Aarhus Universitets segl

Svar: Værdier frem for regelstyring

Personalepolitik

Af Louise Gade
Vicedirektør for AU HR,
formand for Forhandlingsudvalget

Professor, dr.phil. Niels Ole Finnemann har engageret sig i den netop gennemførte høring af Aarhus Universitets første fælles personalepolitik efter fusionerne i 2007. Det er meget prisværdigt, at professor Finnemann vil bidrage med sine betragtninger. Betragtningerne vil på lige fod med alle øvrige høringssvar indgå i Forhandlingsudvalgets arbejde med en ny personalepolitik. Indlægget fra professor Finnemann giver imidlertid anledning til at belyse arbejdet med personalepolitikken yderligere med en række oplysninger for at imødegå eventuelle misforståelser.
Siden fusionerne i 2007 har Aarhus Universitet ikke haft en fælles personalepolitik, men fem forskellige personalepolitikker. Al erfaring fra fusioner viser, at noget af det vigtigste at få på plads er en fælles personalepolitik.
De hidtidige fem personalepolitikker spænder fra værdibaserede rammer til meget regelsættende politikker.
Oplægget til værdibaseret personalepolitik er udarbejdet af et under HSU nedsat forhandlingsudvalg bestående af VIP’er og TAP’er, af medarbejdere og ledere.
Oplægget er rundsendt til høring i SU-systemet, før endeligt oplæg udarbejdes. Derudover har oplægget været drøftet i tværgående fokusgrupper. Hensigten er, at den værdibaserede ramme suppleres med få konkrete delpolitikker, som afspejler værdierne samt en personalehåndbog.

Opfattelsen i Forhandlingsudvalget har været, at en værdibaseret personalepolitisk ramme harmonerer bedre med universitetets frihedsidealer end en meget regelsættende politik. Den for 8000 C hidtil gældende personalepolitik har for øvrigt været meget regelsættende!
Oplægget er ikke et oplæg til universitetets værdigrundlag som organisation, men et oplæg til personalepolitik. Derfor indeholder oplægget ikke forskningsfriheden som en selvstændig værdi, da det netop hører hjemme i noget større, nemlig et værdigrundlag for organisationen Aarhus Universitet.
Personalepolitikken bygger imidlertid på præmisserne om forskningsfrihed og ytringsfrihed.
Personalepolitikkens formål er at understøtte trivslen og dermed fremme medarbejdernes mulighed for at yde deres bedste i deres arbejde på AU. Den i maj 2009 offentliggjorte APV for det psykiske arbejdsmiljø viste, at AU generelt har et godt arbejdsmiljø, men også at vi har god plads til forbedringer på nogle centrale områder af betydning for medarbejdernes trivsel. Der var signaler om mangel på synlig ledelse, mangel på anerkendelse, stress, ensomhed og mobning. Signaler, der skal  handles på, men som der kun kan handles på, ved at vi kollegialt ændrer adfærd over for hinanden.
Personalepolitikken bygger netop på en antagelse om, at det er medarbejderne (de kollegiale relationer og den kollegiale adfærd) og ikke kun ledelsen, som har ansvar for og afgørende betydning for trivslen.
Den værdibaserede personalepolitik forsøger netop at adressere APV´ens signaler samtidig med, at den forsøger at adressere signalerne i Aarhus Universitets strategi ”Kvalitet og mangfoldighed”, som bl.a. lægger vægt på en sammenhængende organisation og ledelse samt tværfaglighed. 
Tværfaglighed eller interdisciplinaritet, som spiller en vigtig rolle i den faglige udviklingsproces, fordrer naturligvis stor faglig kompetence, men også evnen til at samarbejde, som er  en personlig kompetence ganske som anført i personalepolitikken.
Hen over sommeren vil Forhandlingsudvalget følge op på de afgivne høringssvar. Har professor Finnemann eller andre forslag til det konkrete indhold i politikken, modtages de gerne.

 

 

Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer