Aarhus Universitets segl

Leder: Gode indspil til evalueringen

 

Af prorektor
Søren E. Frandsen

 

I morgen onsdag den 22. april afleverer Aarhus Universitet sin redegørelse om de seneste fusioner mellem en række universiteter og sektor­forsknings­institutioner samt 2003-reformen af universitetsloven. Universitetsledelsen og bestyrelsen har netop godkendt den, og dermed er den første store etape af universitetsevalueringen overstået. Det har været en meget omfattende og tidsmæssig koncentreret proces, hvor universitetets akademiske råd, studieudvalg, studenterorganisationer og hoved-samarbejdsudvalg og udvalgte forskere og studerende har med stort engagement bidraget med meget væsentlige indspil til universitetets samlede redegørelse.

Det har samtidig været en god og lærerig proces for universitetet. Derfor er det også vigtigt, at debatten om fusionerne, medbestemmelse og forsknings- og ytringsfriheden nu fortsætter på Aarhus Universitet, så vi får vendt hver en sten, så både ledelse og medarbejdere kan drage nytte af debatten i det fremadrettede arbejde med at videreudvikle universitetet. Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære møde mandag den 20. april, at den vil benytte lejligheden til at efterse og evt. justere universitetets vedtægt i lyset af de anbefalinger og vurderinger, der bliver resultatet af den igangsatte evaluering på universitets­området.

Overordnet anbefaler Aarhus Universitet, at der skabes stabilitet om de lovgivningsmæssige ram­­mer for universiteterne, og at Universitetsloven af 2003 i hovedsagen videreføres, og henviser til de kritiske, men konstruktive tilbagemeldinger, som er gengivet i redegørelsen fra Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet finder således, at der er behov for at genskabe balancen mellem de frie og konkurrenceudsatte forskningsmidler og mener, at udgangspunktet bliver en 60/40-fordeling af de to typer forskningsfinansiering. Forskningsfriheden beror i høj grad på, at universiteterne økonomisk har mulighed for at afsætte ressourcer til fri forskning, i stedet for at ressourcerne i stor udstrækning bindes til programfinansieret og/eller øremærket forskning og rekvirerede opgaver. Det gælder også bevillingerne til de tidligere sektorforskningsinstitutioner DJF og DMU. Her mener vi, at det er vigtigt, at finansieringen af forskningsdelen af myndighedsbetjeningen overføres til Aarhus Universitet i lighed med den øvrige basisfinansiering til universiteterne.

Samtidig er det hverken produktivt eller motiverende, hvis ledelsen skal detailstyre forskningen og pålægge medarbejderne snærende forskningstemaer. Forskning skal være båret af engagement, lyst og nysgerrighed. Og frihed og uafhængighed er helt afgørende idealer på Aarhus Universitet, som i henhold til sin strategi lever op til de europæiske universiteters Magna Charta.

Når det er sagt, så glæder rektoratet sig over, at forskningsfriheden har det godt på Aarhus Universitet, og at forskerne generelt set har stor indflydelse på deres egne arbejdsopgaver. Det er et godt udgangspunkt for den forpligtelse, som universitetet har over for samfundet til at levere forskning, undervisning, myndighedsbetjening og videnspredning. Denne forpligtelse gælder for institutionen, men skal naturligvis udmøntes på hovedområde- og institutniveau. Ethvert ansættelsesforhold medfører både rettigheder og pligter, og det er ledelsens ansvar og opgave at fordele dem på en rimelig og fornuftig måde.

I det store hele er der behov for, at ledelseskulturen udvikles og modnes på de danske universiteter, og at der gives tid og rammer til udviklingen af en ledelseskultur, der er målrettet forsknings- og personaleledelse i innovative miljøer, der vil understøtte såvel den frie grundforskning som den strategiske forskning.

Rektoratet håber, at den redegørelse, som nu bliver sendt til det internationale evalueringspanel, ikke bare vil give panelet et godt indblik i Aarhus Universitet, som det besøger den 25. august, men at den også vil blive brugt som afsæt til en god og konstruktiv debat blandt medarbejdere og studerende på universitetet resten af året. Hele besvarelsen kan fra i morgen ses på www.au.dk/da/uni/universitetsevaluering/hoeringssvar