Aarhus Universitets segl

Jura - træk af fagets historie ved AU 1936-1950

Den juridiske undervisning kom i gang i 1936 efter ansættelse af Carl Rasting som professor i retsvidenskab (med undervisning i offentligretlige fag) og Knud Illum som docent (fra 1942 professor) i retsvidenskab (med undervisning i borgerlig ret). Et juridisk laboratorium blev straks oprettet. 46 studerende indskrev sig det første år, heraf 4 kvindelige. En juridisk manuduktionsundervisning på privat basis havde været i gang fra 1928 til 1931,[1] men blev nu genoptaget på universitetsbasis (frem til 1960 betalte studenterne selv for denne). I 1938 blev Theodor Geiger ansat i et professorat i sociologi og økonomisk historie under den økonomiske faggruppe, hvorved man for juraens vedkommende havde sikret sig en foregangsmand på specielt retssociologiens område. Af stor betydning blev professor Frantz Dahls omfattende bogsamling, som i 1944 tilgik Juridisk Laboratorium som testamentarisk gave. Frem til 1947 undervistes og eksamineredes der kun frem til 1. del af den juridiske embedseksamens dengang i alt tre dele, men fra efteråret 1947 kom også 2. del med. I den forbindelse oprettedes 2 nye professorater (Max Sørensen og Torben Lund) og 1 docentur (Thøger Nielsen) i retsvidenskab, og som lektor ansattes en landsretssagfører. Anordningen om 2. del udstedtes 2/8 1948. Fra 1/9 1949 blev undervisningen udvidet med 3. dels-fagene, og der oprettedes 2 nye professorater. Det ene ? strafferet ? blev besat med Louis le Maire, mens det andet ? procesret ? ikke umiddelbart kunne besættes. I foråret 1950 tilkom undervisning i kriminologi ved en lektor (Erik Christensen). Den kgl. anordning om 3. del i Aarhus blev udstedt 25/7 1950, og 27/10 samme år opnåede fakultetet ret til at tildele den juridiske doktorgrad. Hermed var faget grundlæggende opbygget i Aarhus, og man var fra nu af i stand til for alvor at aflaste Københavns Universitet.


[1]       Palle Lykke: "Forholdene omkring de juridiske studerende i Århus 1928-1931 - et aspekt af det juridiske studiums forhistorie ved Aarhus Universitet", 1996, 29 s., upubliceret manuskript hos Universitetshistorisk Udvalg.