Aarhus Universitets segl

Miljøforskningen styrkes på AU

Leder i Campus nr. 4 - 26.2.2007

Efter regeringens beslutning om at integrere sektorforskningen med universiteterne blev det hurtigt klart for Danmarks Miljøundersøgelser, at vi skulle søge fremtiden i et bredt, flerfakultært universitet. Det ville give det bedste samspil med DMU’s forskningsprofil, der indeholder en række af de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner på universiteterne. Valget af universitet var vanskeligt, fordi DMU samarbejder med alle de relevante universiteter. Resultatet var dog en klar indstilling om en integration med AU, primært begrundet med perspektiverne for at videreudvikle miljøforskningen sammen med de internationalt stærke, miljørelevante forskningsområder på AU.

Her er vi så, og vi ser det som vores væsentligste rolle at være trækkraft for at tilføre AU en ekstra dimension som det nationale miljøforskningscenter. Vi kommer med forskningskompetencer på et bredt område: atmosfærisk miljø, akvatisk og terrestrisk natur og økosystemer, arktisk og globalt miljø, miljøkemi, mikrobiologi og bioteknologi, miljøøkonomi, miljøsociologi samt integreret miljø- og samfundsanalyse. Vores forskning har international kvalitet, på enkelte områder i verdensklasse. Vi har et stærkt internationalt netværk, f.eks. med et fast samarbejde med de største miljøforskningscentre i Europa, og vi deltager betydeligt i EU-forskningen. Vi har indsigt i, “hvad der rører sig” på miljøområdet, både nationalt og internationalt, og på en række områder er der klare muligheder for, at vi sammen med det øvrige AU kan videreudvikle miljøforskningen.

Vi har ikke erfaring med at opbygge uddannelser, men vi kan tiltrække studerende med et anvendelsesorienteret perspektiv til undervisningen på flere af AU’s fakulteter. Gennem samarbejdet med både private og offentlige brugere af forskningen får DMU’s forskere kendskab til de aspekter af viden og uddannelse på miljøområdet, der er brug for ude i samfundet. Vi deltager i forvejen i ph.d.-skoler og kandidatuddannelser, herunder internationalt sammen med vores europæiske partnere.

Natur- og miljøovervågning er langt den mest omfattende opgave i DMU’s myndighedsbetjening. DMU er landsdækkende databank for natur- og miljødata, og de lange måleserier af fysiske, kemiske og biologiske parametre i luft, vand, jord, natur mv. har stor værdi for både den eksperimentelle forskning og f.eks. modeludviklingen. Den datakapital kan også nyttiggøres af andre. Vi laver analyser af miljøudviklingen og årsagerne hertil, baseret på eksperimenter og data om økosystemer og data om samfundsudviklingen. Et eksempel er klimaforskningen, hvor DMU arbejder med klimaeffekter i havet, i ferskvand og på land, med udledning af klimagasser og med imødegåelse og økonomisk vurdering af tilpasninger til klimaændringer. Det sker blandt andet i samarbejde med andre forskere ved AU – i øvrigt uden stillingtagen til, om der er tale om grundforskning eller anvendelsesorienteret forskning.

Vi har med fusionen fået en unik mulighed for at videreudvikle dansk miljøforskning i et nationalt miljøforskningscenter på AU. Det vil vi arbejde for, når det igangværende strategiarbejde skal konkretiseres. Vi ser det som et led i at styrke AU både i den hjemlige konkurrence på universitetsområdet og i internationaliseringen af universitetet.