Aarhus Universitets segl

Aalborg Sygehus – en del af Århus Universitetshospital

Leder i Campus nr. 7 - 10.4.2007

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har for nylig været involveret i en livlig debat med de medicinstuderende om fakultetets planer for en udvidelse af den kliniske, patientbaserede del af lægeuddannelsen på Aalborg Sygehus. Efter intense drøftelser med de studerende endte sagen med en løsning, hvor udvidelsen af uddannelsen ved Aalborg Sygehus som planlagt starter den 1. september i år, dog således at nuværende studerendes deltagelse i de nye dele af undervisningen i kliniske fag ved Aalborg Sygehus sker på frivillig basis.

Fakultetet er meget tilfreds med denne løsning, som vil sikre, at vi fortsat kan råde over den store kliniske uddannelseskapacitet ved Aalborg Sygehus. Samtidig anerkender vi de studerendes synspunkt, at man ikke kan ændre fundamentalt på studievilkårene for allerede optagne studerende, som har valgt Aarhus Universitet under nogle bestemte forudsætninger.

Men hvad er nu baggrunden for fakultetets ønsker om at inddrage Aalborg Sygehus i hele uddannelsen i kliniske fag på lægeuddannelsen? Den væsentligste årsag kan beskrives i et enkelt ord, nemlig kapacitet. Fakultetet har, ligesom de to øvrige lægeuddannelser i landet, brug for hele landsdelens kliniske uddannelseskapacitet. Dette skyldes en række sammenfaldende omstændigheder: For det første er antallet af studerende inden for de sidste år mere end fordoblet.

For det andet er antallet af speciallæger, som kan undervise og supervisere de studerende, faldende og vil fortsætte med at falde over de næste mange år. For det tredje er presset på disse speciallægers arbejdskraft forøget, bl.a. på grund af stigende krav om øget produktion (fjernelse af ventelister) og deltagelse i videreuddannelsen af de mange yngre læger, der i disse år forlader universiteterne.

Endelig er der inden for de sidste 10 år sket en markant ændring i patientbehandlingen, idet mange flere patienter behandles ambulant eller under en kort indlæggelse – så tilgængelige patienter er en mangelvare.

For at imødegå disse udfordringer har hovedparten af landsdelens sygehuse i en årrække deltaget i uddannelsen af medicinstuderende i kliniske fag. I denne sammenhæng har Aalborg Sygehus i kraft af sin størrelse og samling af højt specialiserede afdelinger indtaget en særstilling. I 1997 indgik universitetet en aftale med Århus og Nordjyllands amter om en intensivering af samarbejdet med det sigte, at Aalborg Sygehus skulle udbygges til universitetshospital. I den forbindelse blev en del af de kliniske fag udbudt på sygehuset. Efter en intens proces, som involverede alle specialer i Aalborg og Århus, blev Aalborg Sygehus så i 2003 en del af Århus Universitetshospital. I forbindelse med opnåelsen af denne status startede næstefase, nemlig planlægningen af en fuld udrulning af den kliniske del af lægeuddannelsen på sygehuset ud fra devisen, at alle dele af Århus Universitetshospital deltager ligeværdigt i uddannelsen.

I denne proces har den nye Region Nordjylland i en bekræftelse af aftalen i efteråret 2006 entydigt besluttet at stille den fulde uddannelseskapacitet på Aalborg Sygehus til disposition for lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet – en beslutning, som fakultetet nu kan kvittere for.