en præsentation af "relativt begrænsede stukturelle æmdringer" i de forgangne 25 år:

"Oprettelsen i 1987 af et Informations- og Kontaktcenter under ledelse af fuldmægtig, mag.art. Inge Knudsen, der i 1989 afløstes af fuldmægtig, lic.phil. Lars Stigel. I 1999 [1998, red.] ændrede kontoret, der siden 1992 har været ledet af fuldmægtig, cand.mag. Ingeborg Christensen, navn til Informationskontoret. Samtidig udnævntes Ingeborg Christensen til Informationschef. Kontoret har i 2002 og 2003 overtaget ansvaret for fire nyoprettede enheder: den centrale telefonomstilling, nyhedstjenesten, erhvervskontakten og AU-foto." (s. 307).

Fra januar 2010 afløstes Informationskontoret af konstruktionen AU Kommunikation, der samler al kommunikationsvirksomhed ved universitetet og har status af vicedirektørområde. AU Kommunikation agerer i overensstemmelse med AU's status i henhold til Universitetsloven af 2003 og på baggrund af efterfølgende fusioner og strukturelle forandringer mv. AU Kommunikations opgaver er overordnet at yde kommunikationsrådgivning og levere kommunikationsprodukter, der understøtter universitetets kerneaktiviteter.

1987-2012

Fra ældre tid

At der endnu var langt til den strategiske kommunikations tidsalder, var ikke ensbetydende med, at der ikke kommunikeredes, eller at kommunikation - i form af informationsvirksomhed - slet ikke var på tale.