Aarhus Universitets segl

Nøgletal om økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2015 fordelt på fakulteter

1.000 kr. Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed*
Indtægter 864.220 1.546.813 887.784 894.292 94.260 4.287.369
Finanslovstilskud

795.554

1.475.866

830.700

830.997

56.017

3.989.133

Salg/øvrige driftsindtægter 

68.666

70.947

57.084

63.295

38.243

298.235

Omkostninger -853.595 -1.540.540 -897.269 -887.269 -58.681 -4.237.355
Løn

-542.704

-907.351

-555.810

-585.738

-382.946

-2.974.548

Øvrige driftsomkostninger

-310.891

-633.190

-341.460

-301.530

324.264

-1.262.806

Finansielle poster

-47

-4.957

-9

-258

3.775

-1.496

Årets resultat 10.577 1.315 -9.495 6.765 39.355 48.518
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter 13.578 76.979 22.121 12.344 8.351 133.372
Salg/Øvrige driftsindtægter

13.578

76.979 22.121 12.344

8.351

133.372

Omkostninger

-10.994 -77.174 -20.953 -9.653 -8.192 -126.965
Løn
-4.020 -28.154 -13.288 -3.653

-4.814

-53.929
Øvrige driftsomkostninger
-6.974 -49.020 -7.665 -6.000 -3.377 -73.036

Finansielle poster

1 148 -0 -10 -0 138
Årets resultat 2.584 -47 1.167 2.682 159 6.545
Delregnskab 3: Retsmedicin
Indtægter 45.012 45.012
Salg/Øvrige driftsindtægter
45.012 45.012
Omkostninger -1 -45.523 -45.524
Løn
-1 -23.376 -23.377
Øvrige driftsomkostninger
-22.147 -22.147
Finansielle poster 0 0
Årets resultat -1 -511 -512
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning
Indtægter 156.388 997.965 339.037173.126 20.092 1.686.608
Eksterne tilskud
155.851 995.560 336.262 173.109 20.087 1.680.869
Salg/øvrige driftsindtægter
536 2.405 2.775 18 5 5.739
Omkostninger -155.905 -1.000.855 -339.059 -173.228 -20.094 -1.689.141
Løn
-96.342 -519.723 -168.029 -105.963 -12.235 -902.291
Øvrige driftsomkostninger
-59.563 -481.132 -171.030 -67.265 -7.859 -786.850
Finansielle poster -51 70 -48 68 -0 40
Årets resultat 431 -2.820 -70 -33 -2 -2.494
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter 18.593 24.2385.436 5.491 73.149 126.908
Eksterne tilskud
18.132 22.710 5.059 5.109 72.663 123.673
Salg/øvrige driftsindtægter
462 1.528 377 381 486 3.235
Omkostninger -18.611 -24.294 -5.433 -5.466 -73.079 -126.883
Løn
-7.404 -3.143 -3.355 -2.691 -14.953 -31.546
Øvrige driftsomkostninger
-11.207 -21.151 -2.078 -2.775 -58.126 -95.337
Finansielle poster 1 -19 -3 1 -80 -99
Årets resultat -16-75 126 -10 -74
Aarhus Universitet i alt
Indtægter 1.052.778 2.645.995 1.299.390 1.085.254 195.852 6.279.269
Finanslovstilskud
795.554 1.475.866 830.700 830.997 56.017 3.989.133
Eksterne tilskud
173.983 1.018.270 341.321 178.218 92.750 1.804.542
Salg/øvrige driftsindtægter
83.242 151.859 127.369 76.038 47.085 485.593
Omkostninger -1.039.105-2.642.864-1.308.237 -1.075.615 -160.046 -6.225.868
Løn
-650.469 -1.458.371 -763.858 -698.045 -414.948 -3.985.692
Øvrige driftsomkostninger
-388.636 -1.184.493 -544.379 -377.570 254.902 -2.240.177
Finansielle poster -96 -4.758 -60 -198 3.696 -1.416

Årets resultat af ordinær drift

13.577

-1.628

-8.907

9.440

39.502

51.984

Delregnskab 1 - ordinær virksomhed*)
Andre driftsindtægter**) 124.490 124.490
Årets resultat 163.992 176.474
Relativ lønandel 63 % 55 % 58 % 65 % 64 %

*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.

**Indtægter fra salg af tidligere IHA bygninger på Dalgas Avenue.

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (Internt regnskab) 2014-2015

Mio. kr. årets priser Regnskab 2014 Regnskab 2015
Ordinære driftsindtægter
Finanslovstilskud
Heltidsuddannelse  1.525 1.549
Deltidsuddannelse  29 22
Udv.studerende  12 12
Fripladser og stipendier  13 14
Færdiggørelsesbonus  157 160
Effektiviseringer -61  -61
Basisforskning 2.031  2.000
Myndighedsopgaver  190 193
Øvrige formål  104 101
Finanslovstilskud i alt  4.000 3.989
Eksterne tilskud  1.733 1.805
Salg og øvrige driftsindtægter  463 486
Ordinære driftsindtægter i alt  6.196 6.279
Ordinære driftsomkostinger
Lønninger
VIP 1.725 1.727
Ph.D  434 414
DVIP  206 202
TAP  1.549 1.501
DTAP  65 69
Anden løn  44 73
Lønninger i alt 4.021 3.986
Øvrige driftsomkostninger
Husleje i alt  655 661
Andre ordinære driftsomkostninger  3.618 3.191
Omkostningsreducerende konti*  -2.190 -1.757
Øvrige driftsomkostninger i alt 2.082 2.095
Afskrivninger i alt  132 145
Omkostninger i alt  6.236 6.226
Resultat af ordinær drift -39 53
Andre driftsindtægter (salg af Dalgas Avenue) 124
Finansielle poster
Finansielle indtægter 29 19
           Finansielle omkostninger 2 21
Finansielle poster i alt 27 -1
Årets resultat -12 176

* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

G3. Formålsfordelte omkostninger 2015

Mio. kr. 2015
1. Uddannelse  2.059,8
1.1 Heltidsuddannelse  1.153,5
1.2 Deltidsuddannelse  72,6
1.3 Øvrige uddannelser  63,5
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 412,2
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  358,0
2. Forskning  3.178,4
2.1. Forskning 1.608,6
2.2. Forskeruddannelse 667,2
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 348,7
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 553,9
3. Formidling og vidensudveksling 275,9
3.1. Formidling  149,4
3.2. Vidensudveksling  41,6
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau)  36,5
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 48,4
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 376,5
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver  306,2
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau)  15,0
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. )  55,2
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) 304,3
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver  263,6
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 40,7

Formålsfordelte omkostninger i alt *

 6.194,9

* Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg