Aarhus Universitets segl

UK2

Rektors leder i Campus nr. 2, 2005

Sidste nummer af CAMPUS omtalte den udviklingskontrakt, som bestyrelsen på sit møde den 11. januar fastlagde som universitetets udspil. Et udspil til Videnskabsministeriet, som vi indleder forhandlinger med i begyndelsen af februar. Men vi forventer ikke store ændringer i forhold til udspillet.

Jeg håber, at alle ansatte og studerende vil besøge universitetets hjemmeside eller på anden måde gøre sig bekendt med forslaget til udviklingskontrakt. Her vil man blandt andet kunne se:

  • At UK2’s indsatsområder er indlejret universitetets samlede aktivitet
  • At den samlede aktivitet som det afgørende indebærer en fortsat bred varetagelse af de basale opgaver – grundforskning og uddannelse – på et højt kvalitetsniveau
  • At den traditionelle parameter for forskningsaktivitet og forskningskvalitet – publicering – fortsat står meget centralt
  • At de seks fokusområder inden for forskningen i betydeligt omfang går på tværs af de organisatoriske enheder (fakulteter og institutter)
  • At fokusområderne ikke nytegner universitetets profil, men bidrager til at styrke profilen
  • At universitetet har en klar ambition om at kunne påvirke og forbedre miljø og effektivitet på studieområdet, uden at det går ud over uddannelsernes kvalitet
  • At universitetet vil synliggøre og forbedre sin aktivitet på de nye områder, forskningsformidling og vidensudveksling
  • At universitetet vil tage fat på nogle institutionspolitiske spørgsmål

UK2 skitserer mange resultatmål for de fem år. En del af dem vedrører alene 2005, andre skal indfris i 2005 som en forudsætning for at fastlægge det bedste grundlag for indsatsen i 2006-2009. Langt de fleste resultatmål vedrører dog hele perioden. Enhver må bedømme, om det er blevet for detaljeret.

Er UK2 ambitiøs? Uden tvivl, og det skal den også være. Men vurderet i forhold til universitetets potentiale og udvikling i de senere år er UK2 også realistisk. “Ambitiøs realisme” betegner med andre ord tilgangen til den indfrielse af UK2, som universitetet nu står overfor.

Her må ingen være i tvivl om, hvem “universitetet” er – nemlig alle ansatte og studerende. Alle bidragsydere til det færdige forslag fortjener tak. Fra ledelsesmødet på Moesgård maj sidste år til de sidste møder mellem jul og nytår. Men gennemførelsen af UK2 sker kun på den ønskede måde, hvis alle tager et medansvar på de relevante områder – hvis alle ser og accepterer, at de også kan bidrage til at gøre et stærkt universitet endnu stærkere.

Udviklingskontrakten kan læses sin helhed på www.au.dk

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet