Aarhus Universitets segl

Leder: Fra analyse til handling

 

 

Af Jens Bigum

formand for Aarhus Universitets bestyrelse

 

Det var velforberedte eksperter, der besøgte Aarhus Universitet i forbindelse med den internationale evaluering af universiteterne. De havde grundigt nærlæst universitetets evalueringsrapport og var naturligt nok meget optaget af de store fusioner, som har fyldt og stadig fylder meget i dagligdagen på Aarhus Universitet. Men evalueringspanelet kom på mødet med ledelsen godt rundt om alle temaerne i evalueringsrapporten, og mødet var en kærkommen og naturlig anledning til også at uddybe ledelsens syn på universiteternes manglende frihedsgrader.
  Det er et tema, som er helt afgørende for universitetets udvikling. Som jeg flere gange har understreget – også på denne plads – så er der behov for flere frihedsgrader, hvis vi skal have det fulde udbytte af universitetsloven fra 2003.

Gennemarbejdede rapporter
Det er da også et tema, som er blevet grundigt behandlet i løbet af det seneste år, ikke blot i evalueringsrapporten, men også i andre sammenhænge. Jeg har selv deltaget i et af videnskabsministeren nedsat udvalg, som har set nærmere på, om universiteternes frihedsgrader er behæftet med snærende og unødvendige bånd. I det hele taget er der vel sjældent blevet udarbejdet så mange rapporter og analyser, der på forskellig vis berører spørgsmålet om universiteternes frihedsgrader. Hvad enten vi taler om universiteternes egenkapital, likviditet, finansiering, organisering eller styrings- og reguleringsvilkår, foreligger der nu gennemarbejdede rapporter, som sammen med evalueringsrapporterne udgør et godt beslutningsgrundlag.
  Derfor ser vi frem til, at det omfattende analysearbejde følges op af handling, når evalueringspanelets arbejde er afsluttet.

Tillid til universiteterne
Der er nok at tage fat på. Og problemet er såmænd ikke den nuværende universitetslov, der i store træk er en udmærket lov – når blot vi får lov til at udfolde os inden for de ganske vide rammer, som loven sætter. Men det er her, at vi oplever, at de vide rammer bliver erstattet af snærende bånd. For loven indeholder en række ministerbemyndigelser, som udmøntes i en lang række bekendtgørelser og anden regulering. Her ser vi gerne, at den danske tradition for decentralisering og gensidig tillid kommer stærkere til udtryk.
  Friheden går hånd i hånd med forpligtelser og ansvar, den lever ikke sit eget isolerede liv og skal forvaltes med fornuft og omtanke. Det ansvar påtager vi os gerne. Vi synes i al beskedenhed, at universitetets resultater gør os fortjente til denne tillid.