Aarhus Universitets segl

Nøgletal om økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2016 fordelt på fakulteter

Økonomi

1.000 kr. Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed*
Indtægter
843.429 1.561.286 897.152 927.663 185.364 4.414.895
Finanslovstilskud
800.695 1.480.334 841.169 862.787 125.415 4.110.400
Salg/øvrige driftsindtægter
42.734 80.953 55.983 64.876 59.948 304.494
Omkostninger
-818.644 -1.501.767 -883.918 -892.469 -166.108 -4.262.907
Løn
-530.980 -916.896 -561.398 -620.726 -382.350 -3.012.351
Øvrige driftsomkostninger
-287.664 -584.871 -322.520 -271.743 216.242 -1.250.556
Finansielle poster
-96 -5.947 -21 -214 46.639 40.361
Årets resultat
24.689 53.573 13.213 34.980 65.894 192.349
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter
11.661 65.673 25.703 16.452 12.733 132.222
Salg/øvrige driftsindtægter
11.661 65.673 25.703 16.452 12.733 132.222
Omkostninger
-10.945 -67.421 -24.752 -13.430 -10.240 -126.788
Løn
-3.093 -22.372 -15.145 -3.979 -11.404 -55.993
Øvrige driftsomkostninger
-7.852 -45.049 -9.607 -9.451 1.164 -70.795
Finansielle poster
-3 54 -5 7 0 53
Årets resultat
712 -1.694 946 3.030 2.493 5.487
Delregnskab 3: Retsmedicin
Indtægter
47.181 47.181
Salg/øvrige driftsindtægter
47.181 47.181
Omkostninger
-45.711 -45.711
Løn
-22.442 -22.442
Øvrige driftsomkostninger
-23.269 -23.269
Finansielle poster
-5 -5
Årets resultat
1.465 1.465
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning
Indtægter
152.960 1.025.863 321.961 156.472 23.532 1.680.788
Eksterne tilskud
152.264 1.023.651 320.940 156.382 23.502 1.676.739
Salg/øvrige driftsindtægter
696 2.212 1.021 90 30 4.050
Omkostninger
-153.033 -1.025.324 -321.941 -156.437 -23.512 -1.680.247
Løn
-88.259 -537.216 -164.446 -92.514 -17.023 -899.458
Øvrige driftsomkostninger
-64.774 -488.107 -157.496 -63.923 -6.489 -780.789
Finansielle poster
7 -68 -47 -15 -2 -124
Årets resultat
-65 471 -28 21 18 417
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter
13.091 26.640 8.155 6.754 73.492 128.131
Eksterne tilskud
12.564 25.514 7.774 6.573 73.037 125.462
Salg/øvrige driftsindtægter
527 1.125 381 181 455 2.669
Omkostninger
-13.073 -26.420 -8.168 -6.807 -73.571 -128.039
Løn
-6.680 -5.157 -4.950 -3.251 -14.992 -35.029
Øvrige driftsomkostninger
-6.393 -21.263 -3.218 -3.556 -58.579 -93.010
Finansielle poster
1 -2 -1 -3 0 -5
Årets resultat
19 217 -14 -56 -79 87
Aarhus Universitet i alt
Indtægter 1.021.141 2.679.462 1.300.151 1.107.342 295.121 6.403.217
Finanslovstilskud 800.695 1.480.334 841.169 862.787 125.415 4.110.400
Eksterne tilskud 164.828 1.049.165 328.713 162.955 96.539 1.802.201
Salg/øvrige driftsindtægter 55.619 149.963 130.268 81.600 73.167 490.616
Omkostninger -995.695 -2.620.932 -1.284.491 -1.069.144 -273.432 -6.243.693
Løn -629.011 -1.481.641 -768.381 -720.470 -425.770 -4.025.273
Øvrige driftsomkostninger -366.683 -1.139.290 -516.110 -348.674 152.338 -2.218.420
Finansielle poster -91 -5.963 -78 -224 46.637 40.281
Årets resultat af ordinær drift 25.356 52.568 15.582 37.974 68.326 199.805
Relativ lønandel 63% 57% 60% 67% 64%

* Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (Internt regnskab) 2015-2016

Økonomi

Mio. kr. årets priser Regnskab 2015 Regnskab 2016
Ordinære driftsindtægter
Finanslovstilskud
Heltidsuddannelse 1.549 1.642
Deltidsuddannelse 22 22
Udvekslingsstuderende 12 14
Fripladser og stipendier 14 11
Færdiggørelsesbonus 160 182
Effektiviseringer -61 -61
Basisforskning 2.000 2.012
Myndighedsopgaver 193 189
Øvrige formål 101 100
Finanslovstilskud i alt 3.989 4.110
Eksterne tilskud 1.805 1.802
Salg og øvrige driftsindtægter 486 491
Ordinære driftsindtægter i alt 6.279 6.403
Ordinære driftsomkostninger
Lønninger
VIP 1.727 1.766
Ph.D 414 379
DVIP 202 206
TAP 1.501 1.526
DTAP 69 66
Anden løn 73 83
Lønninger i alt 3.986 4.025
Øvrige driftsomkostninger
Husleje 661 677
Andre ordinære driftsomkostninger 3.191 3.424
Omkostningsreducerende konti* -1.757 -2.036
Øvrige driftsomkostninger i alt 2.095 2.065
Afskrivninger i alt 145 154
Ordinære driftsomkostninger i alt 6.226 6.244
Resultat af ordinær drift 53 160
Andre driftsindtægter (salg af Dalgas Avenue) 124 -
Finansielle poster
Finansielle indtægter 19 58
Finansielle omkostninger 21 18
Finansielle poster i alt -1 40
Årets resultat 176 200

* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

 

G3. Formålsfordelte omkostninger 2015 - 2016

Økonomi

Mio. kr. 2016
1. Uddannelse 2.110,7
1.1 Heltidsuddannelse 1.186,6
1.2 Deltidsuddannelse 71,5
1.3 Øvrige uddannelser 63,2
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 426,1
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 363,3
2. Forskning 3.158,8
2.1. Forskning 1.602,9
2.2. Forskeruddannelse 663,9
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 330,2
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 561,7
3. Formidling og vidensudveksling 277,2
3.1. Formidling 159,5
3.2. Vidensudveksling 35,6
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 33,5
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 48,6
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 369,0
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver 304,8
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) 15,0
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 49,3
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) 298,5
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver 258,2
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 40,3
Formålsfordelte omkostninger i alt *) 6.214,2

* Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg