Aarhus Universitets segl

Lars Mejlbo

10.2.1931 - 26.7.1998

Lars Mejlbo døde i juli 1998 i en alder af 67 år. Han var blandt de første,som blev ansat ved det nyoprettede Matematisk Institut ved Aarhus Universitet. I perioden fra september 1956 til maj 1960 var han tilknyttet instituttet i midlertidige stillinger afbrudt af et studieophold i USA. Herefter blev han fastansat som amanuensis, året efter som lektor og i 1965 som afdelingsleder.

Lars Mejlbos forskning faldt inden for området funktionalanalyse, specieltproblemstillinger inspireret af den moderne matematiske fysik, men efter nogle år slog hans interesse for historie igennem, og han vendte sig mod matematikkens, især analysens historie. Lars Mejlbo var fra ansættelsen i 1960 indtil han i 1992 lod sig pensionere hovedansvarlig for opbygningen af instituttets bibliotek. Da instituttet var helt nyt skulle biblioteket opbygges fra grunden af. Det var især en vanskelig opgave at tilvejebringe sammenhængende tidsskriftsserier dækkende tiden forud for instituttets etablering. Det er lykkedes så godt, at biblioteket ved hans afgang tålte sammenligning med gode matematiske biblioteker i ind- og udland. Det har været af uvurderlig betydning for instituttets forskning og undervisning, idet faglitteraturen er en matematikers vigtigste redskab.

Under biblioteket er der en elementærafdeling, hvor Lars Mejlbo samlede matematisk litteratur på et niveau svarende til gymnasiet og universitetets 1. del. Dette knytter an til hans interesse for matematikkens didaktik og historie, som han især udfoldede i den sidste halvdel af sin funktionsperiode. Han skrev en række tekster, som er blevet flittigt benyttet i gymnasiernes matematikundervisning. Litteraturen i elementærafdelingen er ligeledes blevet brugt flittigt af gymnasielærere til berigelse af undervisningen i gymnasiet. Hans virksomhed har således været et af de vigtige bindeled mellem universitetet og gymnasiet.

Som underviser var Lars Mejlbo en afholdt lærer, der igennem en lang årrække var ansvarlig for et af de store kurser på studiets 1. del. Han har endvidere været specialevejleder for et stort antal studerende, som med det mål at blive lærer i gymnasiet har nydt godt af hans interesse og engagement i dette område.

Lars Mejlbo gik på pension i 1992 på grund af sygdom. Hans sidste år blev svære på grund af sygdommen. Især den tiltagende svækkelse af synet blev et stort tab for Lars Mejlbo, som elskede bøger og også privat havde erhvervet sig en stor bogsamling. Instituttets bibliotek vil stå som et varigt minde over Lars Mejlbo.

Hans Anton Salomonsen