Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rektorpromotionen ved Aarhus Universitet den 4. december 1935

Professor Ernst Frandsen - Aarhus Universitets første rektor - med den gyldne kæde om halsen. Udklip fra Aarhus Amtstidende 5.12.1935.
Yderst til venstre Aarhus Universitets første rektor, professor Ernst Frandsen. På anden række fra venstre professor, dr.med. Knud Faber fra Københavns Universitet, borgmester H.P. Christensen, professor, dr.phil. Andreas Blinkenberg og rektor Christiansen fra Katedralskolen i Århus. På tredje række fra venstre professor, dr.phil. Franz Blatt, professor dr.phil. Hakon Lund, professor,dr.phil. Ad. Stender-Petersen samt forhenværende borgmester Jakob Jensen og højesteretssagfører Andreas Christensen. Udklip fra Aarhus Amtstidende 5.12.1935. Klik på billedet for større udgave.
Den næsten én meter lange rektorkæde i 14 karat guld og med det i 1934 af Gudmund Holme udarbejdede segl for Aarhus Universitet på medaljen. Kæden er fremstillet hos guldsmed Frantz Hingelberg, Århus. Klik på billedet for større udgave.

Rektor- og dekanværdighed symbolsk tillagt de valgte

Gennem universitetets første syv år fra 1928 til hen på året 1935 anvendtes betegnelserne rektor og dekan/dekaner samt fakultet/fakulteter ikke - i hvert fald ikke officielt.

Der eksisterede på den tid lærerforsamlingens formand og fagområdernes sekretær/sekretærer, og det var dem, der overordnet var ansvarlige i forhold til de felter, som senere skulle blive dækket af  betegnelserne rektor, dekaner og fakulteter.

Indehaverne af de omtalte poster - formand og sekretærer - blev valgt i deres respektive fora (Lærerforsamlingen og de enkelte fagområder), og dette valg fandt sted hvert år i april.

Allerede umiddelbart efter, at såvel lærerforsamlingen som bestyrelsen for Aarhus Universitet i maj 1935 havde godkendt statutterne for Aarhus Universitet, begyndte man så småt internt at benytte betegnelserne rektor og dekan. Det fremgår af forhandlingsprotokollerne.

Men det var principielt først efter, at statutterne var blevet approberet af Undervisningsministeriet den 10. oktober, og efter at de i april samme år valgte personer den 18. november - ved nyvalg i henhold til statutterne - fik bekræftet deres tidligere valg, at betegnelserne kunne anvendes officielt.

Nu kunne man have troet, at den her skitserede formelt-legale baggrund var tilstrækkelig ballast for en rektor og to dekaner, der skulle virke inden for rammerne af et ungt moderne universitet - hvis fysiske rammer udgjordes af arkitekt C.F. Møllers funktionalistiske universitetsbyggeri - men her så bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen - (der et kvart århundrede tidligere var dimitteret som cand.jur. fra det gamle traditionsrige universitet i hovedstaden) - noget anderledes på det.

Han ønskede at tilføje en symbolsk dimension og bestilte således for egen regning hos byens fornemmeste guldsmed en rektorkæde i 18 karat guld, som han - sammen med sin hustru - forærede til universitetet, og på denne baggrund kunne en egentlig "rektorpromotion" finde sted 4. december 1935.

Så ganske vist var professor, dr.phil. Ernst Frandsen blevet "rektor" 18. november 1935 - og docent, dr.phil. Louis Hjelmslev og professor, dr.phil. Erik Buch Andersen var blevet "dekaner" samme dag -  men det var først i og med promotionsritualet - hvor universitetets bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen lagde den gyldne kæde om halsen på Ernst Frandsen - at titlernes fulde værdighed så at sige symbolsk blev tillagt de valgte.

Skønt promotionen har været højtidelig nok, måtte man dog savne de rette, storslåede og værdige rammer, som man kunne have ønsket sig, og som man først fik en halv snes år senere med den nye hovedbygnings store aula.

I den artikel fra Aarhuus Stiftstidende, som der linkes til længere nede på siden, gives en fin gennemgang af de symboler, værdighedstegn og ritualer, som historisk har spillet en rolle ved Københavns Universitet, og som Aarhus Universitet med rektorpromotionen 4. december 1935 knyttede an til. Note

Fint skulle det være, men der har formentlig været modstand i Lærerforsamlingen.

I hvert fald blev den første rektorpromotion også den sidste. Hvad angår rektor nummer to, nævner universitetets årsberetning under "Akademiske Højtideligheder" ganske nøgternt, at den afgående rektor ved "Universitetets Aarsfest og Immatrikulationshøjtidelighed" aflagde beretning om det akademiske år 1935-1936 "og overgav derpaa Rektorkæden til den nye Rektor" - se det pågældende afsnit - og i senere årsberetninger meddeles der under "Akademiske Højtideligheder" ikke et ord om overdragelse af rektorkæden i forbindelse med rektorskift.

*

*