Aarhus Universitets segl

Det ny Aarhus Universitet

Leder i Campus nr. 12 - 22.6.2006

I løbet af de næste år vil Aarhus Universitet ændre sig ganske markant. Universitetet vil udvikle sig til at være et universitet med Århus som omdrejningspunkt og med en række adresser spredt over hele Danmark, ikke mindst i midtjylland, hvor Silkeborg og Kalø (DMU) og Foulum (DJF) bliver nye campusser for universitetet. Dette billede tegner sig nu, efter at regeringen har offentliggjort sit udspil til et nyt danmarkskort for forskningen. Regeringen har bedt Aarhus Universitet om at sætte sig sammen med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) for at forhandle om betingelserne for indfusionering af de to sektorforskningsinstitutioner i Aarhus Universitet. Desuden vil Aarhus Universitet fortsætte drøftelserne med Handelshøjskolen i Århus om et tættere samarbejde og eventuelt en fusion.

Med fusionerne med DJF og DMU bliver Aarhus Universitet Danmarks vægtigste universitet for jordbrug, fødevarer og miljø. Når det er perspektivrigt for Aarhus Universitet, er det, fordi det i forbindelse med fusionsdrøftelserne er blevet understreget, at de vigtige miljø-, jordbrugs- og fødevareområder vil kunne danne basis for en udbygget national styrkeposition, hvis de ses i sammenhæng med specielt Aarhus Universitets anerkendte høje kvalitet inden for natur-, sundheds-, og samfundsvidenskab og med Århus Handelshøjskoles nærhed. Det er målet, at Aarhus Universitet skal lægge dette nye område til sin internationale profil og dermed sikre universitetets position blandt de bedste i Europa.

Ved at fusionere med de to sektorforskningsinstitutioner vil der opstå gode muligheder for at styrke forskningsindsatsen, udvikle nye uddannelser og forbedre myndighedsberedskabet inden for mange områder af miljø-, fødevare- og landbrugssektoren. Der opstår nye synergier, og her vil jeg gerne slå fast, at synergi ikke bliver ensbetydende med besparelser, men med udvikling af universitetet, så Aarhus Universitet kan spille en afgørende rolle i landets kommende store satsning på forskning og uddannelse frem mod vidensamfundet.

På uddannelsesområdet ser vi frem til de muligheder, der bliver for at udvikle nye studie- og fagkombinationer. Det gælder inden for de uddannelsesområder, der knytter sig til de to sektorforskningsinstitutioners områder, men det gælder også i forhold til de merkantile uddannelser, når universitetet indgår i et tættere samarbejde med Handelshøjskolen. Desuden skal det nye Aarhus Universitet sikre et højt, internationalt niveau i uddannelserne og kunne levere en tredjedel af landets forskeruddannelse og dermed yde et afgørende bidrag til den nødvendige fordobling af forskeruddannelserne i Danmark.

Det bliver derfor et travlt efterår for mange. Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning bliver en del af AU fra 1. august, og det er målet, at de endelige politiske beslutninger om de næste fusioner skal være taget snarest muligt inden den 15. september. Inden da skal mange ting falde på plads. Det er vigtigt, at rammerne for fusionerne hurtigt bliver fastlagt, så vi kan forhindre usikkerhed blandt personalet om universitetets struktur og fremtiden – både her og på de andre, berørte institutioner.

Derfor bliver der nu fastlagt en tidsplan og nedsat de helt nødvendige faglige forhandlingsgrupper m.v., så vi kan byde alle vores nye kolleger velkommen den 1. januar 2007.

Det bliver en spændende, god sommer.