Aarhus Universitets segl

Nøgletal om økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2017 fordelt på fakulteter

1000 kr. Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed*
Indtægter 704.444 1.298.445 780.166 742.767 916.774 4.442.596
Finanslovstilskud 835.505 1.529.637 876.364 858.281 45.859 4.145.646
Eksterne tilskud -230 -230
Salg/øvrige driftsindtægter 45.897 85.893 59.471 64.874 40.541 296.676
Interne bidrag -176.958 -317.086 -155.669 -180.159 830.375 504
Omkostninger -677.597 -1.291.988 -760.971 -735.460 -962.585 -4.428.601
Løn -543.141 -918.034 -548.387 -597.785 -418.219 -3.025.567
Øvrige driftsomkostninger -134.456 -373.954 -212.584 -137.675 -544.366 -1.403.034
Finansielle poster -42 -5.429 -34 -186 46.744 41.053
Årets resultat 26.805 1.028 19.161 7.121 934 55.049
Delregnskab 2 - indtægtsdækket virksomhed
Indtægter 14.056 57.678 30.918 11.198 31.773 145.622
Salg/øvrige driftsindtægter 14.056 57.678 30.918 11.198 31.773 145.622
Omkostninger -12.035 -59.769 -26.463 -9.984 -26.248 -134.498
Løn -4.117 -23.661 -15.231 -2.559 -12.584 -58.153
Øvrige driftsomkostninger -7.917 -36.108 -11.232 -7.425 -13.663 -76.345
Finansielle poster -17 -4 2 -19
Årets resultat 2.021 -2.107 4.451 1.215 5.525 11.105
Delregnskab 3 - retsmedicin
Indtægter 45.691 45.691
Salg/øvrige driftsindtægter 46.195 46.195
Interne bidrag -504 -504
Omkostninger -45.677 -45.677
Løn -22.209 -22.209
Øvrige driftsomkostninger -23.468 -23.468
Finansielle poster
Årets resultat 13 13
Delregnskab 4 - tilskudsfinansieret forskning
Indtægter 189.689 1.049.076 326.295 172.552 22.315 1.759.927
Eksterne tilskud 189.063 1.046.512 328.391 172.506 22.248 1.758.719
Salg/øvrige driftsindtægter 626 2.564 -2.096 46 68 1.207
Omkostninger -189.644 -1.048.734 -326.273 -172.574 -22.400 -1.759.626
Løn -108.859 -556.339 -172.787 -103.169 -16.543 -957.697
Øvrige driftsomkostninger -80.785 -492.396 -153.486 -69.405 -5.856 -801.928
Finansielle poster -12 9 13 1 10
Årets resultat 33 350 22 -10 -84 311
Delregnskab 5 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter 13.046 31.094 9.180 7.598 78.775 139.693
Eksterne tilskud 12.696 30.469 8.060 7.344 78.760 137.328
Salg/øvrige driftsindtægter 350 625 1.120 254 16 2.364
Omkostninger -13.019 -31.087 -9.163 -7.545 -77.744 -138.558
Løn -5.007 -8.070 -4.928 -3.417 -15.494 -36.916
Øvrige driftsomkostninger -8.012 -23.017 -4.235 -4.128 -62.250 -101.642
Finansielle poster -7 -6 -16 -3 15 -17
Årets resultat 20 1 50 1.047 1.118
AU i alt
Indtægter 921.235 2.436.293 1.192.249 934.114 1.049.638 6.533.529
Finanslovstilskud 835.505 1.529.637 876.364 858.281 45.859 4.145.646
Eksterne tilskud 201.759 1.076.981 336.451 179.620 101.007 1.895.818
Salg/øvrige driftsindtægter 60.929 146.760 135.607 76.372 72.397 492.065
Interne bidrag -176.958 -317.086 -156.173 -180.159 830.375
Omkostninger -892.295 -2.431.578 -1.168.547 -925.563 -1.088.977 -6.506.960
Løn -661.125 -1.506.104 -763.543 -706.930 -462.841 -4.100.542
Øvrige driftsomkostninger -231.170 -925.474 -405.004 -218.634 -626.136 -2.406.417
Finansielle poster -61 -5.443 -54 -174 46.760 41.027
Årets resultat af ordinær drift 28.879 -728 23.647 8.377 7.421 67.597
Relativ lønandel 74% 62% 65% 76% 43% 63%
28.878.925 -728.008 23.647.415 8.606.808 7.421.296 67.826.436

*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.

Tabel G1 som excel-fil

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab) 2016-2017

Mio. kr. årets priser Regnskab 2016 Regnskab 2017
Ordinære driftsindtægter
Finanslovstilskud
Heltidsuddannelse 1.642 1.629
Deltidsuddannelse 22 20
Udv.studerende 14 10
Fripladser og stipendier 11 12
Færdiggørelsesbonus 182 169
Effektiviseringer -61 -62
Basisforskning 2.012 2.037
Myndighedsopgaver 189 184
Øvrige formål 100 147
Finanslovstilskud i alt 4.110 4.146
Eksterne tilskud 1.802 1.896
Salg og øvrige driftsindtægter 491 492
Ordinære driftsindtægter i alt 6.403 6.534
Ordinære driftsomkostninger
Lønninger
VIP 1.766 1.800
Ph.d. 379 376
DVIP 206 190
TAP 1.526 1.560
DTAP 66 69
Anden løn 83 106
Lønninger i alt 4.025 4.101
Øvrige driftsomkostninger
Husleje 677 663
Andre ordinære driftsomkostninger 3.424 2.638
Omkostningsreducerende konti* -2.036 -1.044
Øvrige driftsomkostninger i alt 2.065 2.257
Afskrivninger i alt 154 149
Ordinære driftsomkostninger i alt 6.244 6.507
Resultat af ordinær drift 160 27
Finansielle poster
Finansielle indtægter 58 55
Finansielle omkostninger 18 14
Finansielle poster i alt 40 41
Årets resultat 200 68

*De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

Tabel G2 som excel-fil

G3. Formålsfordelte omkostninger 2016 - 2017

Mio. kr. 2016 2017
1. Uddannelse 2.110,7 2.203,4
1.1 Heltidsuddannelse 1.186,6 1.270,7
1.2 Deltidsuddannelse 71,5 67,8
1.3 Øvrige uddannelser 63,2 87,9
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 426,1 370,7
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 363,3 406,3
2. Forskning 3.158,8 3.320,4
2.1. Forskning 1.602,9 1.711,0
2.2. Forskeruddannelse 663,9 681,4
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 330,2 269,4
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 561,7 658,7
3. Formidling og vidensudveksling 277,2 251,0
3.1. Formidling 159,5 133,9
3.2. Vidensudveksling 35,6 11,5
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 33,5 63,6
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 48,6 42,0
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 369,0 412,3
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver 304,8 321,8
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) 15,0 25,9
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 49,3 64,6
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) 298,5 286,0
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver 258,2 258,1
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 40,3 27,9
Formålsfordelte omkostninger i alt* 6.214,2 6.473,1

*Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg.

Tabel G3 som excel-fil