Aarhus Universitets segl

Torsten Dahl

Overdragelser af materiale med relation til Torsten Dahl

2004

I 2004 overdrog cand.jur. Steffen Dahl materiale vedr. faderen, Torsten Dahl:

2015 (1)

I 2015 overdrog cand.mag. Niels Uffe Dahl materiale vedr. faderen, Torsten Dahl:

Materialet omfatter manuskripter, tryksager, udklip og den høje hat, som Torsten Dahl bar ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning 11. sept. 1933:

Manuskripter/dokumenter mv.

 • Manuskripter og notater til forelæsninger over Milton
 • Manuskript, håndskrevet, "Om Undervisningen i Engelsk ved Universitetsundervisningen i Jylland, 8. sider, 24. september 1931
 • Torsten Dahls ansættelsesbrev som professor, sign. 13. oktober 1934 af C. Holst-Knudsen
 • Manuskript til tale af Torsten Dahl. Maskinskrevet. Overskrift "4. September 1940". Omhandler den kort forinden opnåede disputatsret kort. 3 sider. Med forskellige typer indstregning formentlig til markering af hhv. tryk og ændret stemmeføring
 • Manuskripter, maskin- og håndskrevne notater om "Bemærkninger om visse Forhold ved Stockholms Högskola og Göteborgs Högskola" - u.å., men formentlig o. 1931
 • Bevillingsskrivelse fra Undervisningsministeriet 1933 til TD
 • Fondsbevillingsskrivelse fra Den Raben-Levetzau'ske Fond 1933 til T.D.
 • Bevillingsskriveler 1932-1933 fra Carlsbergfondet til T.D.
 • Folder en: "Til danske Studenter af Aargang 1928" fra UiJ
 • Stencileret skrivelse 23. april 1934 om ledeige stillinger fra 1. august 1934 at regne
 • Manuskripter (maskinskrevne] med bedømmelser af disputats udarbejdet af Bengt Algot Sørensen. Forfatterne er hhv. Erik Lunding, Gustav Albeck og Sven Møller Kristensen.
 • Manuskript til sang - "Universitetet, vort Funkis-Parkhotel", tidligst 1937 pga. melodien.
 • Manuskript (engelsksproget] af Fritz Schønheyder om Danmark og Aarhus Universitet 1940-1945
 • Stencileret skrivelse fra Lærerforsamlingen til bestyrelsen for UiJ af 25. oktober 1928 om forøgelse af lærerstaben
 • Stencileret skrivelse af 16. december 1936 vedr . Kommunernes Pensionskasse 
 • Stencileret skrivelse af 30. oktober 1928 fra KU-TEO-prodekan om teo-planerne i Aarhus
 • Manuskript (maskinskrevet, stencilleret] af Sigmund Skard: Studiet af amerikansk litteratur og kultur i andre lande, Oslo, u.å.
 • Engelsksprogede udkast/notater om AU. ca. 1934 og 1938, hhv. maskin- og håndskr.
 • Skrivelse af 11. februar 1936 af Johan Plesner om Domes-problemet fremsendt af dekan Hjelmslev til Det humanistiske Fakultets medlemmer
 • Manuskript (stencilleret) med en tak til Torsten Dahl, der som 70-årig forlod AU efter 39 år på stedet. Formentlig dekanens eller rektors tale
 • Skrivelse fra Universitetsundervisningens bestyrelse til TD om undervisningsplan, udateret
 • Diplom 30. maj 1938 fra Le Ministére de l'Instruction Publique
 • Manuskript til Ad. Stender-Petersens årsfesttale 1939 bilagt Stender-Petersens visitkort og sendt i kuvert med formentlig ironisk-venlig titulatur (se pdf)
 • Skrivelse (fortrolig) af Ad. Stender-Petersen og Theodor Geiger: Diskussionsgrundlag for Drøftelser vedrørende Oprettelse af et Journalistkursus ved Aarhus Universitet
 • Skrivelse fra Agnete Kortsen af 7. januar 1948 vedr. Kort K. Kortsens gravsted i Sejerslev.
 • Skrivelser 1945 vedr. fakultetssager, herunder bogudvalg
 • Tale til Århus Studentersangere - stencileret, udateret, men må være 1946, 2 sider.
 • Håndskrevet fortegnelse over formentlig bogdonation fra Sir William Crague/Cragie, udateret

Ansøgning til docentur 1928 og professorat 1934

 • Udtalelse om eventuel oprettelse af docentur i engelsk ved UiJ i 1928, udateret
 • Udkast (håndskrevet) til ansøgning om docenturet i engelsk ved UiJ anno 1928
 • Udnævnelsesbrevet af 1. september 1928 til docenturet, underskrevet af Victor Albeck og Carl Holst-Knudsen
 • Udkast (håndkrevet) til ansøgning til professoratet i engelsk ved AU anno 1934
 • Skrivelser fra maj, juni og september fra Det filosofiske Fakultets dekan Norvin til TD vedr. professoratsansøgningen samt TD's håndskrevne udkast til et svar til et svar på en af skrivelserne.
 • Strengt fortroligt brev af 11. juli 1934 fra C.A. Bodelsen til Torsten Dahl vedr. et fakultetsmøde ved KU, hvor der skulle tages stilling til TD's ansøgning om AU-professoratet i engelsk
 • Brev af 24. august 1934 fra C.A. Bodelsen til TD vedr. en liste over hans tidligere studenter, som fortsatte studiet ved KU
 • Brev af 30. august 1934 fra indstillingsudvalgsmedlem Bøgholm til TD
 • Udtalelse/bedømmelse fra Otto Jespersen, N. Bøgholm og C.A. Bodelsen vedr. ansøgerne til professoratet i engelsk sprog og litteratur ved AU

Tryksager

 • Torsten Dahl visitkort - tre forskellige - se visitkortene (pdf) >
 • Love for "Jydsk Akademisk Idrætsklub" (J.A.I.)
 • Torsten Dahl: Form and Function. Studies in Old and Middle English Syntax (1936) - med dedikation til datteren Agnete
 • Torsten Dahl (red./noter): Den engelske Krønike i Udvalg (1936) - m. Frantz Dahls navnetræk
 • Torsten Dahl: Linguistic Studies in some Elizabethan Writings I (1951) og II (1956) m. dedication til hhv. datteren Agnete (Nete) og Agnete (Nete) og Finn [?]
 • Torsten Dahl: Nutidens England [...], FU 1939
 • Torsten Dahl: "Middle English Seint, Seinte, særtryk u.å.
 • Frantz Dahl: Anders Sandøe Ørsted as a Jurist (1936)
 • Simeon Potter: The Outlook in English Studies. An Inaugural Lecture (1946)
 • Vedtægter for Universitetsundervisningen i Jylland og for Aarhus Universitet 1928 og 1955 samt Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter, 1935.
 • Anordning angaaende Ændring i kgl. Anordning af 8. August 1928 om Indretning af en almindelig filosofisk Prøve ved Institutionen "Universitetsundervisningen i Jylland". - 2. april 1930
 • Anordning om Indretning af en almindelig filosofisk Prøve ved Institutionen "Universitetsundervisningen i Jylland"
 • Lov om Anerkendelse af og Tilskud til Universitetsundervisningen i Aarhus. 28. april 1931
 • Anordning om Ændring af kongelig Anordning af 14. Juli 1934 om Skoleembedseksamen under det filosofiske Fakultet. 8. maj 1935
 • Anordning om Regler for Ansættelse af Professorer ved Københavns Universitet 26. juni 1918
 • Murstenspostkortet fra Universitets-Samvirkets indsamling (et ekspl.)
 • Læseplan 1929 for Universitetsundervisningen i Jylland
 • Årskort for 1929-1930 - uudfyldt
 • Tegninger og Fotografier af Aarhus Universitets Hovedbygning (u.å., måske 1946)
 • E. Brummerstedts Boghandels katalog vedr. universitetsbøger 1929
 • Vedtægter for Studenterraadet i Aarhus. 11. februar 1932
 • Præsentationshæfte vedr. Erhvervsarkivet i orig. kuvert 1948

Materiale vedr. Studenterrådet

 • Arbejdsprogrem for SR 1954-1955 8bl.a. Studenternes Hus og Den jydske Akademiker)
 • Skrivelser til Det humanistiske Fakultet 1960-1961 vedr. studieforhold

Konkurrence 1938

 • Materiale vedr. konkurrence 1938 angående professoratet i tysk filologi

Udklip/dagblade

 •  Udklip fra 1922, 1928-1941, 1949-1950, 1952, 1952-1954, 1957, 1959, 1960 samt udklip uden angivelse af dato/år, hvortil kommer et antal hele aviser/dagblade, ikke mindst fra september 1933

 Materiale vedr. universitetsfester

 • Invitationer til Torsten Dahl og hustru til universitetsfester og indvielser. samt programmer for de pågældende begivenheder foruden enkelte menukort fra Hotel Royal.
 • En samling med titlen "4. februar 1950" bestående af 4 sange forfattet af Iba (professorinde Inger Bach, 2 stk.), Gråbroder (Torsten Dahl) og Waterbury (uidentificeret) skiller sig ud, hvad tone angår, og stammer da også fra en såkaldt rektormiddag, hvilket bekræftes i oplysninger fremsendt til Universitetshistorisk Udvalg af Birgitt Blatt Lyon i 2011.

2015 (2)

Samling af materiale doneret august og oktober 2015 af Elisabeth Glasius, Kokkedal 

[augustoverdragelserne]

 • Eva Dahls beretning om luftangrebet 31. oktober 1944 (nedfældet dagen derpå), 5. maskinskrevne sider (Eva Dahl var Torsten Dahls hustru)
 • Korrespondance fra bogdonatoren Rasmus Herløv, Chicago 1930-1946
 • Udklip om Rasmus Herløv m.fl. fra Aarhuus Stiftstidende 1948
 • Materiale vedr. Dannebrogsordenen samt materiale vedr. Foreningen af 1888 til Understøttelse af af Dannebrogsridderes Efterladte
 • Torsten Dahls levnedsskildring til Ordenskapitlet (10 maskinskrevne sider)
 • Korte breve fra Jacob Paludan ca. 1946-1948 (måske var Dahl og Paludan skolekammerater?)
 • Særtryk af universitetets officielle nekrolog over Torsten Dahl 1968
 • Hakon Lunds eksemplar af P. Skautrup: Danmarks nye Universitet (1946)
 • Udklip - bl.a. AaSt-artikel 1967 i anledning af Torsten Dahls afsked; om auktionen over hans bogsamling 1968; nekrolog af Victor Pürschel om en gammel akademisk skyttes død 1937 (interessant pba. Torben Kisbyes beretning i erindringsbogen Almas Børn om Torsten Dahls senere forhold til de aarhusianske skytter); om revy 1968 på Handelshøjskolen i København; kronik af  F.L. Østrup om Alexander Svedstrup; desuden diverse fra engelske aviser fra og med 1918 – Herunder The Times 16. februar 1952 udelukkende om ”Funeral of the King”

[oktoberoverdragelserne]

Breve mv.

 • 1913: Brev fra [klassekammerat] Jacob Paludan inklusive digtet "Slutningskvad"
 • 1916: Hilsen fra Louis Bobé, gudfader til Torsten Dahl
 • 1949: Brev fra Johannes V. Jensen på baggrund af en brevforespørgsel fra Torsten Dahl formentlig om tilblivelsen af "Hvor smiler fager [...]"
 • 1922: En mængde lykønskninger til hhv. Frantz Dahl og Torsten Dahl i anledning af Torsten Dahls kandidateksamen 1922 fra (fhv. lærer Michelsen,PS (Peter Skautrup), Rebsdorph, Hakon Lund, Bedsted/Predsted, Ebstrup,  onkel Herman, Winther (Vestervandet Præstegaard pr. Thisted - og ulæselig (Nielsen/Tiusen)
 • 1932: Brev fra Jacob Paludan vedr. latinsk betegnelse for et klassisk erotisk testimonium
 • 1935: Skrivelse med tak for bryllupshilsen fra kronprins Frederik og Ingrid
 • 1958: Brev fra Poul Reumert med tak for fødselsdagshilsen
 • u.å.: Cirkulationsliste for Nordisk Filologisk Læsekreds

Tryksager mv.

 • Torsten Dahl: "Shall" and "will". Some Remarks on Present-Day Use (1930)
 • Torsten Dahl: Den Oldengelske Krønike i Udvalg (1936)
 • Svend Bruun og Torsten Dahl: Engelske Stile til Skoleembedseksamen (1926)
 • Hans Christian Sørensen: Studies on Case in Russian (1957, Det lærde Selskab)
 • Eric Unger: "Contemporary Anti-Platonism" (1949, med dedikationskort)
 • J.H. Parry: Europe and a Wider World 1415-1715 (Note: Parry var søn af en præst, hos hvem Eva, senere Dahl, havde opholdt sig)
 • Giles. England Smiler (1946)
 • Julius Bomholt: Vore kulturopgaver (1949)
 • Reflections of a Bachelor (uden forfatter og år)
 • Desuden en mængde engelsksprogede publikationer vedr. sider af 2. Verdenskrig og enkelte danske om samme emne - blandt forfatterne af sidstnævnt er Gunnar NU Hansen og Finn Germark (gift med Agnete/Nete Dahl)

Udklip mv.

 • Bl.a. større dagbladsartikler om Torsten Dahl (1939)  og Theodor Geiger (1948)

2022

I 2022 donerede Kristian Lund og Lise Marie Andersen bogen

 • Eden Phillpotts: A Shadow Passes (1919)

Bogen er på et ukendt tidspunkt blevet købt af sidstnævntes far, Jørgen Christian Andersen, som samlede på bøger. Den er doneret til samlingen, da den rummer en dedikation til Torsten Dahl fra Rasmus Herløv fra 1930.

Lokalisering 2015 af overdragelser 2004, 2015 (1) og 2015 (2) samt 2022: Skab i loftarkiv i Bygning 1448

Se endvidere disse oversigter vedr. materiale med relation til Torsten Dahl: