Aarhus Universitets segl

UK 2

Rektors leder i Campus nr. 5, 2005

På denne plads omtalte jeg i Campus nr. 2 i år den udviklingskontrakt, der netop var sendt til godkendelse i Videnskabsministeriet. Kontrakten er nu efter en forhandling og enkelte ændringer godkendt i ministeriet, og den endelige udgave kan ses på universitetets hjemmeside. Ministeriet var ganske godt tilfreds med udkastet, og der var ikke mindst ros til elementet fokusområder inden for forskningen. Men ministeriet ønskede også ændringer. For det første kunne videnskabsministeren ikke forpligte sig på universitetets værdier og faglige vurderinger, ligesom han ikke kunne underskrive udtrykte behov om flere ressourcer.

Der var med andre ord behov for at stramme teksten, hvilket var bygget ind i ministeriets ønske om en lidt kortere kontrakt. Det pegede på en reduktion af kontraktens indledende afsnit. Der var stor interesse for netop disse afsnit under udkastets tilblivelse og beslutningen på bestyrelsesmødet den 11. januar, hvorfor en ændring af disse afsnit ikke stod øverst på ønskesedlen. Omvendt må man sige, at afsnittene i betydelig grad havde karakter af strategiske markeringer, der alene er universitetets ansvar.
Løsningen var derfor nærliggende. De oprindelige afsnit 1 og 2 blev helt fjernet, og den indledende tekst i afsnit 3 blev ændret og forkortet. Strategisk og med hensyn til universitetets selvforståelse siger denne tekst imidlertid det samme som den oprindelige tekst. For yderligere at fastholde denne forståelse er der i den interne præsentation af udviklingskontrakten en henvisning til det oprindelige udkasts indledende tekst. Altså en strategiangivelse.

For det andet skulle kontrakten alene vedrøre 2005, hvor vi jo havde arbejdet med en opdelt femårig periode. Ønsket var dog let at imødekomme. Forsiden på kontrakten er ændret til UK 2005, og ved en række af resultatmålene er det gjort tydeligere, hvad der sigtes på i 2005 – og i den efterfølgende periode 2006-2009. Dokumentet er således indholdsmæssigt det samme, og vi skulle under alle omstændigheder i slutningen af 2005 have fastlagt et mere præcist grundlag for arbejdet med resultatmålene i 2006-2009.
For det tredje så ministeriet gerne, at kontrakten indeholdt flere kvantitative oplysninger. Derfor indeholder kontrakten nu lidt flere tal end før; men det er først og fremmest tydeliggjort, at de nødvendige kvantitative oplysninger først fremkommer som et led i arbejdet med kontrakten i 2005. Endelig så ministeriet gerne, at resultatmålene blev nummereret på en bestemt måde. Det var det vanskeligt at have indvendinger imod. Mine afsluttende bemærkninger i Campus nr. 2 gælder i øvrigt fortsat.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet