Aarhus Universitets segl

2005

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2005 

- Beretning om udvalgets virke inkl. meddelelse om nyerhvervelser

Universitetshistorisk Udvalg har i 2005 fået overdraget Studenterrådets fotosamling indeholdende billedmateriale fra 1970’erne og fremefter – i alt ca. 4100 fotos. Billedet her er fra denne samling, og motivet er en studenterdemonstration på Klostertorv i 1970’erne.

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG (UHU)

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­året bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke har fungeret som UHU’s sekretær.

2. KOMMISSORIUM

UHU arbejder på baggrund af følgende kommissorium: ”Udvalget har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.”

3. UDVALGETS NYOPRETTEDE HJEMMESIDE

UHU er efter en årrækkes indsamlingsvirksomhed efterhånden i besiddelse af omfattende mængder af såvel interessant som ”seværdigt” universitetshistorisk materiale og kan nu på sin nyetablerede hjemmeside under anvendelse af en variation af synsvinkler præsentere et udvalg fra samlingerne. Hjemmesiden formidler allerede nu et omfattende materiale. Der er både billeder og stemmer – sidstnævnte typisk fra den række af erindringsinterviews, som er optaget af udvalgets sekretærer siden efteråret 1987. Hvad bredden angår, findes fx i den ”lette” ende fremvisning af universitets-julekort fra 1940’erne og i den ”tunge” ende manuskript til et foredrag om det idémæssige grundlag for Aarhus Universitet. Hjemmesiden fungerer også – og vil antagelig komme til at gøre det i stigende grad - som det ”udstillingsrum”, som UHU (som arkiv- og museumsetablerende instans) endnu ikke er i besiddelse af i den fysiske verden. Det lidt kalejdoskopiske præg, som kan siges endnu at præge siden, vil utvivlsomt fortone sig, efterhånden som den opbygges. Se hjemmesiden på http://www.au.dk/uhu/velkommen.

4. PROJEKT DIGITALISERING

Projektet, der blev igangsat sidste år, og som er af den allerstørste betydning for fremtidssikringen af det interview- og billedmateriale, som er indsamlet gennem de ca. 18 år, hvori UHU har virket, er fortsat i beretningsåret, idet man har videreført den tidskrævende proces, som det er at digitalisere de mange hundrede timers lydoptagelser fra spole- og kassettebånd og de mange tusinde fotos, som foreligger. At materialet med tiden vil blive digitaliseret, vil være af betydning for en mere fleksibel distribution heraf – herunder ikke mindst internationalt - og at der allerede foreligger en del materiale digitaliseret har vist sig særdeles hensigtsmæssigt i forhold til etableringen af UHU’s ovenomtalte www-hjemmeside.

5. OFFICIELLE JUBILÆUMSPUBLIKATIONER

UHU har på forskellig vis været engageret i forberedelserne af samtlige tre officielle jubilæumspublikationer i anledning af Aarhus Universitets 70-års-jubilæum i 2003. To af bøgerne udkom  i selve jubilæumsåret – nemlig hhv. den af UHU’s medlemmer og sekretær redigerede Topforskning ved Aarhus Universitet – en jubilæumsantologi , der forelå på selve jubilæumsdagen, og den af Olaf Lind forfattede og med fotos af Poul Ib Henriksen forsynede Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger – mens den tredje har ladet vente på sig. Til denne tredje officielle jubilæumsbog, som er en fremstilling af universitetets faktuelle historie med hovedvægten på de seneste 25 år (redigeret af Ingeborg Christensen), har UHU’s sekretær affattet fremstilling af universitetets historie forud for den seneste 25-års-periode foruden bidrag vedr. UHU’s egen historie (!) og disputatsinstitutionens århusianske historie.  Bogen udkom i foråret 2005. Titel: Aarhus Universitet 1978-2005 .

             

6. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER MV.

Følgende personer, som tidligere har givet erindringsinterview til UHU, er i løbet af beretningsperioden afgået ved døden:

- Professor em., dr.phil. Knud Maack Bisgård (1921-2005), Gentofte.

- Fhv. flight lieutenant (Royal Air Force) mv. Brian D. Hanafin (1921-2005), South Australia.

- Professor em., dr.phil. Justus Hartnack (1912-2005), Aalsgaarde.

- Fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen (1911-2005), Helsingør.

Følgende har i løbet af beretningsperioden givet interview om deres forhold til Aarhus Universitet eller fortalt om udvalgte emner:

- E. Dreyer Jørgensen (f. 1916) – supplement til 1988-interview.

- Ib Geertsen (f. 1919) - Kunstneren om sin scenografi til Musiske Studenters opsætning af Soyas stykke ”Hvem er jeg?” 1941 i Haandværkerforeningen i Paradisgade.

- Jørgen Hylleberg (f. 1935) – foreløbigt erindringsinterview.

- Chr. Leymand (f. 1917) – erindringer fra bombardementet 1944.

- Mogens Mau Pedersen (f. 1926) – om årene i administrationen.

I 2005 har cand.scient.pol. Rebecca Adler-Nissen, KU, overdraget lydbånd indeholdende interview med Erling Bjøl, bl.a. om Statskundskab i Århus. Interviewet er foretaget som forarbejde til Rebecca Adler-Nissen: ’Politologiens pionerer – en samtale med Erling Bjøl’, Politologiske Studier , Vol. 6. No. 1, pp. 78-85.

I 2005 har afgående fakultetssekretær Birte Poulsen, SUN, overdraget fem kassettebånd med lydoptagelser fra møde midt i 1960’erne mellem AU og KU vedr. ny lægevidenskabelig studieordning – og senere samme år to spolebånd med de originale optagelser.

I 2005 har UHU fra Afd. f. Retslære modtaget en mængde lydbånd med optagelser af radioudsendelser mv., hvori professor, dr.jur. Stig Jørgensen medvirker.

7. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, SKRIFTLIGE (UTRYKTE) ERINDRINGER MV.

- Albeck, Victor

I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes stadig modtagelse af kopier fra Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling (v/Ivan Boserup).

- Bundgaard, Svend (III):

4 gule ringbind samt konvolut og omslag med materiale vedr. NAT’s historie, samlet af Bundgaard i 1978. 2 af ringbindene har været til eftersyn/kopiereing i Journalkontoret, idet materialesamlingen viste sig at bestå af journalsager, som var blevet udtaget af AU’s journalarkiv. Overdraget 2004 af Henry Nielsen, Videnskabshistorie, Steno Instituttet, men omordnet/kopieret/klargjort i 2005.

- Clausen, Jørgen Bang

I 2005 har Jørgen Bang Clausen, Skævinge, overdraget kopier af artikler fra Sorø Amtstidende 1960 vedr. RAF-bombardementet af kollegierne i 1944. Er elektronisk lagret. Desuden har JBC efter forslag fra UHU oversat sit oprindelige, fuldstændige manuskript til artiklen i JP Århus 31/10 2004 til engelsk med henblik på – i samarbejde med UHU – at høre, hvorledes Brian D. Hanafin, South Australia, stillede sig til de i artiklen fremsatte teorier vedr. angrebsvinkler mv. Desværre nåede Hanafin ikke at forholde sig til materialet inden sin død.

- De Thygeson, Charlotte Trap

Frøken Charlotte Trap de Thygesons legat. Diverse materiale overdraget 2005 af Journalkontoret.

- Doctor, Jens Aage

Lektor, dr.phil. Jens Aage Doctors forskningsarkiv mv., der tidsmæssigt omfatter materiale fra Thøger Larsen-arbejdet og hen over disputatsen – i alt ca. 5 hyldemeter - er overdraget af Henny Mejer Doctor, Viby. Studietidsarkivet blev overdraget i 2001.

- Fauteck, Heinrich:

Materiale i kopi fra Universitätsarkiv der Freien Universität, Freie Universität Berlin, v/ Ute Chopra: Materiale (herunder korrespondance) vedr. Fautecks virke ved Freie Universität, CV, nekrolog mv. samt materiale vedr. Habiliation. Materialet, der supplerer tidligere tilkommet materiale fra Fautecks døtre, er overdraget 2005 af Ute Chopra, Universitätsarkiv der Freien Universität.

- Fenger, Ole

Diverse papirer. Kronikker, foreninger, manuskripter mv. 2 fiberkasser. Overdraget 2005 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Henningsen, I:

Forstander I. Henningsens legat. Diverse materiale overdraget af Journalkontoret 2005.

- Holm-Nielsen, Lauritz B.

Korrespondance vedr. Forskerakademiet, botanik  mv. (endnu ikke gennemgået) – er overdraget af Inger Vangsted Juste, Systematisk Botanik, Biologisk Institut.

- Holst, M.C.

Materiale vedr Holsts Legat. Overdraget af Journalkontoret.

- Hylleberg, Jørgen

Jørgen Hylleberg, Afd. for Marin Økologi, afholdt 28. oktober 2005 afskedsforelæsning med billeder og tekst om egen historie ved universitetet. Manuskript i form af PowerPoint-show CD-R + udprint overdraget 2005 af Hylleberg. Opbevares s.m. senere modtaget materiale: - Materiale vedr. plan anno 1993-1994 for (ikke realiseret) udvidelse af den marinbiologiske feltstation Rønbjerg til formidlingscenter.- Materiale vedr. plan 1993 vedr. Maximus-projekt (marin yngel) (ikke-realiseret). - Materiale vedr. TMMP (Tropical Marine Mollusc Programme). - Materiale vedr. PMBC (Phuket Marine Biological Center). - Materiale vedr. Master-program (tryksager + blåt skærf/bånd til kandidaterne + ”matrice” til eksamensbeviset), manuskript til Jørgen Hyllebergs festtale ved årsfesten 1988 samt diverse institutpublikationer, læseplaner, studieordninger m.v. Gave 2005 fra lektor, Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

- Illum, Knud

Forarbejder til Tinglysning , 2. udg. 1965 inklusive korrespondance vedr. korrektur. Gave 2005 fra Per Teglborg 2005.

- Jensen, Else Lund

Fotokopier af diverse dokumenter med relation til det lægevidenskabelige studium: Eksamensbeviser, akademisk borgerbrev 1947, diverse korrespondance med dekan Malmros og vedr. dissektionskursus i Uppsala, kursus i skolehygiejne – skolelægekurser, anbefalinger til legater (bl.a. Schønheyder, Erik Krogh),  skrivelse vedr. Fredsvenners Hjælpearbejde. Gave 2005 fra læge Else Lund Jensen, Viborg.

- Jørgensen, Stig

Arkiv frem til ca. 1957. Arkivet omfatter bl.a. eksamens- og ansættelsesbeviser samt korrespondance vedr. ansættelser, ansøgninger, seminarer, udlandsophold, hædersbevisninger mv. samt en samling af udklip (herunder større mængde vedr. disputats og diskussionerne efter disputatsforsvar) foruden studentertidsmateriale af mere privat karakter. (- Fra Jens-Christian Marstal, Brabrand, er modtaget Svend Ranulf: Der eleatische Sats vom Widerspruch med dedikation til Stig Jørgensen. Ilagt er studenterportæt af Stig Jørgensen – bogen og billedet var med i udstillingen 1998 om Aarhus Universitet 1928-1998 (Filosofikumsmontren)). Opbevares s.m. 3. SJ-aflevering

- Kaiser, Ytha:

Studenterhåndbogen 1978. Det eksemplar, som anvendtes i telefonomstillingen anno 1978 vedlagt kort kommentar. Gave 2005 fra Ytha Kaiser.

- Mogensen, Svend Aage

En æske med prints af diverse tidlige hjemmesider på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at inspirere, når instanserne skulle lave hjemmesider. Overdraget 2005 af Svend Aage Mogensen, Områdeleder for kommunikation og it, Fakultetssekretariatet, HUM.

- Myrup, H.P.

Tale på baggrund af erindringer på Sct. Hansaften 2004 på kollegierne. Overdraget elektronisk 2005 af kollegianer, stud.jur. Martin David Rosenvang Christensen.

- Nelson, Alvar

Et udvalg af Nelsons publikationer mv. Gave 2005 fra fhv. professor, dr. juris Alvar Nelson, Uppsala (prof, i retsvidenskab ved AU 1952-1961).

- Nørgaard, Carl Aage

Materiale vedr. ansættelse af kontorchefer i universitetets administration i midten af 1970’erne. Der er tale om ansættelsesudvalgsmedlem Nørgaards materiale. Et ringbind. Gave 2005 fra professor em. Carl Aage Nørgaard.

- Nørholm, Inger

Som supplement til tidligere afleveringer er tilkommet materiale vedr. dissektionsophold i Paris 1952 (diverse immatrikulationskort,  retningslinjer, etc.) samt afskrift af dagbog vedr. Paris-opholdet (11 sider). Desuden overdroges 2005 lærebøger fra studiet, herunder Billmann & Hakon Lunds Organisk kemi og Uorganisk kem i, kogebog fra Hygiejnisk Institut (KU) og Ranulfs Socialvidenskabelig Metodelære (anvendt ved filosofikumsundervisningen). Gave fra fhv. overlæge Inger Nørholm, Skødstrup.

- Pedersen, Jørgen (1890-1973)

Korrespondance 1945: Faglig korrespondance mellem økonomerne Jørgen Pedersen og Frederik Zeuthen på baggrund af udgivelse af bog forfattet af Jørgen Pedersen. Korrespondancen foreligger udelukkende i såkaldt ”renskrift”. På en enkelt renskrift forekommer datering 1945, hvilket må antages at være en fejl i betragtning af sammenhængen (Svend Ranulf, Kjeld Philip og Schneider nævnes i korrespondancen). Gave 2005 fra Gudrun Agersnap, Kgs. Lyngby.

- Pedersen, Mogens Mau

Enkelte kopier af skrivelser vedr. Mau Pedersens virke ved AU overdraget 2005 af Mogens Mau Pedersen. I interviewmappe.

- Pedersen, Villy Posborg

Scrapbog (indlånt) er under kopiering

- Schønheyder, Fritz

Fremstilling ved Jesper Vuust Møller 2005 om Fritz Schønheyder, omfang 5 sider. Overdraget 2005 af Jesper Vuust Møller. Er senere blevet tilgængelig på BioZoom : http://www.biokemi.org/biozoom/2005_2/bz_0205l.htm

- Sørensen, Erling

Varmemesternotatbøger. Varmemester Erling Sørensens notatbøger.

Fortrykte. Med måleraflæsninger etc. 1962-1985. I alt 12 bøger. Gave fra driftsinspektør Per Okholm. Overdraget 2005 via Per Teglborg, Juridisk Bibliotek

- Sørensen, Max (1913-1981)

Efter cand.jur. Ellen Max Sørensens død sommeren 2005 blev der mulighed for at udtage fotos, brugsgenstande, lommebøger, pas etc. og enkelte bøger mv. fra boet til UHU’s samling (hvorimod alle manuskripter og al korrespondance iflg. testamentet skulle tilintetgøres). Ud over ”museumsgenstande” (se punkt 10 nedenfor) er der tale om følgende: en mængde pas og diplomatpas, akademiske beviser (studentereksamen 1931, telegram vedr. dommerudnævnelse ved de europæiske fællesskaber, akademisk borgerbrev (KU), filosofikum 1932, dokument vedr. Dannebrogordenen, Dansk Rødekors’ Mindetegn, en mængde skrivelser fra Udenrigsministeriet vedr. udnævnelser i dettes regi, skrivelse fra Illum om pension, ansættelsesbrev fra Aarhus Universitet 1947, doktorbrev 1946, udskrift af eksamensprotokol 1938), lommebøger 1940-1949, 2 album m. udklip (det ene omfatter udelukkende USA-tur 1929, det andet årene 1954-1972 og indeholder: kronikker af P.J. Riis, Frank Jæger, O. Fenger, J. Sløk, A. Iversen, P. Krarup, O. Krarup m.fl. om universitetsspørgsmål mv., samt diverse om og af Max Sørensen), lykønskningstelegram til brylluppet 1940 fra undervisningsministeren, studenteroprørs-plakat 1970 vedr. de samfundvidenskabelige professorer samt takkebreve til Ellen Max Sørensen vedr. hendes Max Sørensen-bibliografi. Hertil kommer en mængde fotografier, som nærmere beskrives under pkt. 9. Det var som nævnt testamentarisk bestemt, at manuskripter, som ikke også forefindes trykt, skulle makuleres. Efter overenskomst mellem boet og Per Teglborg på vegne af UHU er dog manuskript til bogen Internationale Organisationer i Vesteuropa udtaget til arkivet. Gave 2005 fra boet efter Ellen Max Sørensen.

- Teglborg, Per

Immatrikulationskort 1995 (!) for Per John Teglborg Sørensen (håndskrevet kommentar ved PT er indsat i hylster), kopi af immatrikulationsskema for Per John Teglborg Sørensen 1972, Stig Jørgensens visitkort fra tiden med bolig i Hasle, tom 1986-frankeret konvolut adresseret til Christian Westergård-Nielsen fra Gustav Albeck, AU-konvolut frankeret i Den gamle Bys postmuseum med frimærker for KU i anledning af 500-års-jubilæet 1979, diverse 1972-materiale med tilknytning til Akademisk Boghandel. Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Diverse fra Juridisk Bibliotek: Tryksager fra Stig Iuuls bogsamling (særtryk m. dedikation, brochurer, diverse). Gamle reklamebrochurer (fra ca. 50’erne og frem) vedr. skabe og reoler, 1969-notat fra amanuensisgruppe på Jura, 1969-notat om Domsregistret (overregistrator etc.), diverse bogregninger 1968 i chartek forsynet med prisskilt fra Akademisk Boghandel, 1963-notat om udlån af bøger i Juridisk Bibliotek, revisionslister 1950’erne-1960’erne, Chr. Westergaard-Nielsens 1968-redegørelse vedr. Sandbjerg-administration siden 1959, materiale vedr. Sommeruniversitetet 1966-1967 (Jura), Bibliotekets accessionsliste 1967, 1971-1971-skrivelser fra Statsbiblioteket (Søholm/Thomsen) vedr. bibliografiske kurser. Diverse tryksager (særtryk/bøger/brochurer), invitation til juridiske kandidatjubilarer 2004, udklip 2005 fra gratisavis om forholdene i Juridisk Bibliotek.

- Vroldby, Jens Due:

Erindringer om studietid for en atypisk studerende (f. 1937) i 1970’ernes miljø (historie og engelsk). 2 s. + bilag (fotokopi af eksamenssedler 1976-1977 og af petitumsskema. Gave 2005 fra Jens Due Vroldby, Århus. (digitaliseret).

8. INDSAMLING AF ARKIVALIER VEDR. ORGANISATIONER, FAG, AFDELINGER, FAKULTETER, KOLLEGIER, BOGHANDEL, EJENDOMME, MUSEER MV.

- A-Listen

Diverse materiale vedr. A-Listen. Klausuleret indtil videre. Gave 2005 fra kollegianer, stud.jur. Martin David Rosenvang Christensen.

- Akademisk Boghandel

I 2005 overdrog Helle Nielsen, ansat i Akademisk Boghandel/Stakbogladen siden 1977, en mindre portion materiale.

- Forhistorisk Arkæologi og Etnografi

Postkvitteringsbog 1971-1978 + fotokopiregnskab 1970’erne (m. ilagt kuriøs kvittering vedr. Klindt Jensen). Overdraget 2005 af  Eva Husted Dalsgaard, Forhistorisk Arkæologi.

- Juridisk Institut

Div. vedr. betaling for manuduktion 1963-1970. Overdraget af Journalen 2005.

- Juridisk Institut

Domsregister.  Ført fra 1950’erne frem til 1980’erne – de seneste 20 år af Per Teglborg. 6 stålskabe. Anbragt i Trøjborgkælderen maj 2005.

Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Kriminologi, Institut for

Materiale vedr. undersøgelse af hæftestraffe i Århus 1933-1952. Hulkort etc. med anonyme oplysninger om de hæftestraffede. Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Institut.

- Lingvistik

Kasse med materiale afleveret 2005 af Hans Arndt (bla. korrespondance 1938-1965 mellem Jens Holt og Louis Hjelmslev). Særskilt overordnet registrering af afleveringen ved HA foreligger.

- Parkkollegierne

Store mængder af materiale er tilgået UHU fra kollegierne, men har endnu ikke kunnet gennemgås. Overdraget 2005 af kollegianerrådsformand Connie Mikkelsen og Martin David Rosenvang Christensen efter indsamlingskampagne foreslået af UHU.

- Parkkollegierne

Fra Kollegium 3 er v/Palle Jørgensen indleveret et loftsfund: En kasse med medicinernoter mv. fra omkring 1980.

- Parkkollegierne

Kollegier: 2 gule ringbind: ”Kollegie- og Samvirke-regnskab 1981-1990”, ”Kollegieregnskab 1990-1992”. Overdraget 2005 af Jørgen Andersens kontor, AAUF, Forskerparken.

- Studenterforeningen i Aarhus

Scrapbog for Studenterforeningen 1964-1966 – m. påskriften ”Fra Laust til Bettina”. Gave 2005 fra sikkerhedsmedarbejder Birger Kaiser, Adm.

- Studenterrevy ved enkelte fag

Teolrevyen: Som supplement til aflevering i 2004 af materiale vedr. teolrevyen 1943-2003 er der i 2005 fra Thorkild C. Lyby, Malling, via John Andreasen, Dramaturgi, indgået en skriftlig kommentar til revyen 1954.

- Studenterrådet ved Aarhus Universitet

1. En større mængde arkivalier fra Studenterrådet inkl. samling af tryksager vedr. studenterlivsrammer og forskning mv. er overdraget ved de seneste rådsformænd Kasper Rasmussen og Simon Krøyer.

2. Omslag med materiale vedr Studenterrådets statutter er overdraget 2005 af Journalkontoret.

3. Scrapbog 1965-1966. Scrapbogen, der ikke specielt omhandler studenterrådsforhold, er på forsiden beskrevet med samme hånd, som har skrevet på andre af SR’s få bevarede scrapbøger.  Gave 2005 fra Birger Kaiser, Adm.

- Universitets-TV

Universitets-TV’s båndarkiv og dele af redigeringsudstyr mv. er tilgået UHU i 2005, efter at Jørgen Lund har registreret dette. Omfang ca. 30 flyttekasser. Flyttes til arkiv i Helsingforsgade 8.

- Aarhus UniversitetsSport (Aarhus Universitets-Sport).

Diverse arkivalier, mest fra 1980’erne – regnskaber og (uordnede) referater mv. - men også enkelte ting fra 1940’erne, 1950’erne og 1960’erne, bl.a. referater 1945-1948 fra Idrætsudvalget og protokol 1948-1961 vedr. overdragelse af delfinnålen. Overdraget 2005 af Universitets-Sporten.

- Årskort uden fotos – fra Teologi 1942-1943. Overdraget 2005 af Torben Johansen, Journalkontoret.

9. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

Samlingen, der 10. december 2004 bestod af ca. 7418 billeder, er i løbet af 2005 øget med ca. 6539 og består ved udgangen af  året af ca. 13.957 billeder. Måske er tallet endda reelt en del højere, idet der i beretningsperioden er indkommet store mængder af materiale vedr. parkkollegierne. Dette materiale rummer en del fotografier og andre former for billeder, men har ikke været gennemgået. Når dette er sket, vil tallene blive justeret op. Den betydelige tilvækst i antallet af billeder skyldes ikke mindst overdragelsen af Studenterrådets billedarkiv.

- Bogladen (Akademisk Boghandel/Stakbogladen)

Takket være indlån af fotografisk materiale fra Stakbogladen har det været muligt at få scannet ca. 288 fotografier fra alle sider af bogladens liv siden ca. 1977.

- Brockstedt-Rasmussen, Bent

Ca. 6 fotos fra hhv advokatkursus og køkkenmøde i kollegium ca. 1950. Også bagsider m. oplysninger er scannet. Overdraget digitalt af kollegianer Uffe Fredens.

- CRE – europæisk rektormøde

114 fotos overdraget 2005 af Lise Poulsen, Ledelsessekretariatet

- Henriksen, Poul Ib

720 farvedias mv. taget af fotograf Poul Ib Henriksen, Århus, med henblik på bogen Arkitekturfortællinger (s.m. Olaf Lind). 178 er anvendt i bogen, mens  542 af billederne ikke er anvendt iflg. bilagte notater. Universitetet ejer brugsretten til materialet. Overdraget 2005 af Karen Fleng, Informationskontoret.

- Jørgen Hylleberg (Marin Økologi)

I alt 26 + 19 fotos: - 26 stk: Jørgen Hylleberg dekoreres (modtager Crown of Thailand (m. kopi af bevis/diplom), JH med Ridderkors 2002, JH modtager vietnamesisk fortjenstmedalje 2004); årsfest 1988 med Lehmann, dronning Margrethe og festforelæser JH, Genetica I på værft i Hou 1968 (m. skipper Hans Jensen, søsætning m. Ove Frydenberg, Tønnes Nielsen m.fl.), ålekvabber til elektroferese, fotos fra julearrangementer på Institut for Genetik og Økologi (m. Frydenberg som julemand, senere Frydenbergs datter), fotos fra 20-årsjubilæum for Genetik og Økologi 1987 (Jørgen Bundgaard taler, Jan Sørensen taler, Vibeke Simonsen underholder i 1967-antræk). Thailændere ved mikroskop og på båd. 19 stk: Fotos vedr. M.sc.-studiet, TMMP (Tropical Marine Mollusc programme) mv. – Hylleberg på en del (strand, tempelbesøg, avislæsende i Kina). Leveret på CD-R s.m. forklarende tekster hertil. Gave 2005 fra lektor Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

- Jensen, Poul Holst

Fotos fra PUKs personaleseminar 27.-28. januar 2005 på Klitgården Refugium, Skagen, og fra ”fusionskaffe” i anledning af Løns indlemmelse i Personaleområdet 4.2 2005. Fotos Poul Holst Jensen, Intern Post.

- Jubilletræf 2003

3 fotos fra eftermiddagsseance. Opstilling med Whiskey-kassen, Whiskey-kassen, der fungerede som første reol i Bogimporten, og som i september 2003 overdroges til UHU. Overdraget 2005 af Helge Hollesen, Campus.

- Løgstrup, K.E.

10 fotos fra Slagmark 42, 2005. De 10 fotos er i Rosemarie Løgstrups eje, men digitaliseredes i forbindelse med udgivelse af Slagmark 42. Tilsendt 2005 fra Slagmark s redaktion v/ Frank Beck Lassen.

- Parkkollegierne

Store mængder af materiale vedr. kollegierne er overdraget til UHU, der dog endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå det og derfor ikke fået optalt de fotos, som måtte være indsat i køkken- og gangbøger m.v. De vil blive medtalt på et senere tidspunkt.

- Persen-samlingen

91 stk. 1970’er-fotos fra udstilling – ”Persen-samlingen”.

Fra driftsmester Tom Persen er modtaget 91 fotos fra udstilling. Det er ikke opklaret, hvilken udstilling der har været tale om, men fotografierne stammer tydeligvis fra 1970’erne – i hvert fald de fleste. Kun enkelte er forsynet med oplysninger om motiv. På billederne ses bl.a. Gustav Albeck sammen med C.F. Møller, regnskabschef Lilly Brandt, Carl F. Wandel med dronning Margrethe, Peter Therkelsen ved arbejdet (flere fotos), optagelsesprøve til Studenterrevyen i bryggeriet Ceres’ kælder,  diverse værksteder, biblioteker, kontorer, laboratorier, øl-stafet i Universitetsparken m. Wandel, verdensrekord-arr. i parken, eksamen i aulaen, ænder på søerne, antiksamlingen, eksamen formentlig i Skøjtehallen, kateder i auditorium under ombygning, Wiig-Hansens relief på Fysik, etnografisk udstilling, (måske fysik-)udstyr demonstreres, studenterdemonstrationer 1977 (”Kæft, Ritt og retning”) og banner-syning, rengøringsassistent, telefonistinder, herunder én m. ophængt telefonrør, rengøring af pissoir, C.F. Møller ved rejsegilde, reception på Trøjborg m. bl.a. Jens Cramer, nord-østre hjørne med besat-banner, magnetisk observatorium, uidentificeret gård (landsted), Trøjborg-bibliotek, Stakladens køkken, Stakladen bag skranken, vindfang i Studenterhuset m. Fegge Hansens delfiner i mosaik, dør med skilte vedr. eksamen, dør blokeret m. bord og stol, hoveder fra Antiksamlingen, gipsgruppen fra disputatsauditoriet ses andetsteds, 4 personer i sofa med øl (måske Jacob Ludvig), kælderen i fysik og adgangsgitrene hertil, kvinde forelæser i matematik for stort auditorium, kontrolpanel, bogudstilling på Trøjborg (Lenin og Marx fremtrædende), værkstedsarbejde, videnskabshistorie på Observatorievej, Statsbiblioteket udvider mellem kollegierne, bygningsfotos, hylder med etnografica, NAT-kantine.

Overdraget 2005 af driftsmester Tom Persen.

- Skautrup, Peter

25 fotos overdraget august 2005: 18 fotos fra dialekttur 1940, 2 fotos af Skautrup i hhv. rektorstol og på kateder sammen med 2 kvinder, Skautrup ved Danmarks Juristforbunds kandidatfest 1955, gruppebillede hvori Skautrup og Ringgaard er med, 1945-portræt af Niels Åge Nielsen (Niels Aage Nielsen) samt foto med Helge Søgaard, Skautrup, Svend Mogensen og C. Klitgaard (generalforsamling i Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 24.9.1938, men ikke det kendte foto, hvor en 5. person er med). Desuden er Skautrups pas anno 1961 overdraget – gave 2005 fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

- Studenterrådets billedsamling

I alt ca. 4100 fotos fra 1970’erne og fremefter – omfattende alle typer af motiver. En samling af negativer er ikke medtalt.

– Sørensen, Max - (og Ellen Max Sørensen):

Ca. 570 fotos. Efter Ellen Max Sørensens død sommeren 2005 overdrog boet UHU en mængde materiale (se ovenfor) vedr. Max Sørensen, herunder fotografisk materiale: Ud over to fotoalbum med hhv. fotos fra københavnske universitets-rostævner etc. og Max Sørensens USA-tur 1929 samt andre udflugter frem til ca. midten af 1930’erne foreligger følgende: Indrammet foto af tronfølger Margrethe anno 1962 samt håndskrevet brev fra prinsessen med tak for Max Sørensens undervisning i international organisation, indrammet stort foto af EF-domstolens dommere (inkl. Max Sørensen) i kåber samt  ca. 60 fotos af Max Sørensen i officielle situationer (domstole og udenrigsministerielle sammenhænge i øvrigt samt enkelte fra situationer på Aarhus Universitet, herunder i særpræget antræk ved Jubillefest-fodboldkampen i 1953 – foruden enkelte fra studenterroningen i København i 1930’erne), hvortil kommer ca. 80 portrætfotos samt et enkelt bygningsbillede (måske Risskov-adressen før Tretommervej 21?) + ca. 20 stk. diverse. Fra Per Teglborg er modtaget ca. 20 fotos med motiver med relation til Max Sørensen, og Palle Lykke har optaget ca. 30.

- Teglborg, Per

Fotos vedr. flytning af såvel afdelinger af Juridisk Bibliotek som domsregistret (til UHU’s Trøjborg-afdeling) mv.. I alt ca. 120 fotos overdraget 2005 af Per Teglborg.

- Teknisk Forvaltning

29 fotos: 1 foto, udklip og invitationer vedr. tilbygning på Moesgård 1982, 1 foto af kiosken foran Bartholinbygningen (Poul Pedersen), sider fra Byens Fri Blad (besættelse af Høegh Guldbergsgade, men også koncert i Stakladen m. Nico, kolonihaverne ved Gustav Wieds vej, 26 fotos af seance vedr. præsentation af Nils Winkels portræt af C.F. Møller (også ”ukendte” m. Svend Bundgaard – en del forstørret og indsat i album). Desuden Rapport om placering af udflytningsområde …Overdraget 2005 af Morten Franch, TEK.

- Teologiske Fakultet, Det

Ca. 115 + 240 fotos. Februar 2005: 100 fotos fra udstillingen Teologi 40 år i 1982 – første teo-kandidater 1945, ansatte etc. – ikke mindst Jørgen Bukdahl (også fra kollegium) - fra mapperne er samtlige fotos scannet og elektronisk lagrede af UHU’s sekretær, hvorimod dette ikke gælder alle typer af illustrationseffekter i øvrigt. Desuden 15 fotos + dubletter fra udstillingen ”Den russiske ortodokse kirke i tusind år” samt 280 fotos fra kandidatreceptioner mv. 1980-. I ringbind. Overdraget maj 2005 af Gurli Dettmann, TEO.

- Trøjborg-komplekset

Et mere end 2 meter langt indrammet foto af Willemoesgade-fabrikken (del af Trøjborg-komplekset) er ”fundet” i Trøjborg-komplekset og indlemmet i samlingen.

10. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

- Banner i ophæng

Tekstilbanner m. latinsk tekst ophængt på stander af træ. Fra Chr. Albrechts-universitetet, opr. 1665. På et tidspunkt tilgået Juridisk Institut eller person knyttet hertil. Fundet i arkivlokale på Juridisk Institut. Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Bygning 340 – genstande fra Bygning 340 (1340)

4 stk. oprindelige 1933-håndtag fra bygningens indgangsparti - ca. 1. meter lange. Kraftig stålkvalitet og med sortmalet træhåndtag.

2 træstænger med udhulinger til anbringelse af låse-tromler + en håndfuld tromler (anvendt i Betjentstuen).

Overdraget 2005 af Betjentstuen i Bygning 340 (1340)

- Kop

Hankeløs kaffe/the-kop. Koppen, der har tilhørt professor i lingvistik Jens Holt, styrtede ned fra en hylde under RAF-bombardementet 31. oktober 1944 og mistede hanken ( - dette er meddelt af fhv. lektor i lingvistik Henrik Holmboe, der har historien fra Holt selv). Koppen indgik i en andetsteds i denne beretning omtalt aflevering fra Lingvistik. Et fotografi af koppen kan ses på UHU’s nye hjemmeside: http://www.au.dk/uhu/nyheder/nyheder4

- Læseapparat til mikrofilm

Har været anvendt på Jura. Anbragt i Trøjborgkælderen. Gave 2005 fra Per Teglborg.

- Prisskilt

Indrammet prisskilt anno 1992 fra Studenterbaren. Gave 2005 fra Birger Kaiser.

- Nøglering

Nøglering med AU-segl på den ene side og Aarhus Universitets-Sports logo på den modsatte side. 1970’erne. Gave 2005 fra Per Teglborg.

- Saks

Ornamenteret papirsaks, der i henved 100 år har fungeret som videnskabelig stafet blandt repræsentanter for nordisk retsvidenskab, men som nu ikke længere fungerer som sådan. (Dens symbolske betydning forklares i interviewbogen Et galt spektakel. Professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universitet (2003), s. 196-197, Opbevares i SJ-Aflevering 3 s.m. relateret korrespondance. Gave 2005 fra professor em., dr.jur. Stig Jørgensen, Skødstrup).

- Skautrup, Peter: Genstande relateret til Peter Skautrup.

Peter Skautrups Remington-skrivemaskine anno 1928. Anvendt lige til hans død. Anvendt hjemme (i de første år havde lærerne ingen kontor og ingen skrivemaskine på ”universitetet”). Nyere stempel med navn og adresse og ældre stempel med numre. Gave 2005 fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

- Skilte

En samling skilte: Kulturgeografisk Institut (flot skilt fra Vestergade), CEKVINA (fra Finlandsgade), Juridisk Læsesal (udendørs skilt med bevarede orig. skruer fra Finlandsgade), diverse skilte fra Trøjborg samt udkast til skilte, fx til skilt vedr. Niels Egebaks donation af bøger til bibliotek. Overdraget 2005 af Egon Rasmussen, Trøjborg, som supplement til tidligere aflevering af omfattende skiltesamlinger.

- Skrivemaskine

Bibliotekar Karl Georg Schmidts skrivemaskine anno 1967 – m. orig. plasticdækken. Anvendt i Juridisk Bibliotek. Forsynet med bibliotekarens navn. Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Sørensen, Max: Genstande med relation til Max Sørensen

Professorens cykel samt 2 lædermapper – hvoraf den ene er hans ”kendte” universitets-taske, 2 blæksugere, hulslåer, briller, papirkniv, brevpapir, konvolutter, visitkort, ro-medaljer mv. samt en ”papir-tynger” m. ro-klub-symboler (KU), skulderprydelse fra en af domstolene. Erhvervet 2005.

- Tavle m. kridtrende

Original sort tavle fra hovedbygningen anno ca. 1945 – mærkat: ”Borks Patenttavler” - ca. 200 x 130 cm er afhentet fra Hovedbygningen efter tip fra driftsmester Kari Gylfason.

11. PUBLIKATIONER

Palle Lykke: "1928 - Aarhus".

IN: Jos. M.M. Hermans & Marc Nelissen (eds.): Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group , 2 nd Edition, Leuven 2005, pp. 22-23 samt p. 97.

Palle Lykke: “Det lærde Selskabs historie – kort fortalt”.

På Det lærde Selskabs hjemmeside. 4 sider. 2005.

Palle Lykke: ”Doktordisputatser 1940-2003”.

IN: Ingeborg Christensen (red.): Aarhus Universitet 1978-2003 , Århus 2005,

Indledning s. 407-409 og selve fortegnelsen s. 409-463.

Palle Lykke: Idégrundlaget for Aarhus Universitet (Foredrag 1999, nu på UHU’s hjemmeside)

[Palle Lykke]: ”Kælderen med universitetets hukommelse”.

Interview v/Morten Maltesen med Palle Lykke IN Delfinen , oktober 2005, s. 16-17.

Palle Lykke: Om tilblivelsen af Knud Nellemoses portrætrelief af Karl Verner (Arbejdspapir 2000, nu på UHU’s hjemmeside).

Palle Lykke: ”Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet”.

IN: Ingeborg Christensen (red.): Aarhus Universitet 1978-2003 , Århus 2005, s. 91-92.

Palle Lykke: ”Aarhus Universitet gennem de første 50 år (1928-1978)”.

IN: Ingeborg Christensen (red.): Aarhus Universitet 1978-2003 , Århus 2005, s. 360-405.

Desuden har Palle Lykke produceret en detaljeret årsberetning vedr. UHU’s virksomhed 2005 (27 s.) samt et kortfattet beretningsbidrag til Aarhus Universitet. Årsberetning 2004 , s. 992-993.

12. POWERPOINT-PRÆSENTATIONER

UHU’s sekretær har produceret følgende powerpoint-præsentationer:

- ”Studenterliv i Århus 1928-1953” (1. udg.)

- ”Studenterliv i Århus 1928-1953” (2. udg.)

- ”Studenterrådets stemmer”

(Se også pkt. 19).

13. UDSTILLINGSVIRKSOMHED

UHU har stillet materiale vedr. Aarhus Universitet til rådighed for Bymuseets permanente udstilling om Århus bys historie siden 1919. UHU har leveret fotografisk og andet materiale til Studenterrådets rådshistorisk anlagte plancheudstilling ved Studiestartsmessen 6.-7. september i aulaen og endvidere stillet powerpoint-præsentationen ”Studenterrådets stemmer” til rådighed for arrangementet.

14. STUDIEBESØG, GÆSTER MV.

Studie-, forevisnings-, afleverings- eller interviewbesøg har været aflagt af en lang række personer; her skal blot nævnes IDG-koordinator Gitte Haahr-Andersen, kollegianer Martin David Rosenvang Christensen, cand.mag. Jens E. Degn, kollegianer Uffe Fredens, fhv. lektor, mag.art. Henrik Holmboe, kst. museumsleder Connie Jantzen, fhv. lektor, mag.art. Jens Juhl Jensen, professor em., dr.jur. Stig Jørgensen, formand for Studenterrådet Simon Krøyer, stud.mag. Morten Maltesen, fhv. overlæge Inger Nørholm, fhv. kontorchef, cand.jur.  Mogens Mau Pedersen, journaliststuderende Jonas Steene, forskningsbibliotekar, cand.jur. Per Teglborg, museumsinspektør, cand.mag. Steen Lundbye, projektmedarbejder Trine Mørch Madsen, Kvindemuseet, kollegianer Connie Mikkelsen, stud.scient. Maibritt Kerner, fru Gørsemi Skautrup, journalist Hans Plauborg, Nyhedstjenesten, Sys Vestergaard, Nyhedstjenesten. Desuden har Vidar Salvigsen, Lund, Sverige, aflagt besøg i Dialogcentret, hvortil dele af dettes til UHU overdragne materiale midlertidigt var overført.

15. SERVICEVIRKSOMHED

Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende, hvis det ikke har drejet sig om publikationer:

- Udlån af materiale eller udlån eller fremskaffelse af digital eller anden form for kopi: Til Aase Bak, SAM, leveredes forskelligartet materiale til rubrikken ”Samf’krøniken” på fakultetets studenterportal - http://www.studnyt.sam.au.dk/ - ; til Ingeborg Christensen, Informationskontoret,  udvalgtes og fremsendtes ca. 40 fotos til bog; til Hans Plauborg, Nyhedstjensten, leveredes nyerhvervet portræt af Svend Ranulf samt materiale vedr. Aarhus Universitets Forskningsfonds historie mhp. artikler; til Uffe Fredens, Parkkollegierne, fremsendtes cd-r med udvalg af fotos mhp. udsmykning af ”Eforen”; journalistelev Jonas Steene modtog materiale vedr. Studenterhusets historie; Sys Vestergaard, Nyhedstjenesten, modtog materiale vedr. ”Tolvsang” og vedr. parkkollegiernes historie samt vedr. Ole Rømer Observatoriets historie; Helle Nielsen, Stakbogladen, modtog digitale kopier af materiale mhp. på udstilling i anledning af jubilæum; Jesper Vuust Møller, Medicinsk Biokemi, modtog digitale kopier af fotos af Fritz Schønheyder mhp. Biozoom: http://www.biokemi.org/biozoom/2005_2/bz_0205l.htm ); H.C.  Finsen, Germansk, modtog digitale kopier af fotos mhp. jubilæumspublikation; Henry Nielsen, Steno Instituttet, modtog digitalt foto mhp. publikation; Inga Madsen, Svendborg, modtog materiale vedr. Studenternes Kursusvirksomheds første logo anno 1946; lektor Jørgen Hylleberg, Marin Økologi, modtog digitale fotos til brug ved afskedsforelæsning; redaktør Svend Aage Mogensen modtog digitalt foto til HUM-avisen; regissør Dunja S. Rasmussen, Det Ny Teater, København, modtog fotografier af  forsider af studerendes regnskabsbøger fra 1940’erne mhp. forestilling; Thorkild C. Lyby, Malling, lånte dele af det af ham selv tidligere overdragne materiale vedr Teol-revyen (i.e. 1954).

- Af besvarede forespørgsler kan nævnes følgende:

Biblioteket i Kunstakademiets Arkitektskole i København ønskede oplysninger om arkitekterne bag Langelandsgade Kaserne; fhv. undervisningsminister Knud Heinesen ønskede oplysninger vedr. sag om indkøb af marxistisk litteratur til Nordisk Institut i 1972; Ole Thomsen, Oldtid og Middelalder, ønskede oplysning om sit instituts oprettelse og tidlige historie; Hans Overvad, Mariager, ønskede oplysninger om Harald Sandbæks flugt fra Gestapo under RAF-bombardementet 1944;  rubrikredaktør Aase Andreassen, Politiken, ønskede oplysninger om Louis Armstrongs forhold til Aarhus Universitet; Kirsten Stentoft ønskede oplysninger om kunstneren Fenge Hansen (1964-mosaikker i Studenternes Hus); Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, ønskede i adskillige omgange oplysninger vedr. Theodor Geiger mhp. publikation; cand.scient Henrik Knudsen, DTU, ønskede oplysninger om universitetsbestyrelsesmedlem Thorkild Juncker; ph.d., postdoc Søren Bak-Jensen, Medicinsk Museion, KU, forhørte sig om mulighed for at studere materiale i UHU’s arkiv; stud.jur. Lise Bernth, KU, ønskede oplysning om forhold ved jurastudiet ved AU i 40’erne; Bibi Kastberg, Århus, ønskede oplysninger om borgmester Jakob Jensens forhold til Aarhus Universitet mv., og professor Jan K. Krüger, Universität des Saarlandes, ønskede oplysninger om Ole Rømer Observatoriets og observator-villaens historie og funktion siden 1945.

- Endelig kan nævnes, at omfattende manuskripter af/ved hhv. Ingeborg Christensen og Jens Degn er gennemlæst i sekretariatet før trykning.

16. UDKLIPSSAMLINGEN

- I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret ─ med hvem UHU’s sekretær deler de dagblade, hvorfra der dagligt klippes ca. 30-40 artikler ─ er der i årets løb foretaget en løbende revidering og evalu­ering af det fungerende udklipnings-, sorterings- og arkiverings­system med henblik på udklip om Aarhus Universitet. Også sådanne udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning i almindelig­hed etc., som udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2005 været nogenlunde som året forinden og har primært drejet sig om personstof.

- Udklip fra journalsager, udtaget september 2005 før aflevering til Viborg er tilgået 2005 fra Torben Johansen.

17. UNIVERSITETETS JOURNALARKIV

Fhv. kontorfuldmægtig Margit Ankerstjerne og overassistent Torben

Johansen, Journalkontoret, udtog pligtafleveringsbelagt materiale, som

midlertidigt havde beroet i UHU’s arkiv, mhp. fremsendelse til Statens Arkiver. Der befinder sig herefter ikke mere afleveringspligtigt materiale hos UHU.

18. DISPUTATSSAMLINGEN

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU siden 1940 på baggrund af UHU’s særlige og AU's alm. samlinger. Nye disputatser fremsendes via Journalkontoret og registreres og opbevares hos UHU.

19. KONFERENCER, KURSER, FOREDRAG MV.      

- Palle Lykke deltog i AU-CMS-kursus 19. april 2005 på Århus Købmandsskole, Hans Broges Gade.

- Palle Lykke deltog i PUK’s (Personale- og Udviklingkontorets) personaleseminar på Klitgården, Skagen, 27.-28. januar 2005 og præsenterede her powerpoint-showet ”Studenterliv i Aarhus 1928-1953”.

- Palle Lykke præsenterede ved universitetets lederseminar på Moesgård 19. maj 2005 powerpoint-showet ”Studenterliv i Aarhus 1928-1953” (2. reviderede udgave).

20. NYERHVERVELSER TIL UHU’S LITTERATURSAMLING

[Andersen, Jenny]

Sagen om Jenny Andersen og forskningens frihed . 10.-20. november 1972. Trykt, limhæftet samling af udklip. Gave 2005 fra Birger Kaiser.

Arkæologiske krøniker .

Udgivet i anledning af Poul Kjærums 60-års dag den 10. november 1986. Køb 2005.

Degn, Jens E.

Caput et fons. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet 1930-2005 . 167 s., 2005. Gave AUF 2005.

Fink, Hans et al:

Universitet og videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik . 2003. 224 s. Køb 2005.

Fode, Henrik & Connie Jantzen:

Byens Kirkegårde , 141 s. 2005. Gave fra Bymuseet 2005.

Fog, Mogens:

Efterskrift. 1904-1945 + 1945 og resten , 1976. 2 bind. Køb 2005.

Gravgaard, Hanne:

Kære Bo. Historien om Bo Gravgaard Sløk . 2005. Køb 2005.

Hesseldahl, Jørgen:

I Toldstrups tjeneste. En jydsk students eventyr 1943-1945 . Frihedsmuseets Venners Forlags Fond. 103 s., u.å.. Køb 2005.

Hermanns, Jos M.M. & Marc Nelisen (eds.):

Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group , 2. ed. 151 s., 2005, overdraget 2005 Internationalt Sekretariat.

Hylleberg, Jørgen:

Peter Ny Tid Aalborg. Fra chefredaktør til folketingsmand efter valget i 1953. Slægten fra Hyllebjerg i Himmerland med rødder og forgreninger . 198 s. Bangkok 2004. Heri om Jørgen Hylleberg s. 182-192. Gave 2005 fra Jørgen Hylleberg.

Jensen, Bent:

I begyndelsen. Livstykker . 231 s. 2004. Køb 2005.

Juridisk Institut. Årsberetninger 1995-2003 .

Gave 2005 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

Kraks Blå Bog 1957, 1959, 1970, 1973 og 1979

Gave fra overassistent Torben Johansen (privat).

Kraks Blå Bog 2002/03

Modtaget 2005 fra adm.

Lindhardt, Jan:

En biperson i mit liv. Erindringer i utide . 144 s.. Køb 2005.

[Løgstrup, K.E.]:

K.E. Løgstrup. Temanummer af Slagmark (42, 2005).

(Heri interview m. Rosemarie Løgstrup). Køb 2005.

Nielsen, Henry (red.):

Til samfundets tarv – forsknigscenter Risøs historie . 560 s. Køb 2005

Reske-Nielsen, Erik:

Nordisk Journalistkursus. En 25-årsberetning 1957-1982 (1982), 100 s. Gave 2005 fra overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen.

Sauntved, Jacob Kidde:

Tyskfaget ved Aarhus Universitet 1928-2004 , 2005, 70 s.

Tilsendt fra afdelingen 2005.

Schwenke, Ernst:

Samtaler med danske læger . København 1941. 163 s., ill. (Bl.a. medvirker Århus-lægerne Aage Rahlff og Cai Holten, og Aage Nielsen omtales i Arne Johannesens bidrag).

Gave 2005 fra fhv. overlæge, speciallæge Inger Nørholm, Skødstrup.

[Zieler, Mogens]

Aarhus Kunstforening af 1947: Mogens Zieler. I anledning af den retrospektive udstilling i Århus Rådhushal 25. december – 10. januar 1964-65 . M. diverse udklip etc. ilagt. Køb 2005.

Århus besat

(red. Henrik Fode), bl.a. om luftangrebet 1944. 192 s., 2005. Køb 2005.

 

Århus befriet

(red. Ib Gejl), 81 s., 1995. Flere universitetsrelevante afsnit, herunder om sprængning af Troels Finks villa. Køb 2005.

 

Århus Stift 1992

Årbogen er præget af Det Teologiske Fakultets 50-års-jubilæum. Af indhold kan nævnes Per Aagaard om ”Teologi og menighedsliv i Århus i 1940’erne” og Birgitte Thyssen om at være ”Præst i de gule bygninger” samt biskop Eriksens prædiken i anledning af fakultetsjubilæet. Køb 2005.

Aarhuus Stiftstidendes Jubilæumsmagasin 1794-1969 .

Af indhold kan nævnes: s. 130 artikel om universitetets forskning i årsager til utilpashed i boligbyggeri. S. 13 artikel af Sløk, s. 17-18 artikel om bombardementet 1944 mv., s. 33 artikel om Langelandsgades kaserne mv., s. 94-95 artikel om Erhvervsarkivet og Vagn Dybdahl, s. 111 artikel om højere undervisning i Århus bys historie. Gave 2005 fra Ingeborg Christensen, IK.

21. Lokaleforhold

UHU’s fjernarkiv blev 14. december ved en heldagsforretning af møbeltransportfirmaet ”Danmark” flyttet fra Trøjborg-kompleksets kælder til et kælderafsnit i Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8, på Katrinebjerg. Hovedarkiv og sekretariat er stadig at finde i Forskerparken, Gustav Wieds Vej.

22. Diverse

I tilfælde, hvor UHU af praktiske grunde har

måttet afvise at modtage tilbudt materiale, som ellers var

af interesse, er der så vidt muligt draget omsorg for, at

materialet placeredes andetsteds. Dette har i årets løb

medført, at en fuldt udstyret reprostand fra det

hedengangne Universitets-TV er tilgået Steno Museet