Aarhus Universitets segl

Svar: "Hvad blev der af samarbejdet?"

Af Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant for TAP-gruppen, og Finn Folkmann, fællestillidsrepræsentant for de akademisk ansatte på Aarhus Universitet.

 

At foretage en stor forandring på en så stor arbejdsplads som AU er en enorm udfordring. Alligevel ser det ud til at lykkes. Der er naturligvis mange meninger om, hvorvidt forandringen er rigtig eller forkert - og vi har nok alle hver vores oplevelse af, om vi er blevet hørt og informeret godt nok.

Det skal dog slås fast, at fællestillidsrepræsentanterne for VIP og TAP har været involveret fra dag ét, og den faglige udviklingsproces har været diskuteret på stort set hvert eneste HSU-møde de sidste to år. Vi har deltaget i talrige udvalg, møder, seminarer m.m. Hvis der var tvivl, om vi var blevet orienteret, blev vi kaldt ekstraordinært ind. Hvis vi havde behov for mere information og rettede henvendelse til ledelsen, blev vi straks kaldt ind.

Som fællestillidsrepræsentant er opgaven at informere tillidsrepræsentanterne for de forskellige organisationer på AU, som igen informerer deres bagland. Derudover har mange TAP-tillidsrepræsentanter været repræsenteret i de forskellige procesudvalg.
Både ledelse og tillidsrepræsentanter kunne sikkert have gjort det bedre set i forhold til ledelsens informationspligt i samarbejdsaftalens § 3, stk. 2. Vi må dog ikke glemme, at medarbejderne også har en informationspligt jf. § 3, stk. 4 og 5, hvoraf det fremgår, at tillidsrepræsentanter både skal informere baglandet, men også fortælle ledelsen, hvis der er utilfredshed med processen. Det, mener vi så i øvrigt, også er sket, men noget tyder på, at det ikke har været helt godt nok.

Jette Benn har ret i, at der var kort tid, fra HSU blev hørt, og til en endelig beslutning skulle træffes. Dette var vi på forhånd orienteret om og havde derfor et ekstraordinært møde i HSU en uge før. Af og til skal der træffes en hurtig beslutning, og der er det vigtigt, at man har tillid til de tillidsrepræsentanter, man har valgt til HSU.

Med hensyn til de fremtidige samarbejdsudvalg (SU), så har en arbejdsgruppe lagt op til effektivt arbejdende SU, som vil være mindre end nu, og hvor de medarbejdergrupper, som ikke er direkte repræsenteret (for eksempel fra faglige eller geografiske enheder), og fagforeninger kan deltage i formøder på medarbejderside. Det indstilles også, at det fremtidige og forhåbentligt mere funktionsdygtige HSU ikke har et forhandlingsudvalg. Dette oplæg sendes efter planen i løbet af april 2011 til høring hos de nuværende lokale SU og fakultets-SU inden behandlingen i HSU.

Afslutningsvis skal det siges, at vi er stolte af at være på en arbejdsplads, der tør sætte en så stor udvikling i gang. Vi føler os – sikkert som flere andre her på AU – usikre på, hvad der konkret skal ske, og derfor har vi aftalt ekstra møder med ledelsen og med tillidsrepræsentanterne inden for VIP- og TAP-grupperne.

Til Jette Benn må vi sige, at det nok skal gå, og at vi som tillidsrepræsentanter må sørge for, at ledelsen løbende informerer og involverer.