Aarhus Universitets segl

Nøgletal om økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2014 fordelt på fakulteter

1.000 kr. Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed*
Indtægter 867.521 1.570.969 900.074 903.941 80.104 4.322.609
Omkostninger -862.806 -1.597.081 -914.622 -900.352 -62.376 -4.337.236
Årets resultat 4.715 -26.112 -14.547 3.589 17.727 -14.627
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter 12.449 65.087 24.330 10.298 8.481 120.645
Omkostninger -8.490 -60.013 -24.169 -7.455 -8.377 -108.505
Årets resultat 3.959 5.074 161 2.843 104 12.140
Delregnskab 3: Retsmedicin
Indtægter - - 45.991 - - 45.991
Omkostninger - - -45.991 - - -45.991
Årets resultat - - 0 - - 0
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning
Indtægter 150.410 943.918 326.762 150.101 -3.686 1.567.506
Omkostninger -150.527 -951.831 -327.396 -149.947 3.697 -1.576.004
Årets resultat -116,9 -7.913 -634 154 12 -8.498
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter 32.007 49.595 6.024 2.872 78.150 168.648
Omkostninger -31.983 -50.923 -6.024 -3.025 -78.147 -170.102
Årets resultat 23 -1.328 - -153 3 -1.454
Aarhus Universitet i alt
Indtægter 1.062.388 2.629.569 1.303.181 1.067.212 163.049 6.225.399
Omkostninger -1.053.807 -2.659.848 -1.318.202 -1.060.778 -145.203 -6.237.838
Årets resultat 8.581 -30.278 -15.021 6.433 17.846 -12.439

*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (Internt regnskab) 2013-2014

Mio. kr. årets priser Regnskab 2013 Regnskab 2014
Ordinære driftsindtægter
Finanslovstilskud
Heltidsuddannelse 1.469  1.525
Deltidsuddannelse 30  29
Udv.studerende 10  12
Fripladser og stipendier 9  13
Færdiggørelsesbonus 151  157
Effektiviseringer -61  -61
Basisforskning 2.014  2.031
Myndighedsopgaver 193  190
Øvrige formål 136  104
Finanslovstilskud i alt 3.952  4.000
Eksterne tilskud 1.701  1.733
Salg og øvrige driftsindtægter 493  463
Ordinære driftsindtægter i alt 6.146  6.196
Ordinære driftsomkostinger
Lønninger
VIP 1.679 1.725
Ph.D 490  434
DVIP 226  206
TAP 1.598  1.549
DTAP 76  65
Anden løn -37  44
Lønninger i alt 4.032 4.021
Øvrige driftsomkostninger
Husleje i alt 658  655
Andre ordinære driftsomkostninger 3.421  3.618
Omkostningsreducerende konti* -1.950  -2.190
Øvrige driftsomkostninger i alt 2.130 2.082
Afskrivninger i alt 134  132
Omkostninger i alt 6.295  6.236
Resultat af ordinær drift -150 -39
Finansielle poster
Finansielle indtægter 12 29
           Finansielle omkostninger 3 2
Finansielle poster i alt 8 27
Årets resultat -141 -12

* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

G3. Formålsfordelte omkostninger 2014

Mio. kr. 2014
1. Uddannelse  1.997,3
1.1 Heltidsuddannelse  1.126,3
1.2 Deltidsuddannelse  73,9
1.3 Øvrige uddannelser  59,5
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau)  372,6
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  365,0
2. Forskning  3.214,0
2.1. Forskning  1.590,4
2.2. Forskeruddannelse  684,5
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau)  358,5
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  580,6
3. Formidling og vidensudveksling  297,3
3.1. Formidling  165,1
3.2. Vidensudveksling  50,1
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau)  35,4
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  46,6
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening  388,7
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver  310,1
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau)  19,6
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  59,0
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau)  310,5
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver  268,1
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  42,4

Formålsfordelte omkostninger i alt *

 6.207,8

* Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg

G4. Omkostninger finansieret af eksterne forskningsmidler (Tilskudsfinansieret forskning) 2014

Mio. kr.  Arts Science and
Technology
Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Statslige 92 605 146 95 -8 930
EU og andre internationale 14 151 23 19 4 210
Øvrige 45 188 157 37 0 427
Ialt 150 944 327 150 -4 1.568

G5. Ordinære driftsomkostninger fordelt på delregnskab, fakultet og løn/øvrig drift 2014

Mio. kr. Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed*
Ordinære driftsomkostninger i alt  863  1.589  915  900  69  4.335
Heraf løn  466  802  501  483  831  3.083
Heraf øvrig drift  397  787  414  418  -763  1.253
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed
Ordinære driftsomkostninger i alt  9  60  24  7  8  109
Heraf løn  4  25  14  3  6  52
Heraf øvrig drift  4  35  11  4  3  56
Delregnskab 3: Retsmedicin
Ordinære driftsomkostninger i alt  -    -    46  -    -    46
Heraf løn  -    -    25  -    -    25
Heraf øvrig drift  -    -    21  -    -    21
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning
Ordinære driftsomkostninger i alt  151  952  327  150  -4  1.576
Heraf løn  85  493  168  88  -9  824
Heraf øvrig drift  66  459  160  62  5  752
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Ordinære driftsomkostninger i alt  32  51  6  3  78  170
Heraf løn  13  3  4  2  16  37
Heraf øvrig drift  19  48  2  2  62  133
Aarhus Universitet i alt
Ordinære driftsomkostninger i alt  1.054  2.652  1.318  1.061  151  6.236
Heraf løn  567  1.322  712  576  844  4.021
Heraf øvrig drift  486  1.329  607  485  -693  2.214
Relativ lønandel 54% 50% 54% 54% 64%

* Inkl. delregnskab 6 (Uddannelsesforskning) og delregnskab 9 (Grønlandsbeskattede)