Aarhus Universitets segl

Svesken på disken

Af Kirsten Bang, Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet, DMU og Lizzi Edlich, HR-afdelingen, DMU

Deltagere på DMU’s personalekonference ”Forandring undervejs". Foto: Roar Lava Paaske | AU Kommunikation


Det nye AU er en ”sammenbragt familie”, der med den faglige udviklingsproces skal bringes til at fungere på bedste vis med de kulturforskelle og -ligheder, der nu er.
Men sammenbragte familier fungerer ofte bedst, når ”svesken kommer på disken”: Hvor er forskellene? Hvor konflikter de? Hvilke ”anderledes måder at gøre tingene på” kunne med fordel adopteres eller bruges i en ny sammenhæng? Og hvor kunne der komme helt nye muligheder på banen?
Det kunne give rigtig god mening at få en åben og fordomsfri dialog om kulturforskellene med det formål, at skabe et grundlag for en organisation, som vi alle trives i.

UNIvers bragte i maj (nr. 5) en stemningsrapport fra DMU’s personalekonference ”Forandring undervejs”. Her drøftede cirka 350 medarbejdere bl.a. muligheder og udfordringer ved den faglige udviklingsproces og den nye AU-fremtid, hvor det hidtidige DMU’s medarbejdere fordeles på de to institutter for henholdsvis Bioscience og Miljøvidenskab, på Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) samt på en række enheder under Fællesadministrationen.

Nu er konferencens konklusioner og anbefalinger samlet i en rapport, der samler alle guldkornene fra drøftelserne på konferencens workshopper. 

Mange af anbefalingerne afspejler de værdier, som har været væsentlige for at sikre trivsel, engagement og samhørighed i DMU, og de er dermed udtryk for den kultur, der har været i organisationen. Nogle af de væsentligste anbefalinger er at:

  • sikre et højt informationsniveau, gennemsigtighed og mulighed for medindflydelse i forhold til den videre praktiske organisering af fakultet og institutter.
  • sikre formel ledelse på flere niveauer under institutledere, så der ikke skabes for stor afstand mellem medarbejder og leder.
  • sikre et tæt samarbejde mellem administrative og videnskabelige medarbejdere for at understøtte det faglige arbejde bedst muligt.
  • fokusere på en projektorganisering, hvor alle de faggrupper (både VIP og TAP), som tager del i et projekt, fungerer som et team, hvor alle har veldefinerede roller og anerkendes herfor.
  • fokusere på tværfagligt samarbejde, da det er essentielt for at løse problemer inden for den samfundsrettede forskning og rådgivning. Det er i den forbindelse vigtigt at skabe incitament og strukturer, der understøtter tværfagligt arbejde.
  • integrere medarbejderne fagligt og kulturelt og give mulighed for hurtigt at lære hinanden at kende fagligt og socialt i de nye enheder. Her tilfører DMU (og DJF) for eksempel forskningsbaseret rådgivning som et nyt element på AU.

Vi håber, at anbefalingerne fra DMU’s medarbejdere dels kan være med til at fortælle andre dele af universitetet om det hidtidige DMU’s værdier, dels at det kan være startskuddet til, at medarbejdere fra andre hovedområder overvejer, hvad der er vigtigt at fokusere på fremadrettet – stafetten er hermed givet videre!
Hele rapporten fra DMU’s personalekonference kan ses under personalekonference 2011 på bazaren.dmu.dk


Hvilke kulturforskelle synes du skal på bordet?
Gå ind i debatten på UNIvers' hjemmeside:
univers.au.dk