Aarhus Universitets segl

2007

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG 2007        

 

- Beretning om udvalgets virke inkl. meddelelse om nyerhvervelser  

 

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet - Fredrik Nielsens Vej 5 – Bygning 1448 - 8000 Århus C

 

Tlf.: 8942 2349  e-post: pl@adm.au.dk - Hjemmeside:  http://www.au.dk/uhu/velkommen    

 

Universitetshistorisk Udvalgs montreudstilling om Studenterrådets historie tages i øjesyn af deltagere i en reception afholdt 28. november 2007 i anledning af udgivelsen af en diger jubilæumspublikation om rådets første 75 år. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

 

1. UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG (UHU)

 

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (UHU) har i beretnings­perioden (kalenderåret 2007) bestået af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh og lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke har fungeret som UHU’s sekretær. 

 

2. HISTORIE OG KOMMISSORIUM

 

UHU blev oprettet i foråret 1987 og arbejder pt. på baggrund af følgende kommissorium: ”Udvalget har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.” 

 

3. UDVALGETS HJEMMESIDE

 

UHU er efter en årrækkes indsamlingsvirksomhed i besiddelse af betydelige mængder af såvel interessant som "seværdigt” universitetshistorisk materiale og har nu på sin i 2005 etablerede hjemmeside under anvendelse af en variation af synsvinkler kunnet præsentere et udvalg af billedmateriale fra samlingerne og fremlægge oversigter vedr. det indsamlede. Der er ikke blot billeder og tekst, men også lyd – sidstnævnte typisk fra den række af erindringsinterviews, som er foretaget af UHU’s medarbejdere siden efteråret 1987. Hjemmesiden fungerer også allerede som det ”udstillingsrum”, som UHU (som arkiv- og museumsetablerende instans) endnu ikke er i besiddelse af i den fysiske verden. Ud over den almindelige opbygning af hjemmesiden – herunder faste rubrikker som Månedens billede og Nyt fra universitetshistorien - blev der i 2007 produceret to større webudstillinger:

 

 

Se hjemmesiden på http://www.au.dk/uhu/velkommen og alle de større webudstillinger på http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger  

 

4. DIGITALISERING AF BILLEDER, LYD OG VHS-VIDEOER

 

Projektet, der blev igangsat for nogle år siden, og er af den allerstørste betydning for fremtidssikringen af det interview - og billedmateriale, som er indsamlet gennem de 20 år, hvori UHU har virket, er fortsat i beretningsåret, idet man har videreført den tidskrævende proces, som det er at digitalisere de mange hundrede timers lydoptagelser fra spole- og kassettebånd og de mange tusinde fotos, som foreligger. Ca. 30 VHS-videoer i UHU’s samlinger er i årets løb også blevet digitaliseret.

 

At materialet med tiden vil foreligge digitaliseret, vil være af betydning for en mere fleksibel distribution heraf – herunder ikke mindst internationalt - og at der allerede foreligger en del materiale digitaliseret, har vist sig særdeles hensigtsmæssigt i forhold til etableringen af UHU’s ovenomtalte www-hjemmeside.   

 

5. INDSAMLING AF MUNDTLIGE ERINDRINGER SAMT AUDIO-MATERIALE MV.

 

Følgende personer har i løbet af beretningsperioden fortalt om deres forhold til Aarhus Universitet: 

 

 • Cand.mag. Bodil Jørgensen, tidl. Rabbe, Kongsvang, f. 1918 (supplement til interview 2006).
 • Fhv. lektor, cand.polyt. Jens Nørby, Skødstrup, f. 1932, har kommenteret de enkelte fotos i overdraget billedsamling fra 50 år ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Undervisningsminister, cand.scient.pol. Bertel Haarder, f. 1944, har givet erindringsinterview om forholdet til Studenterrådet i studietiden ved AU. Lydoptagelse (70 min.) overdraget af interviewerne Bjørn Kock Sørensen og Mikkel Balskilde Hansen.
 • Fra cand.oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard er modtaget en grammofonplade : et bevaret eksemplar af Jubillesangen 1953 (der blev i sin tid produceret 2 (to) eksemplarer).
 • Fra forskningsbibliotekar, cand.jur. Per Teglborg, Juridisk Bibliotek, er overdraget (officielle) lydoptagelser af forelæsninger i offentlig ret v/lektor, cand.jur. Ebbe Mansfeld Boe.
 • Afdøde: Følgende personer, som tidligere har givet erindringsinterview til UHU, er i løbet af beretningsperioden afgået ved døden: Fhv. museumsoverinspektør cand.mag. Gunner Rasmussen (1920-2007), Brabrand, og cand.mag. Johann Boisen Schmidt (1925-2007), Brede.
 • Volontører: Stud.scient.pol. Miriam Mogensen er blevet tilknyttet udvalget som specialiseret interviewvolontør, mens interviewvolontør stud.mag. Anne Sofie Vemmelund  blev cand.mag. og derfor takkede af.

 

6. INDSAMLING AF ARKIVER, HÅNDSKRIFTER, DOKUMENTER, UNDERVISNINGSMATERIALE, SKRIFTLIGE (UTRYKTE) ERINDRINGER MV.

 

Der har været arbejdet med at forberede tilgængeliggørelse på UHU’s hjemmeside af sådanne foreliggende oversigter vedr. indholdet af de enkelte personarkiver, som er egnede hertil.

 

I 2007 er indkommet følgende:

 

 

Desuden er der fra flere personer indgået tilsagn om senere afleveringer af materiale.

 

I forbindelse med aftale om gensidig udveksling af kopier af korrespondance mellem Victor Albeck og Knud Faber fra AU's umiddelbare forhistorie og første år afventes stadig modtagelse af kopier fra Det Kgl. Biblioteks Håndskriftsamling (v/Ivan Boserup).

 

7. INDSAMLING AF ARKIVALIER VEDR. ORGANISATIONER, FAG, AFDELINGER, FAKULTETER, KOLLEGIER, BOGHANDEL, EJENDOMME, MUSEER MV.

 

 • Parkkollegierne, diverse materiale (køkkenbøger etc.) fra enkelte kollegier.
 • Det lærde Selskab 2006: digitale indkaldelser, medlemsliste og præsidiereferater mv. overdraget 2007 af Selskabets sekretær.
 • Budgetkontoret: Materiale vedr. pris- og lønregulering: Håndskrevet skema i skifteramme + mat. i brevordner. Overdraget af Ulla Blach.
 • Geografi: kortsamling mv., herunder Johannes Humlums kulturgeografiske kort samt kortkabinet fra Geografisk Institut. Overdraget 2007 af Ole J. Knudsen, Steno Museet
 • Indskrivningsområdet: Matrikler etc.
 • Statskundskab, russekretariatet: Materiale vedr. ruskurser ca. 1990 til ca. 2004. Ca. 8 ringbind. mv. Overdraget 2007 af Sune Astrup Christiansen, afgående russekretær.
 • Det Strategiske Miljøforkningsprogram: 3 klassesæt til folkeskoleundervisning, som programmet producerede i 2000. Overdraget af Søren Larsen, nu Erhvervskontakten, tidl. DSM.
 • Det Naturvidenskabelige Fakultet: Mat. vedr. fakultetets historie/Svend Bundgaard er overdraget af Henry Nielsen, Steno Instituttet.
 • Revy: Teologisk Julerevy 2006 + 2007 er overdraget 2007 af John Andreasen, Dramaturgi, 2006 blot i kopi (producerens kopi).
 • Administrationens Julefrokost : Mat. fra 1984 og frem overdraget af Svend Aage Mogensen, HUM.
 • TEO: Fra Biblioteket, Det Teologiske Fakultet, er løbende modtaget diverse materiale, overvejende tryksager af forskellig art. 

 

8. INDSAMLING AF BILLEDMATERIALE

 

Samlingen, der ved udgangen af 2006 bestod af ca. 17.304 billeder, blev i 2007 øget med ca. 4.321, således at antallet ved udgangen af 2007 var ca. 21.625. Som nævnt også i tidligere beretninger er tallet endda reelt en del højere, idet der fra og med 2005 ved målrettet indsamling indkom store mængder af materiale vedr. parkkollegierne. Kollegiematerialet rummer tusindvis af fotografier og andre former for billeder, men har ikke været gennemgået. Når dette engang er sket, vil tallene blive justeret op. De talrige fotos, som UHU’s sekretær selv tager til dokumentation af dette eller hint, og som har – eller måske vil få – universitetshistorisk værdi, medtælles normalt ikke. 

 

 • Administrationen: Julefrokostfotos 1991  overdraget af Svend Aage Mogensen, HUM. 
 • Bombardementet 1944: Overdragelse af originalt foto af kollegierne under luftangrebet 31.10.1944 stilles i udsigt af Stephen Hagen, Director, Research, Business and Innovation, University of the West of England, Bristol.
 • Jørgensen, Bodil f. Rabbe, Kongsvang. Diverse billedmateriale mv. Gave 2007.  Se oversigt.
 • Kaiser, Birger: 830 fotos fra 1970'erne og 80'erne vedr. Studenternes Hus og Studentersamvirkets udflugter samt klicheer til brochure ca. 1964 for Studenternes Hus foruden Akademisk Boghandels 25-års-jubilæumsfrokost 1974 plus mat. vedr. brand 13.7.1988 i Biologi.  Se oversigt.
 • Dettmann, Gurli 4 fotos ca. 1986 fra hhv. administrationens udflugt og julefrokost. 
 • Teknisk Forvaltning v/ Morten Franch: Billed- og kortmateriale: Forskerparken og Langelandsgades Kaserne, herunder luftfotos. 2 indrammede fotos af stort kunstværk uden for Forskerparken/Langelandsgades undervisningsfløj. Bygningstegninger vedr. Forskerparken. Desuden tryksag 1961 vedr. nyt Kemisk Institut (ej den velkendte!).
 • Fleng, Karen: Udklip 1983 vedr. studievejledningen.
 • Fysiologi: Ringbind indeholdende negativer til i alt ca. 2700 fotos. Motiverne er fortrinsvis portrætter af studerende ca. 1984-2000, men bindet rummer tillige en diverse-afdeling m. bla. portrætter af ansatte 1996-2000, optagelser med relation til begivenhed vedrørende Christian Aalkjær ca. 1999 og reception for Kirsten Vinge 22. september 1998. 
 • Indskrivningsområdets aflevering 2007: 2 årskort - universitetets allerførste – nr. 1/29 – tilhørende Jørgen Bang, som i 1978 forærede det til Aarhus Universitet - samt anden persons årskort 1952-53. Desuden 1982-notater mv. vedr. universitetets sølvsager mv. + personsager (klausulerede). Overdraget af Anni Larsen m.fl.fra Indskrivningsområdet. 
 • Stokholm Pedersen, M.: 4 fotos, 3 m. Stokholm Pedersen og andre fra kollegium 6, værelse 289, 1950 eller 1951 samt årskort 1955-1956 med portrætfoto fmtl. 1947. Hertil kommer en samling af dokumenter, papirer og udklip.
 • Holst-Jensen. Poul: Ca. 40 fotos fra administrationens sommerudflugt 2007. 
 • Rasmussen, Carsten Høj: 6 digitaliserede fotos
 • Adriansen, Benny: 2 fotos samt diverse studenterkort m. portrætfotos etc. 
 • Gregersen, Laurits: 17 fotos i form af (skarpe) fotokopier af sider fra fotoalbum med kommentarer og oplysninger til fotos 1963-1965: Kollegium 4, 1, herunder fester, køkkenmøde mv. og besøg af UN-Singers samt foto fra statsministerbesøg på AU 1963. Endvidere kopi af eksamensbevis 1967 og materiale vedr. FN-Gruppen v. Århus højere læreanstalter: (1) Europaturen juli 1964 samt (2) Årsrapport 1965. Desuden under (1) div. vedr. folkeretskursus i Haag 1964 i forlængelse af FN-Europaturen - bl.a. adgangskort. Gave 2007 fra cand.jur. Laurits Gregersen, f. 1941, Frederiksberg.  Se oversigt.
 • Nyhedstjenesten : Ca. 125 fotos ca. 1998-1999.
 • Nørby, Jens:  Ca. 260 fotos fra og med 1956 med motiver fra fhv. lektor, cand.polyt. Jens Nørbys og kollegers virke ved Fysiologisk Institut, Biokemisk Institut og Biofysisk Institut ved Aarhus Universitet - institutliv, konferencer/videnskabelige møder etc. samt institut-skovture.  
 • Tågekammeret, plakater m. ca. 280 fotos 
 • Aarhus Universitetsforlag: Diverse scanninger tilsendt af praktikant. 

 

9. INDSAMLING AF "MUSEUMSGENSTANDE"

 

 • Kunsthistorie: Episkoper, filmfremvisningsapparat og lysbilledapparat.
 • Fysiologi: Elektrisk regnemaskine af mærket Facit. 1970’erne (papirrulleholder mangler). Desuden stempleapparat : Apparat af mærket Farrington (USA) til stempling af blanketter fra Statsbiblioteket i forbindelse med bestilling af bøger. Overdraget af kontormedarbejder Inge Jensen, Afd. for Fysiologi.
 • Administrationen: Sprogkursussæt m. afspilningsmaskine (har været benyttet af nu afdød medarbejder).
 • Indtegningsområdet: Skrivemaskine anno 1953 mv.
 • Gurli Dettmann (TEO): Montreskab inkl. souvenirs hjembragt fra rejser af medarbejdere på Teologi.
 • Lise Poulsen (ADM): Gammel udstillingsplanche vedr. universitets-arkitektkonkurrencen 1931.
 • Poul Bonde (ADM): Indrammet plakat vedr. arkitekt C.F. Møller i anledning af dennes 90-årsdag.
 • Informationskontoret: Gulvmåtte: 23. marts 2007-måtte vedr. artikelkonkurrence etc.

 

10. INDSAMLING AF PERIODICA

 

 • Rådsnyt: Cand.oecon. Henrik Munck har overdraget eksemplarer af det af ham selv redigerede blad Rådsnyt (1953).  

 

11. INDSAMLING AF SANGE OG SANGMATERIALE  

 

 • Studenter-Sangbogen udgivet af Danmarks Kristelige Studenterbevægelse. Med håndskrevne hilsener til pastor Bruun Simonsen med tak for 24.-9.-39. fra en række AU-studenter (hvis autografer pryder titelblad, bl.a. Grete Bondesen). u.å. (1930'erne). Køb 2007.  
 • Kogebog for Studenter og andre Ungkarle. Vejledning til at holde sig selv med tør Kost Etc . Af Rusgildekomiteen. Studenterforeningens Rusgilde 1933. Mange storartede tegninger af Storm P. m.fl. [Det er en sangbog!]. (1933). Køb 2007.
 • Aarhus Universitets Kantate . Tekst af Hans Hartvig Seedorff-Pedersen og musik af Johan Hye-Knudsen. (1933). Fejlfrit ekspl. Køb 2007.

 

12. INDSAMLING AF AUDIOVISUELT MATERIALE

 

 • Smalfilm om Tandlægehøjskolen er kommet udvalget i hænde ved en slags tilfælde.

 

13. PUBLIKATIONER

 

 • Palle Lykke: "Studenterrådet, der blev hørt", JP Århus ( Morgenavisen Jyllands-Posten ) 11/2 2007.
 • Palle Lykke: "Grundstenen, der ændrede Århus", JP Århus ( Morgenavisen Jyllands-Posten ) 29/8. 2007.
 • Palle Lykke: " Studenterrådet 1932-2007. Glimt af rådets historie ". (Længere webartikel).
 • Palle Lykke: " Grundstensnedlæggelsen - og lidt om forhistorien " (Længere webartikel).
 • Palle Lykke: ”1930erne”, ”1940erne”, ”1950erne”, ”1960erne”, "1970erne”, "1980erne”, ”1990erne” og "2000erne” (kortfattede tekstvignetter vedr. de enkelte årtiers århusianske universitetshistorie IN: Bjørn Kock Sørensen & Mikkel Balskilde Hansen (red.): Studenterrådet 1932-2007. Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum, s. 32-33, 36-37, 42-43, 64-65, 118-119, 136-137, 142-143 og152-153. Udgivet af Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
 • Palle Lykke (red.): Henning Henningsen: "Studenterrådets første sekretær" IN: Bjørn Kock Sørensen & Mikkel Balskilde Hansen (red.): Studenterrådet 1932-2007. Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum, s. 34-35. Udgivet af Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
 • Palle Lykke har på opfordring fra Nyhedstjenesten udarbejdet et antal universitetshistorisk-anekdotiske vignetter til brug for Campus ’ september-nummer.
 • Palle Lykke: Juridisk Bibliotek 1944-2004  ("genudgivet" i www-udgave )
 • Palle Lykke har stået for samtlige dele af UHU’s ret omfattende hjemmeside, herunder webudstillingerne på http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger.
 • Palle Lykke har desuden på baggrund af årets fusioner gennemgået Aarhus Universitets officielle web-historieside og foretaget umiddelbart nødvendige revisioner og udvidelser.
 • Palle Lykke har forfattet detaljeret årsberetning 2006 (www) samt koncentreret årsberetning til Aarhus Universitets Årsberetning 2006 , s. 704.
 • Palle Lykke har forfattet besvarelse og leveret illustration til anekdotespalte i Weekendavisen Bøger i forbindelse med universitetshistorisk emnekreds.
 • Jette Odgaard Willemoes: Specialets historie på Romansk Institut.

 

14. UDSTILLINGSVIRKSOMHED

 

 • Palle Lykke tilrettelagde en beskeden montreudstilling ved en 75-års-jubilæumsreception, som Studenterrådet afholdt i Richard Mortensen-stuen 28. november 2007, og han udfærdigede en række webudstillinger: http://www.au.dk/uhu/showroom/web-udstillinger.
 • Et af byens museer forhørte sig om mulighed for samarbejde om en udstilling.
 • De indrammede plancher fra Universitetshistorisk Udvalgs jubilæumsudstilling i Steno Museet 1998 i anledning af universitetets 75-års-jubilæum er endelig blevet overført fra Steno Museets depot til udvalgets arkiv - dog er en enkelt forsvundet.

 

15. STUDIE- OG AFLEVERINGSBESØG, GÆSTER MV.

 

Studie-, forevisnings-, afleverings- eller interviewbesøg har været aflagt af en lang række personer; her skal blot nævnes følgende: Bjørn Kock Sørensen og Mikkel Balskilde Hansen har aflagt daglange studiebesøg mhp. materiale til jubilæumspublikation om Studenterrådets historie 1932-2007; ph.d.-studerende Morten Mandel Refskou studerede arkivmateriale mhp. afhandling om forholdet mellem universitet og by; de akademiske fægtere stud.mag. Martin Brandt Rasmussen og stud.mag. Anja Herold Thomsen aflagde studiebesøg mhp. opklaring af forhold vedr. Akademisk Fægteklub; forskningsbibliotekar Per Teglborg, Juridisk Bibliotek, aflagde flere afleveringsbesøg; det samme gjorde lektor John Andreasen, dramaturgi; Claudia Kruschwitz, Dipl.-Ing. (arkitektur) og videnskabelig medarbejder ved Lehrstuhl für Städtebau und Landesplanung der RWTH Aachen,aflagde heldagsbesøg mhp. sit projekt: "Der öffentliche Raum von Universitäten: Formentypen, ihre städtebauliche und identitetsstiftende Bedeutung"; stud.oecon. Stokholm-Petersen aflagde afleveringsbesøg; fhv. lektor og prorektor, nu seniorkonsulent Nils Holdgaard Sørensen sammen med fhv. professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov fra DPU’s historiske samling aflagde besøg og fik forevist UHU’s samlinger; dr.med. Bente Jespersen studerede materiale vedr. nefrologiens historie i Århus mhp. tiltrædelsesforelæsning; redaktør Anders Correll, Nyhedstjenesten, har aflagt et antal besøg; det samme gælder Sys Vestergaard vedr. Økonomisk Forenings historie samt diverse personalia;Jens Nørby aflagde besøg i forbindelse med overdragelse af sit forskningsarkiv 1956-2000 og tilhørende billedsamling ; Lars Therkeldsen, Studenterrådet, aflagde afleveringsbesøg mv.; cand.scient.pol, Bjarne Vejrup aflagde besøg og afleverede materiale vedr. studietid; Hans Jørgen Hinrup afleverede materiale vedr. parkkollegierne, både Håndskriftsamlingens eget materiale og to giveres netop overdragne materiale. Professor, dr.med.Jesper Vuust Møller, Institut for Fysiologi og Biofysik, studerede fotografisk materiale vedr. Biokemi i 1960’erne mhp. sin afskedsforelæsning. Professorinde   Kirsten Albeck (1920-2007) aflagde sit allersidste besøg.

 

16. SERVICEVIRKSOMHED

 

Ydelser i forhold til AU's centrale administration er som hovedregel ikke medtaget i det følgende, hvis det ikke har drejet sig om publikationer. 

 

 • (1) Udlån af materiale eller udlån eller fremskaffelse af digital eller anden form for kopi og levering af oplysninger i relation hertil : Scanning af portræt af P.G. Lindhardt til Lohses Forlagsgruppe mhp. publikation; Hanne Nørgaard, Mølholm, modtog fotografisk materiale i scannet form; omfattende mængde af fotografisk og arkivalsk materiale er stillet til rådighed for Bjørn Kock Sørensen og Mikkel Balskilde Hansen mhp. jubilæumspublikation om Studenterrådets historie 1932-2007; Niels Jørgen Ebbensgaard fik tilsendt kopi af udklip fra dagblad anno 1978; professor em., dr.jur. Halfdan Kragh-Jespersen fik tilsendt kopi af materiale i den historiske domssamling; scanning af portræt af professor, dr.theol. Johannes Sløk fremsendtes til forlaget Rosinante mhp. forsideillustration til publikation af Kjeld Holm; kopi af materiale vedr. Humanistisk Samfund fremsendtes til fhv. lektor i slavisk filologi Thomas Pedersen, Langå; 17 fotos fremsendtes til seniorforsker Else Hansen, Rigsarkivet, mhp. universitetshistorisk artikel til publikation vedr. 1950erne; diverse vedr. Aarhus Universitets bygnings- og landskabshistorie fremsendtes til Claudia Kruschwitz, Aachen: stud.mag. Mathilde de Koning Christensen har (med tilladelse hertil fra informanten cand.mag. Karen M. Andersen) modtaget lydfil med et af udvalgets interviews mhp. analyse af fortællestrukturer (speciale, KU); fotografisk materiale med relation til H. Friis Johansen fremsendtes til gymnasielev Christian Vrangbæk Riis; dr.med. Bente Jespersen modtog scanning af fotografisk materiale mhp. tiltrædelsesforelæsning; på opfordring fra fuldmægtig Anja Sandholt Grün, Ledelsessekretariatet,udformedes koncentrerede præsentationsprofiler af lrs. Carl Holst-Knudsen og arkitekt C.F. Møller mhp. fremstilling af plaketter til anbringelse ved portrætter i ledelsens mødelokaler; til HUMavisen er fremfundet illustrationsmateriale vedr. Musikvidenskab i anledning af fagets 60-års jubilæum; portræt af Theodor Geiger er fremsendt til videnskabelig redaktør Nicoletta Bersier Ladavac, THÉMIS, Centre d'etudes de Philosphie du droit, de Sociologie du droit et de Théorie du droit (Geneve), mhp på publikation om Geigers retssociologi ; Indre Missions Tidende har fået tilsendt fotografisk materiale mhp. omtale af Regin Prenter ved dennes hundredårsdag; der er til Aarhus Universitetsforlag leveret fotografisk materiale til universitetshistorisk erindringsværk; til forfatteren Leif Høgberg (Sverige) er fremsendt kasernehistoriske fotos mv. (vedr. Høegh-Guldbergsgades Kaserne og Langelandsgades Kaserne) samt kommentarer og oplysninger hertil mhp. vejviser til militærhistoriske seværdigheder i Norden; materiale vedr. universitetets oprindelige teglleverandører samt udklip desangående er tilgået lokalhistoriker Olaf Knudsen mhp. publikation; kurator Marjo Holma, Alvar Aalto Museo forhørte sig vedr. specifikke fotos af AU-campus og Hovedbygningen.
 • (2) Af besvarede forespørgsler kan nævnes følgende: Dr. Klaus Rodax, Bielefeld, ønskede i et antal tilfælde oplysninger vedr. Theodor Geiger mhp. publikationsrække; Søren Jensen, der skriver bog om TEOL-revyen, forhørte sig om personalia mv.; musikeren Carsten Holst forhørte sig vedr. forhold i tilknytning til Stakladen som koncertsal; Lisbet Jensen forhørte sig vedr. uddannelseshistoriske forhold; Hanne Nørgaard, Mølholm, forhørte sig vedr. personalia mv.; Peter Schöttler, Directeur de reserche au CNRS, Institut d’histoire du temps prèsent, Paris, forhørte sig om arkivalier vedr. Svend Ranulf; journalist Heiki Yding, DR Østjylland, forhørte sig vedr. betydning af Aarhus Universitets segl; der indløb forespørgsler vedr. Humanistisk Samfund og vedr. personalia fra fhv. lektor i slavisk filologi Thomas Pedersen, Langå, mhp. publikation; professor Jørn Henrik Petersen, SDU, forhørte sig angående foredrag afholdt i Det lærde Selskab i 1953 og 1961; Carsten Sestoft, Idéhistorie, AU, forhørte sig vedr. indbyggerne i professorvillaerne i Universitetsparken mhp. boligstrukturel analyse; journalist Maria Skov, Dagbladet Information, forhørte sig vedr. administrative medarbejdere og 1968; Lars Kruse, Fototjenesten, AU, ønskede oplyst detalje vedr. Tandlægehøjskolens historie; journalist Jan Svendsen, Herning Folkeblad, søgte oplysning om anvendelse af gavebeløb (45.000) doneret 1971 af brunkulsfabrikanter til Det Lægevidenskabelige Fakultet; journalist Hans Plauborg, Nyhedstjenesten, ønskede (bl.a.) materiale vedr. større donationer til universitetet gennem tiderne mhp. artikel;; der indløb forespørgsel fra stud.mag. Helle Berthold Christensen, København, om faget kinesisk ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet gennem tiderne; fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen forhørte sig vedr. arkivalier/personalia; forespørgsel indløb fra Klaus Tolstrup Petersen vedr. nøjagtige tidspunkter for oprettelse af Økonomi og Statskundskab ved Aarhus Universitet; der forelå forespørgsel fra Anne Marie Karsten vedr. årsfesten i 1967; forespørgsel fra Sine Møller, Odense, vedr. brug af symbolske kåber og hatte i nutidens ceremonielle universitetsliv indløb; der forelå forespørgsel fra S. Jessen om begivenhed under besættelsen; Svend Aage Mogensen, HUMavisen, forhørte sig vedr. dobbeltdoktorer ved danske universiteter; der indløb forespørgsel fra Prof. Dr. Christer Lindqvist. Lehrstuhl für Skandinavistische Sprachwissenschaft, Nordisches Institut der Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald vedr. Erling Hammershaimb; fra forsker, ph.d. Michael F. Nielsen, Århus Sygehus, indløb forespørgsel vedr. universitetets segl; Ulla Bording, Marin Biologi, forespurgte vedr. rektorer ved AU. 
 • (3) Gennemlæsning og kritik af et antal universitetshistoriske manuskripter har fundet sted inden publicering: Jette Odgaard Villemoes: Manuskript til "Specialets historie på Romansk Institut" og Bjørn Kock Sørensen & Mikkel Balskilde Hansens omfangsrige manuskript til jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum. 

 

17. UDKLIPSSAMLINGEN

 

Opgaven med den daglige vedligeholdelse af Aarhus Universitets udklipssamling forestås af UHU’s sekretariat. En mindre aflastning i dette arbejde opnås derved, at de ansatte i Telefonomstillingen i Bygn. 1410 under Kommunikationsområdet har påtaget sig visse praktiske opgaver i forbindelse hermed, og derved at udklip vedr. generelt uddannelsesstof, iværksætterforhold, forskning og forskningsøkonomi og -politik i almindelighed etc., som daglig udklippes i Informationskontoret, tilgår samlingen, som ordnes og arkiveres af sekretariatet. Antallet af forespørgsler til udklipssamlingen har i 2007 været noget højere end året forinden. 

 

18. DISPUTATSSAMLINGEN

 

I samarbejde med overassistent Torben Johansen, Journalkontoret, tilstræbes en samordning og registrering af samtlige disputatser forsvaret ved AU siden 1940 på baggrund af UHU’s særlige og AU's alm. samlinger. Nye disputatser fremsendes via Journalkontoret og opbevares hos UHU. Registrering af de senere års nytilkomne disputatser har desværre ikke kunnet finde sted pga. tidnød. 

 

19. FOREDRAG MV.

 

Ved et møde i Odense i det nyoprettede "Universitetshistorisk Udvalg ved Syddansk Universitet" var Palle Lykke 19. september 2007 inviteret til at holde oplæg om det universitetshistoriske arbejde ved Aarhus Universitet i de forløbne 20 år. 

 

20. NYERHVERVELSER TIL UHU’S HÅNDBIBLIOTEK

 

 • Andersen, Steen og Søren Federspiel: Nytænkning gennem 100 år. Teknologisk Instituts historie 1906-2006 . Tilgået fra Adm. 2007.
 • Andreasen, John: 4707 tiden/teater (erindringer) 2007, 55. s., eget tryk. Gave fra forfatteren 2007.
 • Arkitektur 1962 og 1966-1987. Køb 2007.  
 • Bibby, Geoffrey: Spadens vidnesbyrd. Med arkæologen i marken . På dansk ved Iver Gudme. 1957. Køb 2007.
 • Bjørn, Claus: Det strategiske Miljøforskningsprogram 1992-2004 . 217 s. Overdraget 2007 af Søren Larsen, Erhvervskontakten, tidl. Det strategiske Miljøforskningsprogram.
 • Bjørnvig, Thorkild: Erindringer 1918-1948, 4 bind m. forsk. titler. Køb 2007.
 • Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968 . Redigeret af Ole Degn og Vagn Dybdahl. Århus 1968. Har tilhørt ”Søholm”. Køb 2007.
 • Dalgaard, Bente og Mogens N. Pedersen: Kunst på Syddansk Universitet (2007). Gave 2007 fra formanden for Universitetshistorisk Udvalg ved SDU.
 • Dansk biografisk Leksikon , 3. udg, 16 bind. Køb 2007.
 • Dansk filosofi og psykologi I-II, 1976-1977 (red. af Nordenbo et al; indeholder bl.a. Favrholdt: ”Den Hartnackske periode ved Aarhus Universitet”, filosofikumshistorisk artikel mv.). Køb 2007.
 • Danske Lægestand, den 1993, I-II. Køb 2007.
 • DPU – Danmarks Pædagogiske Universitet (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole):

 

 1. Jensen, Erik: I Fordommenes Tid. Danmarks Lærerhøjskoles rammer og vilkår gennem firserne (1995). Køb 2007.
 2. Jensen, Erik: I fordums tid. Fortællinger fra de første hundrede år af Lærerhøjskolens historie (1999). Køb 2007-
 3. Larsen, Ernst: Danmarks Lærerhøjskole 1950-64. Modtaget 2007 fra Adm.
 4. Larsen, Ernst: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1956. Køb 2007.
 5. Olrik, Hans: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1906 (1906). Køb 2007.

 

 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet:

 

 1. Den Polytekniske Læreantalt 1829-1979 (festudgave af Sletten Avisen). Fra Adm. 2007.
 2. Overskud på videnbalancen. DTU – 175 års jubilæum , 2004. Fra Adm 2007.
 3. Bridging from technology to society. DTU 1829-2004 , 175 år (sic!). DTH Polyteknisk undervisning og forskning I det 20. århundrede (150 år), 1979. Fra Adm. 2007.

 

 • Dybdal, Vagn: Århus dengang og nu I-II, 1971-1972. Køb 2007.
 • Eriksen, S. Hjort: Sådan var Århus. Lette vidnesbyrd om Århus i 1920’erne og 1930’erne . Køb 2007.
 • Faber, Knud: Mit Universitetsliv. Fra volontør til emeritus . 1943. Køb 2007.
 • Faber, Knud: Personlige Erindringer (1949). Køb 2007.
 • Fabricius-Møller, J.: Kønslivet. Seks Universitetsforelæsninger , 3.udg. 1950. Køb 2007.
 • Fode, Henrik: Jurist i tiden - set fra Juridisk Forening i Århus . (100-års-jubilæumspublikation, kapitel 3 om ”Universitetet på vej”). Tilgået 2007 fra Adm.
 • Fode, Henrik: Århus i 1930’erne – set gennem fotografen Åge Fredslund Andersens linse . 1984. Køb 2007.
 • Forskningsstyrelsen: Fra Forskerakademiet til Fur + data om dansk forskeruddannelse 2002 (fra Adm. 2007)
 • [Geiger, Theodor]: Teodoro Dalavecuras: La Sociologia del diritto di Theodor Geiger   (182 s.). Gave 2007 fra udgiveren Nicoletta Bersier Ladavac.
 • Gejl, Ib (red.): De skabte Århus (første samling), 1991. Køb 2007.
 • Gejl, Ib (red): Dronning Margrethe og Århus , u.å. Køb 2007.
 • Glob, P.V.: Den store gåde. Eventyret om P.V. Glob . Fortalt af Christian Bernhardsen. Køb 2007.
 • Glob, P.V.: Det skabende menneske I-II . Festskrift 1981. Køb 2007.
 • Glob, P.V.: Glob og Paradisets Have (Moesgård 1999). Fra Adm. 2007.
 • [Grundtvig, Vilhelm]: Svend Larsen: ”Vilhelm Grundtvig – et fagligt portræt”, in John T. Lauridsen og Olaf Olsen (red.): UMISTELIGT. Festskrift til Erland Kolding Nielsen , 359-375. Fotokopi overdraget 2007 af Svend Larsen, Statsbiblioteket.
 • Hall, Henning: Regnbuebroen – 30’ernes og krigsårenes Århus. U.å. Køb 2007. (AU: Bombardemntet 1944, Harboørepræsten),
 • Handelshøjskolen I Århus 50 , 1989. Deponeret 2007 af PL.
 • Hansen, Eva Hemmer (FIKTION om AU): Helene . Roman 1944. Køb 2007.
 • Hansen, H.P.: Fra hyrde til æresdoktor . Selvbiografi. 1960. Med dedikation til Niels Åge Nielsen. Køb 2007.
 • Heinesen, Knud: Min krønike 1932-1979 . Den fhv. undervisningsminísters første erindringsbind. Køb 2007.
 • Henningsen, Henning: Rus, deposits og pennalisme. Indvielsesskikke blandt studenter og skoleelever . 1964. Køb 2007.
 • Hjernøe. Leif (FIKTION om AU): En tid lang . Novelle 1968. Køb 2007.
 • Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i Danmark 1882-1942 . Genoptryk 1981, modtaget 2007 fra Adm.
 • Hvem var hvem 1940-1945 (Gads Leksikon). Redaktion Kirschhoff et al (2005). Køb 2007.
 • Højlund, Niels: Bedre end fortjent. 12 Vartov-foredrag , heri kapitlet/foredraget ”Studieår i Århus”. Køb 2007.
 • In Usum Delphini : 1948-sangbogen udgivet af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Køb 2007 mhb. håndbibl.
 • Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet 1938-1963. (Fra Adm. 2007).
 • Jensen, Bent (red): Århus Jazz . I anledning af Jazzbar Bent J.s 15 års jubilæum (1988) (AU: Århus Studenterjazz). Køb 2007.
 • Jensen, Bernhardt: Bernhardt Jensen beretter om Århus. Erindringer, natten og mennesker . 1979.  Køb 2007
 • Jensen, Bernhardt: Fra det glade Århus. De gamle varieteer og morskabsteatre . 1963. Dedikationsekesemplar. Køb 2007.
 • Jensen, Bernhardt: Livet i Århus i gamle viser. Digt og kendsgerninger om store og små begivenheder . 1975. Køb 2007.
 • Jensen, Bernhardt: Som Århus morede sig. Folkelige forlystelser fra 1890’erne til 2. verdenskrig . 1966 Dedikationseksemplar. Køb 2007.
 • Jensen, Victor: Klunketid og krigsår , 1968. Køb 2007. (AU: Bombardementet 1944 mv.).
 • Johansen, Erik Korr (red.): Efterkrigsår i Århus – glimt af livet i byen 1945-60 . 1985. Køb 2007. (AU: s. 98-99).
 • Jyske Musikkonservatorium, Det. Musik til tiden . 75 år. 1927-2002. Tilgået fra Adm. 2007.
 • Jørgensen; H.C.: Soldet er sat. En roman om regensianere . (FIKTION). 1964. Gave 2007 fra P. Lykke, Stavtrup.
 • Kisbye, Torben: Almas børn . 1988. Ekspl. m. dedikation fra forf. til professor Kristian Ringgaard. Køb 2007. (Opbevares i mappe vedr. Kisbye).
 • Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie 1890-1920 . Køb 2007.
 • Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie 1920-1950 . Køb 2007.
 • Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie 1950-1980 . Køb 2007.
 • Koch Olsen, Ib & Svend E. Stybe (red. og forord): Studenter gennem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie 1820-1970 . Bidrag af Leif Rørdam Andersen, Jens Winther, Per Stig Møller, Ib Koch Olsen, Otto Herskind Jørgensen, John Erik Hansen. 1970. 159 s. Køb 2007.
 • Kraks Blå Bog 1961 og 1965. Køb 2007.
 • Kraks Blå Bog 1911 . Gave 2007 fra M. Stokholm Pedersen.
 • Kraks Blå Bog 2004/05. Tilgået 2007 fra Adm.
 • Københavns Universitet 1479-1979 (red. Svend Ellehøj m.fl). Følgende bind:

 

 1. - I Almindelig historie 1479-1788. Køb 2007.
 2. - II Almindelig historie 1788-1936. Køb 2007
 3. - VI, 1  Det rets- og statsvidenskabelige fakultet, 2005. Gave 2007 fra Københavns Universitet.
 4. - VIII Det filosofiske fakultet 1. Køb 2007.
 5. - XIV Universitets- og videnskabshistorisk bibliografi. Køb 2007.

 

 • Kaarsted. Tage: Folk i Århus . 1987. Køb 2007. (AU: Drescher, C.A.R. Bech, Drechsel m.fl.).
 • Lauridsen, Finn H. (red.): For ethvert hjem – Århus i avisannoncer 1900-1960. Køb 2007.
 • Lauridsen, Finn H. (red.): Fremmede ser på Århus , 1962. Køb 2007.
 • Lauridsen, Finn H. (red.): Århus på plakaten . 1993. Køb 2007. (AU: Jubilleplakaten 1953).
 • Larsen, Kurt E.: Fra Christensen til Krarup. Dansk kirkeliv i det 20. århundrede . Gave 2007 fra forlaget Kolon (Lohses Forlagsgruppe) i forbindelse med modtagelse af UHU-billedmateriale til bogen.
 • Lauridsen, John T. (red.): Over stregen – under besættelsen . 2007. Køb 2007. (AU: Henrik Knudsen: ”Den største Tyskerven og Nazist blandt vore Industribaroner – om Thorkild Juncker, direktør for Aarhus Oliefabrik” og Axel Johnsen: ”Ene mod det myldrende gemene – Viggo Julius von Holstein Rathlou”).
 • Lehmann, Henning: Guldknapper i aurikelbedet. Botaniseringer i fonds- og firmafloraen ved Aarhus Universitet .Første bind af Lehmanns erindringstrilogi. Tilgået fra Adm. 2007.
 • [Lehmann, Jørgen]: Jens F. Rehfeld: "Jørgen Lehmann – Den kliniske biokemiker". BioZoom 2, 2005, s. 142-149. Papirudgave. Modtaget 2007 fra BioZoom -redaktionen.
 • Linton, Michael (red.): Aarhus Studenter-Sangere 1930-1980 . Bidrag af Laurentius Holm, Eigil Slej, Norman V. Steenstrup, Tage Langvad, Carl Arne Petersen og Michael Linton. Køb 2007.
 • Lund, H.C.A.: Studenterforeningens Historie 1820-70. Dansk Studenterliv i det 19. Aarhundrede . I-II, 1896-1898. Køb 2007.
 • [Løgstrup, K.E.]:Karstein M. Hansen: K.E. Løgstrups forfatterskap 1930-2005 . 2. udvidede udgave ved Kees van Kooten Niekerk, 2006. Gave 2007 fra Ingeborg Christensen.
 • [Løgstrup, K.E.]: Ole Jensen: Historien om K.E. Løgstrup , 2. udg. 2007. Køb 2007.
 • Møller, C.F.: "Aarhus Universitet. Hovedbygning", Århus [1947], upagn. (ca. 24 s.), ill. Køb 2007.
 • Nielsen, Helge Kjær: ”Evig stilstand er død – fra årene ved Det Teologiske Fakultet”, Årsskrift fra Det Teologiske Fakultet 2006, s. 18-27. Tilgået 2006/2007.
 • Nielsen, Rasmus: Aarhus i 1840’erne , 1959. Køb 2007
 • Nissen, Christian S. (red.): Studenter ’69 - reform - revolte . Udg. Af Studenterrådet ved Københavns Universitet. 1969. Køb 2007.
 • Olsen, Erling: Fra ælling til ugle . (Politikerens erindringer, herunder om faderen, professor Albert Olsen). Deponeret 2007 af PL.
 • [Olsen, Olaf]: Hikuin 14 . 30 artikler til Olaf Olsen på 60årsdagen 7. juni 1988. Fra kandidater, lærere og sekretær ved Afdeling for middelalder-arkæologi, Aarhus Universitet. Heri om fagets historie: Else Roesdahl: Middelalder-arkæologi ved Aarhus Universitet – et rids af institutionens historie, s. 343-346. Køb 2007.
 • Rifbjerg, Klaus (FIKTION om AU): Marts 1970 . Roman 1970. Køb 2007.
 • Romansk Institut – Årsberetning 1992-2000 . Gave fra Romansk afd. 2007.
 • Ryolf, Per: Falck i Århus , 2002. Køb 2007. (AU: Bombardementet 1944).
 • Rønnow-Jessen, Peter (FIKTION om AU): Zero eller kødets forbandelse . Roman 1986. Køb 2007.
 • Rønnow-Jessen, Peter (FIKTION om AU): Den musselmalede kvinde eller Gentagelsen . Roman 1988. Køb 2007.
 • Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Universitets Historie I-IV. 1868-1874. Køb 2007.
 • [Schønheyder, Fritz]: Jesper Vuust Møller: "Fritz Schønheyder". BioZoom , nr. 2, 2005, s. 39-42, Modtaget fra BioZoom-redaktionen 2007. 
 • Sejr, Emanuel: Gamle Århusgader 1-2, 1960-1961. Køb 2007.
 • Sejr, Emanuel: Århus-Mosaik – Personer og begivenheder i den lille by , 1967, køb 2007 (AU: Vilh. Grundtvig, Høegh-Guldberg, Rudolph Wullf).
 • Sejr, Emanuel: Århus Profiler . 1974. Køb 2007. (AU: Harboørepræsten).
 • [Skou-Hansen, Tage]: Nils Gunder Hansen: Tage Skou-Hansen. Et forfatterskabsportræt . 2004. Køb 2007. (AU: dele af Universitetshistorisk Udvalgs 1999-interview med TS-H citeres heri).
 • Skovgaard, Niels (FIKTION om AU): Unge år – en dagbog fra 60’erne . Roman 1998. Køb 2007.
 • [Sløk, Johannes]: Kjeld Holm: Mennesket er en misforståelse. Mit venskab med Johannes Sløk. (G ave 2007 fra forlaget Rosinante, som havde anvendt UHU-billedmateriale på bogens forside).
 • Statens Serum Institut:

 

 1. - Bekæmpelse af infektionssygdomme 100 år 1902-2002. Tilgået fra Adm. 2007.
 2. - Henrik Tjørnelund: Medicin uden grænser. Statens Serum Institut under besættelsen . 2007. Køb 2007.

 

 • Stender-Petersen, Ad.: På tærsklen til en ny tid . Udgivet af Ebba Torstenson. Dedikation til Sven (dvs. Sven Møller Kristensen). 1964. Køb 2007.
 • Studenterforeningen i Aarhus: Asger Jorn – Robert Jacobsen . Udstillingskatalog april 1961. Køb 2007.
 • Thomsen, Hans Jørgen (FIKTION om AU): Skelsår. Rekviem for tre stemmer. (Roman 1997). Køb 2007.
 • Thomsen, Karl V. (FIKTION/(Lyrik) fra AU):  Sjæleslagger og Kompost (digte), 1951. Køb 2007.
 • Thorgaard, Jørgen (FIKTION om AU): Kollegiet . Roman 1985. Køb 2007.
 • Trøjborg kvarteret Århus. Registrant. Magistratens 2. afdeling 1984. Køb 2007.
 • Uddannelseshistorie 2007 . Udg. af Selskabet for Skolehistorie og Uddannelseshistorie
 • Ung i Århus . Ny samling, 1965. Køb 2007.  

 

21. ARKIVFORHOLD OG FYSISKE RAMMER

 

- (1) Sekretariatet : 13. november 2006 flyttede UHU’s sekretariat fra Forskerparkens pavillonafsnit til Fredrikshus-tilbygningen på Fredrik Nielsens Vej 5. Herved skabtes langt bedre forhold end hidtil for udvalgets arbejdende arkivgæster medsamt volontører.

 

- (2) Hovedarkivet : Fra og med den 22. november og en uge frem fandt flytningen af UHU’s universitetshistoriske hovedarkiv sted, idet dette overførtes fra Forskerparkens permanente byggeri til et kælderafsnit i Nobelparken. Som følge af, at de nye rammer om hovedarkivet er af andre dimensioner end hidtil, har det ikke været muligt at lave en opstilling af arkivreolerne identisk med den hidtidige, hvilket har resulteret i, at materiale af et omfang svarende til ca. 200 flyttekasser i beretningsperioden har måtte udpakkes i løbet af 2007 for derpå at (an)bringes i nogenlunde orden. Der blev i årets løb indkøbt og opsat nye reoler svarende til ca. 60 hyldemeter.

 

- (3) Fjernarkivet :

 

Her kan gentages, hvad vi skrev i beretningen for 2006: "Få måneder efter at UHU’s fjernarkiv, der tidligere havde befundet sig i Trøjborg-afdelingen, var blevet etableret i Helsingforsgade og befandt sig i en ganske velordnet tilstand, erklærede brandmyndighederne, at der ikke måtte befinde sig materiale i den pågældende bygningssektion. I huj og hast – og uden at udvalgets sekretær var orienteret – blev arkivmaterialet derpå flyttet til andre sektioner i bygningens kælder. Desværre skete dette på en fuldstændig uforsvarlig og helt igennem uhensigtsmæssig måde, og fjernarkivet må ved beretningsperiodens udløb betragtes som utilgængeligt." 

 

22. DIVERSE

 

I tilfælde, hvor UHU af praktiske grunde har måttet afvise at modtage tilbudt relevant materiale, som ellers var af interesse, er der så vidt muligt draget omsorg for, at materialet placeredes andetsteds – i et andet arkiv eller museum.

 

(PL)

 

 

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet - Fredrik Nielsens Vej 5 – Bygning 1448 - 8000 Århus C

 

Tlf.: 8942 2349  e-post: pl@adm.au.dk - Hjemmeside:  http://www.au.dk/uhu/velkommen