Aarhus Universitets segl

Campus Århus

Leder i Campus nr. 7 - 10.4.2006

Af Jens Bigum, formand for bestyrelsen, AU

Aarhus Universitet hilser en diskussion om, og en eventuel omorganisering af, uddannelses- og forskningslandskabet i Danmark velkommen.

Udgangspunktet for en omorganisering må være en øget fleksibilitet i sammensætningen af de videregående uddannelser og en balanceret fordeling af de stærke forskningsmiljøer, som skal sikre den nødvendige videnoverførsel til både det private erhvervsliv og det øvrige samfund.

Århus har i dag et unikt, stærkt og bredt tilbud af korte og lange videregående uddannelser. Det er derfor nærliggende at tænke alle disse uddannelser sammen i en helhed og udbyde dem fra en institution. Århus kan på sigt blive en stor campus med flere colleges eller schools, med deraf forbedrede muligheder for de studerende til at udnytte byens store uddannelsesmæssige potentiale.

I første omgang ser universitetet gerne Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Journalisthøjskole og Den Sociale Højskole integreret med Aarhus Universitet. Denne integration skal bygge videre på det tætte samarbejde om forskning og/eller uddannelse, der i dag eksisterer mellem universitetet og disse institutioner. Men også kulturministerielle institutioner som Statsbiblioteket, Arkitektskolen og Musikkonservatoriet og de jyske university colleges er universitetet åbent over for at udvikle et nært forpligtende samarbejde med og eventuelt en integration af.

På sektorforskningsområdet foreslår vi en integration med Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning. De tre institutioner har alle stærke strategiske forskningskompetencer inden for miljø, fiskeri og jordbrug/fødevarer, og kombineret med Aarhus Universitets internationale stærke grundforskning inden for sundhedsvidenskab og specielt naturvidenskab vil vi i fællesskab kunne opnå større gennemslagskraft og højere kvalitet i forskningen og uddannelsen på de nævnte områder. Det vil være indlysende at oprette fakulteter eller centre kombineret med specifikke graduate schools på  de tre områder.

Vi ser det også som en oplagt mulighed til at styrke sektorforskningens myndighedsforpligtelser, idet Aarhus Universitet kan tilbyde adgang til de socioøkonomiske og sundhedsvidenskabelige

kompetencer, der i dag er nødvendige for at levere denne service. Endelig anbefaler vi Videnskabsministeriet at se nærmere på mulighederne for at integrere Aalborg Universitet,

Syddansk Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole med Aarhus Universitet efter en University of California-lignende konstruktion. Den sikrer universiteterne en stor grad af uafhængighed, og at de kan bevare deres specielle kendetegn.

Aarhus Universitet er meget opmærksom på, at integration og/eller samarbejde med forskellige institutioner med forskellige traditioner og kulturer er en følsom proces, der kræver respekt for institutionerne og deres identitet – uanset hvilken organisatorisk konstruktion der vælges for de kommende konstellationer, skal de derfor løbende evalueres og justeres til fælles bedste. Ministeren har taget godt i mod de fremsendte forslag, og det er min klare opfattelse, at vi snarest bliver indkaldt til realitetsforhandlinger om en omorganisering af uddannelses- og forskningslandskabet i Danmark.