Aarhus Universitets segl

Torsten Dahl

Overdragelser af materiale med relation til Torsten Dahl

2004

I 2004 overdrog cand.jur. Steffen Dahl materiale vedr. faderen, Torsten Dahl:

2015 (1)

I 2015 overdrog cand.mag. Niels Uffe Dahl materiale vedr. faderen, Torsten Dahl:

Materialet omfatter manuskripter, tryksager, udklip og den høje hat, som Torsten Dahl bar ved indvielsen af Aarhus Universitets første bygning 11. sept. 1933:

Manuskripter/dokumenter mv.

 • Manuskripter og notater til forelæsninger over Milton
 • Manuskript, håndskrevet, "Om Undervisningen i Engelsk ved Universitetsundervisningen i Jylland, 8. sider, 24. september 1931
 • Torsten Dahls ansættelsesbrev som professor, sign. 13. oktober 1934 af C. Holst-Knudsen
 • Manuskript til tale af Torsten Dahl. Maskinskrevet. Overskrift "4. September 1940". Omhandler den kort forinden opnåede disputatsret kort. 3 sider. Med forskellige typer indstregning formentlig til markering af hhv. tryk og ændret stemmeføring
 • Manuskripter, maskin- og håndskrevne notater om "Bemærkninger om visse Forhold ved Stockholms Högskola og Göteborgs Högskola" - u.å., men formentlig o. 1931
 • Bevillingsskrivelse fra Undervisningsministeriet 1933 til TD
 • Fondsbevillingsskrivelse fra Den Raben-Levetzau'ske Fond 1933 til T.D.
 • Bevillingsskriveler 1932-1933 fra Carlsbergfondet til T.D.
 • Folder en: "Til danske Studenter af Aargang 1928" fra UiJ
 • Stencileret skrivelse 23. april 1934 om ledeige stillinger fra 1. august 1934 at regne
 • Manuskripter (maskinskrevne] med bedømmelser af disputats udarbejdet af Bengt Algot Sørensen. Forfatterne er hhv. Erik Lunding, Gustav Albeck og Sven Møller Kristensen.
 • Manuskript til sang - "Universitetet, vort Funkis-Parkhotel", tidligst 1937 pga. melodien.
 • Manuskript (engelsksproget] af Fritz Schønheyder om Danmark og Aarhus Universitet 1940-1945
 • Stencileret skrivelse fra Lærerforsamlingen til bestyrelsen for UiJ af 25. oktober 1928 om forøgelse af lærerstaben
 • Stencileret skrivelse af 16. december 1936 vedr . Kommunernes Pensionskasse 
 • Stencileret skrivelse af 30. oktober 1928 fra KU-TEO-prodekan om teo-planerne i Aarhus
 • Manuskript (maskinskrevet, stencilleret] af Sigmund Skard: Studiet af amerikansk litteratur og kultur i andre lande, Oslo, u.å.
 • Engelsksprogede udkast/notater om AU. ca. 1934 og 1938, hhv. maskin- og håndskr.
 • Skrivelse af 11. februar 1936 af Johan Plesner om Domes-problemet fremsendt af dekan Hjelmslev til Det humanistiske Fakultets medlemmer
 • Manuskript (stencilleret) med en tak til Torsten Dahl, der som 70-årig forlod AU efter 39 år på stedet. Formentlig dekanens eller rektors tale
 • Skrivelse fra Universitetsundervisningens bestyrelse til TD om undervisningsplan, udateret
 • Diplom 30. maj 1938 fra Le Ministére de l'Instruction Publique
 • Manuskript til Ad. Stender-Petersens årsfesttale 1939 bilagt Stender-Petersens visitkort og sendt i kuvert med formentlig ironisk-venlig titulatur (se pdf)
 • Skrivelse (fortrolig) af Ad. Stender-Petersen og Theodor Geiger: Diskussionsgrundlag for Drøftelser vedrørende Oprettelse af et Journalistkursus ved Aarhus Universitet
 • Skrivelse fra Agnete Kortsen af 7. januar 1948 vedr. Kort K. Kortsens gravsted i Sejerslev.
 • Skrivelser 1945 vedr. fakultetssager, herunder bogudvalg
 • Tale til Århus Studentersangere - stencileret, udateret, men må være 1946, 2 sider.
 • Håndskrevet fortegnelse over formentlig bogdonation fra Sir William Crague/Cragie, udateret

Ansøgning til docentur 1928 og professorat 1934

 • Udtalelse om eventuel oprettelse af docentur i engelsk ved UiJ i 1928, udateret
 • Udkast (håndskrevet) til ansøgning om docenturet i engelsk ved UiJ anno 1928
 • Udnævnelsesbrevet af 1. september 1928 til docenturet, underskrevet af Victor Albeck og Carl Holst-Knudsen
 • Udkast (håndkrevet) til ansøgning til professoratet i engelsk ved AU anno 1934
 • Skrivelser fra maj, juni og september fra Det filosofiske Fakultets dekan Norvin til TD vedr. professoratsansøgningen samt TD's håndskrevne udkast til et svar til et svar på en af skrivelserne.
 • Strengt fortroligt brev af 11. juli 1934 fra C.A. Bodelsen til Torsten Dahl vedr. et fakultetsmøde ved KU, hvor der skulle tages stilling til TD's ansøgning om AU-professoratet i engelsk
 • Brev af 24. august 1934 fra C.A. Bodelsen til TD vedr. en liste over hans tidligere studenter, som fortsatte studiet ved KU
 • Brev af 30. august 1934 fra indstillingsudvalgsmedlem Bøgholm til TD
 • Udtalelse/bedømmelse fra Otto Jespersen, N. Bøgholm og C.A. Bodelsen vedr. ansøgerne til professoratet i engelsk sprog og litteratur ved AU

Tryksager

 • Torsten Dahl visitkort - tre forskellige - se visitkortene (pdf) >
 • Love for "Jydsk Akademisk Idrætsklub" (J.A.I.)
 • Torsten Dahl: Form and Function. Studies in Old and Middle English Syntax (1936) - med dedikation til datteren Agnete
 • Torsten Dahl (red./noter): Den engelske Krønike i Udvalg (1936) - m. Frantz Dahls navnetræk
 • Torsten Dahl: Linguistic Studies in some Elizabethan Writings I (1951) og II (1956) m. dedication til hhv. datteren Agnete (Nete) og Agnete (Nete) og Finn [?]
 • Torsten Dahl: Nutidens England [...], FU 1939
 • Torsten Dahl: "Middle English Seint, Seinte, særtryk u.å.
 • Frantz Dahl: Anders Sandøe Ørsted as a Jurist (1936)
 • Simeon Potter: The Outlook in English Studies. An Inaugural Lecture (1946)
 • Vedtægter for Universitetsundervisningen i Jylland og for Aarhus Universitet 1928 og 1955 samt Statutter for Rektor, Lærerforsamling og Fakulteter, 1935.
 • Anordning angaaende Ændring i kgl. Anordning af 8. August 1928 om Indretning af en almindelig filosofisk Prøve ved Institutionen "Universitetsundervisningen i Jylland". - 2. april 1930
 • Anordning om Indretning af en almindelig filosofisk Prøve ved Institutionen "Universitetsundervisningen i Jylland"
 • Lov om Anerkendelse af og Tilskud til Universitetsundervisningen i Aarhus. 28. april 1931
 • Anordning om Ændring af kongelig Anordning af 14. Juli 1934 om Skoleembedseksamen under det filosofiske Fakultet. 8. maj 1935
 • Anordning om Regler for Ansættelse af Professorer ved Københavns Universitet 26. juni 1918
 • Murstenspostkortet fra Universitets-Samvirkets indsamling (et ekspl.)
 • Læseplan 1929 for Universitetsundervisningen i Jylland
 • Årskort for 1929-1930 - uudfyldt
 • Tegninger og Fotografier af Aarhus Universitets Hovedbygning (u.å., måske 1946)
 • E. Brummerstedts Boghandels katalog vedr. universitetsbøger 1929
 • Vedtægter for Studenterraadet i Aarhus. 11. februar 1932
 • Præsentationshæfte vedr. Erhvervsarkivet i orig. kuvert 1948

Materiale vedr. Studenterrådet

 • Arbejdsprogrem for SR 1954-1955 8bl.a. Studenternes Hus og Den jydske Akademiker)
 • Skrivelser til Det humanistiske Fakultet 1960-1961 vedr. studieforhold

Konkurrence 1938

 • Materiale vedr. konkurrence 1938 angående professoratet i tysk filologi

Udklip/dagblade

 •  Udklip fra 1922, 1928-1941, 1949-1950, 1952, 1952-1954, 1957, 1959, 1960 samt udklip uden angivelse af dato/år, hvortil kommer et antal hele aviser/dagblade, ikke mindst fra september 1933

 Materiale vedr. universitetsfester

 • Invitationer til Torsten Dahl og hustru til universitetsfester og indvielser. samt programmer for de pågældende begivenheder foruden enkelte menukort fra Hotel Royal.
 • En samling med titlen "4. februar 1950" bestående af 4 sange forfattet af Iba (professorinde Inger Bach, 2 stk.), Gråbroder (Torsten Dahl) og Waterbury (uidentificeret) skiller sig ud, hvad tone angår, og stammer da også fra en såkaldt rektormiddag, hvilket bekræftes i oplysninger fremsendt til Universitetshistorisk Udvalg af Birgitt Blatt Lyon i 2011.

 

2015 (2)

 

Samling af materiale doneret august og oktober 2015 af Elisabeth Glasius, Kokkedal 

[augustoverdragelserne]

 • Eva Dahls beretning om luftangrebet 31. oktober 1944 (nedfældet dagen derpå), 5. maskinskrevne sider (Eva Dahl var Torsten Dahls hustru)
 • Korrespondance fra bogdonatoren Rasmus Herløv, Chicago 1930-1946
 • Udklip om Rasmus Herløv m.fl. fra Aarhuus Stiftstidende 1948
 • Materiale vedr. Dannebrogsordenen samt materiale vedr. Foreningen af 1888 til Understøttelse af af Dannebrogsridderes Efterladte
 • Torsten Dahls levnedsskildring til Ordenskapitlet (10 maskinskrevne sider)
 • Korte breve fra Jacob Paludan ca. 1946-1948 (måske var Dahl og Paludan skolekammerater?)
 • Særtryk af universitetets officielle nekrolog over Torsten Dahl 1968
 • Hakon Lunds eksemplar af P. Skautrup: Danmarks nye Universitet (1946)
 • Udklip - bl.a. AaSt-artikel 1967 i anledning af Torsten Dahls afsked; om auktionen over hans bogsamling 1968; nekrolog af Victor Pürschel om en gammel akademisk skyttes død 1937 (interessant pba. Torben Kisbyes beretning i erindringsbogen Almas Børn om Torsten Dahls senere forhold til de aarhusianske skytter); om revy 1968 på Handelshøjskolen i København; kronik af  F.L. Østrup om Alexander Svedstrup; desuden diverse fra engelske aviser fra og med 1918 – Herunder The Times 16. februar 1952 udelukkende om ”Funeral of the King”

[oktoberoverdragelserne]

Breve mv.

 • 1913: Brev fra [klassekammerat] Jacob Paludan inklusive digtet "Slutningskvad"
 • 1916: Hilsen fra Louis Bobé, gudfader til Torsten Dahl
 • 1949: Brev fra Johannes V. Jensen på baggrund af en brevforespørgsel fra Torsten Dahl formentlig om tilblivelsen af "Hvor smiler fager [...]"
 • 1922: En mængde lykønskninger til hhv. Frantz Dahl og Torsten Dahl i anledning af Torsten Dahls kandidateksamen 1922 fra (fhv. lærer Michelsen,PS (Peter Skautrup), Rebsdorph, Hakon Lund, Bedsted/Predsted, Ebstrup,  onkel Herman, Winther (Vestervandet Præstegaard pr. Thisted - og ulæselig (Nielsen/Tiusen)
 • 1932: Brev fra Jacob Paludan vedr. latinsk betegnelse for et klassisk erotisk testimonium
 • 1935: Skrivelse med tak for bryllupshilsen fra kronprins Frederik og Ingrid
 • 1958: Brev fra Poul Reumert med tak for fødselsdagshilsen
 • u.å.: Cirkulationsliste for Nordisk Filologisk Læsekreds

Tryksager mv.

 • Torsten Dahl: "Shall" and "will". Some Remarks on Present-Day Use (1930)
 • Torsten Dahl: Den Oldengelske Krønike i Udvalg (1936)
 • Svend Bruun og Torsten Dahl: Engelske Stile til Skoleembedseksamen (1926)
 • Hans Christian Sørensen: Studies on Case in Russian (1957, Det lærde Selskab)
 • Eric Unger: "Contemporary Anti-Platonism" (1949, med dedikationskort)
 • J.H. Parry: Europe and a Wider World 1415-1715 (Note: Parry var søn af en præst, hos hvem Eva, senere Dahl, havde opholdt sig)
 • Giles. England Smiler (1946)
 • Julius Bomholt: Vore kulturopgaver (1949)
 • Reflections of a Bachelor (uden forfatter og år)
 • Desuden en mængde engelsksprogede publikationer vedr. sider af 2. Verdenskrig og enkelte danske om samme emne - blandt forfatterne af sidstnævnt er Gunnar NU Hansen og Finn Germark (gift med Agnete/Nete Dahl)

Udklip mv.

 • Bl.a. større dagbladsartikler om Torsten Dahl (1939)  og Theodor Geiger (1948)

Lokalisering 2015 af overdragelser 2004 samt 2015 (1) og 2015 (2): Skab i loftarkiv i Bygning 1448

Se endvidere disse oversigter vedr. materiale med relation til Torsten Dahl: